Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania i wnioski zawarte w Państwa
wniosku
o udostępnienie informacji publicznej, otrzymanym przez Nadleśnictwo
Włoszczowa w dniu 04.11.2020r.

1. Wnioskujemy o przesłanie listy przypadków z okresu ostatnich trzech
lat, gdy przedstawiciele strony społecznej zgłaszali postulaty, wnioski i
uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa. Dla
każdego przypadku wnioskujemy o podanie:

a. Kto zgłaszał postulaty, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia
gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa?

b. zagadnień, których dotyczyły postulaty, wnioski, bądź uwagi
zgłaszane przez stronę społeczną.

c. kanałów komunikacji Nadleśnictwa ze stroną społeczną

d. rezultatów zgłaszania postulatów, wniosków i uwag przez stronę
społeczną,
a w szczególności informacji, czy w wyniku zaangażowania strony społecznej
Nadleśnictwo zmodyfikowało swoje plany prowadzenia gospodarki leśnej i
jeżeli tak, to w jaki sposób.

e. dokumentacji komunikacji ze stroną społeczną.

Zmuszeni jesteśmy prosić Państwa przede wszystkim o doprecyzowanie wniosku,
gdyż
w obecnej postaci uniemożliwia on nam poprawne udostępnienie rzeczowej
informacji. Dla przykładu, wskazujecie Państwo, że pytania zawarte we
wniosku dotyczą wszelkich przejawów "współuczestniczenia strony społecznej w
decyzjach o gospodarce leśnej" w postaci "zgłaszania postulatów, wniosków i
uwag", które definiujecie m.in. jako "przesłanie zapytania". Nie sposób
przyjąć - jak wynika z Państwa wniosku - że każde zapytanie skierowane do
nadleśnictwa (choćby o obowiązujące przepisy, różne aspekty pracy
nadleśnictwa, zagadnienia przyrodnicze etc.) jest "formą wygłaszania opinii
i prób współuczestniczenia w decyzjach o gospodarce leśnej". Jednocześnie
nadleśnictwo nie ma często możliwości ocenić, jakie intencje i cele
przyświecają pytającemu lub wnioskodawcy (zwłaszcza że nie muszą być przez
niego ujawnione), a w związku z tym czy zapytanie było czy nie "formą
wygłaszania opinii i prób współuczestniczenia w decyzjach o gospodarce
leśnej".

Państwa wniosek obejmuje też w znacznej mierze informacje, które nie są albo
nie mogą być przez nadleśnictwo gromadzone lub nie są już w jego posiadaniu,
gdyż nie wymagają tego obowiązujące przepisy i procedury wewnętrzne.
Nadleśnictwo nie gromadzi choćby informacji o przypadkach "wyrażania
zaniepokojenia w postaci artykułu prasowego zainicjowanego przez stronę
społeczną". Tak samo nie rejestruje każdego "udziału
w spotkaniu na temat gospodarki leśnej" każdej osoby z zewnątrz w sytuacji,
gdy szereg tego rodzaju spotkań ma charakter otwarty. Nie gromadzimy i nie
archiwizujemy, czy to w formie papierowej, czy cyfrowej, korespondencji o
nieokreślonym statusie, niezawierającej konkretnych pytań, uwag, żądań,
postulatów czy oczekiwań jakiejkolwiek reakcji ze strony nadleśnictwa, lecz
bliżej niesprecyzowane opinie, pomysły lub inne treści (w tym w ogóle
niewłaściwie adresowane do nadleśnictwa). Gromadzimy i dysponujemy
informacjami
o wnioskach, postulatach i uwagach odnośnie prowadzenia gospodarki leśnej
w nadleśnictwie, które były oficjalnie do nas kierowane w postaci petycji
lub pism składanych lub przychodzących do sekretariatu pocztą tradycyjną,
elektroniczną, ewentualnie również pytań lub komentarzy na profilu
nadleśnictwa w serwisie społecznościowym oraz odpowiedzi na nie. Nawet w
takich przypadkach jednak nie jesteśmy w stanie wytworzyć informacji
w pełni odpowiadającej warunkom określonym w Państwa wniosku. Przykładowo,
w odniesieniu do nawet spełniających warunek konkretności i rzeczowości
postulatów czy żądań formułowanych przez internautów w serwisach
społecznościowych pod adresem nadleśnictwa, nie jesteśmy zobowiązani ani
często nie jesteśmy w stanie ustalić, kim są ich autorzy i czy mieszczą się
w Państwa definicji "strony społecznej" (tym bardziej, że mogą posługiwać
się anonimowymi profilami).

Wreszcie nawet udostępnienie informacji, co do których jest to możliwe i
zgodne
z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w
sposób i w zakresie przez Państwa wnioskowanym, wymaga od nadleśnictwa ich
przetworzenia i przekształcenia, wiążącego się z dodatkowymi kosztami i
nakładem pracy (vide: wyrok NSA z 7 grudnia 2011 r., I OSK 1737/11). Dlatego
w związku z:

§ ogromnym zakresem czasowym i przedmiotowym Państwa wniosku;

§ brakiem możliwości oddelegowania przez nadleśnictwo pracownika lub
pracowników wyłącznie do przetwarzania wnioskowanych informacji bez szkody
dla realizacji podstawowych zadań nadleśnictwa i obowiązków jego
pracowników, a częściowo brakiem fizycznej możliwości realizacji tego zdania
(np. konieczność przeglądania papierowych archiwów w sytuacji, gdy
zatrudnieni w nadleśnictwie pracują z powodu pandemii COVID-19 w systemie
zdalnym lub hybrydowym);

§ koniecznością dodatkowej pracy związanej z anonimizacją danych osób
fizycznych
w przypadku udostępniania informacji odnośnie ich uwag, wniosków i
postulatów, w tym dokumentacji korespondencji;

§ możliwą koniecznością zatrudnienia przez nadleśnictwo dodatkowej osoby
lub udzielenia zamówienia publicznego na zewnątrz w celu przetworzenia
ogromnej ilości danych zgodnie z Państwa wnioskiem w rozsądnym czasie
(wystarczy wspomnieć ewentualną konieczność przejrzenia i analizy prywatnych
wiadomości oraz komentarzy internautów na profilu nadleśnictwa w serwisie
społecznościowych za trzy lata wstecz albo konieczność zawarcia na żądanej
liście przypadków uwag, postulatów czy wniosków zgłaszanych
w postaci publikacji w mediach "zainicjowanych przez stronę społeczną" w
sytuacji, gdy nadleśnictwo w ogóle nie ma obowiązku gromadzenia takich
informacji i prowadzenia za kogoś kwerendy materiałów ukazujących się w
ogólnodostępnych mediach);

informuję, że informacja publiczna objęta Państwa wnioskiem nie może być
przez nadleśnictwo udostępniona w terminie przewidzianym w art. 13 ust. 1
ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. Co
więcej, przekształcenie
i przetworzenie wnioskowanych informacji będzie wymagało, z uwagi na
okoliczności wskazane wyżej, poniesienia przez nadleśnictwo ogromnych
dodatkowych nakładów organizacyjnych i finansowych. W związku z tym, na
podstawie art. 15 ust. 1 wspomnianej ustawy, nadleśnictwo obliczy i
przedstawi te koszty i pobierze od Państwa jako wnioskodawców opłatę w
wysokości odpowiadającej tym kosztom.

W związku z powyższym, w celu umożliwienia nam prawidłowej odpowiedzi,
wzywam Państwa do:

§ uzupełnienia wniosku poprzez m.in. dokładniejsze niż "przestrzeń
ostatnich trzech lat" wskazanie zakresu dat, którego miałaby dotyczyć
odpowiedź, a także doprecyzowanie pytań zawartych we wniosku poprzez
skonkretyzowanie przedmiotowego zakresu żądanych informacji i możliwe ich
ograniczenie do danych, które nadleśnictwo rzeczywiście może gromadzić i
posiadać (czy w ogóle mieć prawną oraz fizyczną możliwość, by to robić);

§ wykazania, zgodnie z art. 3. ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 6 września 2001
r. o dostępie do informacji publicznej, dlaczego i w jaki sposób uzyskanie
tych informacji, w tym przetworzonych, jest szczególnie istotne dla interesu
publicznego.

Dopiero wtedy będziemy w stanie poinformować w jakim wydłużonym terminie
nadleśnictwo zdoła zgromadzić i przetworzyć żądane informacje, by udzielić
Państwu odpowiedzi, a także wyliczyć, ile będzie kosztowało przetworzenie
tych danych i poinformować Państwa o opłacie.

2. Czy w najbliższych 12 miesiącach Nadleśnictwo planuje wprowadzenie
zmian
w procesach rozpatrywania postulatów, wniosków i uwag strony społecznej oraz
prowadzenia z nią dialogu na temat gospodarki leśnej? Jeżeli tak, to jakie
zmiany są planowane?

W przypadku konsultacji społecznych przy tworzeniu planu urządzania lasu lub
prognozy oddziaływania na środowisko, proces ten jest opisany i wynika z
przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, rozporządzenia
ministra środowiska z dnia 12 listopada 2012r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu,
uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, a także
obowiązującej
w Lasach Państwowych Instrukcji Urządzania Lasu i wytycznych dyrektora
generalnego Lasów Państwowych (zarządzenie nr 12/2009). Rolą nadleśnictwa
jest stosowanie wyżej wskazanych regulacji, a nie planowanie w nich zmian.
Natomiast w przypadku wszelkich innych "procesów rozpatrywania postulatów,
wniosków i uwag strony społecznej oraz prowadzenia z nią dialogu na temat
gospodarki leśnej" sposób ich rozpatrywania lub prowadzenia jest
zindywidualizowany i każdorazowo uzależniony jest od tego, jaki postulat lub
wniosek konkretnie zgłasza dana osoba lub organizacja, w jakiej formie i
jaką drogą to czyni, jakiego sposób i formy odpowiedzi lub innej reakcji
oczekuje lub preferuje etc. Nie sposób mówić zatem o planowaniu przez
nadleśnictwo zmian w "procesach", jeśli te ostatnie wynikają
i uzależnione są od każdorazowego działania i oczekiwań danego wnioskodawcy.
Dlatego ten Państwa wniosek nie może zostać przez nas uwzględniony, gdyż
pytanie o zdarzenia przyszłe lub takie, które jeszcze nie nastąpiły, nie
jest pytaniem o informację publiczną podlegającą udostępnieniu (vide: wyrok
WSA w Warszawie z 21 grudnia 2010 r., II SAB/Wa 219/10).

Z polecenia Zastępcy Nadleśniczego

Małgorzata Krawczyk

Starszy specjalista w dziale gospodarki leśnej

tel. kom.: +48 513 406 733

RDLP w Radomiu Nadleśnictwo Włoszczowa

29-100 Włoszczowa, ul. Kolejowa 23

tel.: +48 41 394 27 19 wew. 39, tel. sekr.: + 48 41 394 27 19

<http://www.wloszczowa.radom.lasy.gov.pl/> www.wloszczowa.radom.lasy.gov.pl

Załączniki

Pobierz list