Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Stosownie do wniosku z 11 sierpnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej - w wykonaniu zarządzenia Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, uprzejmie informuję, że:
1. Orzeczenia dyscyplinarne sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie nie są publikowane na żadnej stronie internetowej ,
2. Rejestr umów od 1 stycznia 2017 do 31 lipca 2017 r. - w załączeniu,
3. W Sądzie Apelacyjnym w Warszawie była przeprowadzona kontrola NIK- raport został zamieszczony na stronie tut. sądu w zakładce Kontrole,

4. Właściwymi rzeczowo dla spraw z art. 212 Kodeku Karnego są Sądy Rejonowe, a instancją odwoławczą są Sądy Okręgowe,

5. W 2017 r. z art. 231 Kodeksu Karnego w tut. sądzie zapadły 3 wyroki w sprawach: II AKa 203/16, II AKa 29/17, II Aka 120/17. Wyroki wraz z uzasadnieniem tych spraw zostały opublikowane na stronie Portalu Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie pod adresem http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl ,

6. Kalendarz spotkań prezes sądu -nie jest dokumentem urzędowym - gdyż nie stanowi ani oświadczenia woli, ani oświadczenia wiedzy zgodnie z art.6 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Należy go zakwalifikować jako dokumentację wewnętrzną. W związku z powyższym nie jest informacją publiczną, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Sekretarka
Renata Kos
Oddział Administracyjny
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Pl.Krasińskich 2/4/6
00-207 Warszawa

Załączniki

Pobierz list