Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do przesłanego wcześniej maila z wnioskiem o dostęp do informacji dziękujemy za przesłanie informacji równocześnie pragnąc zauważyć, że przesłana przez Państwa informacja nie odpowiada w pełni na zadane przez nas pytania. Uprzejmie wnioskujemy więc o uzupełnienie informacji.
Lektura podsumowań (o których mowa w art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku z dnia 3 października 2008 roku) oraz samych zatwierdzonych PULi nie umożliwia dostępu do następujących informacji:
-odpowiedzi na zadane przez nas pytania w odniesieniu do procesów tworzenia PUL, które obecnie są w toku.
-jednoznacznej odpowiedzi czy na KZP, NTG oraz KPP jakiekolwiek organizacje bądź instytucje reprezentujące stronę społeczną zapraszane były bezpośrednio (na przykład przez telefon, pocztę tradycyjną bądź elektroniczną) i jeżeli tak, jakie były to organizacje dla każdego nadleśnictwa.
-dokumentacji wniosków przesłanych przez stronę społeczną, które Nadleśnictwa zobowiązane są utrzymać w swojej dokumentacji
Pragniemy też wyjaśnić, że pytając o ewentualne plany zmian w procesach tworzenia PULi mamy na myśli następujące kwestie:
-Czy w ciągu ostatnich 5 lat (31 października 2015 - 1 listopada 2020) powstały dokumenty takie jak: plany, polityki, analizy, strategie lub podobne dokumenty, w których dokonano oceny skuteczności dotychczasowej komunikacji Lasów Państwowych (RDLP i nadleśnictw) ze społeczeństwem w procesie tworzenia Planów Urządzenia Lasu lub zawarto rekomendacje, które na nią wpłyną. Jeżeli tak, prosimy o ich udostępnienie.
-Czy w ciągu ostatnich 5 lat (31 października 2015 - 1 listopada 2020) podjęto w kwestii usprawnienia komunikacji pomiędzy Lasami Państwowymi (RDLP i nadleśnictwa) a społeczeństwem w procesie tworzenia Planów Urządzenia Lasu jakiekolwiek działania: np. zlecono przygotowanie analizy dotychczasowej komunikacji, polityki komunikacji, strategii komunikacyjnej, badano ruch na stronach internetowych nadleśnictw lub zlecono przygotowanie innego tego typu dokumentu? Prosimy o przesłanie powstałych dokumentów lub informacji kto prowadzi obecnie tego typu badania/analizy i kiedy zostaną one ukończone?

Równocześnie, uprzejmie informujemy, że podstawą prawną naszego wniosku jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Tym samym oczekujemy wykonania wniosku na zasadach określonych w tej ustawie.

Z wyrazami szacunku,

Katarzyna Batko-Tołuć i Marzena Błaszczyk

Członkinie zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list