Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do przesłanego wcześniej maila z wnioskiem o dostęp do informacji dziękujemy za przesłanie informacji równocześnie pragnąc zauważyć, że przesłana przez Państwa informacja nie odpowiada w pełni na zadane przez nas pytania.
W szczególności pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że w wiadomości przesłanej przez Państwa znalazło się tylko 6 podsumowań, podczas gdy RDLP organizuje proces przygotowania PUL dla 25 nadleśnictw. Uprzejmie wnioskujemy o uzupełnienie informacji i przesłanie 19 pozostałych podsumowań.
Równocześnie prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że przesłane podsumowania nie zawierają pełnej informacji. Dla przykładu:
W podsumowaniu dla Nadleśnictwa Zwierzyniec
W dokumencie znajduje się twierdzenie, iż w trakcie prac nad PUL odbyły się konsultacje społeczne w zakresie wymienionej w nim listy tematów, nie podaje jednak żadnych informacji na temat samych konsultacji. W tym samym paragrafie podane są informacje o działalności edukacyjnej nadleśnictwa, co sugeruje, że działalność edukacyjna została uznana za konsultacje społeczne. W takich wypadkach, wnioskujemy o przesłanie notatek bądź protokołów z rzeczonych konsultacji, gdyż nie jest dla nas jasna natura tych procesów konsultacyjnych.
Brak pełnej listy uczestników NTZ, zamieszczono jedynie wzmiankę o tym, że nadleśnictwo informowało wybrane instytucje bezpośrednio, brak jednak pełnej ich listy. Wnioskujemy o listę instytucji, które zostały zaproszone bezpośrednio.
Brak informacji o dacie publikacji ogłoszenia o KPP w prasie i na BIP

W podsumowaniu dla Nadleśnictwa Janów Lubelski
W dokumencie znajduje się twierdzenie, iż w trakcie prac nad PUL odbyły się konsultacje społeczne w zakresie wymienionej w nim listy tematów, nie podaje jednak żadnych informacji na temat samych konsultacji. W tym samym paragrafie podane są informacje o działalności edukacyjnej nadleśnictwa, co sugeruje, że działalność edukacyjna została uznana za konsultacje społeczne. W takich wypadkach, wnioskujemy o przesłanie notatek bądź protokołów z rzeczonych konsultacji, gdyż nie jest dla nas jasna natura tych procesów konsultacyjnych.
Brak pełnej listy uczestników NTZ, w dokumencie znajduje się wzmianka o tym, że nadleśnictwo informowało wybrane instytucje bezpośrednio, ale brak pełnej ich listy. Wnioskujemy o listę instytucji, które zostały zaproszone bezpośrednio.
Brak informacji o tym kiedy wyłożenie planu zostało zakomunikowane stronie społecznej.
Strona społeczna zgłosiła trzy wnioski, które nadleśnictwo uznało za bezzasadne. Brak w podsumowaniu treści tych wniosków i uzasadnienia ich odrzucenia.
Brak wyjaśnienia dlaczego nie zwołano KPP skoro strona społeczna zgłosiła wnioski w procesie konsultacji i wyłożenia planu

W podsumowaniu dla Nadleśnictwa Włodawa
W dokumencie znajduje się twierdzenie, iż w trakcie prac nad PUL odbyły się konsultacje społeczne w zakresie wymienionej w nim listy tematów, nie podaje jednak żadnych informacji na temat samych konsultacji. W tym samym paragrafie podane są informacje o działalności edukacyjnej nadleśnictwa, co sugeruje, że działalność edukacyjna została uznana za konsultacje społeczne. W takich wypadkach, wnioskujemy o przesłanie notatek bądź protokołów z rzeczonych konsultacji, gdyż nie jest dla nas jasna natura tych procesów konsultacyjnych.
Brak pełnej listy uczestników NTZ, w dokumencie znajduje się wzmianka o tym, że nadleśnictwo informowało wybrane instytucje bezpośrednio, ale brak pełnej ich listy. Wnioskujemy o listę instytucji, które zostały zaproszone bezpośrednio.


W podsumowaniu dla Nadleśnictwa Tomaszów
Strona społeczna zgłosiła 3 wnioski, które RDLP uznała za bezzasadne. Odpowiedzi na wnioski podobno zamieszczone są w elaboracie PUL. Pełen PUL niestety jest niedostępny na BIPie nadleśnictwa (w dokumencie brak protokołów z komisji)

Brak również o przesłanie informacji na temat obecnie toczących się, a niesfinalizowanych jeszcze procesów tworzenia PUL. W związku z wyżej wymienionymi brakami informacji wnioskujemy o przesłanie pełnej odpowiedzi na nasze pytania dla wszystkich nadleśnictw.

Pragniemy też wyjaśnić, że pytając o ewentualne plany zmian w procesach tworzenia PULi mamy na myśli następujące kwestie:
Czy w ciągu ostatnich 5 lat (31 października 2015 - 1 listopada 2020) powstały dokumenty takie jak: plany, polityki, analizy, strategie lub podobne dokumenty, w których dokonano oceny skuteczności dotychczasowej komunikacji Lasów Państwowych (RDLP i nadleśnictw) ze społeczeństwem w procesie tworzenia Planów Urządzenia Lasu lub zawarto rekomendacje, które na nią wpłyną. Jeżeli tak, prosimy o ich udostępnienie.
Czy w ciągu ostatnich 5 lat (31 października 2015 - 1 listopada 2020) podjęto w kwestii usprawnienia komunikacji pomiędzy Lasami Państwowymi (RDLP i nadleśnictwa) a społeczeństwem w procesie tworzenia Planów Urządzenia Lasu jakiekolwiek działania: np. zlecono przygotowanie analizy dotychczasowej komunikacji, polityki komunikacji, strategii komunikacyjnej, badano ruch na stronach internetowych nadleśnictw lub zlecono przygotowanie innego tego typu dokumentu? Prosimy o przesłanie powstałych dokumentów lub informacji kto prowadzi obecnie tego typu badania/analizy i kiedy zostaną one ukończone?
Równocześnie, uprzejmie informujemy, że podstawą prawną naszego wniosku jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Tym samym oczekujemy wykonania wniosku na zasadach określonych w tej ustawie.

Z wyrazami szacunku,

Katarzyna Batko-Tołuć i Marzena Błaszczyk

Członkinie zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list