Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź.

Z poważaniem

Elżbieta Durak

Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej, łowiectwa, szkód górniczych

Tel. kom.: +48 668 125 284

ul. Oświęcimska 31

32-500 Chrzanów

tel. 32 623 23 40 wewn. *331

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach wymiany
korespondencji jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Chrzanów z siedzibą
w Chrzanowie przy ul. Oświęcimskiej 31, 32-500 Chrzanów, reprezentowane
przez Nadleśniczego.

Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem pod adresem e-mail:
<mailto:chrzanow@katowice.lasy.gov.pl> chrzanow@katowice.lasy.gov.pl lub
dzwoniąc pod numer telefonu: +48 32 623 41 54.

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych mogą się Państwo
kontaktować
z wyznaczonym inspektorem ochrony danych, pisząc na adres:
<mailto:biuro@personal-data.pl> biuro@personal-data.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego,
w związku z art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. f Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych - RODO); dane osobowe przetwarzane są w celu wymiany korespondencji.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych będą:

- podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa,

- podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla PGL LP
Nadleśnictwa Chrzanów.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania
obowiązujących przepisów prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia
korespondencji.

Nie podejmuje się decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie
automatycznej analizy danych.

Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.

Załączniki

Pobierz list