Szanowni Państwo,

Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania przesłane we wniosku wysłanym dnia 4 listopada 2020 roku.
Pytania zadane we wniosku obejmują informacje, które RDLP jest zobowiązana gromadzić zgodnie z prawem oraz wewnętrznymi procedurami Lasów Państwowych, co zostało potwierdzone przez RDLP, które odpowiedziały w pełni na nasz wniosek. Większości informacji, o które wnioskujemy znajdują się w tzw. "Podsumowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko" oraz w protokołach z NTG i KPP każdego z PUL.

W związku z powyższym wnioskujemy o przesłanie dla każdego z 30 nadleśnictw:

1. Podsumowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
2. Protokołów z NTG i KPP (o ile KPP miała miejsce), wraz z dokumentacją wniosków otrzymanych od strony społecznej.

Podkreślić należy, że informacje o które wnioskujemy bezsprzecznie stanowią informację o środowisku (patrz np wyrok NSA z 20.3.2012 r., I OSK 2451/11, cbosa). Jednocześnie pragniemy wskazać, że w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nie znajduje się rozwiązanie przyjęte w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres email: {{EMAIL}}

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 515-832-707

Katarzyna Batko-Tołuć i Marzena Błaszczyk

Członkinie zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list