Re: Wniosek o informacje publiczną przez ROSSOSZ

W dniu 2019-02-15 21:09, sprawa-7397@fedrowanie.siecobywatelska.pl
napisał(a):
> Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
> informację:
> - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego
> wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury)
> lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do
> gminy), prowadzone są media?;
> - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
> gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
> organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
> - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
> - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o
> informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
> - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o
> przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na
> wniosek, w formacie pdf.;
> - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
> sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku
> 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018
> roku.
>
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
> na adres sprawa-7397@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
> zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
>
> --
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
> www.siecobywatelska.pl
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> www.informacjapubliczna.org
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego --
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
> www.siecobywatelska.pl
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> www.informacjapubliczna.org
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego > W nawiązaniu do
> pisma z dnia 2018-07-17 10:35:57.824012+00:00 na > adres
> rossosz@tlen.pl
udzielaj
--

Udzielajac odpowiedzi na wniodek o informację publiczną informuje, że
- w urzędzie gminy Rossosz, w którymś z jego
> wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury)
> lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do
> gminy), media nie są prowadzone.
> - gmina Rossosz nie prowadzi dzienników lub czasopism.
> - wydatki gminy Rossosz na ogłoszenia, artykuły
> sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku
> 2015 - 1250 zł, 2016 - 3573 zł, 2017 - 2107 zł, 2018 - 300 zł
Z poważaniem, Izabela Derlukiewicz Inspektor ds. organizacyjna -
administracyjnych
Urząd Gminy Rossosz
ul. Lubelska 8
21-533 Rossosz
tel: 83 378 45 57
www.rossosz.pl

ŚRODKI TRWAŁE 2019 - na gruncie ustawy o rachunkowości... przez ŻARNÓW

ŚRODKI TRWAŁE NA GRUNCIE USTAWY O RACHUNKOWOŚCI ORAZ USTAWY O PODATKU
DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH W 2019 ROKU


Miejsca szkoleń!
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/?city=&subject=&lecturer=&title=%C5%9Brodki+trwa%C5%82e&date_from=&date_to=&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=f41c45fa-6317-4789-9154-aa9a00b93fc3&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

zobacz program:
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/?city=&subject=&lecturer=&title=%C5%9Brodki+trwa%C5%82e&date_from=&date_to=&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=f41c45fa-6317-4789-9154-aa9a00b93fc3&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Program:

I. Rzeczowy majątek trwały.

* Definicja środków trwałych na gruncie przepisów ustawy o
rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i
fizycznych (CIT i PIT)
* Związki i rozbieżności w definiowaniu środków trwałych w pojęciu
prawa bilansowego i podatkowego – ich interpretacja i odpowiednie
zastosowanie.
* Środki trwałe w budowie, charakterystyka nakładów inwestycyjnych,
przyjęcie środków trwałych z inwestycji.
* Regulacje KSR 11 – wartość początkowa środka trwałego w prawie
bilansowym i podatkowym w tym;
* nabycie, wytworzenie we własnym zakresie,
* nieodpłatne uzyskania, aport,
* zakup jednostki lub zorganizowanej części , zmiana formy prawnej.
* Korekty wartości początkowej, w tym różnice kursowe, zmiany wartości
początkowej , ulepszenie i remont – aspekt podatkowy i bilansowy).
* Ulepszenie w obcych środkach trwałych – zmiany wartości początkowej .
* Trwałe odłączenie części składowej lub peryferyjnej – aspekty
bilansowe i podatkowe.
* Kompletność i zdatność do użytkowania – według KRS.
* Środki trwałe przejęte w leasing , najem , dzierżawę – składniki
majątku i koszty ich eksploatacji – regulacje KSR 5 i prawa
podatkowego.
* Rewolucyjne zmiany w rozliczaniu kosztów eksploatacji samochodów
osobowych.

II. Likwidacja środków trwałych .

* Sprzedaż i nieodpłatne przekazanie środków trwałych .
* Fizyczna likwidacja środków trwałych jako warunek zaliczenia do
kosztów podatkowych niezamortyzowanej ich wartości .
* Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 2016r ., w sprawie
Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016).
* Ewidencja środków trwałych – przykłady prawidłowego sporządzania,

III. Wartości niematerialne i prawne.

1.Definicja w prawie bilansowym wg. PSR oraz prawie podatkowym (CIT i PIT)

* Wybrane zagadnienia w tym;
* licencje, patenty,
* prawa autorskie – przykłady,
* prace rozwojowe,
* nakłady na witryny internetowe .

IV. Amortyzacja , Odpisy z tytuły utraty wartości środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych .

* Pojęcie amortyzacji i umorzenia, odpisu z tytułu utraty wartości .
* Metody amortyzacji – liniowa, degresywna i inne przykłady , okres
użyteczności i jego weryfikacja regulacje KSR 11.
* Metody amortyzacji podatkowej – przykłady.
* Okres ekonomicznej użyteczności i jego weryfikacja – KSR 11.
* Zawieszenie działalności ,środki niezamortyzowane,
przekwalifikowania, używania sezonowo .

V. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji składników majątku trwałego –
rozliczanie wyników inwentaryzacji.

1. Obiekty inwentarzowe , klasyfikacja rodzajowa i funkcjonalna na gruncie
regulacji zawartych w KSR11.

2.Terminy przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych na gruncie przepisów ustawy o rachunkowości.

3. Wymóg oznaczeń ewidencyjnych środków trwałych.

4.Zasada prawidłowego przygotowania do przeprowadzenia inwentaryzacji w
drodze spisu z natury.

5. Arkusze spisowe i inne dokumenty inwentaryzacyjne ( protokoły,
oświadczenia, wydruki komputerowe zarządzenia/upoważnienia przeprowadzenia
inwentaryzacji).

6. Rozliczenia niedoborów i nadwyżek poinwentaryzacyjnych w świetle
przepisów podatkowych i rachunkowości.

Najnowsze orzecznictwo sądowe oraz interpretacji organów skarbowych.

Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

w cenie szkolenia:

* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz
konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,

* materiały szkoleniowe,

* materiały do pracy podczas zajęć,

* poczęstunek biznesowy (lunch),

* przerwa kawowa,

Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!


Najbliższe warsztaty:

* Gdynia
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2157,srodki-trwale-na-gruncie-ustawy-o-rachunkowosci-oraz-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-oraz-osob-fizycznych-w-2019-roku?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=f41c45fa-6317-4789-9154-aa9a00b93fc3&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

* Poznań
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2156,srodki-trwale-na-gruncie-ustawy-o-rachunkowosci-oraz-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-oraz-osob-fizycznych-w-2019-roku?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=f41c45fa-6317-4789-9154-aa9a00b93fc3&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

* Łódź
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2126,srodki-trwale-na-gruncie-ustawy-o-rachunkowosci-oraz-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-oraz-osob-fizycznych-w-2019-roku?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=f41c45fa-6317-4789-9154-aa9a00b93fc3&smlid=13&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

* Bydgoszcz
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2158,srodki-trwale-na-gruncie-ustawy-o-rachunkowosci-oraz-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-oraz-osob-fizycznych-w-2019-roku?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=f41c45fa-6317-4789-9154-aa9a00b93fc3&smlid=17&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

* Katowice
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2159,srodki-trwale-na-gruncie-ustawy-o-rachunkowosci-oraz-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-oraz-osob-fizycznych-w-2019-roku?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=f41c45fa-6317-4789-9154-aa9a00b93fc3&smlid=21&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

szczegóły i zgłoszenia>>>
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/?city=&subject=&lecturer=&title=%C5%9Brodki+trwa%C5%82e&date_from=&date_to=&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=f41c45fa-6317-4789-9154-aa9a00b93fc3&smlid=22&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 68 325 66 93

kom. 504 189 836

UNIVERS Konsulting-Edukacja JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.

ul. Niecała 2D

65-245 Zielona Góra

tel. 68 325 66 93, fax 68 320 05 47

e-mail: szkolenia@univers.com.pl <mailto:szkolenia@univers.com.pl>

 

zgłoś się
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/?city=&subject=&lecturer=&title=%C5%9Brodki+trwa%C5%82e&date_from=&date_to=&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=f41c45fa-6317-4789-9154-aa9a00b93fc3&smlid=25&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
<https://app2.salesmanago.com/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=f41c45fa-6317-4789-9154-aa9a00b93fc3&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=f41c45fa-6317-4789-9154-aa9a00b93fc3&smlid=30&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

informacja publiczna media przez KARGOWA 1

Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez BOJADŁA 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 16.02.2019 r. Ryszard Piwowar UG Bojadła

W dniu 18.02.2019 o 11:45, UG Bojadła pisze:

odpowiedż na informację publiczną przez ŁAGÓW 3

Witam!

W załączeniu przesyłam odpowiedź na informacje publiczną.

Z uwagi na duży rozmiar pliku wiadomość będzie rozłożona na kilka e-maili.

Z poważaniem

Anna Kędziora

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łagowie

ul. Rynek 62, 26-025 Łagów

Tel. (41) 343 70 54 wew. 313

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO)
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łagowie, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów
informuje, że:

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Łagowie, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów, zwany dalej Aministratorem.
2. ADO przetwarza Pani/Pana adres e-mail wyłącznie w celu wymiany informacji
drogą elektroniczną.
3. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty elektronicznej,
oznacza to że otrzymaliśmy adres konta mailowego bezpośrednio od Pani/Pana w
celu kontaktu, bądź pozyskaliśmy adres poczty z legalnego źródła
uprawniającego do kontaktu z Panią/Panem.
4. Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu e-mail, chyba
że będzie to wynikać z przepisu prawa.
5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia,
cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Pani/Pana adres poczty elektronicznej będzie figurował w naszej bazie do
momentu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.

cd. odp na info publiczną przez ŁAGÓW 1

Anna Kędziora

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łagowie

ul. Rynek 62, 26-025 Łagów

Tel. (41) 343 70 54 wew. 313

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO)
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łagowie, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów
informuje, że:

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Łagowie, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów, zwany dalej Aministratorem.
2. ADO przetwarza Pani/Pana adres e-mail wyłącznie w celu wymiany informacji
drogą elektroniczną.
3. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty elektronicznej,
oznacza to że otrzymaliśmy adres konta mailowego bezpośrednio od Pani/Pana w
celu kontaktu, bądź pozyskaliśmy adres poczty z legalnego źródła
uprawniającego do kontaktu z Panią/Panem.
4. Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu e-mail, chyba
że będzie to wynikać z przepisu prawa.
5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia,
cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Pani/Pana adres poczty elektronicznej będzie figurował w naszej bazie do
momentu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.

cd. odp na info publiczną - NGŁ listopad przez ŁAGÓW

Z uwagi na to iż wersja elektroniczna miesięcznika Nasza Gazeta Łagowska z
miesiąca listopad 2018 r. jest zbyt dużych rozmiarów wysyłam go z adresu
akedziora@onet.eu.

Anna Kędziora

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łagowie

ul. Rynek 62, 26-025 Łagów

Tel. (41) 343 70 54 wew. 313

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO)
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łagowie, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów
informuje, że:

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Łagowie, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów, zwany dalej Aministratorem.
2. ADO przetwarza Pani/Pana adres e-mail wyłącznie w celu wymiany informacji
drogą elektroniczną.
3. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty elektronicznej,
oznacza to że otrzymaliśmy adres konta mailowego bezpośrednio od Pani/Pana w
celu kontaktu, bądź pozyskaliśmy adres poczty z legalnego źródła
uprawniającego do kontaktu z Panią/Panem.
4. Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu e-mail, chyba
że będzie to wynikać z przepisu prawa.
5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia,
cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Pani/Pana adres poczty elektronicznej będzie figurował w naszej bazie do
momentu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.

informacja publiczma przez KOWAL 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedz do informacji publicznej,
pozdrawiam


Anna Grzywacz
Urząd Gminy Kowal
tel. 884 797 800

Re: Wniosek o informacje publiczną przez KRASNYSTAW

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek uprzejmie informuję, że Urząd Gminy Krasnystaw nie prowadzi żadnych mediów.
Wydatki gminy na promocję kształtowały się następująco:
2015 r. - 3658,21 zł.
2016 r. - 4051,70 zł.
2017 r. - 10963,51 zł.
2018 r. - 8063,46 zł.

Z poważnie
Iwona Solan
Urząd Gminy Krasnystaw
ul. M. Konopnickiej 4
22-300 Krasnystaw

RE: Wniosek o informacje publiczną przez STARY ZAMOŚĆ 1

Uprzejmie informuję, że udzielono odpowiedzi na przedstawione pytania przy treści zapytań

Janusz Czarny

odpowiedź na Wniosek o informacje publiczną przez GÓRZYCA 1

Urząd Gminy w Górzycy, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej złożony na skrzynkę e-mailową Urzędu Gminy w
Górzycy w dniu 16.02.2019 r. przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska z
siedzibą ul. Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa udzielając odpowiedzi na
zadane w treści wniosku pytania, przekazuje następujące informacje:
1. W Urzędzie Gminy w Górzycy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy
Górzyca prowadzone są jedynie media internetowe.

2. Media prowadzone w Urzędzie Gminy w Górzycy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Górzyca:
a) Urząd Gminy w Górzycy:
strona internetowa: http://gmina.gorzyca.pl/
b) Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy:
strona internetowa: http://sport.kultura.gorzyca.pl/;
facebook:
https://www.facebook.com/pg/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-G%C3%B3rzycy-484442864938859/posts/
c) Warsztat Terapii Zajęciowej w Żabicach:
facebook: https://www.facebook.com/WTZZabice/
d) Środowiskowy Dom Samopomocy w Górzycy:
facebook: https://www.facebook.com/SDSGORZYCA/
e) Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Górzycy:
strona internetowa: https://zsgorzyca.superszkolna.pl/;
facebook:
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-W%C5%82adys%C5%82awa-Broniewskiego-w-G%C3%B3rzycy-806497066162253/
f) Szkoła Podstawowa im. Kresowian w Czarnowie:
strona internetowa: https://spkresowianie.edupage.org/;
facebook:
https://www.facebook.com/pages/category/Elementary-School/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Kresowian-w-Czarnowie-1638498956418688/

3. Wydatki Gminy Górzyca na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017, 2018 do
dnia
udzielenia odpowiedzi:
a. 2015 r. – 4103,00 zł;
b. 2016 r. – 4103,00 zł;
c. 2017 r. – 4103,00 zł;
d. 2018 r. – 4476,00 zł.

Wójt Gminy Górzyca
Robert Stolarski

--
Agnieszka Pilarska
Kierownik Zespołu ds. funduszy UE, sekretariatu i promocji gminy

tel. (95) 7591882, fax (95) 7836507
e-mail: ug@gorzyca.pl

Gmina Borki -odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez BORKI 1

Szanowni Państwo,

w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 11 lutego 2019 roku w zakresie działalności medialnej
i promocyjnej gminy Borki.

W piśmie jest wskazane, że w załączniku przesyłamy pięć najnowszych
numerów biuletynu Czapla, ale z uwagi na niemożność ich przesłania
pocztą elektroniczna (zbyt duża waga plików), podaję linki, pod którymi
są dostępne wymienione wydawnictwa:

https://www.gminaborki.pl/wp-content/uploads/2019/02/Numer-24.pdf

https://www.gminaborki.pl/wp-content/uploads/2018/12/Czapla-1023-druk.pdf

https://www.gminaborki.pl/wp-content/uploads/2018/12/Czapla-922-druk.pdf

https://www.gminaborki.pl/wp-content/uploads/2018/12/Czapla-821-druk.pdf

www.borkiradzynskie.pl/wp-content/uploads/2018/08/Czapla-720-druk.pdf

W razie pytań służę pomocą.

Małgorzata Kulikowska

UG Borki

Re: Gmina Borki -odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez BORKI

Szanowni Państwo,

uprzejmie proszę o potwierdzenie odbioru wiadomości. Miałam wczoraj
problem z pocztą. Chcę mieć pewność, że wiadomość została wysłana.

Z poważaniem

Małgorzata Kulikowska
UG Borki

W dniu 20.02.2019 o 15:28, GMINA BORKI - Małgorzata Kulikowska pisze:

RE: Wniosek o informacje publiczną przez SZCZEBRZESZYN 1

Uprzejmie informuję, że w Gminie Szczebrzeszyn nie prowadzimy żadnego z wymienionych na wniosku rodzajów mediów.

Krystyna Dochalska

Kierownik Referatu Organizacyjno - Administracyjnego

RE: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez CZAPLINEK 1

Przesyłam informację zwrotną z linkiem do wstawionej informacji http://www.czaplinek.pl/content/zapraszamy-do-szko%C5%82y-inicjatyw-stra%C5%BCniczych.

Pozdrawiam

Monika Doroba

Kierownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji

Urząd Miejski w Czaplinku

Tel. +48 94 375 47 90

Kom. +48 510 086 870

(bez tematu) przez RADECZNICA 1

Urząd Gminy w Radecznicy w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15.02.2019 r.

VAT 2019 r. – rozliczanie samochodów osobowych -- Łódź, 26 lutego 2019 r. przez ŻARNÓW

VAT 2019 r.
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2002,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=13fac10c-3c38-47dc-b2d6-68b3de0763e8&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2002,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=13fac10c-3c38-47dc-b2d6-68b3de0763e8&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
- rozliczanie samochodów osobowych w CIT i PIT w 2019 r.
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2002,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=13fac10c-3c38-47dc-b2d6-68b3de0763e8&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

zapisz się
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2002,podatek-od-towarow-i-uslug-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=13fac10c-3c38-47dc-b2d6-68b3de0763e8&smlid=6&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

szczegóły
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2002,podatek-od-towarow-i-uslug-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=13fac10c-3c38-47dc-b2d6-68b3de0763e8&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>


Łódź,
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2002,podatek-od-towarow-i-uslug-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=13fac10c-3c38-47dc-b2d6-68b3de0763e8&smlid=8&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

28 lutego 2019 r.
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2002,podatek-od-towarow-i-uslug-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=13fac10c-3c38-47dc-b2d6-68b3de0763e8&smlid=9&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Hotel Borowiecki,
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2002,podatek-od-towarow-i-uslug-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=13fac10c-3c38-47dc-b2d6-68b3de0763e8&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

ul. Kasprzaka 7/9
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2002,podatek-od-towarow-i-uslug-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=13fac10c-3c38-47dc-b2d6-68b3de0763e8&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

godz. 9.00-14.00
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2002,podatek-od-towarow-i-uslug-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=13fac10c-3c38-47dc-b2d6-68b3de0763e8&smlid=6&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

------------------------------------

NOWY PROGRAM:

* Przełom w raportowaniu VAT – likwidacja deklaracji VAT-7 i pliku
JPK_VAT – wprowadzenie w ich miejsce pliku JPK_VDEK i centralnego
rejestru faktur.

* Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania bonów – w pewnych
przypadkach opodatkowane będzie już wydanie bonów!
* opodatkowanie bonów towarowych do dnia 31 grudnia 2018 r.,
* Rewolucja w opodatkowaniu bonów od dnia 1 stycznia 2019 r. – skutki
dyrektywy unijnej,
* bony jednego przeznaczenia i bony różnego przeznaczenia – różnice
* w opodatkowaniu,
* moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży bonów (transfer
bonów),
* sposób opodatkowania niezrealizowanych w terminie bonów,
* sposób wystawienia faktur i odliczania podatku naliczonego w
transakcjach mających za przedmiot bony.
* opodatkowanie nieodpłatnego przekazania bonów w ramach akcji
promocyjnych oraz nieodpłatne przekazanie bonów pracownikom.

* Przebudowa zasad stosowania kas fiskalnych od 2019 r.

* Nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych – kiedy będzie można wystawić
fakturę do paragonu (rewolucyjna zmiana)?
* Jakie konsekwencje poniesie sprzedawca wystawiając fakturę do
paragonu wbrew przepisom?
* Dodatkowa kara w przypadku odliczenia VAT z faktury bez numeru VAT –
kiedy będzie miała zastosowanie?
* Koniec ważności kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii – od kiedy?
* Jacy podatnicy będą obowiązani do wymiany od dnia 1 stycznia 2019 r.
posiadanych kas fiskalnych?
* Nowa matryca stawek podatkowych od dnia 1 kwietnia 2019 r.

* Zmiana klasyfikacji PKWiU na klasyfikację CN – skutki dla stawek
obniżonych.
* W jaki sposób ustalić właściwą stawkę VAT od dnia 1 kwietnia 2019 r.?
* Jakie towaru i usługi na pewno zmienią stawkę VAT
* Wiążąca informacja stawkowa – jako nowy tryb zapytania podatkowego.
* Zmiana zakresu towarów objętych odwrotnym obciążeniem i solidarną
odpowiedzialnością.

* Zmiana zasad rozliczania kosztów podatkowych przy używaniu samochodów
osobowych.
* Wprowadzenie generalnego limitu 150 000 zł jako górnej granicy
kosztów podatkowych – skutki dla leasingu operacyjnego i finansowego.
* 75% wydatków jako koszt podatkowy – jakich wydatków dotyczy limit?
* Sposoby na zaliczenie 100% wydatków na samochody osobowe do kosztów
podatkowych.
* Wpływ proponowanych zamian na leasingi operacyjne z tzw. „opcją
balonową” – duża kwota wykupu.
* Czy nowe regulacje będą miały wpływ na obecnie posiadane i
leasingowane samochody osobowe? – zasady przejściowe.
* Skutki likwidacji tzw. „kilometrówki” dla KUP związanych z
samochodami używanymi na podstawie umowy najmu.
* Przychód pracownika z tytułu używania samochodów osobowych do celów
prywatnych – a skutki dla kosztów uzyskania przychodu dla pracodawcy.
* Projektowane zasady amortyzacji samochodów osobowych – w jaki sposób
odpisy amortyzacyjne zaliczać do KUP?

* Zmiany wynikające z innych ustaw nowelizacyjnych z datą wejścia w
życie w 2018 r.
* i 2019 r.
* Generalny zakaz wystawiania faktur do paragonów bez NIP – skutki i
sankcje.
* Kodeks Dobrych Praktyk jako podstawa weryfikacji kontrahentów –
skutki dla podatników.
* Nowa sankcja VAT w wysokości „tylko” 15% w przypadku dobrowolnej
korekty
* w trakcie kontroli.
* Tzw. „czarna lista” – lista podatników wykreślonych z rejestrów VAT i
ewentualnie przywróconych do rejestru VAT.
* Nowe zasady wykreślenia i przywrócenia statusu podatnika VAT czynnego
.
* Modyfikacja zasad pierwszego zasiedlenia – istota zmiana dla
podatników dokonujących dostawy nieruchomości zabudowanych.
* Ograniczenie zakresu zwolnienia z opodatkowania ze względu na obrót
do 200 000 zł – kto nie będzie miał prawa do zwolnienia?

* Nowe zasady fakturowania w zamówieniach publicznych – ważna
nowelizacja wprowadzająca „obowiązkowe” faktury elektroniczne.

* nowe zasady wymiany faktur między zamawiającym a wykonawcą w
zamówieniach publicznych,
* platforma fakturowania – nowy sposób przekazywania faktur
elektronicznych,
* ustrukturyzowany wzór faktury jako model kształtu faktury VAT.

 


Od 2019 r. wprowadzono (i planowane jest wprowadzenie) licznych zamian w
ustawach podatkowych, które z jednej strony dotyczą specjalistycznych
zagadnień rzadko występujących w działalności gospodarczej (np. exit tax),
a z drugiej strony dotyczą wszystkich przedsiębiorców – jak np. zmiany w
rozliczaniu używania samochodów służbowych czy też w zakresie modyfikacji
systemu split payment. Wprowadzonych zamian od dnia 1 stycznia 2019 r. jest
wiele i dotyczą one zarówno podatku VAT jak i podatków dochodowych. Jako
najistotniejsze należy uznać zmiany w zakresie zmiany sposobu raportowania
VAT (od dnia 1 lipca 2019 r.) – w miejsce pliku JPK_VAT i deklaracji VAT-7
pojawi się nowa struktura JKP_VDEK; dodatkowo planowane jest wprowadzenie
tzw. Centralnego Rejestru Faktur oraz rewolucji w stawkach VAT jak również
zmian w zakresie opodatkowania bonów i stosowania kas fiskalnych.

Celem wykładu jest kompleksowe zaprezentowanie zmian, które dotyczą każdego
przedsiębiorcy. W zakresie podatku VAT należy odnotować wprowadzenie
obowiązkowego mechanizmu split payment w niektórych branżach. Warto również
zwrócić uwagę na procedowaną nowelizację ustawy VAT: proponowane przepisy
m.in. zakazują wystawiania faktur do paragonów, wprowadzają dodatkową
sankcję w przypadku odliczenia VAT z faktury niezawierającej numeru VAT
nabywcy czy też modyfikują zasady pierwszego zasiedlenia. Co więcej
Parlament kończy prace nad wprowadzeniem nowych, elektronicznych kas
fiskalnych, których obowiązek stosowania dla niektórych podmiotów
prawdopodobnie wystąpi już w 2019 r. Fundamentalne znaczenie mają zmiany
wynikające z prawa wspólnotowego w zakresie fakturowania elektronicznego w
zamówieniach publicznych.

W zakresie podatku dochodowego kluczowe znaczenie mając zmiany dotyczące
rozliczania w kosztach podatkowych używania samochodów osobowych –
podniesienie limitu kosztów do 150 000 zł i ograniczenie możliwości
zaliczenia wydatków do KUP do wysokości 75%. Fundamentalne zmiany
projektowane są również w zakresie podatku u źródła i formy certyfikatu
rezydencji.

w cenie szkolenia:

* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz
konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,

* materiały szkoleniowe,

* materiały do pracy podczas zajęć,

* poczęstunek biznesowy (lunch),

* przerwa kawowa,

Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!

UNIVERS Konsulting-Edukacja JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.

ul. Niecała 2D

65-245 Zielona Góra

tel. 68 325 66 93, fax 68 320 05 47

e-mail: szkolenia@univers.com.pl <mailto:szkolenia@univers.com.pl>

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
<https://app2.salesmanago.com/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=13fac10c-3c38-47dc-b2d6-68b3de0763e8&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=13fac10c-3c38-47dc-b2d6-68b3de0763e8&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Re: Wniosek o informacje publiczną przez LUBIEŃ KUJAWSKI 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

Pozdrawiam

W dniu 2019-02-09 o 00:04, sprawa-7192@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

gmina Strzelin - linki do zamieszczonych informacji przez STRZELIN

Dzień dobry

Podsyłamy linki do informacji zamieszczonych na naszym profilu FB i
stronie strzelin.pl.

https://www.facebook.com/GminaStrzelin/photos/a.230052287017955/2183895208300310/?type=3&theater

http://www.strzelin.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=1&artykul=841&akcja=artykul

pozdrawiam

Lech Pąchalski UMiG Strzelin

WINDYKACJA - postępowanie egzekucyjne - przedawnienie roszczeń... przez ŻARNÓW

Windykacja należności w praktyce, psychologiczne aspekty negocjacji z
dłużnikiem
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2091,windykacja-naleznosci-w-praktyce,psychologiczne-aspekty-negocjacji-z-dluznikiem?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a20ffff4-dd47-4664-967c-88981f8180b2&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Postępowanie sądowe i egzekucyjne z uwzględnieniem zmian od 2019 r. w
ujęciu praktycznym
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2092,postepowanie-sadowe-i-egzekucyjne-z-uwzglednieniem-zmian-od-2019-r-w-ujeciu-praktycznym?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a20ffff4-dd47-4664-967c-88981f8180b2&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Postępowanie egzekucyjne – ustawa o komornikach sądowych i ustawa o
kosztach komorniczych 2019 r.
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2093,postepowanie-egzekucyjne-ustawa-o-komornikach-sadowych-i-ustawa-o-kosztach-komorniczych-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a20ffff4-dd47-4664-967c-88981f8180b2&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Przedawnienie roszczeń cywilnych i podatkowych z uwzględnieniem zmian od

Re: Fwd: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez BĘDZIN 2

HTTP://WWW.BEDZIN.PL/STRONA-885-REKRUTACJA_DO_SZKOLY_INICJATYW.HTML

---

MAGDALENA STRÓJWĄS
Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej
Urzędu Miejskiego w Będzinie
Więcej o BĘDZINIE znajdziesz na www.bedzin.pl [2]
Facebook: https://www.facebook.com/Bedzin.gora
__________________________________________
TEL. +48 32 267 91 51

[2]

Links:
------
[1] http://www.bedzin.pl
[2] http://www.bedzin.pl/

Re: gmina Strzelin - linki do zamieszczonych informacji przez AgnieszkaP

Dzień dobry,
dziękuję za zamieszczenie informacji oraz przesłanie linków.
Pozdrawiam,
Agnieszka Podgórska
--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: RE: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez AgnieszkaP

Dzień dobry,

dziękuję za informację.

Pozdrawiam,
Agnieszka Podgórska
--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: RE: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez AgnieszkaP

Dzień dobry,
dziękuję za publikację oraz przesłanie informacji.

Pozdrawiam,
Agnieszka Podgórska

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Informacja publiczna przez CHODECZ 1

Witam,
W załączniku odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Pozdrawiam
Barbara Zygmunt
podinsp. ds. ewidencji ludności i działalności gosp.
UMiG Chodecz