Nie przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim

Twoja wiadomość

Do: sepolnopow@pro.onet.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-09-10 13:46

usunięto w dniu 2019-07-16 14:12.

Przeczytano: Wniosek o informację przez WILKOŁAZ

Twoja wiadomość

Do: gmina@wilkolaz.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 16-07-2019 06:35

odczytano w dniu 17-07-2019 07:58.

Re: Wniosek o informację przez HRUBIESZÓW 2

BURMISTRZ MIASTA HRUBIESZOWA
ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala" 1,
22-500 Hrubieszów
e-mail: miasto@hrubieszow.pl
www.miasto.hrubieszow.pl
tel. 84 696 28 08, faks 84 696 25 04

S.1431.47.2019

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z
późn. zm.), w związku ze złożeniem w dniu 16.07.2019 r. za pomocą
poczty elektronicznej na adres miasto@hrubieszow.pl wniosku:

od: Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

o udzielenie informacji publicznej

UDOSTĘPNIAM INFORMACJĘ PUBLICZNĄ W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?

ODP. TAK

2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

ODP.
HTTPS://UMHRUBIESZOW.BIP.LUBELSKIE.PL/INDEX.PHP?ID=51&P1=SZCZEGOLY&P2=1396182

3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

ODP. 70 STRON RAPORTU + 213 STRON ZAŁĄCZNIKÓW DO RAPORTU

Załączniki to wcześniej przyjęte sprawozdania i uchwały z realizacji
programów, strategii, polityk itp. za 2018 r. tj.:

* Informacja nt. realizacji zadań z miejskiego kalendarza imprez za
rok 2018 (rozpatrywana na VI sesji Rady Miejskiej w Hrubieszowie w dniu
28 marca 2019 r.).
* Informacja z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz
podejmowane działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na terenie
miasta w roku 2018 (rozpatrywana na VI sesji Rady Miejskiej w
Hrubieszowie w dniu 28 marca 2019 r.).
* Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 marca
2019 r. w sprawie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Hrubieszowie za 2018 rok oraz przedstawienia potrzeb w
zakresie pomocy społecznej.
* Uchwała nr VII/62/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26
kwietnia 2019 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy
Miejskiej Hrubieszów za 2018 r.
* Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Miejskiej Hrubieszów z dnia 26 kwietnia
2019 r. w sprawie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2018.
* Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 marca
2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego
Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.
* Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 marca
2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Preliminarza
wydatków do Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.
* Uchwała nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 lutego
2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z Rocznego programu współpracy
Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za rok 2018.

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej

ODP.
HTTPS://UMHRUBIESZOW.BIP.LUBELSKIE.PL/INDEX.PHP?ID=53&P1=SZCZEGOLY&P2=1388891

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

ODP. PRACOWNICY URZĘDU

6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi?

OD. NIE DOTYCZY

7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

ODP. UMIESZCZENIE W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości

ODP. 20.05.2019 R.

9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy.

ODP. 30.05.2019 R.

10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

ODP. 4

11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy?

ODP. 0

12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

ODP. NIE DOTYCZY

13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

ODP. NIE DOTYCZY

14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

ODP. NIE DOTYCZY

15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono - ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?

ODP. NIE DOTYCZY

16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?

ODP. NIE DOTYCZY

17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie
czasu?

ODP. NIE DOTYCZY

18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie?

ODP. NIE DOTYCZY

19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

ODP. NIE DOTYCZY

Z upoważnienia Burmistrza

---
MONIKA PODOLAK
SEKRETARZ MIASTA

URZĄD MIASTA HRUBIESZÓW
ul. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" 1
22-500 Hrubieszów
tel.: 84 696 23 80, fax 84 696 25 04 wew. 30
e-mail: miasto@hrubieszow.pl, www.miasto.hrubieszow.pl
SEKRETARZ: tel.: 84 696 23 80 wew. 26, tel. kom.: 506 088 144
e-mail: sekretarz@miasto.hrubieszow.pl

______________________________
_Informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ust.
1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) dostępne są na stronie
internetowej https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl_
_Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki,
może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej
adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub
powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o
powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości
wraz z załącznikami._

Links:
------
[1] http://www.siecobywatelska.pl
[2] http://www.watchdogportal.pl
[3] http://www.funduszesoleckie.pl
[4] http://www.informacjapubliczna.org

odp na wniosek - Gmina Cyców przez CYCÓW 1

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej (dot. raportu o stanie gminy).

Agnieszka Kierepka
Urząd Gminy Cyców
82 5677003 w. 35

udostępnienie informacji publicznych przez UCHANIE

Dzień dobry.

Udostępnienie informacji publicznych:

Ad.1)  nie

Ad.2)  nie dotyczy

Ad.3)  9 stron

Ad.4) https://uguchanie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=329

Ad.5)  sekretarz gminy

Ad.6)  nie było kosztów

Ad.7)  Biuletyn Informacji Publicznej, przedstawienie na sesji rady gminy

Ad.8)  17.06.2019r.

Ad.9)  25.06.2019r.

Ad.10)  zero

Ad.11)  zero

Ad.12)  zero

Ad.13 - 19) nie dotyczy

Z poważaniem

Bożena Kuśmierczuk, Inspektor ds. obsługi samorządu terytorialnego

Urząd Gminy w Uchaniach , ul.Partyzantów 1, 22-510 Uchanie.

odpowiedzi na Wniosek o udzielnie informacji publicznej przez STARY BRUS

W odpowiedzi na wniosek o udzielnie informacji publicznej, przesłany pocztą elektroniczna do tut. Urzędu w dniu 16.07.2019, uprzejmie informuję co następuje :

1.. Radni nie podjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy o którym mowa w art.28 ustawy o samorządzie gminnym.

2.. .Nie dotyczy.

3.. Raport liczy 44 strony.

4.. Link do raportu : https://ugstarybrus.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Raport_o_stanie_gminy_Stary_Brus_za_2018_rok_all_(2).pdf

5.. Raport przygotowali pracownicy Urzędu Gminy i pozostałych jednostek.

6.. Nie dotyczy.

7.. Raport został opublikowany na stronie BIP UG Stary brus

8.. Data podania raportu do publicznej wiadomości: 31.05.2019

9.. Sesja rady gminy na której omawiano raport o stanie gminy za rok 2018 odbyła się : 14.06.2019

10.. W trakcie debaty głos zabrało troje radnych.

11.. Żaden z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu w trakcie debaty o stanie gminy.

12.. Nie dotyczy.

13.. Nie dotyczy.

14.. Nie dotyczy.

15.. Nie dotyczy.

16.. Nie dotyczy.

17.. Nie dotyczy.

18.. Nie dotyczy.

19.. Nie dotyczy.

Z poważaniem

Andrzej Ćwirta

UG Stary Brus

Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez SORKWITY

W dniu 2019-07-16 o 11:32, Urząd Gminy Sorkwity pisze:

odpowiedź na wniosek przez REJOWIEC FABRYCZNY

Odpowiadając na wniosek informuję, że

Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
gminnym?

nie
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

nie
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

32 strony

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej

https://ugrejowiecfabryczny.bip.lubelskie.pl/index.php?id=243&p1=szczegoly&p2=1389295

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

Pracownicy Urzędu GminyRejowiec Fabryczny

6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi?

0
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

Przedstawienie radnym 16.05.2019r.

Zamieszczenie w BIP 21.05.2019r.

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

21.05.2019r.

9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy.

31 maja 2019r.

10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

1
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?

Nie było zgłoszeń

12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

Nie było zgłoszeń .

13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

nie
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

nie
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?

nie
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?

nie
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?

nie
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?

nie
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

nie

Sekretarz Gminy Rejowiec Fabryczny
Wiesław Korzeniewski

Informacja publiczna przez Książnica Cieszyńska

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
przekazujemy informacje jak poniżej:

1) Wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby:

Książnica Cieszyńska, ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn

2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?

Tak - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?

Książnica nie wprowadziła w tym zakresie własnych przepisów.

4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący,
pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić
wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

a. posiadanie kagańca

b. prowadzenie na smyczy

c. określona wielkość

d. określona rasa

---

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?

Książnica nie wprowadziła w tym zakresie własnych przepisów.

6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?

Książnica nie wprowadziła w tym zakresie własnych przepisów.

7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?

Tak.

8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to
jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy
wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. podjazd dla wózków:

Brak konieczności stosowania podjazdu dla wózków. Główna część (Czytelnia
Ogólna) dostępna jest na parterze, znajdującym się na poziomie terenu. Na
pozostałe piętra dotrzeć można windą.

b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością:

Tak.

c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością:

Tak. Miejsce dla niepełnosprawnych znajduje się w ciągu ulicy Menniczej
bezpośrednio przed wejściem do budynku Książnicy.

d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille'a:

Nie.

e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z
niepełnosprawnością wzroku:

Nie.

f. obniżony blat w miejscu obsługi gości:

Nie.

g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód:

Tak.

h. inne:

Brak.

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z
różnymi niepełnosprawnościami?

Nie.

10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób
z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych
wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane
rozwiązania):

a. eksponaty, których można dotykać

b. wydarzenia tłumaczone na język migowy

c. materiały z audiodeskrypcją

d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania e. INNE
(jakie?)

---

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?

Nie.

12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

Nie. Książnica Cieszyńska składa się z dwóch części - zabytkowej kamienicy
mieszczańskiej oraz nowszej, dobudowanej w 2000 roku części. Całość została
oddana do użytkowania w roku 2001.

Pozdrawiam

Magdalena Wigłasz-Bilińska

Książnica Cieszyńska

ul. Mennicza 46

43-400 Cieszyn

Tel.: 33 851 38 45

Nie przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KARNIEWO

Twoja wiadomość

Do: gmina@karniewo.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:56

usunięto w dniu 2019-07-17 09:31.

informacja publiczna. przez KRYNICE 1

Witam. W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 16 lipca b.r. Pozdrawiam. E. Komadowska.

RE: Wniosek o informację przez WOHYŃ

RO.1431.44.2019

W odpowiedzi na poniżej wniesiony wniosek o dostępie do informacji publicznej, podaję:

Ad.1. Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym? NIE
Ad.2. Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej? NIE DOTYCZY
Ad.3. Ile stron liczy raport o stanie gminy? 60 stron
Ad.4. Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej <https://ugwohyn.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/raportostanie.pdf> https://ugwohyn.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//raportostanie.pdf
Ad.5. Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny) pracownicy
Ad.6. Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi? RAPORTU NIE PRZYGOTOWAŁ PODMIOT ZEWNĘTRZNY
AD.7. Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)? umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej
Ad.8. Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości – 3 czerwca 2019 r.
Ad.9. Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy - 21 czerwca 2019 r.
Ad.10. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? 1 radny
Ad.11. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy? 0 mieszkańców
Ad.12. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? 0 mieszkańców
Ad.13. Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? NIE
Ad.14. Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy) NIE DOTYCZY
Ad.15. Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? NIE DOTYCZY
Ad.16. Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? NIE DOTYCZY
Ad.17. Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu? NIE DOTYCZY
Ad.18. Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia? NIE DOTYCZY
Ad.19 Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? MIESZKAŃCY NIE ZABIERALI GŁOSU

Agnieszka Buch

Gmina Wohyń

Opowiedź na wniosek o informację publiczną przez WOJSŁAWICE 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 16.07.2019 r.

Pozdrawiam,

Agnieszka Waleczek

Sekretarz Gminy

Fwd: Fwd: Re: Fwd: Wniosek o informację przez BEŁŻYCE 2

Witam, w załączeniu przesyłam odpowiedz na Państwa Wniosek.

Z Poważaniem;

--

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznych przez TUCZNA

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznych przesłany
w dniu 16 lipca 2019 r. Urząd Gminy Tuczna przekazuje poniższe informacje:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?
Rada Gminy Tuczna nie podjęła uchwały w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym.

2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
Nie dotyczy.

3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
Raport liczy 33 strony.

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej
https://ugtuczna.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//DOC190528-20190528112926.pdf

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
Raport został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy Tuczna oraz
podległych jednostek organizacyjnych.

6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi?
Nie dotyczy.

7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
Raport, przedstawiony Zarządzeniem nr 9/2019 Wójta Gminy Tuczna z dnia
28 maja 2019 r. został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej,
był dostępny do wglądu w Urzędzie Gminy Tuczna, został przekazany Radnym
Gminy Tuczna, został przedstawiony na posiedzeniach komisji stały przy
Radzie Gminy Tuczna oraz został przedstawiony podczas sesji Rady Gminy
Tuczna.

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
28 maja 2019 r.

9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy.
26 czerwca 2019 r.

10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
Podczas debaty głos zabrało 2 radnych.

11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
Do debaty nie zgłosił się żaden mieszkaniec.

12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
W debacie nie wypowiedział się żaden mieszkaniec.

13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
Nie dotyczy.

14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
Nie dotyczy.

15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
Nie ograniczano czasu wypowiedzi.

16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
Nie dotyczy.

17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
Nie dotyczy.

18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
Nie ograniczano czasu wypowiedzi, nie wprowadzono żadnych innych ograniczeń.

19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?
Nie dotyczy.

Z poważaniem, Grzegorz Panasiuk
Sekretarz Gminy Tuczna

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOMARÓWKA PODLASKA 1

Komarówka Podlaska, 2019-07-17

Or. 1431.22.2019

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16
lipca 2019 r., Gmina Komarówka Podlaska informuje, co następuje:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?

Rada Rady Gminy Komarówka Podlaska nie podjęła tego typu uchwały.

2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

Nie dotyczy

3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

Raport o stanie gminy liczy 99 stron.

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/komarowkapodlaska/5698.pdf

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

Raport został przygotowany opracowany przez sekretarza gminy przy współpracy
z pracownikami poszczególnych stanowisk pracy

6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt
wykonania usługi?

Nie dotyczy.

7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

Pierwszy raz raport został podany do publicznej wiadomości poprzez
opublikowanie na BIP Urzędu Gminy w Komarówce Podlaskiej.

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

12.06.2019 r.

9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany
raport o stanie gminy.

27.06.2019

10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

Podczas debaty głos zabrał 1 radny.

11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy?

Do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy nie
zabierali głosu - w określonym w zakroszeniu terminie mieszkańcy nie
zgłosili chęci udziału w debacie.

12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

Jak wyżej

13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

Nie

14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy
wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono - ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?

Nie dotyczy

16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?

Nie dotyczy

17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?

Nie dotyczy

18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?

Nie dotyczy

19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

Nie dotyczy

Z poważaniem

Elżbieta Zienkiewicz

Sekretarz Gminy

tel. 083 353-50-04

Opis: 100px-POL_gmina_Komarówka_PodlaskaCOA.svg

wniosek o informację publiczną przez CZERWIONKA-LESZCZYNY 1

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na przesłany przez Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej,
w załączeniu przesyłam odpowiedź.

W kolejnych mailach prześlę również pięć ostatnich numerów miesięcznika “Kurier.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.
Dziękuję.

Z poważaniem,

Hanna Piórecka-Nowak
Rzecznik prasowa
Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
tel. 32/429 59 44
kom.: 795 590 918

www.czerwionka-leszczyny.pl

wniosek o informację publiczną przez CZERWIONKA-LESZCZYNY 1

W załączeniu miesięcznik “Kurier” (luty).
Z poważaniem,

Hanna Piórecka-Nowak
Rzecznik prasowa
Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
tel. 32/429 59 44
kom.: 795 590 918

www.czerwionka-leszczyny.pl

Gmina Trzebieszów RE: Wniosek o informację SA.1431.28.2019 przez TRZEBIESZÓW

Trzebieszów, 17.07.2019

SA.1431.28.2019

Odpowiedzi są przy poszczególnych pytaniach.

Z wyrazami szacunku.

Sławomir Smolak

Sekretarz Gminy Trzebieszów
tel. (25)796-03-55, (25)796-05-41 wew. faks: (25)796-03-73

Urząd Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-4040 Trzebieszów

<http://www.trzebiweszow.gmina.pl> www.trzebiweszow.gmina.pl

https://www.facebook.com/trzebieszow/

skrytka e-PUAP: /485k8ityjf/skrytka
Rachunek podstawy jednostki i budżetu – 46 9206 0009 0000 0130 2000 0010
Gmina Trzebieszów: NIP: 825-206-49-43, REGON: 7115825517 Kod terytorialny: 0611092

udostępnienie informacji publicznej przez Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
informujemy, że:

w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Michała Marczaka
    ul. Szeroka 13, 39-400 Tarnobrzeg,

1) do Biblioteki można wejść jedynie z psem asystującym,

2) w związku z powyższą możliwością nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty,

3) do Biblioteki nie wpuszczane są inne zwierzęta niż psy asystujące,

4) zapewniamy dostęp osobom niepełnosprawnym, poprzez :
a) możliwość wjazdu wózków do budynku oraz opcję skorzystania ze zbiorów
w Oddziale dla dzieci,
b) poręcze umożliwiające wejście do agend Biblioteki,

5) Biblioteka nie zapewnia w programie aktywności przystosowanych dla
osób z różnymi niepełnosprawnościami,

6) nie posiadamy specjalnie wydzielonych miejsc przeznaczonych do
karmienia/ przewijania dzieci,

7) budynek, w którym Biblioteka prowadzi swoją działalność został
wybudowany przed 1995 rokiem.

Stanisława Mazur
Dyrektor MBP w Tarnobrzegu

RE: Wniosek o informacje publiczną przez OBRAZÓW 1

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji odpowiadam:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Tak

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Gazeta: Pismo Samorządu Gminy Obrazów- „Echo Naszej Gminy”

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Tak: https://obrazow.pl/najnowszy-numer

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Nie

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

- z uwagi na wielkość plików pdf odsyłam do strony : https://obrazow.pl/najnowszy-numer gdzie znajduje się 5 ostatnich numerów Echo Naszej Gminy

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

-Wydatki na Echo Naszej Gminy:
2015- 14400 zł; 2016- 9728,25 zł; 2017- 5104,55 zł; 2018-17662,50 zł
- inne wydatki wskazane w pytaniu:
2015-0 zł 2016- 3690 zł; 2017- 4690 zł; 2018-7380 zł

Z poważaniem

Jakub Brania
stanowisko do spraw promocji.

Urząd Gminy Obrazów
15 8365 162

wniosek o informację publiczną przez CZERWIONKA-LESZCZYNY 1

W załączniku miesięcznik “Kurier” (marzec).

Z poważaniem,

Hanna Piórecka-Nowak
Rzecznik prasowa
Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
tel. 32/429 59 44
kom.: 795 590 918

www.czerwionka-leszczyny.pl

Re: Wniosek o informację przez Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego 9

Dzień dobry,

w odpowiedzi na Państwa wniosek, przesyłamy informacje dotyczące naszej
placówki w zakresie zagadnień, które tenże obejmuje.

1. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego
Kraszewskiego w Bełchatowie, ul. Kościuszki 9, 97-400 Bełchatów.

2. Zgodnie z zapisem Art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, do biblioteki można wejść z psem asystującym.

3. Ze względu na brak jednoznacznych uregulowań prawnych w tym zakresie
oraz szczegółowych zapisów w regulaminie naszej placówki, można wejść z
psem innym niż pies asystujący.

4. W związku z brakiem stosownego zapisu w regulaminie, pies nie musi
spełniać żadnego z podanych warunków. Warto zaznaczyć jednak, iż
dotychczas nie zdarzyła się żadna sytuacja konfliktowa ze względu na
towarzystwo psa. Odwiedzający sami decydują, czy pozostawić zwierzę
przed budynkiem, czy zabrać ze sobą (dotyczy to głównie małych piesków).
Nie zaistniała zatem konieczność, aby taki zapis umieszczać w
regulaminie MiPBP w Bełchatowie.

5. Ze względu na brak konkretnych zapisów, do biblioteki można wejść ze
zwierzętami innymi niż psy. Dotychczas taka sytuacja nie miała miejsca.

6. Wejście z psem nie podlega dodatkowej opłacie.

7. Instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami.

8. Nasza placówka posiada następujące udogodnienia dla tychże osób:

- podjazd dla wózków,

- toaletę przystosowaną do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością,

- miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością,

- obniżony blat w miejscu obsługi gości,

- szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód.

9, 10. Instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób
z różnymi niepełnosprawnościami:

- eksponaty, których można dotykać,

- opisy eksponatów pisane w języku łatwym do przeczytania,

- ponadto ze względu na profil działalności jako istotne należy
zaznaczyć, iż biblioteka posiada audio- oraz e-booki, filmy z lektorem
lub napisami, urządzenie auto - lektor, a także serię książek

" Duże Litery". W swojej ofercie mamy również usługę "Książka na
telefon", tak by dotrzeć do osób starszych, z wszelkimi
niepełnosprawnościami lub mającymi problem z poruszaniem.

11. Instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/ przewinięcia dziecka.

12. Budynek MiPBP w Bełchatowie został wybudowany po roku 1995.

Pozdrawiam

Natalia Zakrzewska

--
SEKRETARIAT
tel. 44 632 28 71 wew. 21
e-mail: sekretariat@biblioteka.belchatow.pl
-------------------------

ul. Kościuszki 9, 97-400 Bełchatów
44 632-28-71 /fax 44 632-28-71
sekretariat@biblioteka.belchatow.pl
www.biblioteka.belchatow.pl [1]


[2] [3] [4]
-------------------------

Wiadomość ta może zawierać informacje poufne, przeznaczone do wyłącznej
wiadomości adresata. Przeglądanie, przesyłanie, powielanie lub
jakiekolwiek inne wykorzystanie tych informacji przez osoby inne, niż
te, dla których wiadomość była przeznaczona jest zabronione. W przypadku
otrzymania tej wiadomości w wyniku błędu proszę poinformować nadawcę i
wykasować wiadomość.
The information transmitted is intended only for the person or entity to
which it is addressed and may contain confidential and/or privileged
material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or
taking of any action in reliance upon, this information by persons or
entities other than the intended recipient is prohibited. If you
received this in error, please contact the sender and delete the
material from any computer.

Links:
------
[1] http://www.biblioteka.belchatow.pl
[2]
https://www.facebook.com/MiejskaiPowiatowaBibliotekaPublicznawBelchatowie/
[3] https://www.youtube.com/channel/UCkKLqksnh1DuPgcpFFlM5jA
[4] https://www.instagram.com/bibliotekabelchatow/

wniosek o informację publiczną przez CZERWIONKA-LESZCZYNY 1

W załączeniu miesięcznik “Kurier” (kwiecień).

Z poważaniem,

Hanna Piórecka-Nowak
Rzecznik prasowa
Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
tel. 32/429 59 44
kom.: 795 590 918

www.czerwionka-leszczyny.pl

wniosek o informację publiczną przez CZERWIONKA-LESZCZYNY 1

W załączeniu miesięcznik “Kurier” (maj).

Z poważaniem,

Hanna Piórecka-Nowak
Rzecznik prasowa
Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
tel. 32/429 59 44
kom.: 795 590 918

www.czerwionka-leszczyny.pl