Re: Wniosek o informację przez Muzeum Miasta Zgierza 1

Dzień dobry

W załączniku przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

pozdrawiam

Robert Starzyński
Dyrektor Muzeum Miasta Zgierza
_____________________________
Muzeum Miasta Zgierza
ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 21
95 - 100 Zgierz
42 719 05 09

www.muzeumzgierz.pl

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat:
Wniosek o informację

Data:
Mon, 08 Jul 2019 04:46:01 -0000

Nadawca:
sprawa-13809@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Odpowiedź-Do:
sprawa-13809@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Adresat:
muzeum@miasto.zgierz.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

Prosimy o:

1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

a. posiadanie kagańca
b. prowadzenie na smyczy
c. określona wielkość
d. określona rasa

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. podjazd dla wózków
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
h. inne

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. eksponaty, których można dotykać
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
c. materiały z audiodeskrypcją
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
e. INNE (jakie?)

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-13809@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.informacjapubliczna.org
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
NIP 526 284 28 72 | KRS 0000181348
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

wezwanie do usunięcia braków formalnych we wniosku o informację publiczną przez None 1

Stowarzyszenie
Sieć Obywatelska
Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W załączeniu przesyłam wezwanie do usunięcia braków formalnych w
otrzymanym wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Mirosław Kałuski - Sekretarz Gminy

Informacja publiczna przez STARCZA 1

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną, w załączeniu przesyłam
wnioskowane informacje.

Z poważaniem

Ilona Ciura

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy w Starczy

Ul. Gminna 4

42-261 Starcza

Tel./fax. 34 31 40 334

RE: Wniosek o informację przez POTOK WIELKI 1

Urząd Gminy w Potoku Wielkim przesyła w załączniku odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16.07.2019r.

RE: Wniosek o informację przez KURÓW

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie Raportu o stanie gminy, przesyłam odpowiedzi na zadane pytania:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu
o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

Rada Gminy Kurów nie podjęła uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym.
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej? - nie dotyczy
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

Raport o stanie gminy Kurów za 2018 rok liczy – 109 stron
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej

http://bip.kurow.eu/bip/87_ugkurow/fckeditor/file/2019/Zarzadzenia/05-maj/Zarz_42-2019.pdf
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

Raport przygotowywali pracownicy Urzędu Gminy Kurów wraz z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy.
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?

Nie dotyczy
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

Raport o stanie Gminy Kurów za 2018 r. radni otrzymali w ustawowym terminie, łącznie
z materiałami na komisję oraz Sesję Rady Gminy.

W dniu 27 maja 2019 r. raport został również zamieszczony na stronie internetowej Gminy Kurów łącznie z zaproszeniem skierowanym do mieszkańców, do wzięcia udziału w debacie na temat raportu.
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

27 maja 2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.

- 12 czerwca 2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

W debacie na temat Raportu o stanie gminy, w obszernej wypowiedzi, wziął udział 1 radny.
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?

Do zabrania głosu w debacie o stanie gminy nie zgłosił się żaden mieszkaniec.
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? - JW.
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? - NIE DOTYCZY
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy) – NIE DOTYCZY
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? - NIE DOTYCZY
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? - NIE DOTYCZY
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu? – NIE DOTYCZY
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia? – NIE DOTYCZY
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? – NIE DOTYCZY

Z poważaniem

Barbara Nowacka - Sekretarz Gminy Kurów

ul. Lubelska 35
24-170 Kurów

tel. 81 88 75 007

fax. 81 88 11 151

Re: Fwd: Wniosek o informację przez REJOWIEC

Rejowiec, dnia 17 lipca 2019 r.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej poniżej
przesyłamy odpowiedzi, zgodnie z ich kolejnością.

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?

Nie

2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

Nie dotyczy

3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

94 stron

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej

https://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/bip/ugrejowiec_13/fckeditor/file/Raport_o_stanie_gminy//raport_za_2018_GminaRejowiec.pdf

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

Pracownicy urzędu

6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi?

nie dotyczy

7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

Biuletyn Informacji Publicznej

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

31 maja 2019 r.

9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy.

19 czerwca 2019 r.

10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

5

11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?

0

12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

0

13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

nie

14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

nie dotyczy

15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?

nie dotyczy

16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?

nie dotyczy

17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?

nie dotyczy

18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?

nie dotyczy

19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

nie dotyczy

Artur Krupiński

Urząd Miejski w Rejowcu

W dniu 2019-07-16 o 07:47, Sekretariat UM Rejowiec pisze:
--
Pozdrawiam
Artur Krupiński
Urząd Miejski w Rejowcu
email: akrupinski@gmina.rejowiec.pl

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez SĘDZISZÓW 2

Witam!
W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną w załączeniu przesyłam pismo
przewodnie wraz z egzemplarzem Nr 1(114)2019 naszej gazety. Natomiast kolejne
numery prześlę w kolejnych czterech e-mailach. Proszę o przesłanie
potwierdzenia otrzymania każdego z e-maili.


_\--
Pozdrowienia,
Katarzyna Siwiec

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogolnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1\. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w
Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszow;
2\. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e‐mail:
_[iod@czi24.pl](D:\\ksiwiec\\Desktop\\iod@czi24.pl) _
3\. Więcej informacji uzyska Pan/Pani pod adresem:
_<https://sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-557>

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez SĘDZISZÓW 1Witam!
W załączeniu przesyłam egzemplarz Nr 2(115)2019 naszej gazety. Proszę o
potwierdzenie otrzymania e-maila.

_\--
Pozdrowienia,
Katarzyna Siwiec

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogolnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informuję, że:
1\. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w
Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszow;
2\. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e‐mail:
_[iod@czi24.pl](iod@czi24.pl) _
3\. Więcej informacji uzyska Pan/Pani pod adresem:
_<https://sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-557>

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez SĘDZISZÓW 1

Witam!
W załączeniu przesyłam egzemplarz Nr 3(116)2019 naszej gazety. Proszę o
potwierdzenie otrzymania e-maila.

_\--
Pozdrowienia,
Katarzyna Siwiec

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogolnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informuję, że:
1\. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w
Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszow;
2\. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e‐mail:
_[iod@czi24.pl](iod@czi24.pl) _
3\. Wi ęcej informacji uzyska Pan/Pani pod adresem:
_<https://sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-557>_\--
Pozdrowienia,
Katarzyna Siwiec

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez SĘDZISZÓW 1

Witam!
W załączeniu przesyłam egzemplarz Nr 5(113)2018 naszej gazety. Proszę o
potwierdzenie otrzymania e-maila.

_\--
Pozdrowienia,
Katarzyna Siwiec

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogolnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informuję, że:
1\. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w
Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszow;
2\. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e‐mail:
_[iod@czi24.pl](iod@czi24.pl) _
3\. Wi ęcej informacji uzyska Pan/Pani pod adresem:
_<https://sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-557>

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez SĘDZISZÓW 1

Witam!
W załączeniu przesyłam egzemplarz Nr 4(112)2018 naszej gazety. Proszę o
potwierdzenie otrzymania e-maila.

_\--
Pozdrowienia,
Katarzyna Siwiec

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogolnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informuję, że:
1\. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w
Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszow;
2\. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e‐mail:
_[iod@czi24.pl](iod@czi24.pl) _
3\. Wi ęcej informacji uzyska Pan/Pani pod adresem:
_<https://sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-557>

Odp na info pub z dnia16.07.2019 przez KOŃSKOWOLA

Końskowola, dnia 17 lipca 2019r.

Or.1431.39.2019

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
16.07.2019r. r na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września2001r.
o dostępie do informacji publicznej( Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 z
późn.zm.), informuję:

Ad.1 Nie

Ad.2 Nie dotyczy

Ad.3 Informacja dostępna na BIP Gminy Końskowola
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=134

Ad.4 https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=134

Ad.5 Pracownicy urzędu

Ad.6 Nie dotyczy

Ad.7 Umieszczony na BIP i stronie internetowej Gminy Końskowola

Ad.8 31 maja 2019r.

Ad.9 26 czerwca 2019r.

Ad.10 Informacja dostępna na BIP Gminy Końskowola
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=443

Ad.11 3 mieszkańców

Ad.12 Informacja dostępna na BIP Gminy Końskowola
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=443

Ad.13 Informacja dostępna na BIP Gminy Końskowola
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=443

Ad.14 Informacja dostępna na BIP Gminy Końskowola
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=443

Ad.15 Informacja dostępna na BIP Gminy Końskowola
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=443

Ad.16 Informacja dostępna na BIP Gminy Końskowola
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=443

Ad.17 Informacja dostępna na BIP Gminy Końskowola
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=443

Ad.18 Informacja dostępna na BIP Gminy Końskowola
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=443

Ad.19 Informacja dostępna na BIP Gminy Końskowola
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=443

Sekretarz Gminy Końskowola

Krzysztof Bartuzi

Wniosek o informację przez PUŁAWY 2

Dzień dobry

Szanowni Państwo,

w załączniku umieściłem odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem
Łukasz Kołodziej
Wydział Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Puławy
Tel.: 81 458 61 46

odp. na wniosek o udostwępnienie informacji publicznej przez SZASTARKA 1

Witam,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. raportu o stanie gminy.
Pozdrawiam serdecznie

Małgorzata Giżka - Urząd Gminy Szastarka
te. 158714130 wewn. 204

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez PILICA

Dzień dobry, w związku z otrzymanym od Państwa wnioskiem o udzielenie
informacji publicznej przesyłam odpowiedzi na pytania zawarte w
niniejszym wniosku:
1. W Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy, Referat Promocji, Rozwoju Gminy
i Funduszy Zewnętrznych prowadzone są media typu czasopismo.
2. Czasopismo nie jest dostępne w internecie
3. Czasopismo jest zarejestrowane w sądzie
4. Informacja o wydatkach: rok 2015 - 74 574,00 zł; rok 2016- 60 846,00
zł; rok 2017 - 43 546,00 zł; rok 2018 - 55 016,00 zł.
5. W związku ze zbyt dużą wielkością plików pdf przesyłam linki do
ostatnich pięciu numerów czasopisma.

Listopad 2018 -
http://www.pilica.pl/dokumenty/Nasze_Miasto_i_Gmina_Pilica_-_Nr_11_-_listopad_2018.pdf

Grudzień 2018/Styczeń 2019 -
http://www.pilica.pl/dokumenty/Nasze_Miasto_i_Gmina_Pilica_-_Nr_12_01_-_Grudzien-Styczen_2019.pdf

Luty 2019 -
http://www.pilica.pl/dokumenty/Nasze_Miasto_i_Gmina_Pilica_-_Nr_02_-_luty_2019.pdf

Marzec 2019 -
http://www.pilica.pl/dokumenty/Nasze_Miasto_i_Gmina_Pilica_-_Nr_03_-_maj_2019.pdf

Kwiecień 2019 -
http://www.pilica.pl/dokumenty/Nasze_Miasto_i_Gmina_Pilica_-_Nr_04_-_kwiecien_2019.pdf

Proszę o potwierdzenie otrzymanej wiadomości.

Aleksandra Lis
Kierownik Referatu Promocji, Rozwoju Gminy i Funduszy Zewnętrznych
Urząd Miasta i Gminy w Pilicy

Odpowiedź na informację publiczną przez TERESZPOL

SA. 1431.48.2019.IW

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznych z dnia
16.07.2019 r. przekazuję wnioskowane informacje:

1) Rada Gminy Tereszpol nie podjęła uchwały w sprawie szczegółowych
wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.

2) Nie dotyczy.

3) Raport o stanie Gminy Tereszpol za 2018 rok liczy 64 strony.

4) Link do Raportu o stanie Gminy Tereszpol za 2018

https://ugtereszpol.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Katalog-raport-Gmina_10.p
df
<https://ugtereszpol.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Katalog-raport-Gmina_10.p
df>

5) Raport o stanie Gminy Tereszpol za 2018 przygotowali pracownicy
Urzędu Gminy.

6) Nie dotyczy.

7) Sposobem pierwszego podania Raportu o stanie Gminy Tereszpol za 2018
do publicznej wiadomości było umieszczenie go w Biuletynie Informacji
Publicznej.

8) Data pierwszego podania Raportu o stanie Gminy Tereszpol za 2018 do
publicznej wiadomości - 31 maj 2019 r.

9) Debata nad Raportem o stanie Gminy Tereszpol za 2018 odbyła się na
sesji w dniu 28 czerwca 2019 r.

10) Podczas debaty o stanie gminy Tereszpol zabrało głos 3 radnych.

11) Mieszkańcy Gminy Tereszpol nie zgłosili chęci do udziału w debacie nad
Raportem o stanie gminy.

12) Mieszkańcy Gminy Tereszpol nie wypowiadali się w debacie o stanie
gminy.

13) Nie dotyczy.

14) Nie dotyczy.

15) Nie dotyczy.

16) Nie dotyczy.

17) Nie dotyczy.

18) Nie dotyczy.

19) Nie dotyczy.

Pozdrawiam

Iwona Wasylik

Specjalista ds. obsługi Rady Gminy

odpowiedz na wniosek przez IZBICA 1

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia

16 lipca 2019 roku dotyczący raportu o stanie gminy.

Z poważaniem,

Anna Chachaj

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy w Izbicy

ul. Gminna 4

22-375 Izbica

tel: 84 618 30 34

fax: 84 618 30 49

e-mail: ugizbica@mbnet.pl

odpowiedź na wniosek z dnia 16.07.2019 przez TARNOGRÓD 1

Urząd Miejski w Tarnogrodzie przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek
z dnia 16.07.2019 r.

Aneta Petlak

UG CHEŁM - Udzielenie odpowiedzi na pytania dot. Wniosku o informację przez None

Witam, poniżej zostały udzielone odpowiedzi na przesłane pytania.
Pozdrawiam.

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy
o samorządzie gminnym?

ODPOWIEDŹ:TAK, radni przyjęli uchwałę.

2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do
właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

ODPOWIEDŹ:
https://ugchelm.bip.lubelskie.pl/index.php?id=636&p1=szczegoly&p2=1410416

3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

ODPOWIEDŹ: Raport o stanie gminy liczy 129 stron.

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej
ODPOWIEDŹ:
https://ugchelm.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1393044

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
ODPOWIEDŹ: Raport przygotowali pracownicy urzędu.

6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt
wykonania usługi?
ODPOWIEDŹ: nie dotyczy
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy
było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej,
wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek
inny sposób)?
ODPOWIEDŹ: umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
ODPOWIEDŹ: 30 MAJA 2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany
raport o stanie gminy.

ODPOWIEDŹ: 27 czerwca 2019 r
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
ODPOWIEDŹ: 1 radny.
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o
stanie gminy?

ODPOWIEDŹ: Żaden mieszkaniec nie zgłosił się do zabrania głosu w
debacie.

12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
ODPOWIEDŹ: patrz odpowiedź w punkcie 11
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
ODPOWIEDŹ: nie dotyczy
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy,
np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli
dotyczy)
ODPOWIEDŹ: nie dotyczy
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie
ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
ODPOWIEDŹ: nie dotyczy
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub
też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
ODPOWIEDŹ: nie dotyczy
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub
też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie
czasu?
ODPOWIEDŹ: nie dotyczy
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też
wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla
ograniczenia?
ODPOWIEDŹ: nie dotyczy
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy
też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?
ODPOWIEDŹ: żaden mieszkaniec nie zgłosił się do debaty.

Wniosek o dostęp do informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

Dziękujemy. Twój wniosek o dostęp do informacji publicznej został wysłany.

Twój wniosek został wysłany do STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH, dnia
18-07-2019 10:31.

Potwierdzenie wysłania wniosku dostaniesz na skrzynkę ePUAP. W każdej chwili
masz do niego dostęp poprzez skrzynkę ePUAP.

Zespół ePUAP

Ponowienie wniosku - obywatelskie przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

W dniu 18 lipca 2019 r. przesłano obywatelskie ponowienie wniosku w tej sprawie do Starostwa Powiatowego w Bartoszycach.

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez STRUMIEŃ 1

Dzień dobry,

W związku wpłynięciem do Urzędu Miejskiego w Strumieniu wniosku o
informację publiczną przesyłam w załączniku wskazane informacje.

Pozdrawiam

Agata Bołdys
Referat Rozwoju i Promocji
UM w Strumieniu

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JASTKÓW 1

Witam,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
16-07-2019 r. przesyłam odpowiedzi na pytania zawarte w Państwa wniosku:

Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
gminnym? *- **NIE*

2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej? *- **Nie dotyczy*

3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? *– 69 stron*

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej

https://ugjastkow.bip.e-zeto.eu/index.php?type=4&name=bt213&func=selectsite&value%5B0%5D=mnu56&value%5B1%5D=44

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

*- pracownicy urzędu- ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY JASTKÓW z dnia
28 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania „Raportu
o stanie Gminy Jastków za rok 2018 ” przeznaczonego dla Wójta Gminy
Jastków”*

*
*6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt
wykonania usługi?*- Nie dotyczy
*7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

*- 24 maja 2019 r.Zarządzenie nr 70/2019 Wójta Gminy Jastków w sprawie
przyjęcia i wyłożenia Raportu o stanie gminy za rok 2018 r*

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości *- 24 maja
2019r.*
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy *-31 maja 2019r.
*10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? *- w
dyskusji nad raportem udział wziął pełny skład rady – 15 radnych*
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy? *– mieszkańcy nie brali udziału w debacie.
*12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? *- 0*
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? *- NIE*
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
*- NIE DOTYCZY*
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? *- NIE DOTYCZY*
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? *- NIE
DOTYCZY*
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie
czasu? *- NIE DOTYCZY*
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla
ograniczenia? *- NIE DOTYCZY*
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? *- NIE DOTYCZY*

Z poważaniem,

Andrzej Krak

Sekretarz Gminy Jastków

W dniu 2019-07-16 o 06:35, sprawa-13938@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Urząd Gminy Jastków
ul. Chmielowa 3
21-002 Jastków

tel. 81 50 20 425
mail: poczta@jastkow.pl

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dnia 16.07.2019r. - Gmina Włodawa przez WŁODAWA

Dzień dobry
Przesyłam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku o udzielenie informacji
publicznej:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
NIE, Rada Gminy Włodawa nie procedowała takiej uchwały.
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w
Biuletynie Informacji Publicznej?
Nie dotyczy
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
Raport o stanie Gminy Włodawa za 2018 rok liczy 65 stron.
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
https://ugwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=213
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
Raport przygotowywali pracownicy Urzędu Gminy Włodawa.
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
Nie dotyczy
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to
umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na
sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
Raport został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włodawa oraz
na stronie internetowej Gminy Włodawa.
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
Raport został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włodawa w
dniu 21 maja 2019r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o
stanie gminy.
Sesja Rady Gminy Włodawa odbyła się 28 czerwca 2019r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
Odpowiedź na to pytanie można odnaleźć w poniższym linku:
https://gmina-wlodawa.sesja.pl/2019/06/28/retransmisja-obrad-xi-sesji-viii-kadencji-rady-gminy-wlodawa/
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
Żaden mieszkaniec nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie.
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
Żaden mieszkaniec nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie.
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
Nie dotyczy
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy
wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
Nie dotyczy
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
Nie dotyczy
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
Nie dotyczy
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
Nie dotyczy
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne
ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
Nie dotyczy
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?
Nie dotyczy


-------- Oryginalna wiadomość --------
Od: sprawa-14078@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: kancelaria@gmina-wlodawa.pl
Data: 16 lipiec 2019 o 06:35
Temat: Wniosek o informację

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do
informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o
udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w
Biuletynie Informacji Publicznej?
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to
umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na
sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o
stanie gminy.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy
wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne
ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres:
sprawa-14078@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu,
zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348


Dzień dobry,

Pozdrawiam

--
Urząd Gminy we Włodawie
Al. Jana Pawła II 22
tel./fax. 082 5721 234
NIP: 565-12-76-763
Regon: 000550203
e-mail: kancelaria@gmina-wlodawa.pl


Pozdrawiam
Marta Wawryszuk
Sekretarz Gminy Włodawa
--
Gmina Włodawa
Al. Jana Pawła II 22
tel./fax. 082 5721 234
NIP: 565-14-45-740
Regon: 000550203
e-mail: admin@gmina-wlodawa.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Włodawa z siedzibą we
Włodawie
Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa,
adres e-mail: kancelaria@gmina-wlodawa.pl
Kontakt z Inspektorem ochrony danych: rodo@gmina-wlodawa.pl.
Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji
oraz w celu,
dla którego zostały nam udostępnione.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania oraz wniesienia
skargi
do organu nadzorczego.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w
siedzibie Urzędu Gminy
we Włodawie oraz na stronie: www.gmina-wlodawa.pl w zakładce klauzula
informacyjna dla interesantów
Urzędu Gminy Włodawa.

Uwaga! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
podmiotu, do którego
jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w
treść wiadomości
otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego
rodzaju wykorzystanie,
bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez
osobę lub podmiot
nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał
ją omyłkowo,
proszony jest o zawiadomienie nadawcy poprzez wysłanie odpowiedzi i usunięcie
tego materiału
z komputera.