RE: Wniosek o informacje publiczną przez KRASOCIN 1

Dzień Dobry,

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

(bez tematu) przez ZAKRZEW 1

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SĘDZISZÓW

Witam!

List na adres "um@sedziszow.pl" datowany poniedziałek, 22 lipca 2019 (20:08:00),
został przeczytany. Jeśli odpowiedź okaże się niezbędna,
um@sedziszow.pl odpowie w najbliższym czasie.

The Bat! - automatyczna obsługa potwierdzeńReturn-Path: <el.1e5f330f3d2cd2d6f9deee705eff6bd0.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl>
Delivered-To: um@sedziszow.pl
Received: from srv.zetohosting.pl
by srv.zetohosting.pl (Dovecot) with LMTP id 7TxYC0/7NV0wYAAATjFlow
for <um@sedziszow.pl>; Mon, 22 Jul 2019 20:08:04 +0200
Return-path: <el.1e5f330f3d2cd2d6f9deee705eff6bd0.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl>
Received: from mail by srv.zetohosting.pl with spam-scanned (Exim 4.87)
(envelope-from <el.1e5f330f3d2cd2d6f9deee705eff6bd0.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl>)
id 1hpcjC-0006SK-Io
for um@sedziszow.pl; Mon, 22 Jul 2019 20:08:04 +0200
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.1 (2015-04-28) on srv.zetohosting.pl
X-Spam-Level:
X-Spam-Status: No, score=0.4 required=5.0 tests=BAYES_00,DKIM_SIGNED,
DKIM_VALID,HEADER_FROM_DIFFERENT_DOMAINS,HTML_IMAGE_ONLY_28,HTML_MESSAGE,
RCVD_IN_DNSWL_NONE,SPF_HELO_NONE,SPF_SOFTFAIL,T_REMOTE_IMAGE autolearn=no
autolearn_force=no version=3.4.1
Received: from proof.zetorzeszow.pl ([91.192.164.4])
by srv.zetohosting.pl with esmtps (TLSv1.2:AES256-SHA:256)
(Exim 4.87)
(envelope-from <el.1e5f330f3d2cd2d6f9deee705eff6bd0.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl>)
id 1hpcjC-0006SG-GP
for um@sedziszow.pl; Mon, 22 Jul 2019 20:08:02 +0200
Received: from pps.filterd (proof.zetorzeszow.pl [127.0.0.1])
by proof.zetorzeszow.pl (8.15.0.59/8.15.0.59) with SMTP id x6MI74tC008340
for <um@sedziszow.pl>; Mon, 22 Jul 2019 20:08:02 +0200
Received: from smtp2-87.emaillabs.net.pl (smtp2-87.emaillabs.net.pl [185.70.38.12])
by proof.zetorzeszow.pl with ESMTP id 2tm0sx69xc-1
(version=TLSv1/SSLv3 cipher=AES256-SHA bits=256 verify=NOT)
for <um@sedziszow.pl>; Mon, 22 Jul 2019 20:08:01 +0200
Received: from smtp2-87 (smtp2-87.emaillabs.net.pl [185.70.38.12])
by smtp2-87.emaillabs.net.pl (SMTP) with ESMTP id 45sqN070FyzF9ts7
for <um@sedziszow.pl>; Mon, 22 Jul 2019 18:08:00 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.net.pl;
s=emaillabs; t=1563818881; bh=EFyABOg7papS4t32svfQwdB/0Rw=;
h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
b=FUt5KUs2JUM6I14l9kALtmqYhU+CP0Fi3hkeJX+IBxbo2emhV66cxDkYCgvf6+9ql
lAqyzRcO/SifC9Jp1e9aR/oxxLyFvNXWv5TNe8r3hXyWNnOTH+ORKrZEljTvh2sXK7
H8+FP1CaLc8N3YKfR3028qEbRFJtdyW9PT1l/93Q=
Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
by app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id 825611F47E
for <um@sedziszow.pl>; Mon, 22 Jul 2019 20:08:00 +0200 (CEST)
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="===============3705968666578453271=="
MIME-Version: 1.0
Subject: =?utf-8?q?Wniosek_o_informacje_publiczn=C4=85?=

odpowiedź na wniosek przez OSTRÓDA 1

--
/Z poważaniem/

*Kancelaria Urzędu Miejskiego

*Urząd Miejski w Ostródzie*
tel.: 89 642 94 00
um@um.ostroda.pl <mailto:[um@um.ostroda.pl]>
***
*
------------------------------------------------------------------------
*Gmina Miejska Ostróda*
ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda
REGON: 510743404
NIP: 7412090654
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art.
13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) dalej RODO informuję, że: 1)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Ostróda
reprezentowana przez Burmistrza Miasta, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza
24, tel. 89 642 94 00, e-mail: um@um.ostroda.pl 2) Administrator
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: Jacek Pietrzyk tel. 89 642
94 30. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: • wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1, lit. c
RODO); • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art.
6 ust. 1, lit. e RODO); • realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1, lit.
b RODO); • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu
określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1, lit. a RODO). Przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie
danych osobowych. 4) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: – organom
władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub
działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w
celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz
innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą
Miejską przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina
Miejska Ostróda reprezentowana przez Burmistrza Miasta. 5) Pana/Pani
dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa w tym Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, jak
również innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów. Okres
przechowywania Państwa danych osobowych może wynikać także z terminów
dochodzenia i przedawnienia roszczeń. Po ustaniu lub zakończeniu
przetwarzania, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zarchiwizowane.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 7) Ma Pani/Pan
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie państwa
danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 8)
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z
realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. 9) Konsekwencją
odmowy podania danych osobowych będzie odmowa załatwienia Pani/Pana
sprawy, wynikająca z formalnej i prawnej niemożności jej
rozstrzygnięcia. 10) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. *

Przeczytano: Wniosek o informację przez Muzeum w Łowiczu

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@muzeumlowicz.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 22.07.2019 07:55

odczytano w dniu 23.07.2019 09:02.

Odpowiedż na wniosek o informację publiczną przez DĄBRÓWNO

W odpowiedzi na Państwa wniosek o informację publiczną, z dnia 11 lipca 2019
r., informuję, iż:

1. Gmina Dąbrówno nie prowadzi mediów

2. Wydatki gminy Dąbrówno dotyczące promocji w:

2015 r. - 18 645,28 zł

2016 r. - 22 186,84 zł

2017 r. - 24 584,61 zł

2018 r. - 16 495,30 zł

Z poważaniem,

Maria Szczepańska

Inspektor Ochrony Danych

Urząd Gminy Dąbrówno

RE: Wniosek o informację przez PUŁAWY 1

Witam. Przesyłam skan odpowiedzi w sprawie wniosku o informację publiczną. Paweł Kamola Sekretarz Gminy Puławy.

odpowiedź na wniosek przez KĄKOLEWNICA 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem,
Aneta Uss
Inspektor UG

Re: Wniosek o informację przez PONIATOWA

Nawiązując do wniosku o udzielenie informacji publicznej w sprawie
raportu o stanie Gminy za 2018 rok odpowiadam na postawione pytania:
1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym? Radni RM w Poniatowej nie podjęli takiej uchwały.
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? Raport liczy 118 stron.
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej
(https://umponiatowa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=294&p1=szczegoly&p2=1394154)
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
Raport przygotowany został przez pracowników UM w Poniatowej.
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
Raport przekazany został przewodniczącej RM w Poniatowej 31 maja 2019 r.
W dniu 3 czerwca raport umieszczony został na stronie BIP UM w
Poniatowej oraz w systemie e-sesja. W dniach 6 i 7 czerwca radni
otrzymali tradycyjną (papierową) wersję raportu.
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości. 3 czerwca
2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy. 27 czerwca 2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? Radni
zabierali głos w trakcie komisji przed sesją. Podczas debaty radni nie
zabierali głosu.
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy? Mieszkańcy nie zgłosili się do debaty.
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
Mieszkańcy nie wypowiadali się.

Re: Wniosek o informację przez PONIATOWA

Dzień dobry, miałem problem z łącznością i nie wiem czy odpowiedź
została nadana dlatego ponawiam przesył.
Nawiązując do wniosku o udzielenie informacji publicznej w sprawie
raportu o stanie Gminy za 2018 rok odpowiadam na postawione pytania:
1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym? Radni RM w Poniatowej nie podjęli takiej uchwały.
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? Raport liczy 118 stron.
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej
(https://umponiatowa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=294&p1=szczegoly&p2=1394154)
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
Raport przygotowany został przez pracowników UM w Poniatowej.
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
Raport przekazany został przewodniczącej RM w Poniatowej 31 maja 2019 r.
W dniu 3 czerwca raport umieszczony został na stronie BIP UM w
Poniatowej oraz w systemie e-sesja. W dniach 6 i 7 czerwca radni
otrzymali tradycyjną (papierową) wersję raportu.
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości. 3 czerwca
2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy. 27 czerwca 2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? Radni
zabierali głos w trakcie komisji przed sesją. Podczas debaty radni nie
zabierali głosu.
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy? Mieszkańcy nie zgłosili się do debaty.
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
Mieszkańcy nie wypowiadali się.

Pozdrawiam Witold Szwajgier UM w Poniatowej

Re: Wniosek o informację przez WOLA UHRUSKA

odpowiedź na wniosek UG SEROKOMLA przez SEROKOMLA 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na prośbę o udostępnienie informacji
publicznych.
Justyna Chojęta
Urząd Gminy Serokomla

--
Niniejsza wiadomość, wraz z ewentualnymi załącznikami, stanowi
informację chronioną przed ujawnieniem i jest przeznaczona jedynie dla
osoby lub podmiotu będącego jej adresatem.

Informujemy, że administratorem danych osobowych użytych w niniejszej
korespondencji jest Wójt Gminy Serokomla. Inspektor ochrony danych jest
dostępny pod adresem e-mail: iod@gminaserokomla.pl

Każda osoba przysyłając drogą elektroniczną wiadomość zawierającą jej
dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. Użyte w korespondencji
dane są przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do
udzielenia odpowiedzi.

Klauzula informacyjna oraz szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych
osobowych dostępna jest na stronie internetowej
http://gmina.gminaserokomla.pl zakładka przetwarzanie danych osobowych.

Odpowiedź w sprawie wniosku o informację publiczną przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 1

Szanowni Państwo

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Wobec faktu, że Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczy udostępniania informacji publicznej przetworzonej stosownie do art.
3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. prosi się o wykazanie w jakim zakresie żądanie
informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Pozdrawiam

..................

Daniel Lachor

Referent ds. Imprez edukacyjnych i Kulturalnych

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

ul. Jagiellońska 56

tel. 18 443 77 08 wew. 124

odpowiedź na wniosek o informację przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu 1

W odpowiedzi na przesłane zapytanie informuję

1) Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? TAK
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? NIE
4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący,
pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić
wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

a. posiadanie kagańca
b. prowadzenie na smyczy
c. określona wielkość
d. określona rasa

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? NIE
6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie? NIE
7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? TAK
8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to
jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy
wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. podjazd dla wózków TAK
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością TAK
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością TAK
d.winda, platformy przyschodowe TAK
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód TAK
h. część wystaw jest przystosowana do zwiedzania przez osoby z
niepełnosprawościami: linie oznaczenia poziomego, plany tyflolgiczne sal
ekspozycyjnych,, opisy i nagrania audiodeskrypcyjne, haptyczne systemy
udostępniania obiektów, kopie wypukłoreliefowe eksponatów z opisami
audiodeskrypcyjnymi

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z
różnymi niepełnosprawnościami? TAK
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób
z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych
wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane
rozwiązania):

a. eksponaty, których można dotykać TAK
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy NIE
c. materiały z audiodeskrypcją TAK
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania NIE
e. INNE (jakie?) j.w.

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
PRZEWIJAKI
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem? NIE

Z poważaniem

Małgorzata Merta-Witecka

Zastępca dyrektora ds. Administracyjno-Gospodarczych

kom: (+48) 500 752 104

[image: stopka-MNWR1]

Administratorem danych osobowych przekazywanych w niniejszej korespondencji
jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Szczegółowe informacje na temat celów i
zakresu przetwarzania danych osobowych w działalności Muzeum oraz
przysługujących Państwu praw znajdują się w zaktualizowanej Polityce
Prywatności, która dostępna jest na stronie http://www.mnwr.pl w zakładce
„Polityka prywatności”.

RE: Wniosek o informację przez Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju 1

1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby : Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, ul. Kłodzka 42, 57-340 Duszniki-Zdrój

oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? - TAK
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? - TAK
4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

a. posiadanie kagańca- TAK
b. prowadzenie na smyczy- TAK
c. określona wielkość - NIE
d. określona rasa - NIE

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? – Z KAŻDYM MAŁYM W TRANSPORTERZE, W KAGAŃCU, NA SMYCZY
6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie? - NIE
7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? - TAK
8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. podjazd dla wózków – TAK W SALACH, WINDA, SCHODOŁAZ
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością - TAK
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością - NIE
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a – TAK /CZEŚC SAL, TOALETY
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku – NIE , SĄ LINIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO DLA NIEWIDOMYCH W CZESCI SAL
f. obniżony blat w miejscu obsługi gości - TAK
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód – W CZĘŚCI BUDYNKU
h. inne – SYSTEM SYGNALIZACJI I NAWIGACJI, UDŹWIĘKOWIONY PLAN MUZEUM, PLANY TYFLOGRAFICZNE SAL, SYSTEM UŁATWIAJĄCY DOSTEP DO BUDYNKU, MAŁA PĘTLA INDUKCYJNA

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?- TAK
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. eksponaty, których można dotykać- TAK
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy - NIE
c. materiały z audiodeskrypcją- TAK
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania- TAK CZĘŚĆ, PRZEWODNIKI BRAILLE`A
e. INNE (jakie?)- RELIEFY NIEKTÓRYCH OBIEKTÓW

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?- TAK
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem? – TAK (1562)

Pozdrawiam

Kierownik Produkcji

Agata Daniel

Odpowiedź na wniosek o informację przez Muzeum Okręgowe w Toruniu

Dzień dobry!

W związku na Państwa prośbą o informację na temat dostępności budynku, w
którym prowadzimy działalność kulturalną udzielamy odpowiedzi:

1. Muzeum Okręgowe w Toruniu

Siedziba główna - Ratusz Staromiejski

Rynek Staromiejski 1

87-100 Toruń

2. Do naszego Muzeum można wejść z psem asystującym

3. Można również wejść z psem innym niż pies asystujący

4. Warunki, jakie musi spełniać pies to:

- prowadzenie na smyczy

- określona wielkość psa - nie większy niż psy rasy najczęściej szkolonej
jako asystent

5. Nie można do Muzeum Okręgowego wejść ze zwierzęciem innym niż pies

6. Nie ma takiej możliwości nawet po uiszczeniu dodatkowej opłaty

7. Ratusz Staromiejski jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych:

- posiada podjazd dla wózków

- w budynku jest winda

- jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych

- ze względu na zabytkowy charakter budynku są miejsca niedostępne dla
wózków, jednak większość ciągów komunikacyjnych jest szeroka

- nie mamy miejsc postojowych żadnych nawet dla osób
niepełnosprawnych - mieścimy się na

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIŁGORAJ 3

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 16 lipca 2019 roku.

Z poważaniem

Paweł Jednacz

rzecznik prasowy

Urząd Miasta Biłgoraj

Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

e-mail: rzecznik@bilgoraj.pl <mailto:rzecznik@bilgoraj.pl>

tel.: 84 686 96 80

fax: 84 686 96 65

Re: Wniosek o informację przez CZEMIERNIKI

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, poniżej
znajdą Państwo odpowiedzi na zadane pytania:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym? NIE
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej? N/D
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? 129
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej https://ugczemierniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=481

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
PRACOWNICY URZĘDU
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi? N/D
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
Umieszczenie w BIP
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości. 30.05.2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy. 18.06.2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? 1
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy? 0
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? 0
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? N/D
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy) N/D
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? N/D
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? N/D
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie
czasu? N/D
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla
ograniczenia? N/D
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? N/D

Z poważaniem:
Dorota Godula
Podinspektor ds. organizacyjno-administracyjnych
tel. 83 351-30-03 wew. 11
tel. 83 351-34-54 wew. 11
tel. 83 351-34-55 wew. 11

Odpowiedź na wniosek-Gmina Turobin przez TUROBIN 1

Dzień dobry,

W załaczeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem
Ewelina Zdybel
Urząd Gminy Turobin

odpowiedź na wniosek przez JABŁONNA 3

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek w sprawie
udostępnienia informacji publicznej.

--

Z poważaniem:
*Magdalena Pęcak*
Podinspektor ds. administracyjnych i obsługi rady gminy
tel. (81) 56-10-077

Urząd Gminy Jabłonna*Referat Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich*
Jabłonna-Majątek 22; 23-114 Jabłonna-Majątek;
tel. 81 561-05-70, fax. 81 561-00-65,
www.jablonna.lubelskie.pl, e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl

W odpowiedzi na pismo z dn. 22 lipca przez Muzeum Okręgowe w Toruniu

Dzień dobry!

W związku na Państwa prośbą o informację na temat dostępności budynku, w
którym prowadzimy działalność kulturalną udzielamy odpowiedzi:

1. Muzeum Okręgowe w Toruniu

Siedziba główna - Ratusz Staromiejski

Rynek Staromiejski 1

87-100 Toruń

2. Do naszego Muzeum można wejść z psem asystującym

3. Można również wejść z psem innym niż pies asystujący

4. Warunki, jakie musi spełniać pies to:

- prowadzenie na smyczy

- określona wielkość psa - nie większy niż psy rasy najczęściej szkolonej do
asysty

5. Nie można do Muzeum Okręgowego wejść ze zwierzęciem innym niż pies

6. Nie ma takiej możliwości nawet po uiszczeniu dodatkowej opłaty

7. i 8. Ratusz Staromiejski jest przystosowany dla osób
niepełnosprawnych:

- posiada podjazd dla wózków

- w budynku jest winda

- jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych

- ze względu na zabytkowy charakter budynku są miejsca niedostępne dla
wózków, jednak zdecydowana większość ciągów komunikacyjnych jest szeroka

- nie mamy miejsc postojowych żadnych nawet dla osób
niepełnosprawnych - mieścimy się na Rynku w ścisłym centrum starówki i nie
ma tu opcji postoju

- nie mamy oznaczeń w języku Braille'a ani kontrastowych
oznaczeń

- w punkcie kasowym jest niewysoki blat, jak najbardziej
dostępny dla osób na wózku

9. i 10. Mamy bogatą ofertę zajęć edukacyjnych (ze specjalnym
programem i pomocami dydaktycznymi)skierowanych głównie do osób z
niepełnosprawnością intelektualną, przygotowanych we współpracy ze szkołami
specjalnymi z Torunia.

Zajęcia są prowadzone dla dzieci i młodzieży oraz
osobno dla dorosłych.

Dla osób niewidomych i niedowidzących są jedne zajęcia
przygotowane we współpracy z PZN.

Indywidualnie można się te umawiać z panią kustosz na
audiodeskrypcję - barwny i szczegółowy opis naszych wybranych eksponatów.

- nie mamy niestety ofert dla osób niedosłyszących ani
materiałów z audiodeskrypcją

- w Ratuszu nie ma możliwości dotykania eksponatów, taka opcja
jest w naszych dwóch innych oddziałach

11. Mamy miejsce dla przewinięcia i nakarmienia dziecka

12. Nasz obiekt powstał przed 1995 rokiem - dokładnie w XIII wieku

Z wyrazami szacunku

Justyna Skibińska

referent
Dział Promocji

tel. 56 66 05 645 | @: <mailto:j.skibinska@muzeum.torun.pl>
j.skibinska@muzeum.torun.pl
*************************************************
Muzeum Okręgowe w Toruniu
Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń
tel. <callto:56%2066%2005%20612> 56 66 05 612 | fax
<callto:56%2062%2024%20029> 56 62 24 029
<mailto:muzeum@muzeum.torun.pl> muzeum@muzeum.torun.pl
<http://www.muzeum.torun.pl/> http://www.muzeum.torun.pl

<http://www.facebook.com/muzeum.torun> http://www.facebook.com/muzeum.torun

<http://www.twitter.com/MuzeumTorun> www.twitter.com/MuzeumTorun

<http://www.instagram.com/muzeum_torun_okregowe/>
www.instagram.com/muzeum_torun_okregowe/

Dział Promocji
Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń
tel. 56 66 05 698 | @: <mailto:dp@muzeum.torun.pl> dp@muzeum.torun.pl

wniosek o informację przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przekazuję
poniższe informacje:

1) Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
ul. Wały gen. Sikorskiego 19

87-100 Toruń

2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? TAK
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? NIE
4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący,
pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić
wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

a. posiadanie kagańca
b. prowadzenie na smyczy
c. określona wielkość
d. określona rasa

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? NIE
6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie? NIE
7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? TAK
8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to
jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy
wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. podjazd dla wózków - do części obiektów TAK
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością TAK
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością NIE
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a NIE
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z
niepełnosprawnością wzroku NIE
f. obniżony blat w miejscu obsługi gości NIE
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód - częściowo TAK
h. inne

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z
różnymi niepełnosprawnościami? TAK OKAZJONALNIE
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób
z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych
wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane
rozwiązania):

a. eksponaty, których można dotykać TAK
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy NIE
c. materiały z audiodeskrypcją NIE
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania NIE
e. INNE (jakie?)

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
TAK
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?TAK

--
Joanna Muszyńska
Zastępca dyrektora
j.muszynska@etnomuzeum.pl

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
ul. Wały gen. Sikorskiego 19
87-100 Toruń

Tel. 56/ 622 36 49

www.etnomuzeum.pl

RE: Wniosek o informację przez TOMASZÓW LUBELSKI 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek

Wniosek o informację przez Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze 3

Dzień dobry,

przesyłam odpowiedź na zapytanie o udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym nasza instytucja prowadzi działalność kulturalną. Odpowiedzi zawarte zostały w pliku wordowskim, który jest załączony do listu. W razie jakichkolwiek pytań dodatkowych, proszę o maila.

Pozdrawiam,

Alicja Błażyńska

rzecznik prasowy MZL

MZL LOGO rgb2

65-048 Zielona Góra,

al. Niepodległosci 15

tel. 601 56 57 26

tel. 68 327 23 45 wew. 11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------