Odpowiedź na wniosek przez FIRLEJ

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję:

1    Rani nie przyjęli uchwał,

2    Nie dotyczy,

3    Raport liczy 68 stron,

4    Link do raportu
:www.firlej.pl/images/startowa/Sesje/raport-28.06.2019.pdf,

5    Raport przygotowali pracownicy urzędu gminy i kierownicy jednostek
organizacyjnych,

6      N ie dotyczy,

7    Raport został zamieszczony do wiadomości publicznej na stronie
internetowej urzędu,

8.    Data pierwszego raportu 4.06.2019,

9    Data sesji 28.06.2019,

10    Głos zabrał jeden radny,

11    Do debaty nad raportem  nie zgłosił się żaden mieszkaniec,

12    W związku z punktem 11 punkt 12-19 nie dotyczy,

--
Pozdrawiam

Sekretariat
Urzędu Gminy Firlej
21-136 Firlej, ul. Rynek 1
Tel: 81 8575041
Fax: 81 8575081
e-mail: sekretariat@firlej.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GOŚCIERADÓW 1

Witam ,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Sekretariat Urzędu Gminy Gościeradów
Gościeradów Ukazowy 61
23-275 Gościeradów
tel. 15 838 11 05
fax. 15 838 11 40
www.goscieradow.pl

RE: Wniosek o informację przez Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Szanowni Państwo,
Muzeum Etnograficzne w Krakowie przesyła odpowiedzi na poniższe pytania (dla oznaczenia ich w tekście są wyróznione boldem).
Z poważaniem,
Bożena Bieńkowska
z-ca dyrektora
Muzeum Etnograficzne w Krakowie
www.etnomuzeum.eu

Prosimy o:

1. wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Ratusz przy przy placu Wolnica 1, Kraków

oraz o odpowiedź na poniższe pytania:
2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? - TAK
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? – NIE. Ekspozycja muzeum jest umieszczona na 3 kondygnacjach budynku. Obiekty na niej umieszczone nie są odgrodzone od zwiedzających i nie są też umieszczane w gablotach. Do pracowni naukowych wchodzi się bezpośrednio z przestrzeni ekpozycyjnej.
4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej): NIE DOTYCZY
a. posiadanie kagańca
b. prowadzenie na smyczy
c. określona wielkość
d. określona rasa

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? - NIE
6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie? - NIE
7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? - TAK
8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):
a. podjazd dla wózków - TAK
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością - TAK
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością – Muzeum nie dysponuje w ogóle miejscami postojowymi. Otoczenie budynku znajduje się na terenie należącym do Miasta Kraków i objęte jest regulacjami miejskimi.
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a - NIE
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku – Tylko w toaletach.
f. obniżony blat w miejscu obsługi gości – aranżacja przetrzeni recepcyjnych nie stanowi problemu dla obsługi gości na wózkach. Portierzy wychodzą do gości (wszystkich), a dojazd wózkiem do kasy jest też możliwy z pominięciem blatu. Obniżenie blatu będzie możliwe (i jest planowane) w niedługim czasie w ramach prac remontowych w budynku, które m.in. zakładają nową aranżację w przestrzeniach recepcyjnych.
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód - TAK
h. inne: W Ratuszu przy placu Wolnica 1, gdzie prezentowana jest wystawa stała, istnieje możliwość zwiedzania w towarzystwie asystenta. Asystent pomoga bezpiecznie i komfortowo przemieszczać się po terenie Muzeum oraz w pełni korzystać z dostępnych materiałów. Jest to oferta bezpłatna. Jeśli jest taka potrzeba, asystent pomoże też dotrzeć z przystanku tramwajowego lub samochodu do Muzeum i z powrotem.

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami? TAK
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. eksponaty, których można dotykać: TAK
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy: TAK
c. materiały z audiodeskrypcją: NIE
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania: W TRAKCIE WPROAWDZANIA (SĄ WPROWADZANE SUKCESYWNIE)
e. INNE (jakie?)

Istnieje możliwość zwiedzania audiodeskryptywnego z dotykowym poznawaniem obiektów. Ze względu na brak linii prowadzących, komunikatów głosowych i audioprzewodników oferujemy takie zwiedzanie jedynie w towarzystwie asystenta gościa muzealnego. Zwiedzanie z asystentem jest bezpłatne. Oferta dostępna jest dla zwiedzających indywidualnie i dla niedużych grup (do 12 osób) w dogodnym, określonym przez zwiedzających, terminie.

Istnieje również możliwość zwiedzania z przewodnikiem, poszerzonego o audiodeskrypcję wybranych obiektów i możliwość poznania ich za pomocą dotyku. Oferta dostępna jest dla zwiedzających indywidualnie i dla niedużych grup (do 12 osób), w dogodnym, określonym przez zwiedzających, terminie.

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka? TAK
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem? TAK (wymurowany w 1414 r. na miejscu poprzedniej, drewnianej budowli)

Muzeum Etnograficzne w Krakowie pragnie być dostępne dla każdego. Ponieważ nasi goście mają różne potrzeby, pracujemy nad tym, by każdy czuł się u nas dobrze i jak najpełniej korzystał z naszej oferty.
Muzeum od początku uczestniczy w długofalowym projekcie Województwa Małopolskiego, rozpoczętego w 2016 r., który dąży do wciąż lepszego wychodzenia naprzeciw osobom z niepełnosprawnościami. W 2019 r. Muzeum po raz kolejny otrzymało „Certyfikat dostępności” w trzech kategoriach: niepełnosprawność wzroku, słuchu i ruchu. Nasze działania zostały także uhonorowane nagrodą „Integralia”, przyznawaną corocznie podczas Krakowskich Dni Integracji osobom lub instytucjom w uznaniu za ich działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Kapituła, w skład której wchodzą Pełnomocnicy ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Kierownicy Biur i Działu ds. Osób Niepełnosprawnych siedmiu krakowskich uczelni. Należy podkreślić, że MEK był jedyną instytucją kultury w Województwie Małopolskim, która taką nagrodę otrzymała.

Opracowaliśmy ścieżki zwiedzania wystaw z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku, a także program warsztatów dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (ruchową i intelektualną oraz dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, tj. wzroku lub słuchu). Wymaga to stałej współpracy z tłumaczami polskiego języka migowego, szczególnie przy produkcji filmików przedstawiających ofertę MEK. Jesteśmy otwarci na wszelkie potrzeby, sugestie i pomysły.

Ważnym aspektem w pracy nad udostępnianiem Muzeum i jego oferty jest aktywność w mediach społecznościowych. Osoby z niepełnosprawnością swoją decyzję o wyjściu do instytucji kultury uzależniają w dużej mierze od informacji, która dostępna jest w Internecie. Toteż MEK za pośrednictwem profilu na Facebooku regularnie zamieszcza zaproszenie do tychże osób skierowane (są to posty, filmy z napisami oraz filmy z zaproszeniami w Polskim Języku Migowym). Zasięg tych filmów jest duży. (Ostatnie dwa filmy z zaproszeniem w PJM na warsztaty rodzinne „Etnokalendarz” miały ponad 2600 wyświetleń.) Posty o wydarzeniach w MEK udostępniane są przez takie strony i grupy jak: Fundacja Między Uszami, Kraków dla wszystkich, PJM Warto wiedzieć więcej, Głucha mama, Życie Głuchych, Życie Osób Głuchych, PZG Oddział Małopolski w Krakowie.

Jednocześnie, przy często nadawanych przekazach, problemem okazała się nazwa Muzeum, gdyż o ile istnieje w PJM znak odpowiadający „Muzeum”, o tyle nie ma znaku, który odnosiłby się do przymiotnika „Etnograficzny”, ani do samej „Etnografii”. Wobec tego, każdorazowo należy nazwę „E T N O G R A F I C Z N Y” literować, co jest mało funkcjonalną metodą komunikacji. Podjęliśmy więc decyzję o stworzeniu znaku migowy dla „Muzeum Etnograficznego” poprzez konkurs na znak migowy skierowany do osób posługujących się PJM. Został on zorganizowany i przeprowadzony za pośrednictwem portalu Facebook. Utworzyliśmy wydarzenie pod nazwą „Zamigaj MEK”.

RE: Wniosek o informację przez ZAKRZÓWEK 2

Szanowni Państwo!

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Z poważaniem Ewelina Stańko

Urząd Gminy Zakrzówek

Informacja dotycząca raportu o stanie gminy Fajsławice. przez FAJSŁAWICE

Informacja dotycząca raportu o stanie gminy Fajsławice.

1. Radna nie podjęła uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art.28aa ustawy o samorządzie gminnym.
2. Raport o Stanie Gminy Fajsławice za rok 2018 liczy 19 stron.
3. http://www.fajslawice.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=811:raport-o-stanie-gminy-fajslawice-za-rok-2018&catid=34&Itemid=81
4. Raport o Stanie Gminy Fajsławice przygotował Pan Mieczysław Paluch Zastępca Wójta Gminy Fajsławice w oparciu o dane przekazane mu przez pracowników merytorycznych.
5. Pod koniec maja radni Rady Gminy Fajsławice otrzymali w wersji papierowej raport o stanie gminy Fajsławice za 2018 rok. Został on wyłożony w Biurze Rady Gminy z dostępem dla wszystkich zainteresowanych. W dniu 4 czerwca odbyło się wspólne posiedzenie komisji na którym omawiany był Raport o Stanie Gminy Fajsławice.
6. 17 czerwca raport został zamieszczony na stronie urzędu gminy i BIP.
7. 18 czerwca odbyła się Sesja Rady Gminy Fajsławice na której podjęto dyskusje odnośnie raportu w której głos zabrali radni, wójt gminy oraz zastępca wójta. Wypowiedzi nie były ograniczone czasem.
8. Podczas debaty głos zabrało trzech radnych.
9. Mieszkańcy nie zgłosili chęci udziału w debacie.

Urząd Gminy Fajsławice

Fajsławice 107

Monika Madeja

tel. 81 585 39 71

Re: Wniosek o informację przez GŁUSK

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję:

1. Radni nie przyjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy,

2. Nie dotyczy,

3. Raport liczy 21 stron,

4 . Link do raportu : https://ugglusk.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Raport_o_stanie_gminy.pdf,

5. Pracownicy Urzędu Gminy,

6. Nie dotyczy,

7. Raport był przedstawiony na sesji Rady Gminy, przesłano radnym drogą mailową,

8. Data przesłania radnym drogą mailową 17.05.2019 r.

9. Data sesji 28.05.2019,

10. Głos zabrał jeden radny,

11. Do debaty nad raportem nie zgłosił się żaden mieszkaniec,

12. W związku z punktem 11 punkt 12-19 nie dotyczy,

Pozdrawiam

Urząd Gminy Głusk

Dominów, ul. Rynek 1

20-388 Lublin

tel. 081 75 18 628

RE: Wniosek o informację przez Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie 1

Dzień dobry,

Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie, 22-200 Włodawa, Czerwonego Krzyża 7.

Do naszej instytucji można wejść jedynie z psem asystującym. Nie można wejść z innymi zwierzętami. Zapewniamy dostęp dla osób niepełnosprawnych (podjazd dla wózków, schodołazy). Posiadamy audiodeskrypcję wystaw stałych oraz czytaki dla seniorów, można również dotykać niektórych eksponatów.

W naszym Muzeum nie ma niestety miejsca do przewijania dzieci, a budynki powstały przed 1995 r.

Przepraszam za opóźnienie w odpowiedzi, które nastąpiło ze względu na sezon urlopowy.

Z poważaniem

Anita Lewczuk vel Leoniuk

Dyrektor Muzeum – Zespołu Synagogalnego we Włodawie

Informacja publiczna przez OLSZTYNEK 1

Witam,

W załączeniu pismo w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam
Agnieszka Kądzielawa
Podinspektor

Sekretariat Burmistrza Olsztynka
Ratusz 1, 11-015 Olsztynek
Tel. 089 519 54 53

RE: Wniosek o informację przez ABRAMÓW 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 16 lipca br.

Z poważaniem,

Barbara Komsta

Inspektor ds. org.- kadrowych i obsługi Rady Gminy

Urząd Gminy w Abramowie

Tel. 8525016

Informacja publiczna przez MIĘDZYRZEC PODLASKI 1

Witam,
W załączniku odpowiedź na wniosek o informację z dnia 16.07.2019 r.
Pozdrawiam.

Beata Oleksiuk

Podinspektor ds. obsługi Rady Miasta

Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej

Urząd Miasta w Międzyrzecu Podlaskim

tel. 83 372 62 24

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA

OG.1431.65.2019

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, informuję:
1. nie
2. nie dotyczy
3. 51
4.
http://ugbialapodlaska.bip.lublin.pl/index_a.php?id=291&tryb=admin&p0=&p1=&p2=&page=&data=2019-05-31
5. pracownicy
6. nie dotyczy
7. umieszczenie na stronie internetowej UG
8. 31 maja 2019 r.
9.17.06.2019 r.
10. 3
11. 0
12.0
13. nie dotyczy
14. nie dotyczy
15. nie dotyczy
16. nie dotyczy
17. nie dotyczy
18. nie dotyczy
19. nie dotyczy

z poważaniem
Maja Fila

informacja publiczna przez RADECZNICA 1

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 16.07.2019 r. przesyłam informacje w załączeniu. Anna Batorska - UG Radecznica

RE: Wniosek o informację przez ŁĘCZNA 1

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 16.07.2019 r., przekazuję żądane informacje.

Urząd Miejski w Łęcznej

wniosek o informację publiczną przez KRZEMIENIEWO 2

Miesiąc marzec 2019r. i maj 2019r miesięcznika samorządowego "Życie Gminy
Krzemieniewo"

Z poważaniem

Monika Glapiak

GCK Krzemieniewo

ul. Zielona 6

64-120 Krzemieniewo

tel. 65 536 06 77

kom. 605 567 878

Wniosek o informację publiczną przez KRZEMIENIEWO 4

Dzień dobry,

Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie w załączeniu przesyła wniosek o
informacje publiczną oraz 5 ostatnich numerów miesięcznika samorządowego
"Życie Gminy Krzemieniewo"

Z poważaniem

Monika Glapiak

GCK Krzemieniewo

ul. Zielona 6

64-120 Krzemieniewomiesięcznika samorządowego"Życie Gminy Krzemieniewo

tel. 65 536 06 77

kom. 605 567 878

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach 1

Szanowny Panie, 
 
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 18 lipca 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej. Wicestarosta Władysław Bogdanowicz

Odp.informacja publiczna przez NIEDRZWICA DUŻA 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.
Z poważaniem
Renata Leszcz
Urząd Gminy Niedrzwica Duża

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez TOMASZÓW LUBELSKI 1

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski w załączeniu przedkłada odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 lipca 2019 r.

Z poważaniem,

Małgorzata Bartoszek - Miszczyszyn

Podinspektor ds. kadr i obsługi Rady Gminy i Komisji Rady

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TOMASZÓW LUBELSKI 1

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski w załączeniu przedkłada odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 lipca 2019 r.

Z poważaniem,

Małgorzata Bartoszek - Miszczyszyn

Podinspektor ds. kadr i obsługi Rady Gminy i Komisji Rady

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski

Re: Wniosek o informacje publiczną przez WILCZYN

W odpowiedzi na wniosek informujemy, że w naszej jednostce
organizacyjnej tj. Gminny Ośrodek Kultury w Wilczynie jest prowadzona
gazeta "Wilczyniak", która jest zarejestrowana w sądzie.

Wydatki gminy na promocję:

2015 rok:

- materiały promocyjne, gadżety – 16.149,88 zł

- artykuły promocyjne, usługi reklamowe w radio, kronika filmowa itp. –
28.786,67 zł

2016 rok:

- materiały promocyjne, gadżety, medale – 45.132,27 zł

- artykuły promocyjne, usługi reklamowe w radio, film o gminie itp. –
90.684,05 zł

2017 rok:

- materiały, gadżety promocyjne, puchary – 8.096,49 zł

- usługi reklamowe w radio, artykuły promocyjne, dofinansowanie filmów
-55.104,41 zł

2018 rok:

- materiały promocyjne, gadżety, puchary, książki, kalendarze itp. –
15.343,05 zł

- usługi reklamowe radio i telewizja wielkopolska, film – 40.836,88 zł

Z poważaniem
Tomasz Filipski

--
Urząd Gminy w Wilczynie
ul. Strzelińska 12D
62-550 Wilczyn
tel. 63 268 30 32
fax. 63 268 50 45
e-mail: gmina@wilczyn.pl
www.wilczyn.pl

W dniu 2019-07-23 o 22:23, sprawa-8782@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Urząd Gminy w Wilczynie
ul. Strzelińska 12D
62-550 Wilczyn
tel. 63 268 30 32
fax. 63 268 50 45
e-mail: gmina@wilczyn.pl
www.wilczyn.pl

odpowiedź na informację publiczną przez WILKÓW 2

Witam!

W załączeniu odpowiedź na złożony wniosek o udostępnienie informacji
publicznej .

Pozdrawiam

Iwona Giza

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Wilków

Wilków 62 a, 24-313 Wilków

wilkow@gminawilkow.pl <mailto:wilkow@gminawilkow.pl>

tel: 81 828 10 02 wew. 201

odpowiedź na wniosek z dnia 16.07.2019r. przez SPICZYN 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 16.07.2019r.

Emilia Kowal

Urząd Gminy Spiczyn

odpowiedź na wniosek o udzielenie inf. publicznej przez KRAŚNIK 1

Dzień dobry, w załączeniu znajduje się odpowiedź na wniosek  o
udostępnienie informacji publicznej.

Z wyrazami szacunku,

Urząd  Miasta Kraśnik.

Odpowiedź na wniosek - informacja publiczna przez REJOWIEC FABRYCZNY 2

ON.1431.21.2019

W nawiązaniu do wniosku z dnia 16 lipca br. o udostępnienie informacji
publicznej, w załączniku przesyłam odpowiedzi.

Odpowiedz przygotowała - Gabriela Zduniuk, inspektor, Biuro Rady Miasta
Rejowiec Fabryczny.

Z uszanowaniem
Joanna Kasprzak
Marta Lekan
Kancelaria
URZĄD MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY
ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny
tel. 82 5663277, fax 82 5664728
e-mail: info@rejowiec.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku przez Muzeum Niepodległości w Warszawie 3

Dzień Dobry,

W załączeniu przekazuję odpowiedź.

W kwestii ewentualnych szczegółów proszę o kontakt z Justyną Wyszyńską z Działu Promocji i Marketingu odpowiedzialnej za promocję projektu rozbudowy pałacu – j.wyszynska@muzeumniepodleglosci.art.pl <mailto:j.wyszynska@muzeumniepodleglosci.art.pl> oraz z Bogdanem Sieradzkim z działu Administracji, odpowiedzialnemu za kwestie techniczne przebudowy pałacu – b.sieradzki@muzeumniepodleglosci.art.pl <mailto:b.sieradzki@muzeumniepodleglosci.art.pl> ,

Pozdrawiam,

Bartłomiej Kłusek

Kierownik Działu Promocji i Marketingu

Muzeum Niepodległości w Warszawie

ul. Skazańców 25

01-532 Warszawa

22 826 90 93

517535461

http://muzeum-niepodleglosci.pl/