Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

W dniu 2018-09-10 o 14:15, Starostwo Tomaszow pisze:
Dzień dobry.

W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 10 września 2018 roku o udzielenie
informacji publicznej, przekazuję niniejszym następujące informacje:

Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów?
(jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2). - *TAK*
a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko
wspomagająca?      -*wspomagająca*
b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z
platformą EPUAP? - *TAK*
2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy
art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule:
https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?

Art.  39. KPA  [Sposoby doręczeń. Zasada oficjalności doręczeń]

Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
<https://sip.lex.pl/#/document/17938059?cm=DOCUMENT> z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i
1948), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.

natomiast

Art.  39^1 . KPA [Warunki doręczania pism drogą elektroniczną]

§  1. Doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5
<https://sip.lex.pl/#/document/16979921?unitId=art%282%29pkt%285%29&cm=DOCUMENT>
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 i 1579), jeżeli strona lub inny uczestnik
postępowania spełni jeden z następujących warunków:
1) złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną
skrzynkę podawczą organu administracji publicznej;
2) wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i
wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;
3) wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków
i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.

*Art.  39**^2 **. KPA **[Doręczenia na elektroniczną skrzynkę podawczą]*

W przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot
publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki
podawczej na podstawie art. 16 ust. 1a
<https://sip.lex.pl/#/document/17181936?unitId=art%2816%29ust%281%28a%29%29&cm=DOCUMENT>
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne doręczenia dokonuje się na elektroniczną
skrzynkę podawczą tego podmiotu. Przepisu art. 39^1 nie stosuje się.

NIE ale znaczna większość

3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym
za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy
organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?  -  inne - część
organów administracji chcą mieć dokumenty w wersji papierowej /
tradycyjnej/
4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu
usunięcia ww. przeszkód? - NIE

Jeżeli Państwo zechcą uzupełnienia odpowiedzi to proszę

Z poważaniem.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHOJNÓW

Twoja wiadomość

Do: urzad@gmina-chojnow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2019-07-22 11:45

odczytano w dniu 2019-07-22 12:07.

udostępnienie informacji publicznej-łowiectwo przez GROMADKA 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnianiu informacji publicznej:

Ad. 1. Tak - polowania zostały zgłoszone 14 dni przed terminem.

Ad. 2. W tym zgłoszeniu nie zostały określone dokładne godziny
rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowania.

Ad. 3. Wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Ad. 4. Nie została zawarta taka informacja.

Ad. 5. Nie wpłynęły żadne sprzeciwy.

W załączniku skan pisma z okresu 01.07.2019 - 31.08.2019

Pozdrawiam

--
Anna Sytek
tel. 75 306 71 14
www.gromadka.pl

polowania zbiorowe przez MIŁKOWICE

Dzień dobry

odpowiadając na e-maila w sprawie odbytych i planowanych polowań
zbiorowych w terminie od 1.07.2019 do 31.08.2019r, informuję, że na 
dzień udzielenia odpowiedzi polowań takich nie było i nie są planowane.

Pozdrawiam,
*Bożena Dobrowolska*
/inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska/
Urząd Gminy Miłkowice
ul.Wojska Polskiego 71
59-222 Miłkowice
tel.(76)887-12-12 w. 17

Re: Wniosek o informacje publiczną przez TRZCINICA 1

Urząd Gminy Trzcinica przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej przesłany w dniu 23 lipca 2019 r.

Z poważaniem.

Inspektor ds. wojskowych, obronnych,
obrony cywilnej oraz obsługi informatycznej

Roman Jokiel
tel. 627815009

W dniu 23.07.2019 o 21:49, sprawa-8769@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

odpowiedź na wniosek o informację przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 1

Dzień dobry, w załączeniu pismo.

--

Agnieszka Szpilewska
Sekretariat
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
ul. Dominikańska 5-9
76-200 Słupsk
tel. 0-59 842-40-81/82
fax. 59 842-65-18

/Administratorem danych osobowych jest Muzeum Pomorza Środkowego w
Słupsku z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 5-9, 76-200 Słupsk. Dane
osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO. Ma Pan/Pani prawo do wglądu do
swoich danych osobowych, ich poprawiania, w przypadku wyrażenia zgody –
do jej cofnięcia oraz usunięcia danych, a także prawo do złożenia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełny tekst klauzuli
informacyjnej zgodnej z art. 13 RODO dostępny jest w sekretariacie
Muzeum oraz na stronie internetowej
http://muzeum.slupsk.pl/userfiles/file/BIP/RODO.pdf/

RE: Wniosek o informację przez LEŚNAPODLASKA

IP.1432.50.2019

W odpowiedzi na wniosek informuję:

Ad.1 – nie

Ad. 2 – nie dotyczy

Ad. 3 – 32 str.

Ad. 4 - http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=lesnapodlaska/ <http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=lesnapodlaska/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=148&podmenu=258&str=1&id=527> &strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=148&podmenu=258&str=1&id=527

Ad. 5 – pracownicy Urzędu

Ad. 6 – nie dotyczy

Ad. 7 – po przekazaniu Przewodniczącej Rady Gminy, wyłożony w miejscu gdzie obsługiwana jest Rada i zamieszczone w BIP, radnym raport przesłany na maile

Ad. 8 – 31.05.2019

Ad. 9 – 27.06.2019

Ad. 10 – 2

Ad. 11 – nikt

Ad. 12 – żaden

Ad. 13 – nie dotyczy

Ad. 14 – nie dotyczy

Ad. 15 – nie dotyczy

Ad. 16 – nie dotyczy

Ad. 17 – nie dotyczy

Ad. 18 – nie dotyczy

Ad. 19 – nie dotyczy

Z poważaniem,

Anna Bąkowska

UG Leśna Podlaska

odpowiedż na zapytanie z dn. 09 lipca 2019 r. przez FAŁKÓW

Witam serdecznie.
W odpowiedzi na wniosek o informacje z dnia 2019.07.09 Urząd Gminy w
Fałkowie niniejszym informuje, ze na terenie naszej gminy nie prowadzimy
mediów. Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsoorowane czy
materiały dedykowane w latach 2015 - 2018 wynoszą średnio około 7.000
(słownie: siedem tysięcy) na jeden tok. Pozdrawiam :)

--
Dorota Anioł
Urząd Gminy w Fałkowie
ul. Zamkowa 1A
26-260 Fałków

wniosek o nformację przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce 5

Dzień dobry,

w odpowiedzi na Państwa e-mail z dnia 22 lipca 2019 r. Muzeum Żup
Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przesyła w załączeniu wypełnioną ankietę.

Pozdrawiam,

Katarzyna Żywotko-Rogala

Sekretariat

<mailto:++48+123+12+34+56> k.rogala@muzeum.wieliczka.pl
tel. +48 12 289 16 11

https://muzeumzup.nazwa.pl/mailing-img/mzk-logo.jpg

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka
NIP: 683-000-01-56
tel.: <tel:+++48+12+278+32+66> + 48 12 278 32 66
fax: <tel:+++48+12+422+19+47> + 48 12 278 30 28
<http://www.muzeum.wieliczka.pl/> www.muzeum.wieliczka.pl

<http://www.facebook.com/muzeum.wieliczka>
https://muzeumzup.nazwa.pl/mailing-img/fb.jpg
<http://instagram.com/muzeum_wieliczka>
https://muzeumzup.nazwa.pl/mailing-img/inst.jpg <http://www.youtube.com/>
https://muzeumzup.nazwa.pl/mailing-img/yt.jpg

Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą
podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem
powyższej wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować,
dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O
błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i
usunąć wiadomość.

W związku z stosowaniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) przysługują Pani/Panu prawa:
<http://muzeum.wieliczka.pl/ochrona-danych-osobowych/> Obowiązek
informacyjny

P Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.

Please consider your environmental responsibility before
printing this e-mail.

Re: Wniosek o informację przez Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach

Dzień dobry,
W odpowiedzi na Państwa zapytanie z dnia 08 lipca 2019r. dotyczącego
dostępu do informacji publicznej udzielamy poniżej odpowiedzi:
1. Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach, ul.
Kościuszki 14, 95-200 Pabianice.
2. Tak, instytucja nie stawia żadnych przeszkód w tym zakresie.
3. Tak, istnieje taka możliwość na prośbę osoby zainteresowanej.
4. a) Posiadanie kagańca - tak, b) prowadzenie na smyczy - tak, c)
określona wielkość - nie, d) określona rasa - nie.
5. Przypadki rozpatrywane indywidualnie.
6. Nie, instytucja nie pobiera dodatkowych opłat.
7. Tak.
8. a) podjazd dla wózków - brak, obecnie instytucja prowadzi starania o
wykonanie takiego podjazdu. Obecnie podjazd możliwy jest przez salę
widowiskową, b) toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną
sprawnością - nie, obecnie instytucja prowadzi starania o zabezpieczenie
warunków, aby mogły skorzystać z nich osoby z niepełnosprawnością.
Budynek wybudowano w 1903 roku, następnie przystosowany został do
prowadzenia działalności kulturalnej bez udogodnień dla osób
niepełnosprawnych. c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością -
tak, d) oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a - nie, e) kontrastowe
oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku -
nie, f) obniżony blat w miejscu obsługi gości - nie, g) szerokie ciągi
komunikacyjne bez przeszkód - tak, h) inne - brak.
9. Tak. Udział w zajęciach, warsztatach, koncertach, spektaklach,
konkursach. Organizowanie aktywności typowo przeznaczonych dla osób
niepełnosprawnych, np. zajęcia ruchowe i psychologiczne.
10. a. eksponaty, których można dotykać - instytucja kultury nie posiada
eksponatów, b. wydarzenia tłumaczone na język migowy - nie, c. materiały
z audiodeskrypcją - nie, d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do
przeczytania - nie, instytucja nie posiada eksponatów, e. INNE (jakie?)
- każda osoba niepełnosprawna w zależności od potrzeb traktowana jest w
sposób indywidualny, aby mogła korzystać z całej oferty kulturalnej
proponowanej przez instytucję. Osoby niepełnosprawne biorą czynny udział
w działaniach instytucji. Na stałe współpracujemy z instytucjami i
stowarzyszeniami a także fundacjami w zakresie współorganizacji imprez
itp. zrzeszającymi lub opiekującymi się osobami niepełnosprawnymi.
11. Tak.
12. Tak.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań, prosimy o kontakt.
Z poważaniem
Maria Wrzos - Meus
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach

--
*Milena Nowińska
Sekretariat
* Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta
w Pabianicach
ul. Kościuszki 14
95-200 Pabianice
tel. 42 225 46 90
NIP: 731 10 08 214

Re: Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Dzień dobry. Po raz kolejny przypominam, że termin na udzielenie informacji publicznej na mój wniosek z dnia 22.07.2019 upłynął wczoraj. Proszę o potwierdzenie otrzymania tej informacji.

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

odpowiedź na zapytanie przez RAKONIEWICE 1

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź na Państwa zapytanie z dnia 23.07.2019
r. Mam nadzieję, że odpowiedź będzie dla Państwa satysfakcjonująca.

/Z wyrazami szacunku, //
////
//Oliwia Kaczmarek //
//Młodszy referent ds. Promocji, Kultury, Sportu i Współpracy
zagranicznej //
//Kancelaria /

Urząd Miejski Gminy Rakoniewice
Osiedle Parkowe 1, 62-067 Rakoniewice
tel.: (061) 44 41 002; fax: (061) 44 41 139
e-mail: sekretariat@rakoniewice.pl; http: www.rakoniewice.pl

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RUJA 1

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, informuję iż:

- w okresie od 01.07.2019 - 31.08.2019 na terenie Gminy Ruja zostały
zgłoszone polowania dewizowe. Termin jaki został podany, to 30.07.2019 -
08.08.2019.

Ad.1. Tak, polowanie zostało zgłoszone co najmniej 14 dnia przed
planowanym terminem.

Ad. 2. Nie, zgłoszenie nie zawierało godzin ani dokładnego miejsca
polowania.

Ad.3. Wójt za pomocą obwieszczenia poinformował mieszkańców Gminy Ruja o
planowanym polowaniu. Obwieszczenie zostało umieszczone na stronie
internetowej gminy, BIP gminy oraz na tablicach sołectw.

Ad. 4. Tak, było zawarte pouczenie o możliwości zgłoszenia sprzeciwu.

Ad. 5. Nie, nie wpłynęły żadne sprzeciwy.

W załączeniu przesyłam skan kopii obwieszczenia oraz zgłoszenia polowania.

Pozdrawiam,

W dniu 2019-07-23 o 08:31, ug@ruja.pl pisze:
--
Anna Sabała
Urząd Gminy Ruja
768580311 w. 24

Odpowiedź przez ANNOPOL 1

Uwaga!
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami
prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej
przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez
osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

Attention!
The information transmitted is intended only for the person or entity to
which it is addressed and may contain confidential and/or privileged
material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or
taking of any action in reliance upon, this information by person or entity
other than the intended recipient is not permitted. If you received this in
error, please contact the sender and delete the material from any computer.

Re:Wniosek o informacje publiczną przez CEKÓW-KOLONIA

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 22 lipca 2019 r.
informuję, iż

Urząd Gminy ani żadna jednostka organizacyjna  nie prowadzi żadnych mediów.

Inspektor

Emilia Szczepaniak

W dniu 2019-07-23 o 12:46, Gmina Ceków-Kolonia pisze:

Informacja publicza UG Chojnów przez CHOJNÓW 1

Urząd Gminy Chojnów, poniżej udziela odpowiedzi w sprawie informacji publicznej z dnia 22 lipca 2019 r.

Na terenie Gminy Chojnów zgodnie ze złożonym kalendarzem polowań w terminie od dnia 01.07.2019 r do dnia 31.08.2019 r. zaplanowano 3 polowania.

- 17.08.2019 r.

- 24.08.2019 r.

- 31.08.2019 r.

ad. 1. Kalendarz polowań została zgłoszony 14 dni przed planowanym polowaniem.

ad. 2. Zgłoszenia polowań zawierają godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia polowania oraz miejsce wykonywania polowania.

ad. 3. Informacja – kalendarz polowań został opublikowany na stronie BIP Urzędu Gminy Chojnów oraz umieszczony w tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Chojnów .

ad.4. Informacja o możliwości zgłoszenia sprzeciwu wobec zaplanowanego polowania nie została podana do publicznej wiadomości ponieważ nie ma takiego obowiązku.

ad.5. Do dnia dzisiejszego nie wpłynął żaden sprzeciw do polowania.

W załączeniu przesyłam scan kalendarza polowań.

Pozdrawiam
Radosław Lipa
Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
r.lipa@gmina-chojnow.pl

Urząd Gminy Chojnów
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. 76/81 87 9 08 wew. 49
tel. 601 280 045
fax. 76/81 87 587

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej.

Czy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019 na terenie Państwa gminy odbywały się lub są zaplanowane polowania zbiorowe,
jeśli tak, to proszę o podanie dat kiedy odbywały się takie polowania lub na kiedy są zaplanowane oraz proszę o następujące informacje:

1. Czy polowania te zostały zgłoszone przez ich organizatorów na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem?
2. Czy zgłoszenia te zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania?
3. W jakiej innej formie, oprócz umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu gminy, Wójt/Burmistrz podał do publicznej wiadomości informacje o datach, miejscu a w szczególności godzinach rozpoczęcia i zakończenia polowania?
4. Czy w informacji podawanej przez Wójta/Burmistrza umieszczone było pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania zbiorowego?
5. Czy wpłynęły jakieś sprzeciwy na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a jeśli tak to ile?

Proszę o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019:
a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-14178@pokot.pl

Krzysztof Wychowałek

--

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

-----------------------------------------------------
Pozdrawiam
Radosław Lipa
Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
r.lipa@gmina-chojnow.pl

Urząd Gminy Chojnów
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. 76/81 87 9 08 wew. 49
tel. 601 280 045
fax. 76/81 87 587

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez OPATOWIEC

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 9
lipiec 2019 do "gmina@opatowiec.nazwa.pl" <gmina@opatowiec.pl> z tematem
"Wniosek o informacje publiczną".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez CHRZYPSKO WIELKIE

Szanowni Państwo,

wywiązując się z ustawowego obowiązku udostępnienia informacji
publicznej, uprzejmie informuję że w urzędzie gminy i jej jednostkach
organizacyjnych   nie są prowadzone media.

Z poważaniem

Małgorzata Borowicz
UG Chrzypsko Wielkie

W dniu 2019-07-23 o 22:37, sprawa-8592@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Informujemy, że Państwa dane osobowe określone w mailu,
na którego odpowiadamy, są przetwarzane zgodnie z klauzulą informacyjną
–RODO- 25 maja 2018 r. dostępną pod adresem Urzędu Gminy:
http://www.chrzypsko.pl/pl/rodo.html

RE: Wniosek o informacje publiczną przez BRZEZINY

W odpowiedzi na wiosek o informację publiczną Urząd Gminy Brzeziny informuje, że w urzędzie nie są prowadzone żadne media jak również nie prowadzimy dziennika ani czasopisma.

Z poważaniem

Sekretariat Urzędu Gminy Brzeziny

Sylwia Ziętek-Przybył

wniosek o informacje przez Teatr Narodowy w Warszawie 1

Szanowni Państwo,

Ze względu na trwający okres urlopowy, odpowiedź na
Ankietę będzie możliwa po 19.08.2019.

Z poważaniem

Małgorzata Chybińska
gł. specjalista ds. promocji
dział Promocji i Organizacji Widowni

tel. 22 69 20 744
fax 22 69 20 740
mchybinska@narodowy.pl<mailto:mchybinska@narodowy.pl>

[cid:image001.jpg@01D54D2B.D8471FD0]

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez GUBIN

Witam,

Jak przyjdzie ten dokument daj mi znać.

Urząd Gminy Gubin
urzad@gminagubin.pl

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez GUBIN

Witam,

Miesięczne informacje za 04/2019

Urząd Gminy Gubin
urzad@gminagubin.pl

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez GUBIN

Witam. Prosił bym o wydrukowanie jednej strony.

Urząd Gminy Gubin
urzad@gminagubin.pl