Informacja publiczna- Irządze przez IRZĄDZE 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na pismo z dnia 7 listopada 2018 r.

Z poważaniem,

Urszula Karoń

Urząd Gminy Irządze

Udostępnienie informacji publicznej przez KRUPSKIMŁYN 3

Witam !!!!

W załączeniu przesyłam scany pism dotyczące daty, godziny rozpoczęcia i
zakończenia oraz miejsca zaplanowanych polowań przekazane przez zarządców i
dzierżawców obwodów łowieckich.

Jednocześnie poniżej podaję ścieżki dostępu na stronie internetowej Gminy
Krupski Młyn dotyczące polowań zbiorowych oraz miejsc przechowywania książek
ewidencji pobytu ma polowaniu indywidualnym

1. www.bip.krupskimlyn.pl <http://www.bip.krupskimlyn.pl> -> Polowania
-> Terminy polowań zbiorowych lub Miejsca przechowywania książek ewidencji
pobytu na polowaniu indywidualnym

http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1805
<http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1805&menu=1805&mod=site&id=1805>
&menu=1805&mod=site&id=1805

Pozdrawiam!!!!!

Artur Konfederak

Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa,

Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Urząd Gminy Krupski Młyn

ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn

tel. 32 285-70-16, fax. 32 285-70-77, kom. 500-486-325

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Wójt Gminy Krupski
Młyn przekazuje poniższe informacje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie
Gminy Krupski Młyn jest Wójt Gminy Krupski Młyn. Dane kontaktowe: 42-693
Krupski Młyn ul. Krasickiego 9, e-mail: <mailto:gmina@bip.krupskimlyn.pl>
gmina@bip.krupskimlyn.pl, tel. 322857016.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 42-693 Krupski Młyn, ul.
Krasickiego 9, e-mail: <mailto:gwozdz@krupskimlyn.pl> gwozdz@krupskimlyn.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Dane przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na administratorze danych, w celu realizacji umów oraz w celu
wynikającym z udzielonej zgody na przetwarzanie danych.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych dane te mogą
zostać ujawnione organom publicznym, osobom fizycznym lub prawnym,
jednostkom lub innym podmiotom w zakresie i w celach wynikających z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celów określonych w pkt 4, a następnie przez okres wynikający z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych,
prawo do sprostowania tych danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych. Niektóre z wymienionych praw mogą nie mieć zastosowania
lub mogą być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej
wycofaniem.
9. Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczą, podanie prze Panią/Pana danych osobowych ma
charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w
sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa
lub zawarta miedzy stronami umowa
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą profilowane.

dokument skanowany przez KALETY 1

W załączniku skanowane dokumenty

Fwd: Wniosek o informacje publiczną cz 1 przez LUBIN 4

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź na informację publiczną. Ze względu na prośbę dotyczącą przesłania  5 kolejnych numerów wydawanego przez UG Lubin czasopisma i ich duży rozmiar, wiadomość zostanie podzielona na 2 części.

Sylwia Rozkosz
Email: rozkosz@ug.lubin.pl
Tel: 76 84-03-152
Urząd Gminy w Lubinie
ul. Księcia Ludwika I nr 3
59-300 Lubin


----------------

Od: <sprawa-7019@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Do: <sekretariat@ug.lubin.pl>
Wysłano: 2019-01-05 18:03
Temat: Wniosek o informacje publiczną

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie 5 kolejnych numerów - wydanych przed 15 października 2018 roku, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7019@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego --

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego > W nawiązaniu do pisma z dnia 2018-07-16 07:05:05.612531+00:00 na > adres sekretariat@ug.lubin.pl

---
Urząd Gminy w Lubinie
ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin
tel. +48 (76) 8403-100
fax: +48 (76) 8403-140
http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/
http://www.ug.lubin.pl/

OR.I.1431.3.2019 cz.2 przez MIŁKOWICE 1

--
Anna Wanowska
stanowisko ds. kultury, sportu i promocji
Urzšd Gminy Miłkowice
ul. Wojska Polskiego 71
59-222 Miłkowice
tel. 76 8871212 wew 36

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KŁODZKO 1

Szanowni Państwo,
Poniżej załączam informacje, o które Państwo prosiliście:
- tak

- w Urzędzie Gminy Kłodzko od 2016 roku prowadzony jest „Informator.
Gmina Kłodzko” (kwartalnik, 8 stron, nakład 3000 egzemplarzy);

- „Informator. Gmina Kłodzko”:
• 2016:
www.gmina.klodzko.pl/pl/gazeta/2016/numer-1.html
www.gmina.klodzko.pl/pl/gazeta/2016/numer-2.html
www.gmina.klodzko.pl/pl/gazeta/2016/numer-3.html
www.gmina.klodzko.pl/pl/gazeta/2016/numer-4.html
• 2017:
www.gmina.klodzko.pl/pl/gazeta/2017/numer-1.html
www.gmina.klodzko.pl/pl/gazeta/2017/numer-2.html
www.gmina.klodzko.pl/pl/gazeta/2017/numer-3.html
www.gmina.klodzko.pl/pl/gazeta/2017/numer-4.html
• 2018:
www.gmina.klodzko.pl/pl/gazeta/2018/numer-1.html
www.gmina.klodzko.pl/pl/gazeta/2018/numer-2.html
www.gmina.klodzko.pl/pl/gazeta/2018/numer-3.html
www.gmina.klodzko.pl/pl/gazeta/2018/numer-4.html

- „Informator. Gmina Kłodzko” jest zarejestrowany w sądzie

- w załączeniu przesyłamy następujące numery pdf wydane do 15
października 2018 r. (4/2017, 1/2018, 2/2018, 3/2018

- wydatki na promocję w mediach:
• w 2015 roku w tym (roczna umowa z lokalną telewizją TV Kłodzka,
kolumna samorządowa i ogłoszenia w lokalnych tygodnikach Euroregio
Glacensis, Gazeta Kłodzka, Panorama Kłodzka, współpraca z miesięcznikiem
Gmina Polska Przegląd Samorządowy, współpraca z TV Wrocław): 48 562,30

• w 2016 roku w tym (publikacje w lokalnych tygodnikach Euroregio
Glacensis, Panorama Kłodzka, współpraca z miesięcznikiem Gmina Polska
Przegląd Samorządowy, wydawanie kwartalnika „Informator. Gmina Kłodzko”
skład i druk): 13 709,97 zł
• w 2017 roku w tym (roczna umowa z lokalną telewizją TV Kłodzka,
ogłoszenia i publikacje w lokalnych tygodnikach Euroregio Glacensis,
Gazeta Kłodzka, Panorama Kłodzka, współpraca z miesięcznikiem Gmina
Polska Przegląd Samorządowy, współpraca z TV Wrocław, wydawanie
kwartalnika „Informator. Gmina Kłodzko” skład i druk): 30 443,50 zł
• w 2017 roku w tym (roczna umowa z lokalną telewizją TV Kłodzka,
ogłoszenia i publikacje w lokalnych tygodnikach Euroregio Glacensis,
Gazeta Kłodzka, Panorama Kłodzka, współpraca z miesięcznikiem Gmina
Polska Przegląd Samorządowy, współpraca z Poradnikiem Samorządowym
Gospodarz, współpraca z TV Wrocław, wydawanie kwartalnika „Informator.
Gmina Kłodzko” skład i druk, umowa z portalem internetowym doba.pl): 38
655,60 zł

Z pozdrowieniami

--
Justyna Bytnar
Podinspektor ds. Promocji i Komunikacji Społecznej
Urząd Gminy Kłodzko
ul. Okrzei 8a
57-300 Kłodzko
Tel.: 74/6474156

„Niniejsza wiadomość jest poufna i objęta tajemnicą korespondencji.
Wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla adresata. Bez zgody nadawcy
zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie
lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości. Jeśli otrzymali Państwo
tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z
nadawcą oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera i serwera”.

numer 1/2018 przez KŁODZKO 1

--
Justyna Bytnar
Podinspektor ds. Promocji i Komunikacji Społecznej
Urząd Gminy Kłodzko
ul. Okrzei 8a
57-300 Kłodzko
Tel.: 74/6474156

„Niniejsza wiadomość jest poufna i objęta tajemnicą korespondencji.
Wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla adresata. Bez zgody nadawcy
zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie
lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości. Jeśli otrzymali Państwo
tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z
nadawcą oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera i serwera”.

numer 2/2018 przez KŁODZKO 1

--
Justyna Bytnar
Podinspektor ds. Promocji i Komunikacji Społecznej
Urząd Gminy Kłodzko
ul. Okrzei 8a
57-300 Kłodzko
Tel.: 74/6474156

„Niniejsza wiadomość jest poufna i objęta tajemnicą korespondencji.
Wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla adresata. Bez zgody nadawcy
zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie
lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości. Jeśli otrzymali Państwo
tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z
nadawcą oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera i serwera”.

Potwierdzenie przeczytania:Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez Rybnik

To jest potwierdzenie przeczytania wiadomości "Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych" otrzymanej przez rybnik@um.rybnik.pl w dniu 2019-02-06 o godzinie 15:36.

Wiadomość została przeczytana w dniu 2019-02-07, o godzinie 07:33.

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Urząd Miasta Golub-Dobrzyń przez GOLUB-DOBRZYŃ 2

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi o dostępie do informacji
publicznej oraz 5 ostatnich numerów gazetki wydanej przez Urząd Miasta
Golubia-Dobrzynia.

Z poważaniem

Alicja Serwus
Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 54 10 do 13 wew.38

informacje na temat mediów przez None 4

Dzień dobry!
W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną dotyczącą mediów prowadzonych przez gminę Goraj informuje, że na jedyne media jakie są prowadzone w gminie Goraj to kwartalnik- czasopismo "Cebulanka" wydawane przez Gminny Ośrodek Kultury w Goraju i prowadzony przez kółko dziennikarskie. Kwartalnik ukazuje się od 2009 roku. Nie jest zarejestrowany w sądzie, jest zarejestrowany w Bibliotece Narodowej w Warszawie i ma swój numer ISSN.
W załączniku wysyłam 5 numerów pdf. "Cebulanki" - zaznaczam jednak, że jeden z numerów został wydany pod innym numerem i numerem potrójnym. Taka sytuacja przytrafiła się nam j- jednorazowo i była wynikiem problemów z osoba składającą numer i drukiem, po tym czasie czyli po wydaniu potrójnego numeru zmieniliśmy również ISSN, w związku z tym wysyłam nr. 39, 38, 35-37,33. Nr 34 nie posiadamy w wersji pdf. tylko papierowej.
Pozdrawiam
Marta Miszczak-Najda
Gminny Ośrodek Kultury w Goraju

informacje na temat mediów przez None 4

Dzień dobry!
W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną dotyczącą mediów prowadzonych przez gminę Goraj informuje, że na jedyne media jakie są prowadzone w gminie Goraj to kwartalnik- czasopismo "Cebulanka" wydawane przez Gminny Ośrodek Kultury w Goraju i prowadzony przez kółko dziennikarskie. Kwartalnik ukazuje się od 2009 roku. Nie jest zarejestrowany w sądzie, jest zarejestrowany w Bibliotece Narodowej w Warszawie i ma swój numer ISSN.
W załączniku wysyłam 5 numerów pdf. "Cebulanki" - zaznaczam jednak, że jeden z numerów został wydany pod innym numerem i numerem potrójnym. Taka sytuacja przytrafiła się nam j- jednorazowo i była wynikiem problemów z osoba składającą numer i drukiem, po tym czasie czyli po wydaniu potrójnego numeru zmieniliśmy również ISSN, w związku z tym wysyłam nr. 39, 38, 35-37,33. Nr 34 nie posiadamy w wersji pdf. tylko papierowej.
Pozdrawiam
Marta Miszczak-Najda
Gminny Ośrodek Kultury w Goraju

FW: informacje na temat mediów przez GORAJ 4

Dzień dobry!
W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną dotyczącą mediów prowadzonych przez gminę Goraj informuje, że na jedyne media jakie są prowadzone w gminie Goraj to kwartalnik- czasopismo "Cebulanka" wydawane przez Gminny Ośrodek Kultury w Goraju i prowadzony przez kółko dziennikarskie. Kwartalnik ukazuje się od 2009 roku. Nie jest zarejestrowany w sądzie, jest zarejestrowany w Bibliotece Narodowej w Warszawie i ma swój numer ISSN.
W załączniku wysyłam 5 numerów pdf. "Cebulanki" - zaznaczam jednak, że jeden z numerów został wydany pod innym numerem i numerem potrójnym. Taka sytuacja przytrafiła się nam j- jednorazowo i była wynikiem problemów z osoba składającą numer i drukiem, po tym czasie czyli po wydaniu potrójnego numeru zmieniliśmy również ISSN, w związku z tym wysyłam nr. 39, 38, 35-37,33. Nr 34 nie posiadamy w wersji pdf. tylko papierowej.
Pozdrawiam
Marta Miszczak-Najda
Gminny Ośrodek Kultury w Goraju

ws. informacji publicznej przez RADZIEJÓW 3

Radziejów, 18 lutego 2019 r.

Urząd Miasta Radziejów

ul. Kościuszki 20/22

88-200 Radziejów

Siec Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

(sprawa-7217@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-7217@fedrowanie.siecobywatelska.pl>)

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn.
06.lutego 2019 r
Urząd Miasta Radziejów przesyła informacje zgodnie z pytaniami zawartymi
w ww. wniosku.

- W Urzędzie Miasta Radziejów nie są prowadzone media typu prasa ,
telewizja, radio itp.

- W samorządowej osobie prawnej – Miejskiej i Powiatowej Bibliotece
Publicznej
im. Fr. Becińskiego w Radziejowie jest wydawana gazeta pt: kwartalnik
samorządowy „Radziejowianin”.

- Ww prasa nie posiada własnej strony internetowej. Publikacja owej
gazety w formacie PDF na stronie Urzędu Miasta Radziejów ma miejsce
podczas ukazania jej wersji papierowej i trwa przez ok. 2-3 tygodni.

- Ww. gazeta została zarejestrowana w sądzie okręgowym we Włocławku.

- Urząd Miasta Radziejów nie ponosi żadnych wydatków w związku z
publikacją swoich materiałów promocyjnych w owej gazecie.

- w załączonym e-maillu przesłano 5 egzemplarzy kwartalnika w formacie PDF.

Z poważaniem

Paweł Śrubas

--
Redakcja Radziejowianin

odpowiedź na wniosek nr 548.2019 przez TERESPOL 6

W załącznikach przesyłam odpowiedź na wniosek złożony w dniu 16 lutego
2019 roku.
Z poważaniem

--
Danuta Wowczeniuk
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Terespol
Plac Ryszarda kaczorowskiego 1
21-540 Kobylany
tel. 834112041

Odpowiedź na wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej przez JABŁONNA 4

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek w sprawie
udostępnienia informacji publicznej.

--

Z poważaniem:
*Magdalena Pęcak*
Podinspektor ds. administracyjnych i obsługi rady gminy
tel. (81) 56-10-077

Urząd Gminy Jabłonna*Referat Spraw Organizacyjnych*
Jabłonna-Majątek 22; 23-114 Jabłonna-Majątek;
tel. 81 561-05-70, fax. 81 561-00-65,
www.jablonna.lubelskie.pl, e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez SKĘPE 6

Witam,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną z
dnia 6 lutego 2019 r.

Z poważaniem
M. Elwertowska

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez SKĘPE 6

Witam,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na złożony w dniu 6 lutego 2019 r.
wniosek o informację publiczną.

Z poważaniem
M. Elwertowska

cd. odp na info publiczną przez ŁAGÓW 1

Anna Kędziora

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łagowie

ul. Rynek 62, 26-025 Łagów

Tel. (41) 343 70 54 wew. 313

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO)
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łagowie, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów
informuje, że:

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Łagowie, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów, zwany dalej Aministratorem.
2. ADO przetwarza Pani/Pana adres e-mail wyłącznie w celu wymiany informacji
drogą elektroniczną.
3. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty elektronicznej,
oznacza to że otrzymaliśmy adres konta mailowego bezpośrednio od Pani/Pana w
celu kontaktu, bądź pozyskaliśmy adres poczty z legalnego źródła
uprawniającego do kontaktu z Panią/Panem.
4. Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu e-mail, chyba
że będzie to wynikać z przepisu prawa.
5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia,
cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Pani/Pana adres poczty elektronicznej będzie figurował w naszej bazie do
momentu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.

odp. na wniosek o informacje publiczną przez None 4

OR.1431.5.2019

Lubsko, 27.02.2019 r.

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 16.02.2019 r. (data rejestru wniosku w tut. Urzędzie 18.02.2019
r,), Gmina Lubsko informujejak niżej:

Ad. 1. W Urzędzie Miejskim w Lubsku w Jednostce organizacyjnej Gminy
Lubsko tj. Gminnej instytucji kultury prowadzone są media.

Ad. 2. W bibliotece Miejskiej Miasta i Gminy w Lubsku, będącej gminną
instytucją kultury prowadzoną przez Burmistrza Miasta Lubsko, prowadzona
jest gazeta - Magazyn Lubski.

Ad. 3. www.magazyn-lubski.pl <http://www.magazyn-lubski.pl/>
facebook.com/MagazynLubski <http://facebook.com/MagazynLubski>

Ad. 4.Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Lubsku wydaje miesięcznik
„Magazyn Lubski” , który jest wpisany do rejestru dzienników i czasopism
Nr 4/91 i zarejestrowany w Bibliotece Narodowej i posiadający nr ISSN
1425-3178.

Ad. 5. W załączeniu 5 ostatnich numerów Magazynu Lubskiego.

Ad. 6. Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane i innego typu promocję:

Rok 2015 - 3 142,65 zł brutto

Rok 2016 -4 046,40 zł brutto

Rok 2017 - 4 080,94 zł brutto

Rok 2018 - 6 303,75 zł brutto

Z poważaniem,
A.Ślifirska
UM Lubsko
Wydział Organizacyjny

W dniu 2019-02-20 o 10:56, Manuela Konieczka pisze:
--

odp. na wniosek o informacje publiczną przez LUBSKO 6

OR.1431.5.2019

Lubsko, 27.02.2019 r.

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 16.02.2019 r. (data rejestru wniosku w tut. Urzędzie 18.02.2019
r,), Gmina Lubsko informujejak niżej:

Ad. 1. W Urzędzie Miejskim w Lubsku w Jednostce organizacyjnej Gminy
Lubsko tj. Gminnej instytucji kultury prowadzone są media.

Ad. 2. W bibliotece Miejskiej Miasta i Gminy w Lubsku, będącej gminną
instytucją kultury prowadzoną przez Burmistrza Miasta Lubsko, prowadzona
jest gazeta - Magazyn Lubski.

Ad. 3. www.magazyn-lubski.pl <http://www.magazyn-lubski.pl/>
facebook.com/MagazynLubski <http://facebook.com/MagazynLubski>

Ad. 4.Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Lubsku wydaje miesięcznik
„Magazyn Lubski” , który jest wpisany do rejestru dzienników i czasopism
Nr 4/91 i zarejestrowany w Bibliotece Narodowej i posiadający nr ISSN
1425-3178.

Ad. 5. W załączeniu 5 ostatnich numerów Magazynu Lubskiego.

Ad. 6. Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane i innego typu promocję:

Rok 2015 - 3 142,65 zł brutto

Rok 2016 -4 046,40 zł brutto

Rok 2017 - 4 080,94 zł brutto

Rok 2018 - 6 303,75 zł brutto

Z poważaniem,
A.Ślifirska
UM Lubsko
Wydział Organizacyjny

W dniu 2019-02-20 o 10:56, Manuela Konieczka pisze:
--

Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez BRZEŹNICA 6

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
Gminy Brzeźnica udziela odpowiedzi:

Ad1) tak

Ad2) Gazeta "Taka Malownicza Gmina" prowadzona przez Centrum Kultury i
Promocji w Brzeźnicy

Ad3) nie ukazuje się w internecie

Ad4) czasopismo jest zarejestrowane w sądzie

Ad5) w załączeniu pięć ostatnich numerów

Ad6) wydatki na ogłoszenia prasowe w rozdziale 75075

2015 - 13 214,67
2016 - 13 196,43
2017 - 17 788,04
2018 - 13 914,49

Barbara Klęczar
Sekretarz
Gminy Brzeźnica

Urząd Gminy Brzeźnica
tel. 33 879 20 29 wew. 37

ooo Urząd Gminy Brzeźnica
ul. Krakowska 109
34-114 Brzeźnica
tel. 33 879 20 29
fax. 33 879 20 92

www.brzeznica.pl gmina@brzeznica.pl

W dniu 18-02-2019 o 08:29, SERVER pisze:

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej - UM Brzesko przez None 7

Dzień dobry,

w załączniku znajduje się odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej dot. współpracy gminy Brzesko z mediami.

Z poważaniem

--
Iwona Leś
Wydział Strategii i Rozwoju w Brzesku
tel. 14 68 65 118