Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

W dniu 2018-09-10 o 14:15, Starostwo Tomaszow pisze:
Dzień dobry.

W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 10 września 2018 roku o udzielenie
informacji publicznej, przekazuję niniejszym następujące informacje:

Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów?
(jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2). - *TAK*
a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko
wspomagająca?      -*wspomagająca*
b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z
platformą EPUAP? - *TAK*
2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy
art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule:
https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?

Art.  39. KPA  [Sposoby doręczeń. Zasada oficjalności doręczeń]

Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
<https://sip.lex.pl/#/document/17938059?cm=DOCUMENT> z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i
1948), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.

natomiast

Art.  39^1 . KPA [Warunki doręczania pism drogą elektroniczną]

§  1. Doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5
<https://sip.lex.pl/#/document/16979921?unitId=art%282%29pkt%285%29&cm=DOCUMENT>
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 i 1579), jeżeli strona lub inny uczestnik
postępowania spełni jeden z następujących warunków:
1) złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną
skrzynkę podawczą organu administracji publicznej;
2) wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i
wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;
3) wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków
i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.

*Art.  39**^2 **. KPA **[Doręczenia na elektroniczną skrzynkę podawczą]*

W przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot
publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki
podawczej na podstawie art. 16 ust. 1a
<https://sip.lex.pl/#/document/17181936?unitId=art%2816%29ust%281%28a%29%29&cm=DOCUMENT>
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne doręczenia dokonuje się na elektroniczną
skrzynkę podawczą tego podmiotu. Przepisu art. 39^1 nie stosuje się.

NIE ale znaczna większość

3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym
za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy
organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?  -  inne - część
organów administracji chcą mieć dokumenty w wersji papierowej /
tradycyjnej/
4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu
usunięcia ww. przeszkód? - NIE

Jeżeli Państwo zechcą uzupełnienia odpowiedzi to proszę

Z poważaniem.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHOJNÓW

Twoja wiadomość

Do: urzad@gmina-chojnow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2019-07-22 11:45

odczytano w dniu 2019-07-22 12:07.

udostępnienie informacji publicznej-łowiectwo przez GROMADKA 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnianiu informacji publicznej:

Ad. 1. Tak - polowania zostały zgłoszone 14 dni przed terminem.

Ad. 2. W tym zgłoszeniu nie zostały określone dokładne godziny
rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowania.

Ad. 3. Wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Ad. 4. Nie została zawarta taka informacja.

Ad. 5. Nie wpłynęły żadne sprzeciwy.

W załączniku skan pisma z okresu 01.07.2019 - 31.08.2019

Pozdrawiam

--
Anna Sytek
tel. 75 306 71 14
www.gromadka.pl

polowania zbiorowe przez MIŁKOWICE

Dzień dobry

odpowiadając na e-maila w sprawie odbytych i planowanych polowań
zbiorowych w terminie od 1.07.2019 do 31.08.2019r, informuję, że na 
dzień udzielenia odpowiedzi polowań takich nie było i nie są planowane.

Pozdrawiam,
*Bożena Dobrowolska*
/inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska/
Urząd Gminy Miłkowice
ul.Wojska Polskiego 71
59-222 Miłkowice
tel.(76)887-12-12 w. 17

Fwd: Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez SKAŁA 3

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną
Data: Thu, 14 Mar 2019 09:16:13 +0100
Nadawca: Dom Kultury <domkultury@kulturaskala.pl>
Odpowiedź-Do: domkultury@kulturaskala.pl
Adresat: sprawa-8097@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Dzień dobry. Przepraszam za opóźnienie odpowiedzi.

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale - samorządowa instytucja
kultury Miasta i Gminy Skała, informuje, że do końca 2018 roku wydawał
miesięcznik Kronika Miasta i Gminy Skała.

Obecnie prawdopodobnie pismo stanie się bezpłatnym kwartalnikiem.
Czasopismo jest zarejestrowane w sądzie.

Gmina celowo nigdy nie zamieszczała odpłatnych ogłoszeń, nie było też
artykułów sponsorowanych.

Miesięcznik miał charakter społeczno -kulturalny, ale zawsze były
zamieszczane w nim informacje z życia i prac gminy czy Rady Miejskiej.
Niejednokrotnie publikowane były w nim też uchwały Rady Miejskiej,

czy informacje o ważnych dla mieszkańców działaniach.

Niestety nie posiadamy wszystkich numerów w postaci pdf.

Jeśli Państwo chcecie możemy dosłać wydrukowane egzemplarze gazety.

Miłego dnia,
*Grzegorz Kowalik*
*Dyrektor*
*Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale*
<http://www.skala.pl> domkultury@kulturaskala.pl
<mailto:domkultury@kulturaskala.pl>
http://www.kulturaskala.pl/
  tel. 12/ 389 17 77, 12/ 389 10 91
**

Odp: OOO przez DUBENINKI

Mιƈԋαʅ Tʅαƈȥαʅα,
MҽɱႦҽɾ σϝ ƚԋҽ Mαɳαɠҽɱҽɳƚ Bσαɾԃ
ιɳ IBM Wɾσƈʅαɯ:

l ԋιɾҽʂ ʂԋҽɱαʅҽʂ ƚσ ʂυƈƙ ƚԋҽιɾ ƈσƈƙ ιɳ ƚԋҽ ƈσɱραɳყ'ʂ ƚσιʅҽƚʂ.
l ɱαʂƚυɾႦαƚҽ σɳ ƚԋҽ ҽɱρʅσყҽҽʂ CV'ʂ.
l ϝιɾҽʂ ҽɱρʅσყҽҽʂ ιϝ ƚԋҽყ ԃσɳ'ƚ ρɾαƈƚιƈҽ ρɾσʂƚιƚυƚισɳ.
l ιʂ α ρʂყƈԋσραƚԋ.
l ʂҽɳԃ ƚԋҽ ρσʅιƈҽ ιɳ ƚσ ყσυɾ ԋσɱҽ ιϝ ყσυ ƈσɱρʅαιɳ αႦσυƚ ɱαɳαɠҽɾ'ʂ αႦυʂҽʂ!

Cσɱρʅαιɳƚ ƚσ Wɾσƈʅαɯ Pσʅιƈҽ ƚԋαƚ IBM Wɾσƈʅαɯ ρɾαƈƚιƈҽ ρɾσʂƚιƚυƚισɳ:

http://bit.ly/5f8eed

Re: Wniosek o informacje publiczną przez TRZCINICA 1

Urząd Gminy Trzcinica przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej przesłany w dniu 23 lipca 2019 r.

Z poważaniem.

Inspektor ds. wojskowych, obronnych,
obrony cywilnej oraz obsługi informatycznej

Roman Jokiel
tel. 627815009

W dniu 23.07.2019 o 21:49, sprawa-8769@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

odpowiedź na wniosek o informację przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 1

Dzień dobry, w załączeniu pismo.

--

Agnieszka Szpilewska
Sekretariat
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
ul. Dominikańska 5-9
76-200 Słupsk
tel. 0-59 842-40-81/82
fax. 59 842-65-18

/Administratorem danych osobowych jest Muzeum Pomorza Środkowego w
Słupsku z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 5-9, 76-200 Słupsk. Dane
osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO. Ma Pan/Pani prawo do wglądu do
swoich danych osobowych, ich poprawiania, w przypadku wyrażenia zgody –
do jej cofnięcia oraz usunięcia danych, a także prawo do złożenia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełny tekst klauzuli
informacyjnej zgodnej z art. 13 RODO dostępny jest w sekretariacie
Muzeum oraz na stronie internetowej
http://muzeum.slupsk.pl/userfiles/file/BIP/RODO.pdf/

RE: Wniosek o informację przez LEŚNAPODLASKA

IP.1432.50.2019

W odpowiedzi na wniosek informuję:

Ad.1 – nie

Ad. 2 – nie dotyczy

Ad. 3 – 32 str.

Ad. 4 - http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=lesnapodlaska/ <http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=lesnapodlaska/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=148&podmenu=258&str=1&id=527> &strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=148&podmenu=258&str=1&id=527

Ad. 5 – pracownicy Urzędu

Ad. 6 – nie dotyczy

Ad. 7 – po przekazaniu Przewodniczącej Rady Gminy, wyłożony w miejscu gdzie obsługiwana jest Rada i zamieszczone w BIP, radnym raport przesłany na maile

Ad. 8 – 31.05.2019

Ad. 9 – 27.06.2019

Ad. 10 – 2

Ad. 11 – nikt

Ad. 12 – żaden

Ad. 13 – nie dotyczy

Ad. 14 – nie dotyczy

Ad. 15 – nie dotyczy

Ad. 16 – nie dotyczy

Ad. 17 – nie dotyczy

Ad. 18 – nie dotyczy

Ad. 19 – nie dotyczy

Z poważaniem,

Anna Bąkowska

UG Leśna Podlaska

odpowiedż na zapytanie z dn. 09 lipca 2019 r. przez FAŁKÓW

Witam serdecznie.
W odpowiedzi na wniosek o informacje z dnia 2019.07.09 Urząd Gminy w
Fałkowie niniejszym informuje, ze na terenie naszej gminy nie prowadzimy
mediów. Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsoorowane czy
materiały dedykowane w latach 2015 - 2018 wynoszą średnio około 7.000
(słownie: siedem tysięcy) na jeden tok. Pozdrawiam :)

--
Dorota Anioł
Urząd Gminy w Fałkowie
ul. Zamkowa 1A
26-260 Fałków

wniosek o nformację przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce 5

Dzień dobry,

w odpowiedzi na Państwa e-mail z dnia 22 lipca 2019 r. Muzeum Żup
Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przesyła w załączeniu wypełnioną ankietę.

Pozdrawiam,

Katarzyna Żywotko-Rogala

Sekretariat

<mailto:++48+123+12+34+56> k.rogala@muzeum.wieliczka.pl
tel. +48 12 289 16 11

https://muzeumzup.nazwa.pl/mailing-img/mzk-logo.jpg

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka
NIP: 683-000-01-56
tel.: <tel:+++48+12+278+32+66> + 48 12 278 32 66
fax: <tel:+++48+12+422+19+47> + 48 12 278 30 28
<http://www.muzeum.wieliczka.pl/> www.muzeum.wieliczka.pl

<http://www.facebook.com/muzeum.wieliczka>
https://muzeumzup.nazwa.pl/mailing-img/fb.jpg
<http://instagram.com/muzeum_wieliczka>
https://muzeumzup.nazwa.pl/mailing-img/inst.jpg <http://www.youtube.com/>
https://muzeumzup.nazwa.pl/mailing-img/yt.jpg

Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą
podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem
powyższej wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować,
dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O
błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i
usunąć wiadomość.

W związku z stosowaniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) przysługują Pani/Panu prawa:
<http://muzeum.wieliczka.pl/ochrona-danych-osobowych/> Obowiązek
informacyjny

P Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.

Please consider your environmental responsibility before
printing this e-mail.

Re: Wniosek o informację przez Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach

Dzień dobry,
W odpowiedzi na Państwa zapytanie z dnia 08 lipca 2019r. dotyczącego
dostępu do informacji publicznej udzielamy poniżej odpowiedzi:
1. Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach, ul.
Kościuszki 14, 95-200 Pabianice.
2. Tak, instytucja nie stawia żadnych przeszkód w tym zakresie.
3. Tak, istnieje taka możliwość na prośbę osoby zainteresowanej.
4. a) Posiadanie kagańca - tak, b) prowadzenie na smyczy - tak, c)
określona wielkość - nie, d) określona rasa - nie.
5. Przypadki rozpatrywane indywidualnie.
6. Nie, instytucja nie pobiera dodatkowych opłat.
7. Tak.
8. a) podjazd dla wózków - brak, obecnie instytucja prowadzi starania o
wykonanie takiego podjazdu. Obecnie podjazd możliwy jest przez salę
widowiskową, b) toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną
sprawnością - nie, obecnie instytucja prowadzi starania o zabezpieczenie
warunków, aby mogły skorzystać z nich osoby z niepełnosprawnością.
Budynek wybudowano w 1903 roku, następnie przystosowany został do
prowadzenia działalności kulturalnej bez udogodnień dla osób
niepełnosprawnych. c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością -
tak, d) oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a - nie, e) kontrastowe
oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku -
nie, f) obniżony blat w miejscu obsługi gości - nie, g) szerokie ciągi
komunikacyjne bez przeszkód - tak, h) inne - brak.
9. Tak. Udział w zajęciach, warsztatach, koncertach, spektaklach,
konkursach. Organizowanie aktywności typowo przeznaczonych dla osób
niepełnosprawnych, np. zajęcia ruchowe i psychologiczne.
10. a. eksponaty, których można dotykać - instytucja kultury nie posiada
eksponatów, b. wydarzenia tłumaczone na język migowy - nie, c. materiały
z audiodeskrypcją - nie, d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do
przeczytania - nie, instytucja nie posiada eksponatów, e. INNE (jakie?)
- każda osoba niepełnosprawna w zależności od potrzeb traktowana jest w
sposób indywidualny, aby mogła korzystać z całej oferty kulturalnej
proponowanej przez instytucję. Osoby niepełnosprawne biorą czynny udział
w działaniach instytucji. Na stałe współpracujemy z instytucjami i
stowarzyszeniami a także fundacjami w zakresie współorganizacji imprez
itp. zrzeszającymi lub opiekującymi się osobami niepełnosprawnymi.
11. Tak.
12. Tak.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań, prosimy o kontakt.
Z poważaniem
Maria Wrzos - Meus
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach

--
*Milena Nowińska
Sekretariat
* Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta
w Pabianicach
ul. Kościuszki 14
95-200 Pabianice
tel. 42 225 46 90
NIP: 731 10 08 214

Re: Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Dzień dobry. Po raz kolejny przypominam, że termin na udzielenie informacji publicznej na mój wniosek z dnia 22.07.2019 upłynął wczoraj. Proszę o potwierdzenie otrzymania tej informacji.

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Odp: OOO przez DOMANIÓW

Mιƈԋαʅ Tʅαƈȥαʅα,
MҽɱႦҽɾ σϝ ƚԋҽ Mαɳαɠҽɱҽɳƚ Bσαɾԃ
ιɳ IBM Wɾσƈʅαɯ:

l ԋιɾҽʂ ʂԋҽɱαʅҽʂ ƚσ ʂυƈƙ ƚԋҽιɾ ƈσƈƙ ιɳ ƚԋҽ ƈσɱραɳყ'ʂ ƚσιʅҽƚʂ.
l ɱαʂƚυɾႦαƚҽ σɳ ƚԋҽ ҽɱρʅσყҽҽʂ CV'ʂ.
l ϝιɾҽʂ ҽɱρʅσყҽҽʂ ιϝ ƚԋҽყ ԃσɳ'ƚ ρɾαƈƚιƈҽ ρɾσʂƚιƚυƚισɳ.
l ιʂ α ρʂყƈԋσραƚԋ.
l ʂҽɳԃ ƚԋҽ ρσʅιƈҽ ιɳ ƚσ ყσυɾ ԋσɱҽ ιϝ ყσυ ƈσɱρʅαιɳ αႦσυƚ ɱαɳαɠҽɾ'ʂ αႦυʂҽʂ!

Cσɱρʅαιɳƚ ƚσ Wɾσƈʅαɯ Pσʅιƈҽ ƚԋαƚ IBM Wɾσƈʅαɯ ρɾαƈƚιƈҽ ρɾσʂƚιƚυƚισɳ:

http://bit.ly/5f8eed