informacja publiczna 29/19 przez Sąd Rejonowy w Zgierzu 1

Dzień dobry w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 5 września 2019 roku

Z poważaniem
Renata Zbik

Z-ca Kierownika

Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Zgierzu

wezwanie do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego przetworzenia informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Słubicach 1

W załączeniu przesyłam wezwanie PSR do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego przetworzenia informacji publicznej.

Andżelika Krajewska

Kierownik Oddziału Administracyjnego
sekretariat@slubice.sr.gov.pl
tel. 95 750 70 24

Sąd Rejonowy w Słubicach
ul. Bohaterów Warszawy 3B
69-100 Słubice

W dniu 2019-09-01 o 22:35, sprawa-14481@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Pszczynie 1

Z poważaniem

Anna Kloc
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowy w Pszczynie
43-200 Pszczyna, ul. ks. bp. Bogedaina 14, tel. 32 44 94 190, www.pszczyna.sr.gov.pl<http://www.pszczyna.sr.gov.pl/>

odp. na wniosek przez Sąd Rejonowy w Dębicy 1

Dzień dobry,

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź udzieloną przez Prezesa Sądu
Rejonowego w Dębicy na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem ,

Stanisława Kokoszka

Starszy Inspektor

Sądu Rejonowego w Dębicy

Tel. 14 680 76 20

Dane osobowe przetwarzane w niniejszej korespondencji są niezbędne do
realizacji zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk Sądu
Rejonowego w Dębicy i zostaną usunięte po udzieleniu lub uzyskaniu stosownej
odpowiedzi, o ile nie podlegają odpowiedniemu zakwalifikowaniu do właściwej
kategorii wyrażonej brzmieniem ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o
ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.) i
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie
przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów
państwowych lub do zniszczenia (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 991) a także
hasła kwalifikacyjnego określonego na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983
r. o narodowym zasobie archiwalnym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.).
Obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 14 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) został spełniony poprzez umieszczenie Klauzuli informacyjnej
na stronie internetowej Sądu <http://www.debica.sr.gov.pl>
www.debica.sr.gov.pl - zakładka "Ochrona danych osobowych.

informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Łęczycy

Sieć Obywatelska Watchodog Polska

W odpowiedzi na wniosek z dnia 1 września 2019 r. uprzejmie informuje, iż informacja publiczna nie może zostać
udostępniona w terminie określonym w art.13 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2011 o dostępie do informacji
publicznej z uwagi na konieczność zebrania danych.
Informacja, której wnioskodawca oczekuje zostanie udostępniona w terminie do 2 października 2019 r.

Z upoważnienia Prezesa Sądu
Izabela Domagała
Kierownik SSA

Jeśli chcecie Państwo uzyskać bliższe szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Łęczycy - prosimy o zapoznanie się z informacją w tym zakresie, która dostępna jest tutaj<http://www.leczyca.sr.gov.pl/ochrona-danych-osobowych,m,mg,3,231>.

Niniejsza wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli otrzymaliście Państwo niniejszy przekaz wskutek błędu, Sąd prosi o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Mielcu 1

szanowni Państwo

W odpowiedzi na poniższy wniosek w załączeniu uprzejmie przesyłam skan
pisma Pani PSR w Mielcu z dnia 09.09.2019 roku.

z poważaniem

st. sekr. sąd. Sylwia Matera

W dniu 01.09.2019 o 22:35, sprawa-14400@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

inf publ. przez Sąd Okręgowy w Lublinie 1

Dzień Dobry,

w załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 10 września 2019 r. nr Adm -095-191/19.

Z poważaniem

Monika Nowak
główny specjalista ds. administracyjnych
p.f. Kierownika Oddziału Administracyjnego
Sądu Okręgowego w Lublinie
tel. 81 46 01 006

Ta wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki mogą być poufne i prawnie chronione. Jeśli nie jest Pan/Pani jej właściwym adresatem, jakiekolwiek jej rozpowszechnienie jest ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszą wiadomość przez pomyłkę, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

This message and attached files may be confidential and legally protected. If you are not the intended recipient, any distribution is strictly prohibited. If you have received this message by mistake, please notify the sender immediately and delete the message along with attachments.

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Wołowie 1

Szanowni Państwo

Na zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Wołowie w załączeniu uprzejmie przesyłam żądaną informację.

--
Z Poważaniem
Elżbieta Gutowska
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Wołowie
ul. Mikołaja Reja 11
56-100 Wołów
tel. 71 75 66 102
e-mail: administracyjny@wolow.sr.gov.pl<mailto:administracyjny@wolow.sr.gov.pl>

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Wołowie.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. Regional Court in Wołów.

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Jaśle 1

Uprzejmie przedstawiam żądane informacje.

Teresa Nawracaj

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Jaśle

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Brzegu 5

Dzień dobry.

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wraz z klauzula informacyjną.

Pozdrawiam

Beata Staworowska
Oddział Administracyjny
w Sądzie Rejonowym w Brzegu
tel. 77 4442310
e-mail: sekretariat-sad@brzeg.sr.gov.pl<mailto:sekretariat-sad@brzeg.sr.gov.pl>
Beata.Staworowska@brzeg.sr.gov.pl<mailto:Beata.Staworowska@brzeg.sr.gov.pl>

________________________________
Od: Siłka Anna
Wysłane: 2 września 2019 08:22
Do: Staworowska Beata
Temat: PD: Wniosek o informację publiczną

Pozdrawiam

Anna Siłka

Biuro Obsługi Interesanta

Sąd Rejonowy

w Brzegu

tel. 77 4442331

________________________________
Od: sprawa-14290@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14290@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: DG-4030_SR_Brzeg_BOI
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14290@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysyłanie wiadomości e-mail: informacja publiczna - Adm.061-39 przez None 1

Dzień dobry
W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Marzena Kostusik
Starszy inspektor
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej
tel. 083 343 63 14 wew. 502, fax. 342 08 80 wew. 505

Informacja zawarta w tej transmisji jest przeznaczona tylko dla osoby lub jednostki, do której jest adresowana. Może ona zawierać zastrzeżone i poufne informacje i jeżeli to nie Państwo są wskazanym odbiorcą, nie można kopiować, rozpowszechniać lub podejmować żadnych czynności w oparciu o nią. W przypadku otrzymania tej transmisji przez pomyłkę, proszę powiadomić nadawcę za pomocą e-maila zwrotnego i usunąć tę transmisję (wraz z załącznikami) z Państwa systemu.

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna.
W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione.
Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej.

Dane za lata 2016-2018 przez Sąd Rejonowy w Żninie 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam żądane dane, o których mowa w piśmie z dnia
01.09.2019r

Z poważaniem

w/ Kierownika Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Lidia Świtała

Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Choszcznie 1

dzień dobry;
W załączeniu przesyłam pismo z dnia 10 września 2019 r. A 026-31/19.

Pozdrawiam
Monika Świątek - Brzezińska
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Choszcznie
tel. 95 765 70 69 wew. 11

Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Choszcznie 1

Dzień dobry;
Przesyłam pełen skan pisma A 026-31/19, gdyż w poprzedniej wiadomości brakuje jednej strony.

pozdrawiam
Monika Świątek – Brzezińska

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Zambrowie 1

A-061-23/19

Dzień dobry,
W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Elżbieta Zaniewska
Kierownik
Samodzielna Sekcja Administracyjna
SĄD REJONOWY w ZAMBROWIE
Aleja Wojska Polskiego 56, 18-300 Zambrów
Tel. 86 2712240, 86 2712066
email: administracja@zambrow.sr.gov.pl<mailto:administracja@zambrow.sr.gov.pl>
elzbieta.zaniewska@zambrow.sr.gov.pl<mailto:elzbieta.zaniewska@zambrow.sr.gov.pl>

Administratorem Danych Osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Zambrowie, Dyrektor Sądu Okręgowego w Łomży, Minister Sprawiedliwości w zakresie realizowanych zadań oraz Sąd Rejonowy w Zambrowie, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej. Prosimy o zapoznanie się z treścią informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych – jest dostępna {tutaj<http://lomza.so.gov.pl/index.php?k=510>}. Dowiesz się z niej, w jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa.

KLAUZULA POUFNOŚCI (CONFIDENTIAL CLAUSE)
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji. This message is confidential and may also be legally privileged. If you are not the intended recipient, please notify the sender by return email and then delete this message from your system. You should not copy or forward this message or disclose its contents to any person.

odpowiedź inf. publiczna przez Sąd Rejonowy w Kolbuszowej 1

Dzień Dobry,

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi Prezesa Sądu Rejonowego w Kolbuszowej
z dnia 10 września 2019r. sygn. A-0153-20/19.

Z poważaniem
Starszy Sekretarz Sądowy

Justyna Opalińska

Tel. 172277247

P
Proszę o rozważenie czy wydrukowanie tego maila jest konieczne.
Oszczędzając papier przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego.

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej
adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane
jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie
tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez
osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę
wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z
komputera.

The information transmitted is intended only for the person or entity to
which it is addressed and may contain confidential or privileged material.
Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any
action in reliance upon, this information by persons or entities other than
the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please
notify the sender and delete the material from your computer.

Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o udostepnienie
informacji publicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w
Kolbuszowej

adres: ul. Tyszkiewiczów 4 , 36-100 Kolbuszowa , tel. 17 2277239

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do
korespondencji: Sąd Rejonowy w Kolbuszowej, ul. Tyszkiewiczów 4, 36-100
Kolbuszowa lub e-mail: iod@kolbuszowa.sr.gov.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego
wniosku o udostepnienie informacji publicznej na podstawie art. 2 ustawy z
dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej oraz art. 6
ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub
podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich
sprostowania, zgodnie

z obwiązującymi przepisami.

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu
Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Administrator Danych Osobowych

odpowiedź o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy 1

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.09.2019 r. w załączeniu przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu z dnia 10.09.2019 r.

Pozdrawiam

Barbara Klimowicz
Sąd Rejonowy w Trzebnicy
Kierownik Oddziału Administracyjnego
tel. 71 7566201 fax 717566200

Pismo ws. wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 1

Adm. 008-156/19

W załączeniu przesyłam uprzejmie pismo Prezesa SR Katowice - Wschód w Katowicach z dnia 06-09-2019r. ws. wniesionego wniosku o udostępnienie informacji publicznej (wniosek z dnia 01-09-2019r.). Informuję, iż pismo to zostało również do państwa wysłane za pośrednictwem operatora pocztowego.

Gabriela Kołodziej

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego Katowice - Wschód

w Katowicach

tel.: 32 60-47-491

dot.wniosku z dnia 1 września 2019 r. przez None 1

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa SO w Nowym Sączu z dnia 11 września 2019 r. znak A-0144-64/19.

Z poważaniem

Helena Nosal
Sekretariat Prezesa
Sądu Okręgowego w Nowym Sączu
tel. 18 448 21 01

PD: dot.wniosku z dnia 1 września 2019 r. przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu 1

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa SO w Nowym Sączu z dnia 11? września 2019 r. znak A-0144-64/19.

Z poważaniem

Helena Nosal
Sekretariat Prezesa
Sądu Okręgowego w Nowym Sączu
tel. 18 448 21 01
________________________________

odp. na wniosek o inf. publiczną przez Sąd Rejonowy w Przysusze 1

--
Elżbieta Turek
Specjalista d/s administracyjnych
Samodzielna Sekcja Administracyjna
Sąd Rejonowy w Przysusze
administracja@przysucha.sr.gov.pl
tel. 48 675 03 71
fax 48 675 23 59

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna.
W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Przysusze

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. District Court in Przysucha.

uzupełnienie informacji poublicznej przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy 1

Dzień Dobry
W załączeniu przesyłam uzupełnienie informacj

Barbara Klimowicz
Sąd Rejonowy w Trzebnicy
Kierownik Oddziału Administracyjnego
tel. 71 7566201 fax 717566200

wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku przez Sąd Rejonowy w Opatowie 1

Dzień dobry

 W załączeniu uprzejmie przesyłam wezwanie do uzupełnienia braków
formalnych wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 1
września 2019 r.

--
Teresa Nowocień
Kierownik
Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sąd Rejonowy w Opatowie
ul. Plac Obrońców Pokoju 18
27-500 Opatów
tel. (15) 86 82 788 wew. 201

FW: A-470-40/19 informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 1

Szanowni Państwo,
W związku z Państwa wnioskiem z dnia 03 września 2019r. wniesionym w trybie ustawy z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz.1330) w załączeniu przesyłam pismo Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 09 września 2019r. A-470-40/19.
Jednocześnie informuję, iż powyższa odpowiedź, zgodnie z Państwa wnioskiem, została przesłana wyłącznie drogą elektroniczną.

Z poważaniem
Katarzyna Białkowska
Starszy inspektor Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim