Sąd Rejonowy w Głubczycach - odp. na informacje publiczną przez Sąd Rejonowy w Głubczycach 1

Głubczyce, 12 września 2019 r.

A-061-20/19

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 1 września 2019r. dotyczący podania informacji publicznej, na zarządzenie Prezesa Sądu w załączeniu uprzejmie przesyłam wnioskowane dane.

Na zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Głubczycach.
Z poważaniem.
Agata Gużda
Kierownik Samodzielnej
Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Głubczycach
ul. Kochanowskiego 1
48-100 Głubczyce
tel. 77 47 10 626, fax 77 47 10 627
tel. 734 432 669

A-060-133/19 Pismo wraz z załącznikami przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu 1

Dzień dobry.

W odpowiedzi na pismo z dnia 1 września 2019r., w załączeniu uprzejmie
przesyłam skan pisma Prezesa Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 12
września 2019r. oraz żądanych informacji.

Z poważaniem,

Anna Modrzejewska
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu z siedzibą w Inowrocławiu ul. Narutowicza
42, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie
z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,
str.1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w
Inowrocławiu pod adresem: http://bip.inowroclaw.sr.gov.pl w zakładce:
Ochrona Danych Osobowych.

inf. publiczna przez Sąd Okręgowy w Zielonej Górze 1

Sąd Okręgowy

Oddział Administracyjny

Pl. Słowiański 1, 65-069 Zielona Góra

OA-0131-245/19

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa przesyłam w załączeniu pismo z dnia 12
września 2019 r.

Inspektor

Oddział Administracyjny

Renata Bazylewicz

Tel. 68 3 220 177

Uwaga:

Niniejsza wiadomość, a w szczególności jej treść oraz załączniki, może być
poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem informuję,
że wszelki rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej
wiadomości jest zabronione. Jednocześnie proszę o powiadomienie nadawcy oraz
niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

odp. A.0123-27-19 przez Sąd Rejonowy w Nisku 1

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia
02.09.2019 r.

Kornelia Lelakowska

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sądu Rejonowego w Nisku

tel. (15) 8412048 w. 214

e-mail: klelakowska@nisko.sr.gov.pl

P
Proszę o rozważenie czy wydrukowanie tego maila jest konieczne.
Oszczędzając papier przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego.

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej
adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane
jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie
tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez
osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę
wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z
komputera.

The information transmitted is intended only for the person or entity to
which it is addressed and may contain confidential or privileged material.
Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any
action in reliance upon, this information by persons or entities other than
the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please
notify the sender and delete the material from your computer.

Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski

o udostepnienie informacji publicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Sąd Rejonowy w
Nisku, adres: plac Wolności 14, 37 - 400 Nisko, tel. 15 8412 048.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do
korespondencji: Sąd Rejonowy w Nisku, plac Wolności 14, 37-400 Nisko lub
e-mail: iod@nisko.sr.gov.pl .

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego
wniosku o udostepnienie informacji publicznej na podstawie art. 2 ustawy o
dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku. Oraz art. 6
ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom
upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, zmiany oraz
usunięcia, zgodnie z obwiązującymi przepisami.

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa
Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celu określonego w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej

9. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Administrator Danych Osobowych

inf. publ. przez Sąd Okręgowy w Opolu 1

Szanowni Państwo

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 12 września 2019 r.

Z poważaniem
Katarzyna Kremzer
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Okręgowego w Opolu
tel. 77 5418110
fax. 77 5418180

pismo przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 1

Witam,
W nawiązaniu do e-maila z dnia 1 września 2019 r. w załączeniu uprzejmie
przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

Z poważaniem,
Dorota Danisz
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Zielonej Górze
Tel: (68) 322 0 315

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może
być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem
informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie
powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie
nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

odp. na wniosek przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku 1

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Giżycku

proszę o wyjaśnienie:

pkt 8,9 i 10 - czy wykazywać sędziego, który odszedł w stan spoczynku od 1 marca danego roku ( najmniejszy wpływ tylko z 2 miesięcy);

pkt 11 i pkt 12 - procentowe wykonanie spraw przez sędziego - w stosunku do wpływu w wydziale czy wpływu danego sędziego, a co z sędzia, który orzekał w kilku wydziałach;

na zarz.Prezesa

Mirosława Żadziłko

z-ca kierownika OA

Sąd Rejonowy w Giżycku

tel. 87 4298210

fax 87 4298211

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Giżycku. Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej sądu, w zakładce informacje/ochrona danych osobowych oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie sądu. Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

________________________________
Od: sprawa-14319@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14319@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: DG-4042_Oddział Administracyjny SR Giżycko
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14319@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

SR Nidzica - informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Nidzicy 1

Z upoważnienia
Prezesa Sądu Rejonowego w Nidzicy

Z poważaniem

Anna Kwiecień
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Nidzicy
---------------------------------------------------------------
ul. Kościuszki 15
13-100 Nidzica
sekcja.administracyjna@nidzica.sr.gov.pl<mailto:sekcja.administracyjna@nidzica.sr.gov.pl>
tel.: (89) 521 59 31
fax: (89) 521 59 63
kom. 734 430 021

Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej sądu, w zakładce informacje/ochrona danych osobowych. Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1)

informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Żarach

Sygnatura OA-061-34/19

Dzień dobry,

w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 1 września 2019r. uprzejmie informuję, że:

pkt 1

SSR Joanna Nawrot,

pkt 2

SSR Anna Tecław,

pkt 3

SSR Anna Tecław 17 czerwca 2014r. do 16 czerwca 2018r.

pkt 4

na koniec 2016r. - 15,

na koniec 2017r.- 15,

na koniec 2018r - 14

pkt 5 (wraz z etatem asesora od 2018r.)

na koniec 2016r. - 2,

na koniec 2017r. - 2,

na koniec 2018r. - 4,

pkt 6

brak

pkt 7

brak

pkt 8

- średnia liczba spraw na sędziego z Wydziału Rodzinnego i Nieletnich :

2016 - 607 spraw

2017 - 809 spraw

2018 - 825 spraw;

- średnia liczba spraw na sędziego z Wydziału Karnego:

2016 - 1184 spraw

2017 - 928 spraw

2018 - 907 spraw

- średnia liczba spraw na sędziego z Wydziału Cywilnego:

2016 - 1070 spraw,

2017 - 1174 spraw,

2018 - 974 spraw,

- średnia liczba spraw na sędziego z Wydziału Pracy (orzeka jeden sędzia):

2016r. wpłynęło łącznie 128 spraw ( załatwiono 147 )

2017r. wpłynęło łącznie 110 spraw ( załatwiono 121 )

2018r. wpłynęło łącznie 145 spraw ( załatwiono 128 )

pkt 9

sędzia z największą liczbą spraw z Wydziału Rodzinnego i Nieletnich:

2016 - 690 spraw

2017 - 814 spraw

2018 - 908 spraw;

sędzia z największą liczbą spraw z Wydziału Karnego:

2016 - 3106 spraw

2017 - 2669 spraw

2018 - 1894 spraw

sędzia z największą liczbą spraw z Wydziału Cywilnego:

2016 - 1412 spraw

2017 - 1455 spraw

2018 - 1023 spraw

sędzia z największą liczbą spraw z Wydziału Pracy (orzeka jeden sędzia):

2016r. wpłynęło łącznie 128 spraw ( załatwiono 147 )

2017r. wpłynęło łącznie 110 spraw ( załatwiono 121 )

2018r. wpłynęło łącznie 145 spraw ( załatwiono 128 )

pkt 10

sędzia z najmniejszą liczbą spraw z Wydziału Rodzinnego i Nieletnich:

2016 - 426 spraw

2017 - 777 spraw

2018 - 739 spraw;

sędzia z najmniejszą liczbą spraw z Wydziału Karnego:

2016 - 630 spraw

2017 - 138 spraw

2018 - 593 spraw

sędzia z najmniejszą liczbą spraw z Wydziału Cywilnego:

2016 - 703 spraw

2017 - 538 spraw

2018 - 662 spraw

sędzia z najmniejszą liczbą spraw z Wydziału Pracy (orzeka jeden sędzia):

2016r. wpłynęło łącznie 128 spraw ( załatwiono 147 )

2017r. wpłynęło łącznie 110 spraw ( załatwiono 121 )

2018r. wpłynęło łącznie 145 spraw ( załatwiono 128 )

pkt 11

procentowe wykonanie spraw przez sędziego z największą liczbą spraw z
Wydziału Rodzinnego i Nieletnich :

2016 - 33%

2017 - 35%

2018 - 37%;

procentowe wykonanie spraw przez sędziego z największą liczbą spraw z
Wydziału Karnego:

2016 - 44%

2017 - 41%

2018 - 29%

procentowe wykonanie spraw przez sędziego z największą liczbą spraw z
Wydziału Cywilnego:

2016 - 24 %

2017 - 29 %

2018 - 25 %

procentowe wykonanie spraw przez sędziego z największą liczbą spraw z
Wydziału Pracy (orzeka jeden sędzia):

2016r. - 115%

2017r. - 110%

2018r. - 88%

pkt 12

procentowe wykonanie spraw przez sędziego z najmniejszą liczbą spraw z
Wydziału Rodzinnego i Nieletnich :

2016 - 20,5%

2017 - 33,5%

2018 - 30,3%.

procentowe wykonanie spraw przez sędziego z najmniejszą liczbą spraw z
Wydziału Karnego :

2016 - 9%

2017 - 2%

2018 - 9%

procentowe wykonanie spraw przez sędziego z najmniejszą liczbą spraw z
Wydziału Cywilnego :

2016 - 10,5 %

2017 - 13 %

2018. - 15 %

procentowe wykonanie spraw przez sędziego z najmniejszą liczbą spraw z
Wydziału Pracy (orzeka jeden sędzia) :

2016r. - 115%

2017r. - 110%

2018r. - 88%

pkt 13

Sąd Rejonowy w Żarach w 2016r. nie zbierał statystyki dotyczącej liczby
tomów akt dla każdej sprawy rozpoznawanej przez sędziego.

pkt 14

Sąd Rejonowy w Żarach w 2018r. nie zbierał statystyki dotyczącej liczby
tomów akt dla każdej sprawy rozpoznawanej przez sędziego.

Na zarządzenie Wiceprezesa Sądu

Izabela Wolak

Inspektor

Sąd Rejonowy w Żarach

Tel. 68 3635329

Adm-056-74/19 przez Sąd Okręgowy w Radomiu 2

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu
Adm-056-74/19 z dnia 12 września 2019r.

Z poważaniem,

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Okręgowy w Radomiu.

Administratorem danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Radomiu z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 26-600 Radom w zakresie przetwarzania danych w wymiarze sprawiedliwości i realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej oraz Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu i Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu - w zakresie realizowanych zadań. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Radomiu zostało zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://radom.so.gov.pl/ochrona-danych-osobowych,m,m1,311

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. District Court in Radom.

The administrator of personal data is the District Court in Radom with the registered office at ul. Marshal Józef Piłsudski 10 26-600 Radom in the field of data processing in the justice system and implementation of tasks in the field of legal protection and the President of the District Court in Radom and Director of the District Court in Radom - in the scope of tasks. More information on the processing of personal data at the District Court in Radom has been posted on the Public Information Bulletin https://radom.so.gov.pl/ochrona-danych-osobowych,m,m1,311

RE przez Sąd Rejonowy w Mławie 1

Katarzyna Szymańska

Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowy w Mławie

06 - 500 Mława, ul. Reymonta 3
katarzyna.szymanska@mlawa.sr.gov.pl<mailto:katarzyna.szymanska@mlawa.sr.gov.pl>
adm@mlawa.sr.gov.pl<mailto:adm@mlawa.sr.gov.pl>
tel. 23 654 89 01, fax. 23 682 13 94

odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Działdowie 2

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Działdowie z dnia
09.09.2019r. Nr Adm.4018.39.2019 stanowiące odpowiedź na wniosek o
udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem

Małgorzata Siedlikowska

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sądu Rejonowego w Działdowie

Sąd Rejonowy w Działdowie z siedzibą w Działdowie ul. Jagiełły 31,
reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Działdowie informuje, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.z
2016 r. Nr 119, str. 1).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Działdowie pod
adresem: http://www.dzialdowo.sr.gov.pl w zakładce : Ochrona Danych
Osobowych.

dot. wniosku o informację publiczną z dnia 02.09.2019 r. przez Sąd Rejonowy w Elblągu 2

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 12.09.2019 r., nr OA-062-33/19.

Z poważaniem

Renata Olenkiewicz

Zastępca Kierownika

Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Elblągu

Sąd Rejonowy w Elblągu z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 21 reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Elblągu informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Elblągu pod adresem: <http://www.elblag.sr.gov.pl/> http://www.elblag.sr.gov.pl/

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Oławie 2

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam odpowiedź na poniższy wniosek.

Pozdrawiam

Ewelina Majer- Tetlak
Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy w Oławie
ul. 11 Listopada 12
55-200 Oława
e-mail: ewelina.majer-tetlak@olawa.sr.gov.pl<mailto:ewelina.majer-tetlak@olawa.sr.gov.pl>
tel. 71 74 99 400
fax: 71 74 99 401

Spamodpowiedź_na_wniosek_w_trybie_dostępu_do_informacji_publicznej przez Sąd Rejonowy w Jędrzejowie 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z dnia
12.09.2019 r. Adm. 0144-38/19 (odpowiedź na wniosek w trybie dostępu do
informacji publicznej).

Beata Smerkowska

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Jędrzejowie

Tel. 41 386-14-41

A-0173-70/19 przez Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu 1

Dzień dobry,

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 12 września 2019 roku nr A-0173-70/19, stanowiące odpowiedź na wniosek z dnia 3 września 2019 roku. ??

?

Z poważaniem
Monika Adamczyk
Inspektor

odpowiedź dot. A.061-20/19 przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich 1

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl. zwraca się z prośbą o potwierdzenie
otrzymania załączonej odpowiedzi.

Justyna Duda

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl.

Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Elblągu 1

W odpowiedzi na poniższego e-maila w załączeniu przesyłam odpowiedź Pana Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu na poniże pytania.

Z poważaniem

stażystka
Justyna Stępka
Samodzielna Sekcja Kadr
Sąd Okręgowy w Elblągu
tel. 55 611 24 12

Sąd Okręgowy w Elblągu, reprezentowany przez Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Elblągu informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzeniem ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Elblągu pod adresem: http://www.elblag.so.gov.pl/, w zakładce: Ochrona Danych Osobowych.

informacja publiczna - Adm. 0471-76/19 przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie 1

P. Szymon Osowski
P. Katarzyna Batko-Tołuć
Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 1
września 2019 r.
w załączniku przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w
Lublinie z dnia 12 września 2019 r.

_Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.__
___
Z poważaniem,/
Iwona Winiarczyk/
Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Odp.: Wniosek o informację publiczną A-060-38/19 przez Sąd Rejonowy w Ełku 1

Z poważaniem

Barbara Auguściak
Starszy Inspektor
Oddział Administracyjny
tel.: 87 629 03 35
barbara.augusciak@elk.sr.gov.pl

SĄD REJONOWY W EŁKU
www.elk.sr.gov.pl<http://www.suwalki.so.gov.pl/>
ul.Małeckich 4
19-300 Ełk
________________________________
Od: sprawa-14316@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14316@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: SR-EL OAdm
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14316@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

SR w Myszkowie - informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Myszkowie 1

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć
Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W związku z Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 2 września 2019 roku w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w Myszkowie z dnia 12 września 2019 roku nr A-484-14.19.IP.

Renata Gryl
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Myszkowie
34 315 98 10

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Pile 1

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Szanowni Państwo,

w załączeniu uprzejmie przesyłam skan pisma Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Pile z 12 września 2019 r. Prez. A-055-24/19.

Z poważaniem

______________________________
Joanna Klinowiecka
Z-ca Kierownika Oddz. Admin.
Sądu Rejonowego w Pile
tel. 67 35 22 801
<http://pila.sr.gov.pl/> www.pila.sr.gov.pl

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem 2

Regina Decewicz

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
tel. 86 477 02 30 wew. 59

Administratorem Danych Osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem, Dyrektor Sądu Okręgowego w Łomży, Minister Sprawiedliwości w zakresie realizowanych zadań oraz Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej. Prosimy o zapoznanie się z treścią informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych – jest dostępna {tutaj<http://lomza.so.gov.pl/index.php?k=511>}. Dowiesz się z niej, w jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa.

KLAUZULA POUFNOŚCI (CONFIDENTIAL CLAUSE)
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji. This message is confidential and may also be legally privileged. If you are not the intended recipient, please notify the sender by return email and then delete this message from your system. You should not copy or forward this message or disclose its contents to any person.

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim 1

Dzień dobry,

W załączniku uprzejmie przesyłam odpowiedź na poniższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Z poważaniem

Gertruda Karczmarska
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
ul. Kościuszki 13, 72-400 Kamień Pom.
tel. 91 38 25 761,
sekretariat@kamien.sr.gov.pl <mailto:sekretariat@kamien.sr.gov.pl>

Wiadomość wyłącznie do użytku służbowego