wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej - odpowiedź przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich 1

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Strzelcach
Krajeńskich z dnia 05 września 2019 r.

Przemysław Brzóska

Samodzielna Sekcja Administracyjna

Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich

tel. 95 76 309 23

Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie 2

Dzień dobry.

W odpowiedzi na Państwa wniosek przesłany dnia 1 sierpnia 2019r. drogą mailową przesyłam w załączeniu pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w Świebodzinie.

Pozdrawiam.

Ewelina Pazgrat

Oddział Administracyjny

Sąd Rejonowy w Świebodzinie

Park Chopina 3, 66-200 Świebodzin

Tel. 68 38 194 50, fax. 68 38 191 20

Adm 0144-43/19 przez Sąd Rejonowy w Kielcach 1

Dzień Dobry

W złączeniu przesyłam pismo Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach z
dnia 5 września 2019 r.

Na zarządzenie Prezesa

inspektor ds. administracyjnych

Aneta Drogosz

wniosek o informacje publiczną przez Sąd Rejonowy w Opocznie 1

W nawiązaniu do otrzymanego od Państwa emaila w związku z udzieleniem informacji publicznej w załączeniu przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu Rejonowego w Opocznie z prośba o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

-----
Z poważaniem

Anna Wiktorowicz
Samodzielna Sekcja Administracyjna
Sąd Rejonowy w Opocznie
ul. Biernackiego 20
26-300 Opoczno

tel: 44 755 71 01
fax 44 741 57 18
e-mail: anna.wiktorowicz@opoczno.sr.gov.pl<mailto:anna.wiktorowicz@opoczno.sr.gov.pl>

Wniosek o udost. inf. publicznej przez Sąd Rejonowy w Szczecinku 3

Dzień dobry,

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia
01.09.2019r. w załączeniu przesyłam udzieloną odpowiedź.

Karolina Januszkiewicz

Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego w Szczecinku

ul. Boh. Warszawy 42, 78 - 400 Szczecinek

tel. 94 37 30 802 fax 94 37 30 808

dot. informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Słupcy 2

Dzień dobry,
uprzejmie przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Pozdrawiam

Halina Preis
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Słupcy
62-400 Słupca, Armii Krajowej 2

Tel. 63 228 27 50

wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich 1

Dzień dobry,
w nawiązaniu do wniosku z dnia 01.09.2019r. który wpłynął do tut. Sądu w dniu 02.09.2019r. w załączeniu przesyłam pismo Prezesa tutejszego Sądu.

Z poważaniem
Ewa Kozioł
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowego
w Strzelcach Opolskich

Adm.-0144-62/19 przez Sąd Rejonowy w Olkuszu 1

Adm.-0144-62/19

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa tut. Sądu dotyczące wniosku z
01.09.2019 r.

--

Ewa Strojna-Podlejska

Oddział Administracyjny

Sąd Rejonowy w Olkuszu

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45

32-300 Olkusz

tel. (32) 626-11-28

e-mail: <mailto:administracja@olkusz.sr.gov.pl>
administracja@olkusz.sr.gov.pl

* Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sąd Rejonowy w
Olkuszu, Prezes Sądu Rejonowego w Olkuszu, Dyrektor Sądu Rejonowego w
Olkuszu z siedzibą przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45, 32-300 Olkusz, wg
realizowanych zadań.

* Informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe, przesłane do Sądu
Rejonowego w Olkuszu poprzez korzystanie z poczty elektronicznej, są
gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z
Państwem i w celu, dla którego zostały udostępnione. Podstawą przetwarzania
jest prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust 1 lit f RODO

* Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez Sąd Rejonowy w
Olkuszu zgodnie z instrukcją kancelaryjną

* W związku z przetwarzaniem w Sądzie Rejonowym w Olkuszu
przysługuje Panu/Pani prawo wglądu, modyfikacji, udostępnienia, ograniczenia
przetwarzania, usunięcia i przenoszenia danych osobowych

* Informujemy, iż przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego

* kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
<mailto:iod@olkusz.sr.gov.pl> iod@olkusz.sr.gov.pl

Odpowiedź na wniosek o udzielnie informacji publicznwej. przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim

A. 061-21/19

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję:

Obecnie Prezesem Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim jest P. SSR Jędrzej Barczewski poprzednim Prezesem Sądu była P. SSR Wioleta Bielińska (okres kadencji od 01.02.2015 r. do 31.01.2019 r.). Na koniec 2016 r., 2017r. i 2018 r. było łącznie we wszystkich wydziałach 7 sędziów. Na koniec 2016 r. był jeden etat sędziowski nie obsadzony na koniec 2017 r. wszystkie etaty były obsadzone i na koniec 2018 r. był jeden etat asesorski nie obsadzony. Nie pracowali w tut. Sądzie delegowani sędziowie z innego Sądu. W latach 2016-2018r. żaden sędzia tut. Sądu nie awansował.

Po wnikliwej analizie dalszej treści niniejszego wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął w dniu 2 września 2019 r., stwierdzam, że zakres wnioskowanej informacji obejmuje obowiązek przetworzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1429). Biorąc pod uwagę powszechną opinię wyrażaną przez sądy administracyjne dla właściwego rozstrzygnięcia wniosku wymagającego przetworzenia informacji publicznej, podmiot zobowiązany powinien wezwać wnioskodawcę do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego, by dokonywać wnioskowanego przetworzenia.
Wzywam zatem stronę wnioskującą do wykazania w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, w jakim zakresie występuje szczególna istotność dla interesu publicznego, by dokonać przetworzenia żądanych informacji publicznych. W razie braku odpowiedzi we wskazanym terminie podmiot zobowiązany samodzielnie dokona oceny, czy w sprawie zachodzi szczególna istotność dla interesu publicznego, by dokonać przetworzenia wnioskowanych informacji publicznych.
Naczelny Sąd Administracyjny wyraził stanowisko, zgodnie z którym "wnioskodawca żądający informacji publicznej przetworzonej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej dla jej uzyskania powinien wykazać nie tylko, że jest ona ważna dla dużego kręgu potencjalnych odbiorców ale również, że jej uzyskanie stwarza realną możliwość wykorzystania uzyskanych danych dla poprawy funkcjonowania organów administracji i lepszej ochrony interesu publicznego" (wyrok z dnia 10 stycznia 2014 r., I OSK 2111/13).
Jednocześnie, stosownie do treści art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, powiadamiam stronę wnioskującą, że wyznaczam nowy termin na rozpatrzenie wniosku, wskazując dzień 31 października 2019 r.
Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1429), powiadamiam nadto, że w związku z rozpatrywaniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął w dniu 2 września 2019 r., powstał obowiązek pobrania od strony wnioskującej opłaty w wysokości 700,00 zł. Kwotę niniejszą proszę wpłacić na numer rachunku bankowego Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim: 12 1010 0055 1213 0050 4400 0000.
Jako tytuł przelewu proszę określić: ,,opłata za rozpatrzenie wniosku o udzielenie informacji publicznej Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska z dnia 2 września 2019 r. A.061-21/19".
Powiadomienie o wysokości kosztów ma na celu umożliwienie stronie wnioskującej podjęcie decyzji o pokryciu kosztów udostępnianych informacji, gdyż ze względu na wysokość opłaty może odstąpić od wskazanego we wniosku sposobu lub formy udostępnienia informacji, poprzestając na sposobie, z którym nie wiążą się opłaty.
Strona wnioskującą od dnia otrzymania niniejszego powiadomienia ma 14 dni na poinformowanie Prezesa Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim, czy zgadza się na pokrycie kosztów określonych w powiadomieniu. Jeżeli w tym terminie nie wpłynie do Sądu odpowiedź Wnioskodawczyni, sprawa zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
Jednocześnie, stosownie do treści art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, powiadamiam, że wyznaczam nowy termin na rozpatrzenie wniosku na dzień 31 października 2019 r.

Na zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Lwówku Śl.

Z poważaniem
Andżelika BURDUKIEWICZ
Kierownik
Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sąd Rejonowy
ul. Jaśkiewicza 12
59-600 Lwówek Śląski
e-mail: adm@lwowekslaski.sr.gov.pl<mailto:biuro@lwowekslaski.sr.gov.pl>;
andzelika.burdukiewicz@lwowekslaski.sr.gov.pl<mailto:andzelika.burdukiewicz@lwowekslaski.sr.gov.pl>
tel. +48 756469464

Informacja publiczna przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu 2

A-0142-61/19

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa tut. Sądu z 6 września br. zawierające
informacje publiczne oraz wezwanie do wykazania szczególnego interesu
publicznego.

Z poważaniem

Ilona Stachowska

Kierownik Oddziału Administracyjnego

----------------------------------------------

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

ul. Młyńska 1A, 61 - 729 Poznań

tel. 61 46 82 504, fax. 61 46 82 513

informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Płocku 1

Dzień dobry,

zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Płocku w załączeniu uprzejmie odpowiedź na pismo.

Bogumiła Ciećwierz

Oddział Kadr

Sąd Rejonowy w Gryfinie - odp z 6.09.2019r dot. wniosku o udzielnie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie 1

W załączeniu przesyłamy pismo z 6.09.2019r dot. odpowiedzi na wniosek o
udzielenie informacji publicznej. Prosimy o potwierdzenie otrzymanego
pisma.

Hanna Kosatka

Oddział Administracyjny

Sądu Rejonowego w Gryfinie

Odp. na wniosek przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim 1

Dzień dobry,

w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na wiadomość e-mail z dnia 01.09.2019 r.

--

Z poważaniem,

Paulina Bieniawska-Rechnio

Starszy inspektor

Zastępca Kierownika Oddziału

Oddział Administracyjny

e-mail: paulina.rechnio@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl

tel. 25 756 49 66 | fax 25 756 49 40

----------------------------------------------------

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

ul. Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 25 756 49 00 | fax: 25 756 49 40

http://minsk-mazowiecki.sr.gov.pl

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. Regional Court in Mińsk Mazowiecki.

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej 1

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.

Z poważaniem

st. insp. Tomasz Sokół

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Or.1431.79.2019 przez BLACHOWNIA 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Pismo z dnia 07 lipca br.

--
Pozdrawiam, Paulina Głuszko

Stanowisko ds. promocji gminy

Urząd Miejski w Blachowni

e-mail: promocja@blachownia.pl

tel: 343270409 wew.122 / kom. 508257208

Blachownia przez BLACHOWNIA 1

Gazeta w załączeniu

--
Pozdrawiam, Paulina Głuszko

Stanowisko ds. promocji gminy

Urząd Miejski w Blachowni

e-mail: promocja@blachownia.pl

tel: 343270409 wew.122 / kom. 508257208

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Lesku 1

Dzień dobry!

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Anna Gierula

Sekretariat Prezesa

Sądu Rejonowego w Lesku

Blachownia przez BLACHOWNIA 1

Gazeta w załączeniu

--
Pozdrawiam, Paulina Głuszko

Stanowisko ds. promocji gminy

Urząd Miejski w Blachowni

e-mail: promocja@blachownia.pl

tel: 343270409 wew.122 / kom. 508257208

Blachownia przez BLACHOWNIA 1

Gazeta w załączeniu

--
Pozdrawiam, Paulina Głuszko

Stanowisko ds. promocji gminy

Urząd Miejski w Blachowni

e-mail: promocja@blachownia.pl

tel: 343270409 wew.122 / kom. 508257208

Blachownia przez BLACHOWNIA 1

Gazeta w załączeniu

--
Pozdrawiam, Paulina Głuszko

Stanowisko ds. promocji gminy

Urząd Miejski w Blachowni

e-mail: promocja@blachownia.pl

tel: 343270409 wew.122 / kom. 508257208

Blachownia przez BLACHOWNIA 1

Gazeta w załączeniu

--
Pozdrawiam, Paulina Głuszko

Stanowisko ds. promocji gminy

Urząd Miejski w Blachowni

e-mail: promocja@blachownia.pl

tel: 343270409 wew.122 / kom. 508257208

informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Leżajsku 1

Dzień Dobry

W załączeniu skan pisma Prezesa Sądu Rejonowego w Leżajsku z dnia 6 września 2019 roku.

Pozdrawiam
Brygida Kogut
Sąd Rejonowy w Leżajsku
Tel. 17 2405 307

Administratorem Danych Osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Leżajsku. Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań administracyjnych. Ma Pan / Pani prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do wniesienia organu nadzorczego.
Więcej informacji znajduje się na stronie www.lezajsk.sr.gov.pl<http://www.lezajsk.sr.gov.pl> w zakładce "Ochrona danych osobowych".

Proszę o rozważenie, czy wydrukowanie tego maila jest konieczne.
Oszczędzając papier przyczyniamiy się do ochrony środowiska naturalnego.

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie 2

Dzień dobry!

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczna z 1.09.2019 r.

M. Maciuła

Sąd Rejonowy w Lubaczowie

Tel. 16/6325064