Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Choszcznie 1

Dzień dobry;
Przesyłam pełen skan pisma A 026-31/19, gdyż w poprzedniej wiadomości brakuje jednej strony.

pozdrawiam
Monika Świątek – Brzezińska

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Zambrowie 1

A-061-23/19

Dzień dobry,
W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Elżbieta Zaniewska
Kierownik
Samodzielna Sekcja Administracyjna
SĄD REJONOWY w ZAMBROWIE
Aleja Wojska Polskiego 56, 18-300 Zambrów
Tel. 86 2712240, 86 2712066
email: administracja@zambrow.sr.gov.pl<mailto:administracja@zambrow.sr.gov.pl>
elzbieta.zaniewska@zambrow.sr.gov.pl<mailto:elzbieta.zaniewska@zambrow.sr.gov.pl>

Administratorem Danych Osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Zambrowie, Dyrektor Sądu Okręgowego w Łomży, Minister Sprawiedliwości w zakresie realizowanych zadań oraz Sąd Rejonowy w Zambrowie, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej. Prosimy o zapoznanie się z treścią informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych – jest dostępna {tutaj<http://lomza.so.gov.pl/index.php?k=510>}. Dowiesz się z niej, w jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa.

KLAUZULA POUFNOŚCI (CONFIDENTIAL CLAUSE)
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji. This message is confidential and may also be legally privileged. If you are not the intended recipient, please notify the sender by return email and then delete this message from your system. You should not copy or forward this message or disclose its contents to any person.

odpowiedź inf. publiczna przez Sąd Rejonowy w Kolbuszowej 1

Dzień Dobry,

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi Prezesa Sądu Rejonowego w Kolbuszowej
z dnia 10 września 2019r. sygn. A-0153-20/19.

Z poważaniem
Starszy Sekretarz Sądowy

Justyna Opalińska

Tel. 172277247

P
Proszę o rozważenie czy wydrukowanie tego maila jest konieczne.
Oszczędzając papier przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego.

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej
adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane
jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie
tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez
osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę
wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z
komputera.

The information transmitted is intended only for the person or entity to
which it is addressed and may contain confidential or privileged material.
Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any
action in reliance upon, this information by persons or entities other than
the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please
notify the sender and delete the material from your computer.

Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o udostepnienie
informacji publicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w
Kolbuszowej

adres: ul. Tyszkiewiczów 4 , 36-100 Kolbuszowa , tel. 17 2277239

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do
korespondencji: Sąd Rejonowy w Kolbuszowej, ul. Tyszkiewiczów 4, 36-100
Kolbuszowa lub e-mail: iod@kolbuszowa.sr.gov.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego
wniosku o udostepnienie informacji publicznej na podstawie art. 2 ustawy z
dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej oraz art. 6
ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub
podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich
sprostowania, zgodnie

z obwiązującymi przepisami.

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu
Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Administrator Danych Osobowych

odpowiedź o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy 1

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.09.2019 r. w załączeniu przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu z dnia 10.09.2019 r.

Pozdrawiam

Barbara Klimowicz
Sąd Rejonowy w Trzebnicy
Kierownik Oddziału Administracyjnego
tel. 71 7566201 fax 717566200

Pismo ws. wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 1

Adm. 008-156/19

W załączeniu przesyłam uprzejmie pismo Prezesa SR Katowice - Wschód w Katowicach z dnia 06-09-2019r. ws. wniesionego wniosku o udostępnienie informacji publicznej (wniosek z dnia 01-09-2019r.). Informuję, iż pismo to zostało również do państwa wysłane za pośrednictwem operatora pocztowego.

Gabriela Kołodziej

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego Katowice - Wschód

w Katowicach

tel.: 32 60-47-491

dot.wniosku z dnia 1 września 2019 r. przez None 1

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa SO w Nowym Sączu z dnia 11 września 2019 r. znak A-0144-64/19.

Z poważaniem

Helena Nosal
Sekretariat Prezesa
Sądu Okręgowego w Nowym Sączu
tel. 18 448 21 01

PD: dot.wniosku z dnia 1 września 2019 r. przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu 1

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa SO w Nowym Sączu z dnia 11? września 2019 r. znak A-0144-64/19.

Z poważaniem

Helena Nosal
Sekretariat Prezesa
Sądu Okręgowego w Nowym Sączu
tel. 18 448 21 01
________________________________

odp. na wniosek o inf. publiczną przez Sąd Rejonowy w Przysusze 1

--
Elżbieta Turek
Specjalista d/s administracyjnych
Samodzielna Sekcja Administracyjna
Sąd Rejonowy w Przysusze
administracja@przysucha.sr.gov.pl
tel. 48 675 03 71
fax 48 675 23 59

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna.
W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Przysusze

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. District Court in Przysucha.

uzupełnienie informacji poublicznej przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy 1

Dzień Dobry
W załączeniu przesyłam uzupełnienie informacj

Barbara Klimowicz
Sąd Rejonowy w Trzebnicy
Kierownik Oddziału Administracyjnego
tel. 71 7566201 fax 717566200

wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku przez Sąd Rejonowy w Opatowie 1

Dzień dobry

 W załączeniu uprzejmie przesyłam wezwanie do uzupełnienia braków
formalnych wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 1
września 2019 r.

--
Teresa Nowocień
Kierownik
Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sąd Rejonowy w Opatowie
ul. Plac Obrońców Pokoju 18
27-500 Opatów
tel. (15) 86 82 788 wew. 201

FW: A-470-40/19 informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 1

Szanowni Państwo,
W związku z Państwa wnioskiem z dnia 03 września 2019r. wniesionym w trybie ustawy z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz.1330) w załączeniu przesyłam pismo Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 09 września 2019r. A-470-40/19.
Jednocześnie informuję, iż powyższa odpowiedź, zgodnie z Państwa wnioskiem, została przesłana wyłącznie drogą elektroniczną.

Z poważaniem
Katarzyna Białkowska
Starszy inspektor Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

A-067-79/19 PD: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Olsztynie 1

?Olsztyn, 11 września 2019 r.
A-067-79/19

Szymon Osowski

Katarzyna Batko-Tołuć

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

e-mail: sprawa-14427@fedrowanie.siecobywatelska.pl?

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie z 11 września 2019 r. z załącznikiem.

z poważaniem
Agnieszka Krawiec
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Olsztynie
...................................................................
Sąd Rejonowy w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 44 pok. 239 II piętro
10-543 Olsztyn
Tel. 89 5230 137, Fax 89 5230 241
e-mail: oddzial.administracyjny@olsztyn.sr.gov.pl
sr.olsztyn@olsztyn.sr.gov.pl
http://olsztyn.sr.gov.pl/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej sądu http://olsztyn.sr.gov.pl/
Jeżeli otrzymaliście Państwo ten dokument przez pomyłkę, prosimy o jego skasowanie i powiadomienie nadawcy.
________________________________
Od: sprawa-14427@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14427@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: SR Olsztyn BOI
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14427@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Oleśnie

Twoja wiadomość

Do: Grabas Małgorzata
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:14 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 11 września 2019 11:09:20 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Adm.-402-84/19 przez Sąd Rejonowy w Sopocie 1

Dzień dobry,

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w
Sopocie.

--
Z wyrazami szacunku,

Aleksandra Jurewicz
Sąd Rejonowy w Sopocie
Oddział Administracyjny
ul. 1 Maja 10, 81-828 Sopot
tel. 58 55 49 810, fax 58 55 49 826

UWAGA:
ten dokument może zawierać informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa i przeznaczone tylko do wiadomości adresata. Zabrania się kopiowania oraz
udostępniania tego dokumentu osobom trzecim przez osoby inne niż adresat. Jeżeli otrzymaliście Państwo ten dokument przez pomyłkę, prosimy o jego skasowanie i powiadomienie nadawcy.
Dziękujemy.

-RODO-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Sąd Rejonowy w Sopocie z siedzibą w Sopocie przy ul. 1 Maja 10, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Sopocie informuje, że przetwarzanie Państwa |
|danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych |
|w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) |
|(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej |
|Sądu Rejonowego w Sopocie pod adresem: http://www.sopot.sr.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych. |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Kościerzynie 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 1 września 2019r.

--
Z poważaniem
Aleksandra Niklas
St. Inspektor
Samodzielna Sekcja Administracyjna
Sądu Rejonowego w Kościerzynie
tel./fax:58 680-13-48

Sąd Rejonowy w Kościerzynie z siedzibą w Kościerzynie przy ul. Dworcowej 2, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Kościerzynie
informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Sądu Rejonowego w Kościerzynie, pod adresem: http://www.koscierzyna.sr.gov.pl , w zakładce: Ochrona danych osobowych.

W dniu 01.09.2019 o 22:35, sprawa-14366@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odp przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 1

LW Adm. 054-51/19

W załączeniu przesyłam pismo Pana Prezesa z dnia 11.09.19 r.

Marta Osińska
St. inspektor
Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie z/s w Świdniku
Tel. (81) 46 48 714

odpowiedź na udostepnienie informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu

W odpowiedzi na pytania w trybie dostępu do informacji publicznej uprzejmie
przekazuje poniższe informacje:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.

SSA Andrzej Daczyński

2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.

SSA Krzysztof Józefowicz

3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego
Prezesa tutejszego sądu?

4.05.2011-3.05.2017

4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich
wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?

2016 r. - 42 sędziów,

2017 r. - 42 sędziów,

2018 r. - 41 sędziów.

5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we
wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?

2016 r. - 4 sędziów,

2017 r. - 4 sędziów,

2018 r. - 4 sędziów.

6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie
odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?

2016 r. - 6 sędziów art. 77 par 1, 23 sędziów art. 77 par. 9,

2017 r. - 7 sędziów art. 77 par 1, 19 sędziów art. 77 par. 9,

2018 r. - 3 sędziów art. 77 par 1, 22 sędziów art. 77 par. 9.

7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016,
2017 i 2018 roku?

2016 r. - 0 sędziów,

2017 r. - 0 sędziów,

2018 r. - 0 sędziów.

8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio
we wszystkich wydziałach)

I Wydział Cywilny

II Wydział Karny

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

średnio

na sędziego

2016

227,0

199,2

304,7

237,5

2017

198,7

223,8

176,0

200,5

2018

188,4

250,0

214,6

210,7

9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017,
2018? (niezależnie od wydziału)

2016 r. - 490 spraw,

2017 r. - 408 spraw,

2018 r. - 413 spraw.

10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017,
2018? (niezależnie od wydziału)

2016 r. - 30 spraw,

2017 r. - 28 spraw,

2018 r. - 27 spraw.

11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą
spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).

2016 r. - 97,1%

2017 r. - 94,6%

2018 r. - 96,4%

12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą
spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).

2016 r. - 83,3%

2017 r. - 85,7%

2018 r. - 63,0%

13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów
akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Filtry w programie Sędzia 2 pozwalają na ustalenie ilości tomów akt dla
każdej sprawy.

14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów
akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Filtry w programie Sędzia 2 pozwalają na ustalenie ilości tomów akt dla
każdej sprawy.

Beata Becker

Z-ca Kierownika Sekretariatu IV Wydziału Wizytacji

Kierownik Zespołu ds. analiz i organizacji pracy

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Tel. 61 827 45 72

email: statystyka@poznan.sa.gov.pl

A-061-34/19 przez None 1

Dzień dobry

uprzejmie przesyłam w załączeniu odpowiedź Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

z poważaniem

Aleksandra Nowakowska
inspektor
Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy Opole
tel.: 77 54 15 405
fax: 77 45 31 917

adm.0143-202/19 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie 1

Szanowni Państwo,

w załączeniu uprzejmie przekazuję pismo z dnia 11 września 2019 roku.

Z poważaniem
Anna Wieczorek
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego
dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
tel.: (22) 501-97-02, (22) 501-97-03,
fax.: (22) 620-34-45
e-mail: a.wieczorek@mokotow.sr.gov.pl

odpowiedź SR Gryfice przez Sąd Rejonowy w Gryficach 1

Dzień Dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź Pana Prezesa na pismo z dnia 01.09.2019r.
Uprzejmie proszę o potwierdzenie odebrania wiadomości.

Małgorzata Bujak

Kierownik Oddz. Administracyjnego

SR Gryfice

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią 1

Dzień dobry

A-060-38/19

W odpowiedzi na wniosek z dnia 1.09.2019 uprzejmie informuję, iż z uwagi na czasochłonne przygotowanie odpowiedzi i okolicznościami wynikłymi w sprawach rodzinnych (nieobecność do dnia 20.09.2019) uprzejmie informuję, iż dalsza odp. na wniosek będzie udzielona w terminie do 30.09.2019r .

Ponadto zwracam się z prośbą o dokładniejsze sprecyzowanie pkt. 11 i 12 .

Odpowiedzi na;

pkt. 1- BARTOSZ ŁAPIŃSKI

pkt.2 – MAŁGORZATA ŁOSOŚ,

pkt.3 – 26.01.2008r. do 31.12.2012r.

pkt 4. – rok 2016 -7 sędziów; 2017-7 sędziów; 2018-8 sędziów,

pkt.5- rok 2016-0; 2017-0; 2018-0

pkt.6- w tutejszym Sądzie nie było przypadków delegacji z innych Sądów.

Pkt. 7 -awanse sędziów:

- rok 2016- 2

- rok 2017-1

Pkt. 13 i pkt 14 sąd nie prowadzi statystyki , o której mowa w pytaniach.

Z poważaniem

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią

Tel/Faks. (52) 386-78-21

Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią z siedzibą w Nakle nad Notecią, ul. Sądowa 3, 89-100 Nakło nad Notecią, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią pod adresem: bip.naklo.sr.gov.pl w zakładce: Władze i organizacja - Ochrona Danych Osobowych

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji plublicznej OA-055-70/19 przez Sąd Okręgowy w Płocku 1

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Z poważaniem
Monika Figurska
Zastępca Kierownika
Oddziału Administracyjnego
Sądu Okręgowego w Płocku

e-mail: adm@plock.so.gov.pl<mailto:adm@plock.so.gov.pl>
monika.figurska@plock.so.gov.pl<mailto:monika.figurska@plock.so.gov.pl>
tel. 24 269 72 58

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Płocku

Pani/Pana dane osobowe w Sądzie Okręgowym w Płocku przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016r. (dalej: RODO)

1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Sąd Okręgowy w Płocku z siedzibą Pl. Narutowicza 4, 09-404 Płock - reprezentowanym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku (dalej: ADO).
2. Kontakt z ADO jest możliwy: listownie pod adresem Sąd Okręgowy w Płocku z siedzibą Pl. Narutowicza 4, 09-404 Płock, e-mail: prezes@plock.so.gov.pl<mailto:prezes@plock.so.gov.pl>, tel. 24 269 72 59
3. W Sądzie Okręgowym w Płocku został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym kontakt jest możliwy: listownie Pl. Narutowicza 4, 09-404 Płock, e-mail: iod@plock.so.gov.pl<mailto:iod@plock.so.gov.pl>, tel. 24 269 73 59
4. Przetwarzanie danych osobowych, w Sądzie Okręgowym w Płocku, odbywa się w celu wykonywania przez sąd zadań, o których mowa w art. 8 Ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych z dn. 27.07.2001r.
5. Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Płocku odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 pkt c, e RODO.
6. Odbiorcą danych osobowych są i będą organy lub podmioty publiczne w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązków prawnych, które spoczywają na ADO, a także podmioty przetwarzające te dane w imieniu ADO.
7. Dane osobowe przetwarzane przez Sąd Okręgowy w Płocku nie są i nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
8. Dane osobowe przetwarzane przez Sąd Okręgowy w Płocku są i będą przetwarzane przez okres określony przepisami prawa oraz przepisami archiwalnymi obowiązującym w Sądzie Okręgowym w Płocku.
9. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Sąd Okręgowy w Płocku przysługuje prawo żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
10. Wobec osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Sąd Okręgowy w Płocku nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
11. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Sąd Okręgowy w Płocku przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Re:Wniosek oinformację publiczną A.060.85.2019 przez Sąd Rejonowy w Mogilnie 1

Dzień dobry.

W zał. przesyłam pismo  A.060.85.2019 w sprawie udzielenia informacji publicznej.

z poważaniem
Renata Woźniak
Kierownik Sam. Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Mogilnie

W dniu: Niedziela, Wrzesień 01, 2019 22:35 CEST, sprawa-14406@fedrowanie.siecobywatelska.pl napisał(a):
 
Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14406@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedź na wniosek z dnia 01.09.2019 r. przez Sąd Rejonowy w Strzelinie 1

Dzień Dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 01.09.2019 r.

Pozdrawiam,

Teresa Malik
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Strzelinie
tel.: 71 74 99 102
fax: 71 39 27 132

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Strzelinie.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. Regional Court in Strzelin.