odpowiedź na wniosek u.d.i.p. BEZP-0153-938/19 przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie 1

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do wniosku w trybie u.d.i.p. z 01 września 2019 r., poniżej przedstawiam odpowiedzi na poszczególne pytania. Jednocześnie informuję, że ze względu na zbieranie danych dotyczących punktów 4-7 przedmiotowego wniosku, odpowiedź na te pytania zostanie udzielona najpóźniej do 30 września 2019 r.

1) Imię i nazwisko obecnego prezesa tutejszego Sądu - Joanna Bitner;

2) imię i nazwisko poprzedniego prezesa tutejszego Sądu - Małgorzata Kluziak;

3) kadencja poprzedniego prezesa tutejszego Sądu - 12.09.2011 r. - 11.09.2017 r.;

4) odpowiedź zostanie udzielona w ww. terminie,

5) odpowiedź zostanie udzielona w ww. terminie,

6) odpowiedź zostanie udzielona w ww. terminie,

7) odpowiedź zostanie udzielona w ww. terminie,

8) średnia liczba spraw w referacie sędziego wg obsady średniookresowej - 2016 r. - 155,0; 2017 r. - 165,4; 2018 r. - 290, 1;

9) referat sędziego liniowego z największą liczbą spraw - 2016 r. - 343; 2017 r. - 335; 2018 r. - 453;

10) referat sędziego liniowego z najmniejszą liczbą spraw - 2016 r. - 10; 2017 r. - 10; 2018 r. - 7;

Dane wykazane powyżej nie obejmują referatów sędziów, którzy orzekają w niepełnym wymiarze bądź zostali delegowani do orzekania w innych wydziałach/sądach i kończą rozpoczęte wcześniej sprawy;

11) procentowe wykonanie spraw przez sędziego z największą liczbą spraw w referacie - 2016 r. - 0,2 %; 2017 r. - 0,2 %; 2018 r. - 0,3 %;

12) procentowe wykonanie spraw przez sędziego z najmniejszą liczbą spraw w referacie - 2016 r. - 0,2 %; 2017 r. - 0,1 %; 2018 r. - 0,3 %;

13) sąd gromadzi dane w zakresie ogólnej liczby tomów w referatach poszczególnych sędziów ( w pionie karnym jedynie w kategoriach głównych spraw), natomiast nie gromadzi tego rodzaju danych dla poszczególnych spraw;

14) sąd gromadzi dane w zakresie ogólnej liczby tomów w referatach poszczególnych sędziów ( w pionie karnym jedynie w kategoriach głównych spraw), natomiast nie gromadzi tego rodzaju danych dla poszczególnych spraw.

Z poważaniem,
Aleksandra Dębek

[cid:image001.jpg@01CE6C36.D1B83FF0]

Aleksandra Dębek

Oddział Bezpieczeństwa
Sądu Okręgowego w Warszawie

tel. 22 440 60 50
fax 22 440 60 51
e-mail: a.debek3@warszawa.so.gov.pl<mailto:a.debek3@warszawa.so.gov.pl>
al. "Solidarności" 127, 00-898 Warszawa
bip.warszawa.so.gov.pl<www.warszawa.so.gov.pl>

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie.
Więcej informacji na stronie BIP Sądu Okręgowego w Warszawie w zakładce Ochrona danych lub w zakładce Informacja publiczna

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Łomży 1

Pozdrawiam
---------------------------------------------
Hanna Rogowska
Specjalista ds. Administracyjnych i BHP
Sądu Rejonowego w Łomży
tel. (086) 2150929
fax. (086) 2150960

---------------------------------------------
Ten e-mail może zawierać informacje poufne i/lub chronione prawem. W przypadku gdyby otrzymali Państwo tę wiadomość przypadkowo lub przez pomyłkę, proszę usunąć jej treść oraz jak najszybciej poinformować o tym fakcie nadawcę.
Kopiowanie, i/lub przesyłanie dalej informacji zawartych w tym e-mail'u przez osoby do tego nieuprawnione jest zabronione.

wezwanie do sprecyzowania wniosku oraz zawiadomienie o przedłużeniu terminu przez None

Warszawa, dnia 16 września 2019 r.
Pan Szymon Osowski i Pani Katarzyna Batko-Tołuć
Siec Obywatelska Watchdog Polska
Adm-032-593/19

Stosownie do wniosku z dnia 01 września 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej- w wykonaniu polecenia Wiceprezesa Sądu- uprzejmie informuję, że działając na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, powiadamiam Państwa, iż wyznaczono dzień 15 października 2019 r. jako nowy termin na załatwienie wniosku o udostępnienie informacji.
Jednocześnie powiadamiam, iż powodem opóźnienia w załatwieniu wniosku jest szeroki jego zakres.
Nadto wzywam do sprecyzowanie wniosku co do pkt: 9 i 10 poprzez wskazanie jakich kategorii spraw dotyczą te punkty np. spraw z repertorium AKa, ACa, AGa (apelacje), spraw z repertorium AKz, ACz, AGz (zażalenia) itd. Na tak postawione pytania nie można w prosty sposób udzielić odpowiedzi, bowiem należy wziąć pod uwagę sędziów orzekających w pełnym wymiarze, sędziów funkcyjnych, którzy nie orzekają w pełnym wymiarze czasu, sędziów delegowanych. Sprecyzowanie wniosku w pkt 9 i 10 pozwoli również prawidło udzielić odpowiedzi na pyt.10 i 11.
Uzupełnienie wniosku powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwanie pod rygorem pozostawienia wniosku w tym zakresie bez rozpoznania.

Danuta Śliwińska
Specjalista ds. informacji publicznej
Oddział Administracyjny

Sąd Apelacyjny w Warszawie
Pl. Krasińskich 2/4/6
00-207 Warszawa
Tel. 22 279 85 05
e-mail: dsliwins@waw.sa.gov.pl<mailto:dsliwins@waw.sa.gov.pl>
http://www.waw.sa.gov.pl <http://www.waw.sa.gov.pl/>

________________________________
Wiadomość została przeskanowana przez program Bitdefender

________________________________

Administratorem danych osobowych jest Sąd Apelacyjny w Warszawie z siedzibą przy Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne. Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
Retencja danych, zawartych w niniejszej wiadomości, zostanie ograniczona wyłącznie do udzielenia odpowiedzi wnioskodawcy. Dane z niniejszej wiadomości, bez wskazania wnioskodawcy, mogą nie zostać włączane do zbioru danych Administratora.
Więcej informacji dot. zasad przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie Sądu pod adresem: www.waw.sa.gov.pl

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy,
że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione.
Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

Dziękujemy.

Sąd Apelacyjny w Warszawie

FW: wezwanie do sprecyzowania wniosku oraz zawiadomienie o przedłużeniu terminu przez Sąd Apelacyjny w Warszawie

Danuta Śliwińska
Specjalista ds. informacji publicznej
Oddział Administracyjny

Sąd Apelacyjny w Warszawie
Pl. Krasińskich 2/4/6
00-207 Warszawa
Tel. 22 279 85 05
e-mail: dsliwins@waw.sa.gov.pl<mailto:dsliwins@waw.sa.gov.pl>
http://www.waw.sa.gov.pl <http://www.waw.sa.gov.pl/>

Pismo A-061-33/19 przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu 1

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W załączeniu przesyłam pismo z 13 września 2019 r. (A-061-33/19).

_______________________
Arkadiusz Wisiecki
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Zgorzelcu
Tel. (+48) 75 64 56 950
Faks (+48) 75 65 56 932

UWAGA
Treść tej wiadomości jest poufna i prawnie chroniona. Odbiorcą może być jedynie jej adresat. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości, jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione. Konieczne jest trwałe jej usunięcie oraz powiadomienie o tym nadawcy.

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie 1

​W załączeniu przesyłam odpowiedź z dnia 16 wrzesnia 2019 r.

A. Góralczyk

Oddział Administracyjny

Sądu Rejonowego w Chorzowie

tel. 32 34 99 414

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Sąd Rejonowy w Chorzowie z siedzibą w Chorzowie przy ul. dr Józefa Rostka 2 (41-500). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia korespondencji oraz w celach z niej wynikających. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych dostępne są pod adresem www.chorzow.sr.gov.pl<http://www.chorzow.sr.gov.pl/> w zakładce „Informacje Publiczne” a następnie „Ochrona danych osobowych”.

UWAGA: Informacja zawarta w niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników podlega ochronie i jest objęta zakazem ujawniania. W przypadku gdy nie są Państwo zamierzonym jej adresatem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi informujemy, że wszelkie ujawnianie, w tym przekazanie osobom trzecim, rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jeżeli otrzymali Państwo tę wiadomość omyłkowo, prosimy niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość, a następnie usunąć ją z komputera bez otwierania załączników. Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Chorzowie.
ü OSZCZĘDZAJ PAPIER – POMYŚL ZANIM WYDRUKUJESZ
________________________________
Od: Wojtyna Paulina w imieniu użytkownika boi
Wysłane: 3 września 2019 07:57
Do: administracja
DW: sprawa-14302@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Temat: PD: Wniosek o informację publiczną

________________________________
Od: sprawa-14302@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14302@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: boi
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14302@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odp. na wniosek przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim 1

Dzień dobry,

w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Prezesa z dnia 16.09.2019 r., znak Adm.-0183-37/19.

--

Z poważaniem,

Paulina Bieniawska-Rechnio

Starszy inspektor

Zastępca Kierownika Oddziału

Oddział Administracyjny

e-mail: paulina.rechnio@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl

tel. 25 756 49 66 | fax 25 756 49 40

----------------------------------------------------

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

ul. Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 25 756 49 00 | fax: 25 756 49 40

http://minsk-mazowiecki.sr.gov.pl

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. Regional Court in Mińsk Mazowiecki.

Adm 05/051/302/19 przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu 1

Witam
W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w Sosnowcu z dnia 11.09.2019 r. sygn. Adm. 05/051/302/19.

Z poważaniem,
Inspektor Katarzyna Dudra
Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Tel. (32) 296 62 51

inf.publ. A-061-237/19 przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu 1

Dzień dobry

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 16 września 2019 r.

Pozdrawiam

________________________________

Agata Kubiak

Inspektor

Oddział Administracyjny

Sądu Okręgowego we Wrocławiu

ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław

tel. 71-37-04-205, pok. 326

agata.kubiak@wroclaw.so.gov.pl

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. District Court in Wrocław.

SR Brzesko odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Brzesku 1

Dzień dobry!

W załączniku przesyłam odpowiedź Pani Prezes Sądu Rejonowego w Brzesku na
wniosek o dostęp do informacji publicznej.

Z poważaniem

Maria Pacura

O/Administracyjny

Sądu Rejonowego w Brzesku

tel. 14 66 46 122

Odpowiedź przez Sąd Rejonowy w Jarocinie 13

Pozdrawiam

Patrycja Tyl

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sądu Rejonowego w Jarocinie

tel. 62 505 29 68

Administratorem Danych Osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Jarocinie, Dyrektor Sądu Okręgowego w Kaliszu, Minister Sprawiedliwości w zakresie realizowanych zadań oraz Sąd Rejonowy w Jarocinie w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się celem wymiany korespondencji, osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych.

Adm. 0102-102/19 informacja publiczna przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 1

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam pismo Wiceprezesa tutejszego Sądu z dnia 16.09.2019
r. w sprawie Adm. 0102-102/19.
Z poważaniem,

Magdalena Maśnicka-Dąbrowska
Zastępca Kierownika Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku
ul. Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk
tel.: 58 32-13-621

Wiadomość przeznaczona jest wyłącznie dla jej zamierzonego adresata i może
zawierać informacje zastrzeżone i prawnie chronione. Jeżeli otrzymał/a
Pan/Pani ją przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarnicza 10, reprezentowany
przez Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku informuje, że
przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu
Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod adresem:
<http://www.gdansk-polnoc.sr.gov.pl/bip/>
http://www.gdansk-polnoc.sr.gov.pl/bip/ w zakładce: Ochrona danych

odpowiedź na wniosek przez Sąd Rejonowy w Myślenicach 1

Not read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Kraśniku

Twoja wiadomość

Do: Bieniecka Izabela
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 16 września 2019 12:41:27 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

wniosek o informacje publiczna A-061-25/19 przez Sąd Rejonowy w Miliczu 1

Milicz, 16.09.2019 roku

A-061-25/19

Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W załączeniu przesyłam odpowiedzi na państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej

(-) Dominik Flunt

Prezes Sądu Rejonowego w Miliczu

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd rejonowy w Miliczu.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. Regional Court in Milicz.

Adm.-058-138/19 przez None 2

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam pismo Pani Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 16 września 2019 roku, znak Adm.-058-138/19 wraz z klauzulą informacyjną.

Z poważaniem
Monika Twardawa
Sekretariat Prezesa
Sądu Okręgowego w Gliwicach
tel.32-338-01-03

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy: niezwłocznie powiadomić nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi, usunąć wiadomości, nie ujawniać i nie rozpowszechniać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie.

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Puławach 1

Dzień dobry.

W załączeniu uprzejmie przesyłam skan odpowiedzi Prezesa Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 16 września 2019 r. nr Adm-0540-40/19 na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej wraz z prośbą o doprecyzowanie.

?

-- Dorota Celarska Sekretariat Prezesa Sąd Rejonowy w Puławach

informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Bytomiu 1

Dzień dobry;

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej wraz z wezwaniem.

--
Katarzyna Niebiosa-Radoła
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Bytomiu
ul. Piekarska 1
41-902 Bytom
Tel. 32 3966954
Fax.32 3966955

RE: ***SPAM*** Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Słupsku 1

Dzień dobry

A-0143-72/19

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 16 września 2019 r. nr A-0143-72/19.

Pozdrawiam

Magdalena Miklińska

Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego

Sądu Okręgowego w Słupsku

tel. (59) 8469440

e-mail: <mailto:administracja2@slupsk.so.gov.pl> administracja2@slupsk.so.gov.pl

SĄD OKRĘGOWY W SŁUPSKU

76-200Słupsk,ul.Zamenhofa7

Telefon: (0-59) 842-83-25 Fax.: (0-59) 842-83-01

e-mail: <mailto:poczta@slupsk.so.gov.pl;boi@slupsk.so.gov.pl> poczta@slupsk.so.gov.pl;boi@slupsk.so.gov.pl

<http://www.slupsk.so.gov.pl/> www.slupsk.so.gov.pl

„Ten e-mail może zawierać informacje poufne i/lub chronione prawem. W przypadku gdyby otrzymali Państwo tę wiadomość przypadkowo lub przez pomyłkę, proszę usunąć jej treść oraz jak najszybciej poinformować o tym fakcie nadawcę. Kopiowanie, i/lub przesyłanie dalej informacji zawartych w tym e-mail'u przez osoby do tego nieuprawnione jest zabronione.

Sąd Okręgowy w Słupsku z siedzibą w Słupsku przy ul. Zamenhofa 7, informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Słupsku pod adresem: <http://www.slupsk.so.gov.pl> www.slupsk.so.gov.pl -> Ochrona Danych Osobowych.”

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Przeworsku 1

Dzień dobry,

W załączeniu odpowiedź na wniosek skierowany w trybie dostępu do informacji publicznej.

Z poważaniem

Bogda Węglowska-Paluch

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sądu Rejonowego w Przeworsku

tel: 48 16 649 08 24

fax: 48 16 648 78 58

P
Proszę o rozważenie czy wydrukowanie tego maila jest konieczne.
Oszczędzając papier przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego.

************************************************

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please notify the sender and delete the material from your computer.

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Kętrzynie 1

Kętrzyn, 16.09.2019r.

A-05-31/19

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem.

Aniela Cieślak

Zastępca Kierownika Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Kętrzynie

tel. (89) 751 76 04

aniela.cieslak@ketrzyn.sr.gov.pl<mailto:aniela.cieslak@ketrzyn.sr.gov.pl>

________________________________

________________________________
Od: sprawa-14355@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14355@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: SR Kętrzyn Poczta ogólna
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14355@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Pleszewie 1

??

Pozdrawiam

Edyta Kula
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Pleszewie
tel. 62 742 94 88
fax. 62 594 45 50

Administratorem Danych Osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Pleszewie, Dyrektor Sądu Okręgowego w Kaliszu, Minister Sprawiedliwości w zakresie realizowanych zadań oraz Sąd Rejonowy w Pleszewie w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się celem wymiany korespondencji, osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych.
________________________________
Od: sprawa-14447@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14447@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: SR Pleszew - Administracja
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14447@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

A-060-80/19 przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 1

Dzień dobry, uprzejmie przekazuję pismo Pana Wiceprezesa Sądu Rejonowego w
Bydgoszczy z dnia 16 września 2019r.

Z poważaniem

Ilona Rujner

Oddział Administracyjny

Sądu Rejonowego w Bydgoszczy