Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Sierpcu 1

?Dzień dobry,

w załączeniu uprzejmie przesyłam informację dot. przedmiotowego wniosku.

________________________
Marta Czubakowska
________________________________
Od: sprawa-14477@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14477@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: DG-5024_administracja
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14477@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

A-063-140/19 - odp. przez Sąd Okręgowy w Olsztynie 1

Z poważaniem

Dawid Kalinowski
Inspektor
Oddział Administracyjny
Sądu Okręgowego w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 44 A; 10-543 Olsztyn
tel. (89) 521 60 11, faks (89) 521 61 60
e-mail: oddzial.administracyjny@olsztyn.so.gov.pl<mailto:oddzial.administracyjny@olsztyn.so.gov.pl>

Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej sądu (https://www.olsztyn.so.gov.pl<https://www.olsztyn.so.gov.pl/>),
w zakładce informacje/ochrona danych osobowych oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie sądu. Podstawa prawna: art. 13 i 14
Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz 1

Szanowni Państwo,

w wyniku rozmowy telefonicznej okazało się, że poprzednie 2 wiadomości wysłaliśmy do Państwa na niewłaściwy adres email. W związku z tym jeszcze raz przesyłam wniosek - tym razem na adres podany telefonicznie.

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14328@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca, na podstawie uchwały Zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska z 27 listopada 2018 r. nr 8/XI/2018 (uchwała zawierająca podpisy elektroniczne w załączeniu)

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Gostyninie

Twoja wiadomość

Do: Sławińska Elżbieta
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 13 września 2019 11:12:59 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 13 września 2019 11:15:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Adm 0143-2722/19 RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 1

Dnia, 13 września 2019 roku

Adm-0143-2722/19

Szanowni Państwo,

Sieć Obywatelska Warchdog Polska

Adres e-mail: 14252@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wniesiony elektronicznie ( data wpływu do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie 2września 2019 roku ) uprzejmie przedstawiam informację.

Odpowiedź udzielona zostaje wyłącznie drogą elektroniczną.

Proszę o potwierdzenie jej otrzymania.

Małgorzata Gogowska

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

w Warszawie

<http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/894/1159/sad-rejonowy-dla-m-st-warszawy> http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/894/1159/sad-rejonowy-dla-m-st-warszawy

Klauzula informacyjna dla osób składających wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, z siedzibą: 00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 82.

Administrator informuje, że:

1. W Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu mailowego <mailto:iod@warszawa.sr.gov.pl> iod@warszawa.sr.gov.pl. Do Inspektora ochrony danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez administratora, w tym sprawy dotyczące realizacji praw opisanych w pkt 7.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże w wypadku zaistnienia konieczności wydania w Pani/Pana sprawie decyzji administracyjnej może zaistnieć potrzeba uzupełnienia danych osobowych, stosownie do wymagań wynikających z ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty uprawnione z mocy prawa.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie osoby i podmioty uprawnione przepisami prawa oraz podmioty przetwarzające dane w celu świadczenia usług na zlecenie administratora.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały zebrane, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach lub wewnętrznych procedurach administratora.

7. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do:

* dostępu do swoich danych osobowych,

* sprostowania swoich danych,

* usunięcia danych w sytuacji, gdy ich przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

* ograniczenia przetwarzania danych, z tym że wystąpienie z takim żądaniem nie ma wpływu na wynik postępowania.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsza wiadomość jest własnością Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy w Warszawie i może zawierać informacje poufne i/lub prawnie chronione. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem (lub otrzymali Państwo tę wiadomość na skutek pomyłki), prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione. The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please notify the sender and delete the material from your computer.

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Żorach 1

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję pismo prezesa tut. Sądu z dnia 12 września 2019r., stanowiące odpowiedź na poniższą korespondencję.

Z poważaniem
Agnieszka Fuks
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Żorach
tel. 32 47 59 655

________________________________
Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot niebędący jej adresatem jest zabronione.
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną oraz przesłanie zawiadomienia na adres iod@zory.sr.gov.pl Jednocześnie bardzo prosimy o usunięcie jej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy Sąd Rejonowy w Żorach

________________________________
Od: sprawa-14553@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14553@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: Oddział Administracyjny - SR Żory
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14553@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pismo dot. informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Kozienicach 1

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam pismo dotyczące wniosku o udzielenie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Iwona Myśler
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Specjalista w Oddziale Administracyjnym
p.f. Kierownika Oddziału Administracyjnego
tel. 048 614-29-13 wew. 202

Uwaga: Niniejsza wiadomość oraz wszelkie załączone do niej pliki są poufne i mogą być prawnie chronione. Wiadomość przeznaczona jest wyłącznie dla adresata, dostęp do jej treści przez inne osoby jest zabroniony. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.

odpowiedź dot. informacji publicznej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie 1

Adm.S-0144-102/19
Kraków, dn.13.09.2019

Dzień dobry,
w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia
1.09.2019r. o udostępnienie informacji publicznej.

Małgorzata Rybińska
Oddział Kadr
Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Adm-0143-103/19 odpowiedź na wniosek z dnia 01.09.2019r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie 1

W załączeniu, uprzejmie przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu Rejonowego dla
Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, na Państwa wniosek o dostępie do
informacji publicznej z dnia 01.09.2019r.

Alicja Żochowska

Kierownik

Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

tel. 22 509 15 14

fax 22 509 11 25

e-mail adm_srppd@warszawapraga.so.gov.pl

FW: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Płońsku 2

Wykonując zarządzenie Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Płońsku w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem
Ilona Zabłocka
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Płońsku

e-mail: adm@plonsk.sr.gov.pl<mailto:adm@plonsk.sr.gov.pl>
tel.23 662 20 10 w.306

KLAUZULA POUFNOŚCI (CONFIDENTIAL CLAUSE)
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
This message is confidential and may also be legally privileged. If you are not the intended recipient, please notify the sender by return email and then delete this message from your system. You should not copy or forward this message or disclose its contents to any person.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - sędziowie i sprawy sędziów przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie 2

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej nadesłany drogą elektroniczną w dniu 01 września 2019 roku dot. sędziów i spraw sędziów.

Z poważaniem,
---------------------
Ewa Burza
Sąd Rejonowy w Bełchatowie
Oddział Administracyjny
tel. /44/ 635 76 12
fax /44/ 741 57 09
e-mail: administracja@belchatow.sr.gov.pl

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Sławnie 1

Dzień dobry,

w załączeniu na zarządzenie Pana Prezesa, przesyłam odpowiedź na poniższy wniosek.

Monika Sawicka

Samodzielna Sekcja Administracyjna

Sądu Rejonowego w Sławnie
ul. I-go Pułku Ułanów 20 ,76-100 Sławno

<mailto:sr.slawno@koszalin.so.gov.pl> sr.slawno@koszalin.so.gov.pl tel. +48 598106731 / fax. +48 598106732
__________________________________________________________________________
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż na stronie internetowej w zakładce „Ochrona danych osobowych” oraz w siedzibie Sądu Rejonowego w Sławnie znajduje się klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
__________________________________________________________________________

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14480@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

<http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxOTA5MDEyMDM1MTcuNzIwMC45MzAyMUBmZWRyb3dhbmllLnNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5wbHxTdW4sIDAxIFNlcCAyMDE5IDIwOjM1OjE3IC0wMDAwfGJpdXJvcG9kYXdjemVAc2xhd25vLnNyLmdvdi5wbHwxLnNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5zbXRwfHJlZGdyaWQxfDA%3D>

Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Nysie 1

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam pismo Pana Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 13 września 2019 r.

Z poważaniem
Daria Czepiel
Sekretariat Prezesa
Sąd Rejonowy w Nysie
tel. 077 4483516
daria.czepiel@nysa.sr.gov.pl<mailto:daria.czepiel@nysa.sr.gov.pl>
________________________________

________________________________
Od: sprawa-14421@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14421@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: DG-4006_BOI
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14421@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 02.09.2019 roku przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 1

Dzień dobry

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w załączeniu uprzejmie przesyła odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 02.09.2019 roku - drogą elektroniczną zgodnie z wnioskiem.

Z poważaniem
Agnieszka Kłaczkiewicz
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
ul. Mickiewicza 21, pokój 64
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 67 12 800, fax 75 67 12 801
e-mail: srjg@jelenia-gora.sr.gov.pl<mailto:srjg@jelenia-gora.sr.gov.pl>
agnieszka.klaczkiewicz@jelenia-gora.sr.gov.pl<mailto:agnieszka.klaczkiewicz@jelenia-gora.sr.gov.pl>

P Przed wydrukowaniem tej wiadomości zastanów się, czy jest to konieczne. Pomyśl o środowisku.

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.
Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze.
Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments.
Thank you.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w korespondencji e-mail, których zakres może zawierać (m.in. imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie WWW Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (zakładka "Ochrona Danych osobowych") http://www.jelenia-gora.sr.gov.pl/download/klauzula-informacyjna-1529585821.pdf

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Administratorem Danych jest Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze.

FW: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie 1

P. Szymon Osowski
P. Katarzyna Batko - Tołuć

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

BIS-0153-187/19

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej 2.09.2019 r., w załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z 12.09.2019 r.

Joanna Adamowicz
z-ca kierownika
Biura Obsługi Interesantów
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga
w Warszawie
tel. 22 440 40 83

dot. Wniosek o informację publiczną - odp. SR Świdnica (A-061-111/19) przez Sąd Rejonowy w Świdnicy 1

Dzień dobry,

w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 13.09.2019r. (A-061-11/19).

Z poważaniem

Monika Molenda
Zastępca Kierownika
Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Świdnicy
ul. Okulickiego 2-4
58-100 Świdnica
tel. 74 8518454

Prez - 008 - 326/19 informacja publiczna przez Sąd Okręgowy w Katowicach 2

Pani
Katarzyna Batko-Tołuć
Pan
Szymon Osowski

W załączeniu przesyłam pismo Pana Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 13 września 2019 r. Prez - 008 - 326/19 oraz zestawienie danych.

st. insp. Anna Badura
Sekretariat Wiceprezesa
Sądu Okręgowego w Katowicach
Tel. 32 60 70 203

odp. na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku 1

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Kluczborku z dnia 13 września 2019r. (A-061-21/19).

Kierownik o/administracyjnego

Sądu Rejonowego w Kluczborku

Anna Żołnierek

informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Tarnowie 1

W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu
przesyłam stosowną odpowiedź Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie.

Z poważaniem

Joanna Kicińska
Sąd Okręgowy w Tarnowie

A-061-201/19 - odp. na inf. publi. przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich 1

Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania załączonej wiadomości.

z poważaniem
Iwona Maślach
Zastępca Kierownika Oddziału Administracyjnego
Realizując zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)proszę o zapoznanie się z poniższym linkiem: http://www.zabkowice.sr.gov.pl/pl/dokumenty/RODO

informacja publiczna przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku 1

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z
13.09.2019 r. nr Adm.105.176.2019.
Uprzejmie proszę o potwierdzenie jego otrzymania.

Z poważaniem

Karolina Śreniawa-Pisarska
Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego
w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku

--------------------------------------------------------------------------------
Sąd Apelacyjny w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 28/29,
reprezentowany przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i Dyrektora Sądu
Apelacyjnego w Gdańsku
informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z
przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Gdańsku pod adresem:
http://www.gdansk.sa.gov.pl w zakładce: Ochrona Danych Osobowych.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Oddział Administracyjny
tel. 58 32 38 507

informacja publiczna przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie 1

Kraków, dnia 13 września 2019 r.

Adm. K. 0144-102/19

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z dnia 13 września 2019 r. ?

Agnieszka Książek

Inspektor

Oddział Administracyjny

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie

Adm. 061-137/19 Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim 1

Dzień dobry.

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim jako odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Inspektor
Dagmara Nowak

p.f. Kierownika Samodzielnej
Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim
ul. Stary Rynek 46
24-300 Opole Lubelskie

tel./fax 81 827 28 25

NIP 717 183 05 74
REGON 000322956

Ta wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki mogą być poufne i prawnie chronione. Jeśli nie jest Pan/Pani jej właściwym adresatem, jakiekolwiek jej rozpowszechnienie jest ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszą wiadomość przez pomyłkę, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

This message and attached files may be confidential and legally protected. If you are not the intended recipient, any distribution is strictly prohibited. If you have received this message by mistake, please notify the sender immediately and delete the message along with attachments.

________________________________
Od: sprawa-14432@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14432@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: DU-5014_Administracyjny SR Opole Lubelskie
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14432@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odpowidź na wniosek z dnia 1.09.2019 roku przez None 1

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 1.09.2019 roku.

Grażyna Kaczmarek

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy
w Jastrzębiu-Zdroju
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się na stronie internetowej http://www.jastrzebie.sr.gov.pl/index.php?id=387

Pismo - Adm.Ch.-0144-39/19 przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie 1

Dzień dobry!

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Prezesa Sądu Rejonowego w
Chrzanowie SSR Rafała Sobczuk z dnia 9.09.2019r.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Ewelina Czerbniak

Starszy Inspektor

O/Administracyjny

SR Chrzanów