Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju 1

Dzień dobry,

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 1 września 2019 roku.
Proszę o potwierdzenie odbioru wiadomości.

Z poważaniem,
Agnieszka Fąs-Furmanek
Inspektor
Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Radomsku 2

Dzień dobry,

uprzejmie przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu Rejonowego w Radomsku na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Na zarządzenie

Prezesa SR w Radomsku

Z poważaniem

Anna Błoch

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Radomsku

________________________________
Od: sprawa-14461@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14461@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: 4174-administracja SR Radomsko
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14461@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

A.XXIV-433-91/19 informacja publiczna przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi 3

Witam

Przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej .

Ewa Niewola
Kierownik
Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia
w Łodzi

Tel. 42 66 40 721

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Panią/Pana o przetwarzaniu Pani/Pana danych oraz zasadach, na jakich się to odbywa.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, adres e-mail: administracyjny@lodz.sr.gov.pl<mailto:administracyjny@lodz.sr.gov.pl>
2. W sądzie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iodo@lodz.sr.gov.pl<mailto:iodo@lodz.sr.gov.pl>
3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na zawarte w wiadomości mailowej pytania.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytania.
6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do tych danych, ich sprostowania i ograniczenia ich przetwarzania.
7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. Regional Court in Łódź-Śródmieście.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi dostępne są tutaj<https://lodz.sr.gov.pl/ochrona-danych-osobowych,m,mg,293>.

Adm.S-0144-102/19 informacja publiczna przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie 1

W załączeniu ponownie przesyłam pismo Pani Wiceprezes tut. Sądu z dnia 13 września 2019 roku, z uwagi na brak informacji o dostarczeniu wcześniejszej wiadomości.

Renata Wiśniewska-Krystek
Zastępca Kierownika
Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie

Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Tychach 1

Uprzejmie przedstawiam w załączeniu pismo Pani Prezes tut. Sadu z dnia 13.09.2019 r., Dz.Og.72/19.

Inspektor

Sebastian Greguła

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sąd Rejonowy w Tychach
Oddział Administracyjny
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 33
Tel.: 32 3233113 :: Fax: 32 2192806 :: www.tychy.sr.gov.pl<http://www.tychy.sr.gov.pl> :: E-mail: sekretariat@tychy.sr.gov.pl<mailto:sekretariat@tychy.sr.gov.pl>
?

?

________________________________
Od: sprawa-14522@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14522@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: 4112-SR w Tychach Informacja
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14522@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Tychach.

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Tychach.

pismo O.Adm-010-214/19 przez Sąd Apelacyjny w Katowicach 1

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 września 2019 r. O.Adm-010-214/19.

specjalista ds. administracyjnych

Barbara Gawor

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Siedlcach 1

Dzień dobry;

W nawiązaniu do wniosku o udzielnie informacji publicznej w załączeniu przesyłam skan udzielnej odpowiedzi.

Sąd Rejonowy w Siedlcach
St. insp. Monika Fronc
25 -64 00 807

Subject: FW: Wniosek o informację publiczną

A-061-97/19 przez Sąd Okręgowy w Świdnicy 1

Marcin Pernach
z-ca kierownika
Oddziału Administracyjnego
Sądu Okręgowego
w Swidnicy
tel. 074-851-82-27
Realizując zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)proszę o zapoznanie się z poniższym linkiem:
http://www.swidnica.so.gov.pl/pl/dokumenty/odo

informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu 1

SĄD REJONOWY W KOŁOBRZEGU
A-061-32/19

Stowarzyszenie
Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu Rejonowego w Kołobrzegu na Państwa
wniosek złożony w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Z poważaniem,
Katarzyna Kozieł
Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych
Sądu Rejonowego w Kołobrzegu
tel. (94) 35-751-18

Adm-08-21/19 przez Sąd Rejonowy w Myśliborzu 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w Myśliborzu Adm-08-21/19 z 13 września 2019 roku.

Z poważaniem

Agnieszka Trzeciak
zastępca kierownika Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Myśliborzu
tel. 95 747 56 22

FW: Pismo z dnia 16.09.2019r. Nr Adm - 0144-17/19 przez Sąd Rejonowy w Pińczowie 1

Dzień dobry,
w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Pińczowie z dnia 16 września 2019r. Nr Adm - 0144-17/19.

Beata Stępień / Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
administracja@pinczow.sr.gov.pl / (41) 246-22-02
Sąd Rejonowy w Pińczowie
Office: (41) 246-22-01 / Fax: (41) 246-22-12
ul. 3 Maja 12a, 28-400 Pińczów ul. 1 Maja 10, 28-400 Pińczów
http://bip.pinczow.sr.gov.pl

odpowiedź na wniosek u.d.i.p. BEZP-0153-938/19 przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie 1

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do wniosku w trybie u.d.i.p. z 01 września 2019 r., poniżej przedstawiam odpowiedzi na poszczególne pytania. Jednocześnie informuję, że ze względu na zbieranie danych dotyczących punktów 4-7 przedmiotowego wniosku, odpowiedź na te pytania zostanie udzielona najpóźniej do 30 września 2019 r.

1) Imię i nazwisko obecnego prezesa tutejszego Sądu - Joanna Bitner;

2) imię i nazwisko poprzedniego prezesa tutejszego Sądu - Małgorzata Kluziak;

3) kadencja poprzedniego prezesa tutejszego Sądu - 12.09.2011 r. - 11.09.2017 r.;

4) odpowiedź zostanie udzielona w ww. terminie,

5) odpowiedź zostanie udzielona w ww. terminie,

6) odpowiedź zostanie udzielona w ww. terminie,

7) odpowiedź zostanie udzielona w ww. terminie,

8) średnia liczba spraw w referacie sędziego wg obsady średniookresowej - 2016 r. - 155,0; 2017 r. - 165,4; 2018 r. - 290, 1;

9) referat sędziego liniowego z największą liczbą spraw - 2016 r. - 343; 2017 r. - 335; 2018 r. - 453;

10) referat sędziego liniowego z najmniejszą liczbą spraw - 2016 r. - 10; 2017 r. - 10; 2018 r. - 7;

Dane wykazane powyżej nie obejmują referatów sędziów, którzy orzekają w niepełnym wymiarze bądź zostali delegowani do orzekania w innych wydziałach/sądach i kończą rozpoczęte wcześniej sprawy;

11) procentowe wykonanie spraw przez sędziego z największą liczbą spraw w referacie - 2016 r. - 0,2 %; 2017 r. - 0,2 %; 2018 r. - 0,3 %;

12) procentowe wykonanie spraw przez sędziego z najmniejszą liczbą spraw w referacie - 2016 r. - 0,2 %; 2017 r. - 0,1 %; 2018 r. - 0,3 %;

13) sąd gromadzi dane w zakresie ogólnej liczby tomów w referatach poszczególnych sędziów ( w pionie karnym jedynie w kategoriach głównych spraw), natomiast nie gromadzi tego rodzaju danych dla poszczególnych spraw;

14) sąd gromadzi dane w zakresie ogólnej liczby tomów w referatach poszczególnych sędziów ( w pionie karnym jedynie w kategoriach głównych spraw), natomiast nie gromadzi tego rodzaju danych dla poszczególnych spraw.

Z poważaniem,
Aleksandra Dębek

[cid:image001.jpg@01CE6C36.D1B83FF0]

Aleksandra Dębek

Oddział Bezpieczeństwa
Sądu Okręgowego w Warszawie

tel. 22 440 60 50
fax 22 440 60 51
e-mail: a.debek3@warszawa.so.gov.pl<mailto:a.debek3@warszawa.so.gov.pl>
al. "Solidarności" 127, 00-898 Warszawa
bip.warszawa.so.gov.pl<www.warszawa.so.gov.pl>

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie.
Więcej informacji na stronie BIP Sądu Okręgowego w Warszawie w zakładce Ochrona danych lub w zakładce Informacja publiczna

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Łomży 1

Pozdrawiam
---------------------------------------------
Hanna Rogowska
Specjalista ds. Administracyjnych i BHP
Sądu Rejonowego w Łomży
tel. (086) 2150929
fax. (086) 2150960

---------------------------------------------
Ten e-mail może zawierać informacje poufne i/lub chronione prawem. W przypadku gdyby otrzymali Państwo tę wiadomość przypadkowo lub przez pomyłkę, proszę usunąć jej treść oraz jak najszybciej poinformować o tym fakcie nadawcę.
Kopiowanie, i/lub przesyłanie dalej informacji zawartych w tym e-mail'u przez osoby do tego nieuprawnione jest zabronione.

wezwanie do sprecyzowania wniosku oraz zawiadomienie o przedłużeniu terminu przez None

Warszawa, dnia 16 września 2019 r.
Pan Szymon Osowski i Pani Katarzyna Batko-Tołuć
Siec Obywatelska Watchdog Polska
Adm-032-593/19

Stosownie do wniosku z dnia 01 września 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej- w wykonaniu polecenia Wiceprezesa Sądu- uprzejmie informuję, że działając na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, powiadamiam Państwa, iż wyznaczono dzień 15 października 2019 r. jako nowy termin na załatwienie wniosku o udostępnienie informacji.
Jednocześnie powiadamiam, iż powodem opóźnienia w załatwieniu wniosku jest szeroki jego zakres.
Nadto wzywam do sprecyzowanie wniosku co do pkt: 9 i 10 poprzez wskazanie jakich kategorii spraw dotyczą te punkty np. spraw z repertorium AKa, ACa, AGa (apelacje), spraw z repertorium AKz, ACz, AGz (zażalenia) itd. Na tak postawione pytania nie można w prosty sposób udzielić odpowiedzi, bowiem należy wziąć pod uwagę sędziów orzekających w pełnym wymiarze, sędziów funkcyjnych, którzy nie orzekają w pełnym wymiarze czasu, sędziów delegowanych. Sprecyzowanie wniosku w pkt 9 i 10 pozwoli również prawidło udzielić odpowiedzi na pyt.10 i 11.
Uzupełnienie wniosku powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwanie pod rygorem pozostawienia wniosku w tym zakresie bez rozpoznania.

Danuta Śliwińska
Specjalista ds. informacji publicznej
Oddział Administracyjny

Sąd Apelacyjny w Warszawie
Pl. Krasińskich 2/4/6
00-207 Warszawa
Tel. 22 279 85 05
e-mail: dsliwins@waw.sa.gov.pl<mailto:dsliwins@waw.sa.gov.pl>
http://www.waw.sa.gov.pl <http://www.waw.sa.gov.pl/>

________________________________
Wiadomość została przeskanowana przez program Bitdefender

________________________________

Administratorem danych osobowych jest Sąd Apelacyjny w Warszawie z siedzibą przy Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne. Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
Retencja danych, zawartych w niniejszej wiadomości, zostanie ograniczona wyłącznie do udzielenia odpowiedzi wnioskodawcy. Dane z niniejszej wiadomości, bez wskazania wnioskodawcy, mogą nie zostać włączane do zbioru danych Administratora.
Więcej informacji dot. zasad przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie Sądu pod adresem: www.waw.sa.gov.pl

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy,
że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione.
Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

Dziękujemy.

Sąd Apelacyjny w Warszawie

FW: wezwanie do sprecyzowania wniosku oraz zawiadomienie o przedłużeniu terminu przez Sąd Apelacyjny w Warszawie

Danuta Śliwińska
Specjalista ds. informacji publicznej
Oddział Administracyjny

Sąd Apelacyjny w Warszawie
Pl. Krasińskich 2/4/6
00-207 Warszawa
Tel. 22 279 85 05
e-mail: dsliwins@waw.sa.gov.pl<mailto:dsliwins@waw.sa.gov.pl>
http://www.waw.sa.gov.pl <http://www.waw.sa.gov.pl/>

Pismo A-061-33/19 przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu 1

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W załączeniu przesyłam pismo z 13 września 2019 r. (A-061-33/19).

_______________________
Arkadiusz Wisiecki
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Zgorzelcu
Tel. (+48) 75 64 56 950
Faks (+48) 75 65 56 932

UWAGA
Treść tej wiadomości jest poufna i prawnie chroniona. Odbiorcą może być jedynie jej adresat. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości, jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione. Konieczne jest trwałe jej usunięcie oraz powiadomienie o tym nadawcy.

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie 1

​W załączeniu przesyłam odpowiedź z dnia 16 wrzesnia 2019 r.

A. Góralczyk

Oddział Administracyjny

Sądu Rejonowego w Chorzowie

tel. 32 34 99 414

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Sąd Rejonowy w Chorzowie z siedzibą w Chorzowie przy ul. dr Józefa Rostka 2 (41-500). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia korespondencji oraz w celach z niej wynikających. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych dostępne są pod adresem www.chorzow.sr.gov.pl<http://www.chorzow.sr.gov.pl/> w zakładce „Informacje Publiczne” a następnie „Ochrona danych osobowych”.

UWAGA: Informacja zawarta w niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników podlega ochronie i jest objęta zakazem ujawniania. W przypadku gdy nie są Państwo zamierzonym jej adresatem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi informujemy, że wszelkie ujawnianie, w tym przekazanie osobom trzecim, rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jeżeli otrzymali Państwo tę wiadomość omyłkowo, prosimy niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość, a następnie usunąć ją z komputera bez otwierania załączników. Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Chorzowie.
ü OSZCZĘDZAJ PAPIER – POMYŚL ZANIM WYDRUKUJESZ
________________________________
Od: Wojtyna Paulina w imieniu użytkownika boi
Wysłane: 3 września 2019 07:57
Do: administracja
DW: sprawa-14302@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Temat: PD: Wniosek o informację publiczną

________________________________
Od: sprawa-14302@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14302@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: boi
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14302@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odp. na wniosek przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim 1

Dzień dobry,

w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Prezesa z dnia 16.09.2019 r., znak Adm.-0183-37/19.

--

Z poważaniem,

Paulina Bieniawska-Rechnio

Starszy inspektor

Zastępca Kierownika Oddziału

Oddział Administracyjny

e-mail: paulina.rechnio@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl

tel. 25 756 49 66 | fax 25 756 49 40

----------------------------------------------------

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

ul. Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 25 756 49 00 | fax: 25 756 49 40

http://minsk-mazowiecki.sr.gov.pl

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. Regional Court in Mińsk Mazowiecki.

Adm 05/051/302/19 przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu 1

Witam
W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w Sosnowcu z dnia 11.09.2019 r. sygn. Adm. 05/051/302/19.

Z poważaniem,
Inspektor Katarzyna Dudra
Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Tel. (32) 296 62 51

inf.publ. A-061-237/19 przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu 1

Dzień dobry

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 16 września 2019 r.

Pozdrawiam

________________________________

Agata Kubiak

Inspektor

Oddział Administracyjny

Sądu Okręgowego we Wrocławiu

ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław

tel. 71-37-04-205, pok. 326

agata.kubiak@wroclaw.so.gov.pl

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. District Court in Wrocław.

SR Brzesko odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Brzesku 1

Dzień dobry!

W załączniku przesyłam odpowiedź Pani Prezes Sądu Rejonowego w Brzesku na
wniosek o dostęp do informacji publicznej.

Z poważaniem

Maria Pacura

O/Administracyjny

Sądu Rejonowego w Brzesku

tel. 14 66 46 122

Odpowiedź przez Sąd Rejonowy w Jarocinie 13

Pozdrawiam

Patrycja Tyl

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sądu Rejonowego w Jarocinie

tel. 62 505 29 68

Administratorem Danych Osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Jarocinie, Dyrektor Sądu Okręgowego w Kaliszu, Minister Sprawiedliwości w zakresie realizowanych zadań oraz Sąd Rejonowy w Jarocinie w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się celem wymiany korespondencji, osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych.

Adm. 0102-102/19 informacja publiczna przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 1

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam pismo Wiceprezesa tutejszego Sądu z dnia 16.09.2019
r. w sprawie Adm. 0102-102/19.
Z poważaniem,

Magdalena Maśnicka-Dąbrowska
Zastępca Kierownika Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku
ul. Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk
tel.: 58 32-13-621

Wiadomość przeznaczona jest wyłącznie dla jej zamierzonego adresata i może
zawierać informacje zastrzeżone i prawnie chronione. Jeżeli otrzymał/a
Pan/Pani ją przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarnicza 10, reprezentowany
przez Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku informuje, że
przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu
Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod adresem:
<http://www.gdansk-polnoc.sr.gov.pl/bip/>
http://www.gdansk-polnoc.sr.gov.pl/bip/ w zakładce: Ochrona danych

odpowiedź na wniosek przez Sąd Rejonowy w Myślenicach 1

Not read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Kraśniku

Twoja wiadomość

Do: Bieniecka Izabela
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 16 września 2019 12:41:27 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.