informacja publiczna przez DOLSK 3

Dzień dobry,

odpowiadając na złożony wniosek o udzielenie informacji publicznej,
przesyłam skany ewidencji spraw
oznaczonych numerem 1431 - Informacja publiczna z lat 2014-2016.

Liliana Lenarczyk-Żurczak

sekretarz

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA 3

OG.1431.16.2017
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:
1. 48
2. 62
3. 71
4. w załączniku
5. w załączniku
6. w załączniku

Z poważaniem
Maja Fila

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHYNÓW

Witam

1. Liczba wniosków o informację publiczną, które wpłynęły do Urzędu Gminy w 2014 roku – 38

2. Liczba wniosków o informację publiczną, które wpłynęły do Urzędu Gminy w 2015 roku – 41

3. Liczba wniosków o informację publiczną, które wpłynęły do Urzędu Gminy w 2016 roku – 56

Wykaz wniosków, które wpłynęły do Urzędu Gminy w 2014 roku :

Wnioski o udzielenie informacji publicznej w sprawie:

1) ankiety dot. równości płci w jednostce samorządu terytorialnego.

2) danych osoby odpowiedzialnej za wybór i organizację szkoleń dla pracowników.

3) ilości oraz zestawienia wniosków o inf. Publiczną w 2013r.

4) oficjalnych danych Urzędu Gminy.

5) O dane na temat aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

6) Użytkowanych służbowych telefonów komórkowych w jednostkach organizacyjnych Gminy.

7) Regulacji dotyczących konsultacji społecznych.

8) Liczby wniosków o udostępnienie informacji publicznej i informacji o środowisku skierowanych do Urzędu w latach 2009 2013.

9) wypłaty z gminnych środków pieniężnych ekwiwalentu za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe Wójta Gminy w latach 2006-2010.

10) podania aktualnej liczby mieszkańców gminy,

11) statystyki ilościowej ludności w podziale na miejscowość, ulicę, dom, lokal,

12) prenumeraty pism fachowych.

13) poniesionych wydatków telekomunikacyjnych

14) odnawialnych źródeł energii

15) odpadów komunalnych

16) usuwania azbestu

17) odpadów komunalnych

18) przydomowych oczyszczalni ścieków

19) gospodarki niskoemisyjna

20) gospodarka niskoemisyjnej

21) zmian klimatycznych

22) odpadów komunalnych

23) odnawialnych źródeł energii

24) usuwania azbestu

25) składowiska odpadów

26) wykazu danych o środowisku

27) odpadów

28) gospodarki wodno-ściekowej

29) odpadów

30) Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

31) Odpadów

32) planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zbyszków”

33) ilości przesyłek pocztowych nadanych w roku 2013

34) sposobów i skutki wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”

35) opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy

36) ilości podziałów nieruchomości w latach 2011- 2013

37) Dotyczy urządzeń drukujących, materiałów eksploatacyjnych, dostawców i producentów wkładów do drukarek.

38) Dotyczy Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Wykaz wniosków, które wpłynęły do Urzędu Gminy w 2015 r.

Wnioski o udzielenie informacji publicznej w sprawie:

1) udostępnienia informacji publicznej na temat pracy kierownika SP ZOZ.

2) udostępnienia wykazu sołtysów gminy Chynów.

3) udostępnienia informacji w zakresie wykazu sołtysów Gminy w kadencji 2015-2019.

4) udostępnienia informacji publicznej w zakresie przywilejów socjalnych.

5) udostępnienia informacji publicznej w obszarze wydatkowania środków publicznych w związku z wykonywaniem zadań związanych z podnoszeniem kwalifikacji urzędników.

6) ubezpieczenia budynków i mienia gminnego.

7) dokonanych zakupów mebli do urzędu.

8) liczby pracowników Urzędu oraz liczby mieszkańców.

9) regulacji wewnętrznych dotyczących dostępu do informacji p[publicznej

10) polityki szkoleniowej w Urzędzie.

11) danych osoby prowadzącej sprawy zamówień publicznych

12) zawieranych umów oraz kontroli w urzędzie.

13) azbestu

14) decyzji środowiskowych

15) azbestu

16) ochrony atmosfery

17) zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną

18) obiektów małej retencji

19) decyzji środowiskowych

20) ochrony przyrody

21) przydomowych oczyszczalni ścieków

22) kart adresowych zabytków nieruchomych w Gminie Chynów

23) wykazu zawartych umów oraz wykazu przetargów od dn. 01.10.2013 r.

24) liczby pism wpływających przez epuap w roku 2014

25) sposobów i skutki wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”

26) sposobu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w 2015 roku dot. podpisania umowy lub dotacji z Inspektoratem Towarzystwa Ochrony Zwierząt

27) udostępnienia operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych,

28) wykazu spadków nieobjętych z terenu gminy Chynów

29) stanu mienia komunalnego Gminy Chynów

30) statystyki ilościowej ludności w podziale na miejscowość,

31) podania liczby wniosków o udostępnienie danych w celach badawczych, statystycznych lub badania opinii publicznej

32) podania aktualnej liczby mieszkańców gminy,

33) EZD, Rejestru Planów, Edytora XML, ESP, Systemu informacji przestrzennej.

34) zakupu urządzeń i usług telekomunikacyjnych.

35) materiałów eksploatacyjnych do drukarek i oprogramowania do realizacji przelewów.

36) systemów dziedzinowych wykorzystywanych przez Urząd Gminy.

37) zakupu papieru, tonerów, serwisu i dzierżawy drukarek w UG w 2014 roku

38) EZD, Rejestru Planów, Edytora XML, ESP, Systemu informacji przestrzennej.

39) wymogów określonych w KRI, systemów operacyjnych wykorzystywanych w Urzędzie Gminy i licencji na oprogramowanie.

40) systemów dziedzinowych wykorzystywanych przez Urząd Gminy.

41) umów zawieranych przez UG w okresie I - VI 2015, kontroli i sprawozdania z 2014 r.

Wykaz wniosków, które wpłynęły do Urzędu Gminy w 2016r

Wnioski o udzielenie informacji publicznej w sprawie:

1) podmiotów publicznych będących odbiorcą gazu ziemnego.

2) udziału samorządu w spółkach prawa handlowego.

3) udostępnienia informacji publicznej w zakresie obsługi prawnej gminy wraz z kopiami umów o prowadzenie obsługi prawnej w latach 2015-2016 oraz kto prowadzi sprawy sądowe Gminy.

4) udostępnienia informacji do kogo został zadekretowany rzeczony wniosek w zakresie podnoszenia kwalifikacji urzędników.

5) uzyskania dostępu do informacji publicznej zawartej w umowach cywilnoprawnych zawartych przez organ w miesiącach od 1 stycznia 2015r. do 1 lipca 2015r.

6) uzyskania dostępu do informacji publicznej o przekazanie całości umów cywilnoprawnych między organem, a osobami prawnymi i fizycznymi.

7) budowy Sali gimnastycznej w Sułkowicach.

8) dokonanych zakupów mebli do urzędu.

9) odzyskania podatku VAT.

10) ilości podatników.

11) budżetu obywatelskiego.

12) obsługi prawnej referatu gospodarki komunalnej.

13) ankiety dot. mieszkań chronionych

14) informacji dotyczących wodociągów, kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

15) działalności kół gospodyń wiejskich na terenie gminy

16) azbestu

17) przydomowych oczyszczalnie ścieków

18) planu zaopatrzenia w ciepło

19) planu zaopatrzenia w ciepło

20) zaopatrzenia w ciepło

21) wojewódzkiego programu ochrony środowiska

22) efektywności energetycznej

23) wyrobów azbestowych

24) inwestycji w ochronie środowiska

25) gospodarki niskoemisyjnej

26) azbestu

27) wniosku o archiwizację przesłanych informacji

28) decyzji środowiskowych

29) ochrony atmosfery

30) oczyszczani ścieków

31) o rodzaju zagospodarowania terenu

32) cmentarzy Komunalnych na terenie gminy Chynów

33) udostępnienia rejestru decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego za okres od I do V 2016 r.

34) udostępnienie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego za VI, VII 2016 r.”

35) zakupu maszyn budowlanych (wniosek z dn. 14.01.2016 r.)

36) dróg gminnych oraz przejazdów kolejowo – drogowych (wniosek z dn. 22.01.2016 r.)

37) umowy na „Przebudowę drogi dojazdowej do pól Budziszynek - Zawady w istniejącym pasie drogowym” (wniosek z dn. 26.01.2016 r.)

38) ankiety dot. badania pn. „Ocena obecnego stanu i perspektyw rozwoju alternatywnych metod realizacji zadań publicznych poprzez zaangażowanie kapitału prywatnego w Polsce” (wniosek z dn. 16.03.2016 r.)

39) terminu zakończenia zadania p.n. „Budowa sali sportowej z zapleczem połączonej z istniejącą Publiczną Szkołą podstawową w miejscowości Sułkowice” (wniosek z dn. 08.04.2016 r.)

40) internetowych form publikacji przetargów i komunikatów (wniosek z dn. 23.05.2016 r.)

41) wykazu przedsiębiorców posiadających zezwolenia alkoholowe

42) sposobów i skutki wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”

43) sposobu realizacji zapisów ustawy o ochronie zwierząt Art.11a

44) zbiorczych protokołów z oszacowania szkód w budynkach i innych środków trwałych gospodarstwach rolnych z lat 2013-2015

45) opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie w latach 2015 i 2016

46) sprawowania przez Gminę opieki nad bezdomnymi zwierzętami

47) wykonania prawa pierwokupu przez Gminę Chynów

48) podania aktualnej liczby mieszkańców miejscowości Ostrowiec,

49) statystyki ilościowej ludności w podziale na miejscowość,

50) statystyki ilościowej ludności w podziale na miejscowość, ulicę, dom, lokal,

51) podania liczby zameldowanych mieszkańców miejscowości Nowe Grobice w roku 2006 i 2016,

52) statystyki ilościowej ludności w podziale na miejscowość, ulicę, dom, lokal,

53) liczby dzieci urodzonych w latach 2010 - 2016 i zameldowanych na terenie gminy Chynów.

54) systemów dziedzinowych wykorzystywanych przez Urząd Gminy.

55) wydatków obejmujących oprogramowanie, infrastrukturę teleinformatyczną, usługi i utrzymanie systemów.

56) incydentów związanych z bankowością elektroniczną.

Maria Jaskółowska

Sekretarz Gminy Chynów

odpowiedz przez PUCHACZÓW 3

W odpowiedzi na wniosek dotyczący ilości wniosków o udostępnienie
informacji publicznej za lata 2014 - 2016 w załączniku przesyłam skany
ewidencji , w 2014 - 4 wnioski, w 2015 - 20 wniosków a w 2016 - 46
wniosków o udostępnienie informacji.

--
Katarzyna Wójcik-Kęcik
Sekretarz Gminy Puchaczów

Urząd Gminy Puchaczów
ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów
tel. (81) 75-75-012
NIP: 713-10-45-716, REGON: 000550143

---------------------------------------
Wiadomość ta przeznaczona jest wyłącznie dla jej adresata i może zawierać informacje zastrzeżone i prawnie chronione.
Jeżeli przez pomyłkę otrzymali Państwo niniejszą wiadomość, prosimy o poinformowanie o tym fakcie nadawcy
i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

This e-mail is intended solely for the addressee, may contain proprietary and legally privileged information.
If you have received this e-mail by mistake please notify the sender and delete this e-mail along with attachments.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RZEKUŃ 4

Odpowiedź

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA 3

OG.1431.16.2017
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:
1. 48
2. 62
3. 71
4. w załączniku
5. w załączniku
6. w załączniku

Z poważaniem
Maja Fila

Udzielenie infomacji publicznej - rejestr wniosków przez SKÓRCZ 2

W załączeniu przesyłam odpowiedź w przedmiocie wniosku o udzielenie
informacji publicznej - rejestr wniosków .

Część pierwsza rejestru ...

Z poważaniem

Urząd Miejski w Skórczu

Wojciech Wierzbowski

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez BAĆKOWICE 1

W załączeniu przesyłam skany wniosków o udostępnienie informacji
publicznej za lata: 2014- 37szt.za 2015r- 29szt., za 2016r - 39szt.

Zofia Kuchniak
Insp. d/s kanc.gospod.

odpowiedź informacja publiczna przez TUCHOMIE 5

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn. 21
lutego 2017 r., w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi Wójta Gminy
Tuchomie (pismo z dn. 6 marca 2017 r., znak OP.1431.13.2017 wraz z
załącznikami - spisami wniosków o udzielenie informacji publicznej za
lata 2014, 2015 oraz 2016 w formacie .xls (arkusze kalkulacyjne)).

Z poważaniem,
--

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez NAŁĘCZÓW 2

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z
dnia 21 lutego 2017 r.

Z poważaniem

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MARGONIN 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

/-/ Łukasz Malczewski

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Margonin

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DĘBNO 4

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, otrzymany od Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 21 lutego 2017 r. w zakresie liczby wniosków pisemnych o informację publiczną za rok 2014, 2015 i 2016 (e-mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) oraz udostępnienia ich ewidencji/spisu/rejestru, Urząd Gminy Dębno przesyła odpowiedź.

Z poważaniem,

Kamila Drużkowska-Mytnik
Referat Organizacyjny
Urząd Gminy Dębno
Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno
tel. 14 631 85 60

odpowiedź na wniosek przez GOLENIÓW 1

Goleniów, 17 marca 2017 r.

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem
Edyta Guzikiewicz - UGiM Goleniów

Odpowiedź na wniosek przez MIĘDZYLESIE 1

Odpowiadając na wniosek dot. liczby otrzymanych wniosków o informację
publiczną przedstawiam dane wg kolejności pytań zawartych w niniejszym
wniosku:
1. 2014 r. - 23 wnioski
2. 2015 r. - 36 wniosków
3. 2016 - 33 wnioski

W załączeniu kopia rejestru wniosków z 2014, 2015 i 2016 r.

Aleksandra Kruk
Sekretarz MiG Międzylesie

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ROŚCISZEWO 3

Odpowiadając na poniższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej, Urząd Gminy w Rościszewie informuje, że:
W 2014 r. wpłynęło - 57 wniosków o informacje publiczną, w 2015 r. - 42, a w 2016 r. - 57.

Scany ewidencji z poszczególnych lat przesyłam w załączniku.

Z poważaniem
Romana Hoffman
Sekretarz Gminy
Tel. 24 2764076

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MILEJCZYCE 5

W dniu 2017-02-21 o 21:44, sprawa-2327@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Dzień dobry.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w
zakresie wniosków otrzymanych przez Urząd Gminy Milejczyce w
poprzednich latach informuję, że zarejestrowaliśmy wniosków:

w 2014r. - 16; w 2015r. - 23; w 2016r. - 16. W załączeniu przekazuję
skany rejestrów wniosków o udip w poszczególnych latach. Z poważaniem
Irena Siemieniuk

--
Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
telefon: 85 6579070
faks: 85 6579083
www.milejczyce.pl
gmina@milejczyce.pl

Odpowiedź na wniosek z dnia 21 lutego 2017r. o udostępnienie informacji publicznej. przez DOBRZEŃ WIELKI 4

<HTML><HEAD></HEAD><BODY dir=ltr><DIV dir=ltr><DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000"><DIV>&nbsp;</DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>

uzupełnienie załączników do poprzedniego meila przez ZBUCZYN 3

OA. 1431.2.2017

Odpowiadając na pytania zawarte we wniosku o udostępnienie informacji
publicznej złożonego mailem w dniu 21 lutego 2017 r. do Urzędu Gminy
Zbuczyn informuję:
Adn. 1. W 2014 r. do Urzędu Gminy Zbuczyn wpłynęło 14 wniosków o
udzielenie informacji publicznej.
Adn.2. W 2015 r. do Urzędu Gminy Zbuczyn wpłynęło 12 wniosków o udzielenie
informacji publicznej.
Ad. 3.W 2016 r. do Urzędu Gminy Zbuczyn wpłynęło 13 wniosków o udzielenie
informacji publicznej.

Adn 4, 5,6. W załączeniu przesyłam skany spisu spraw dotyczących wniosków o
udzielenie informacji publicznej za: 2014 rok, 2015 rok, 2016 rok.

Maria Konstańczuk
Sekretarz Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1

Odpowiedź na wniosek przez CZARNOCIN 1

Urząd Gminy w Czarnocinie w odpowiedzi na pismo przesłane drogą
elektroniczną udziela odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Gmina Czarnocin
Czarnocin 100
28-506 Czarnocin

tel. 413512028

udzielenie informacji publicznej przez MIĘKINIA 1

Dzień dobry,

W załączeniu pismo dotyczące udzielanie odpowiedzi na otrzymany wniosek
w zakresie informacji publicznej.

z poważaniem

--
Małgorzata Dyrda
Sekretarz Urzędu Gminy w Miękini

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZARNA 1

Urząd Gminy w Czarnej w odpowiedzi na poniższy wniosek informuje:

Ad. 1) - 2014 r. - 29 wniosków,
Ad. 2) - 2015 r. - 34,
Ad. 3) - 2016 r. - 35,
Ad. 4 - 6) - skany spisu wniosków o inf. publ. za lata 2014 - 2016 w załączeniu.
Z up. Wójta
Małgorzata Bartnik
Sekretarz Gminy

Fw: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSTASZEWO 3

Ostaszewo, dnia 9 marca 2017 r.
SG.1431.10.2017

Katarzyna Batko-Tołuć
Szymon Osowski
sprawa-2191@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Odpowiadając na poniższy wniosek o udzielenie informacji publicznej niniejszym informuję:
ad. 1. 41.
ad. 2. 57.
ad. 3. 47.
ad. 4. Rejestr za 2014 r. w załączeniu.
ad. 5. Rejestr za 2015 r. w załączeniu.
ad. 6. Rejestr za 2016 r. w załączeniu.

Jerzy Bełcik
Sekretarz Gminy Ostaszewo
e-mail: sekretarz@ostaszewo.pl

Urząd Gminy Ostaszewo
ul. Kościuszki 51
82-112 Ostaszewo
tel. 55 247 13 18
fax 55 247 13 69
www.ostaszewo.pl
ug@ostaszewo.pl

Informacja przez JAKUBÓW

Witam, wasz serwer pocztowy odrzuca wiadomości, proszę p podanie innego
adresu mail do korespondencji

Your message to<main@fedrowanie.siecobywatelska.pl> was automatically rejected:
Not enough disk quota

Reporting-MTA: dns; s0.hekko.net.pl
Final-Recipient: rfc822;main@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Action: failed
Status: 5.2.2

Your message to<backup@fedrowanie.siecobywatelska.pl> was automatically rejected:
Not enough disk quota

Reporting-MTA: dns; s0.hekko.net.pl
Final-Recipient: rfc822;backup@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Action: failed
Status: 5.2.2

--
Z poważaniem:
Joanna Żyłkowska
Inspektor Urzędu Gminy Jakubów
(tel. 25 757 91 90)

odpowiedź na wniosek o udostępnienie danych przez ZIĘBICE 4

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Z poważaniem,

--
Aneta Braszka
Referent ds. Administracyjno-Organizacyjnych
Urząd Miejski w Ziębicach
ul. Przemysłowa 10
57-220 Ziębice
tel. 74 8163 846
@: urzad@ziebice.pl