FW: Wniosek o informację publiczną przez SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE 1

Dzień Dobry,

W odpowiedzi do wniosku z dnia 15.10.2019 r. o udostępnienie informacji publicznej - poniżej udzielam odpowiedzi na pytania w kolejności opisanej w mailu:

Ad. 1

Tak, w szpitalu zatrudnionych jest 6 dietetyczek.

Zakres obowiązków:

1) Planowanie jadłospisów okresowych zgodnie z zasadami Dietetyki oraz zakresem diet obowiązujących w szpitalu.

2) Właściwy dobór produktów do poszczególnych diet i kontrola ich jakości, a także ich wartości odżywczych i energetycznych pod kątem zgodności z normami żywieniowymi.

3) Prowadzenie dokumentacji żywieniowej: ruch chorych, asygnaty, dokumenty rozliczenia posiłków na poszczególne oddziały, zestawienia miesięczne.

4) Kontrola nad przygotowaniem indywidualnych diet zaleconych przez lekarza.

5) Dbanie o estetykę wydawanych posiłków.

6) Podawanie chorym posiłków oraz pomoc w karmieniu lub karmienie pacjentów, zgodnie z ustaleniami dietetycznymi.

7) Przeprowadzanie wywiadu żywieniowego u chorych.

8) Udzielanie wskazówek dietetycznych pacjentom wypisywanych ze szpitala po uprzedniej konsultacji lekarskiej.

9) Kontrola żywności donoszonej chorym przez ich rodziny.

Ad. 2

Na jednego dietetyka przypada ok. 53 pacjentów.

Ad. 3

Tak. Pacjenci informowani są przez lekarza lub pielęgniarkę.

Ad.4

Koszt wyżywienia pacjenta wynosi średnio 21 zł brutto (dane za okres styczeń – czerwiec 2019 r.)

Ad. 5

Nie. Szpital posiada własną kuchnię.

Ad. 6

Tak. W Szpitalu obowiązuje Księga Bezpieczeństwa Żywności zawierająca plan HACCP oraz zasady dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych opracowane na bazie Codex alimentarius czyli międzynarodowych zasad bezpieczeństwa żywności oraz zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2019, poz. 1952).

Dział Żywienia opracowuje codzienną dokumentację w programie komputerowym, który wylicza dane dotyczące wartości odżywczej i kaloryczności przygotowywanych dla pacjentów potraw bezpośrednio z tabel wartości odżywczej i kaloryczności Instytutu Żywności i Żywienia.

Ad.7

Tak. Nadzór nad jakością wydawanych posiłków dla pacjentów sprawuje Kierownik Działu Żywienia. Kontrola odbywa się w kilku obszarach:

1. Codzienna kontrola jakości, estetyki, wartości odżywczej i energetycznej posiłków – dietetycy (program ACS), nadzór Kierownik DŻ,

2. Codzienna kontrola prawidłowej temperatury obróbki termicznej potraw mięsnych – personel kuchni, nadzór Kierownik DŻ.

3. Cotygodniowa kontrola temperatury porcji – dietetycy i Kierownik DŻ.

Ad. 8

Tak. Pielęgniarki oddziałowe na bieżąco.

Ad. 9

Nie dotyczy

Ad. 10

Tak. Wdrożona jest procedura reklamacji dotyczących posiłków dla pacjentów, za realizację której odpowiada Kierownik Działu Żywienia.

Ad. 11

brak

Ad 12.

Nie.

Ad.13

Diety:

1. Ia Podstawowa

2. Ib Łatwo strawna

3. II Ścisła

4. III Kleikowa

5. IV Miksowana

6. V Niskotłuszczowa

7. VI Modyfikowana

8. VIIa Cukrzycowa

9. VIIb Cukrzycowa niskotłuszczowa

10. VIIc Cukrzycowa modyfikowana

11. VIII Ziemniaczana

12. IX Bezglutenowa

13. X Zapierająca

14. Xc Zapierająca ½ porcji

15. XI bez salicylatów i benzoesanów

Diety zostały opracowane na podstawie poniższych źródeł na potrzeby specyfiki chorób występujących u pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych. Bibliografia wg Procedury wew. szpitala: „Zasady dotyczące przygotowywania posiłków”:

1) „Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych i potraw” IŻŻ, Warszawa 2005

2) „Normy Żywienia populacji polskiej – nowelizacja” pod red prof. dr hab. n. med. M. Jarosza, IŻŻ Warszawa 2012

3) „Zasady prawidłowego żywienia w szpitalach” pod red prof. dr hab. n. med. M. Jarosza, IŻŻ Warszawa 2011

4) „Podstawy naukowe Żywienia w szpitalach” pod red. prof. dr hab. med. J. Dzieniszewskiego, dr med. L. Szpondera, prof. dr hab. med. B. Szczygła, prof. dr hab. med. J. Cochy, IŻŻ Warszawa 2001

Ad. 14

Szpital zawsze zapewnia dietę wskazaną przez lekarza dla pacjenta. W przypadku indywidualnej diety zaleconej przez lekarza, a nie występującej w wykazie diet, na bieżąco modyfikowane są przez dietetyka poszczególne elementy posiłków w celu eliminacji lub uzupełnienia produktów pod kątem wymaganej diety dla pacjenta.

Ad. 15

Tak.

Ad. 16

Tak. Apteka szpitalna dostarcza preparaty suplementy.

Z poważaniem

Specjalistyczny Szpital im. E Szczeklika w Tarnowie

ul. Szpitalna 13

33-100 Tarnów

Tel. 14 6310 404

email: organizacja@ssz.tar.pl

<http://www.ssz.tar.pl> www.ssz.tar.pl

RE: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KOŚCIERZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5

Dzień dobry,

Poniżej odpowiedzi na Państwa wniosek. Szpital ma dwie lokalizacje tj. w Kościerzynie oraz Dzierżążnie.

1. W szpitalu jest zatrudniony dietetyk (umowa o pracę) – zakres obowiązków w załączeniu

2. W obu szpitalach jest 450-500 pacjentów żywionych – dietetyk jeden. (Kościerzyna 250 + Dzierżążno 200).

3. Pacjent ma możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka. Konsultację zleca lekarz lub pielęgniarka oddziałowa – najczęściej jest to ustalane w czasie obchodu. Nie ma ogólnodostępnej informacji na oddziałach, ponieważ nie byłabym w stanie przyjąć wszystkich pacjentów.

4. Stawka diety 3 posiłkowej wynosi:

- w Kościerzynie 20,83 brutto;

- w Dzierżążnie 17,48 brutto;

5. Szpital korzysta z usług firmy cateringowej. W umowie nie określono minimalnej kwoty przeznaczonej na zakup składników użytych do przygotowania posiłków.

6. W umowie sprecyzowano: zawartość mięsa w wędlinach – nie mniej niż 60% mięsa, masło – zawartość tłuszczu mlecznego 82% - innych parametrów nie określono.

7. Jakość posiłków kontroluje dietetyk. Kontrole odbywają się 2-5 razy w tygodniu.

8. Brak danych na ten temat.

9. W umowie z firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka z minimum 2- letnim doświadczeniem.

10. Nie mamy procedury zgłaszania skarg dotyczących żywienia.

11. Brak danych - uwagi dotyczące żywienia zapisywane są w protokołach pokontrolnych.

12. Nie było szkolenia.

13. Nomenklatura (rodzaje) diet dostępnych w szpitalu w załączeniu. Ponadto, w umowie zapisano:

Podstawę do sporządzania jadłospisów dla hospitalizowanych pacjentów stanowią:

- normy dotyczące żywienia pacjentów z uwzględnieniem wskazań żywieniowych dla poszczególnych jednostek chorobowych opracowane w oparciu o „Podstawy naukowe żywienia w szpitalach” oraz „Normy żywienia dla populacji polskiej” – nowelizacja z 2017 roku, wydanych przez Instytut Żywności i Żywienia

- zalecenia i wymagania Instytut Żywności i Żywienia zawarte w „Zasadach prawidłowego żywienia chorych w szpitalach”

- indywidualne diety wg wskazań lekarskich,

- uzasadnione zalecenia Zamawiającego

14. Firma jest zobowiązana dostarczyć każda dietę jakiej potrzebuje pacjent.

15. Tak.

16. Ze względu na koszty nie korzystamy z tego za często (częściej rodziny przynoszą pacjentom).

Z poważaniem

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Agnieszka Bielawa
Pełnomocnik ds. Zarządu i Marketingu

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.

Tel. 58/686-01-44

Re: Wniosek o informację publiczną przez ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNKOWIE

Czarnków , dnia 21.10.2019 roku

**

*Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć *

*członkowie zarządu***

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

*ul. Ursynowska 22/2*

*02-605 Warszawa *

*adres do kore**spondencji :
**sprawa-17303@fedrowanie.siecobywatelska.pl*
<mailto:sprawa-17303@fedrowanie.siecobywatelska.pl>**

Dot. wniosku o dostęp do informacji publicznej z dnia 17.10.2019
roku,doręczonego podmiotowi leczniczemu w drodze mailowej w dniu
17.10.2019 roku.

W związku z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej z dnia
17.10.2019 roku, doręczonym do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
Szpitala Powiatowego w Czarnkowie , Dyrekcja podmiotu leczniczego
oświadcza jak poniżej.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej/Dz.U.2018.1330 t.j. z dnia 2018.07.10/(zwana dalej
u.d.i.p),określa zasady

postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób
fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach
danych. Ustawa powyższa nie jest jedynym aktem normatywnym zapewniającym
realizację prawa do informacji. Pewne informacje, będące informacjami
publicznymi, mogą być przedmiotem innych, szczególnych uregulowań
prawnych i dlatego sposób dostępu do takich informacji będą regulować
również i te inne szczególne ustawy. Taki zbieg różnych uregulowań
przewidział ustawodawca w przepisie art. 1 ust. 2 u.d.i.p,

stanowiącym normę rozwiązującą problemy kolizyjne uregulowań zawartych w
innych ustawach z u.d.i.p..

*/Artykuł 3 ust. 1 pkt 1/*
<https://sip.lex.pl/#/dokument/16913107#art%283%29ust%281%29pkt%281%29>*/u.d.i.p.
w sposób istotny ogranicza prawo dostępu do informacji publicznej,
stanowiąc, że dostęp do uzyskania informacji przetworzonej jest możliwy
w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu
publicznego. /*/Brak jest ustawowej definicji terminu „szczególna
istotność dla interesu publicznego”, należy jednak zwrócić uwagę na to,
że ustawodawca uznaje tu wyraźnie prymat interesu publicznego nad
interesem prywatnym i ogranicza prawo do informacji publicznej. /

*/Nie wystarczy przy tym, że uzyskanie informacji przetworzonej jest
istotne dla interesu publicznego/*/.(….) *W zakresie prawa dostępu do
informacji interes publiczny istnieje wówczas, gdy uzyskanie określonych
informacji mogłoby mieć znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania
państwa, np. w konsekwencji usprawniałoby działanie jego organów* (wyrok
WSA w Warszawie z dnia 22 lutego 2006 r., //II SA/Wa 1721/05/
<https://sip.lex.pl/#/dokument/520271983>/, Prok. i Pr. /

/2006, nr 5, poz. 53, LEX nr 178287)/

/Kamińska Irena, Matarewicz Jacek, Rozbicka-Ostrowska Mirosława,
Komentarz do spraw administracyjnych Wybrane zagadnienia.WK 2015  - 
monografia/.

W związku powyższym, Dyrekcja podmiotu leczniczego wnioskuje, w terminie
14 dni, od dnia doręczenia niniejszego pisma w drodze mailowej ,
wykazania przez Państwa powodów, dla których spełnienie Państwa żądań do
uzyskania informacji publicznejprzetworzonej, będzie szczególnie istotne
dla interesu publicznego.

Należy bowiem zauważyć, że interes odnosi się w swej istocie do spraw
związanychz funkcjonowaniem państwa oraz innych ciał publicznych jako
pewnej całości, szczególnie z funkcjonowaniem podstawowej struktury
państwa. Skuteczne działanie w granicach interesu publicznego wiąże się
z możliwością realnego wpływania na funkcjonowanie określonych
instytucji państwa , w konsekwencji usprawniałoby działanie jego organów.

Na dzień złożenia przez Państwa wniosku , podmiot leczniczy nie
dysponuje gotową informacją. Jej udostępnienie wymaga podjęcia
dodatkowych czynności polegających m.in. na ustaleniu danych ,
stanowiących informacje , o które Państwo wnioskujecie.

Ponadto należy zauważyć, iż w ocenie podmiotu leczniczego treść Państwa
wniosku stanowi nadużycie prawa do informacji publicznej, gdyż pytania
dotyczą kwestii innych , niż przewidział ustawodawca w u.d.i.p.

p.o. Dyrektora
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
dr n. med. Błażej Ciesielczyk

W dniu 2019-10-17 o 10:45, sprawa-17409@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Wyżywienie w szpitalu przez PROMED P.ŁACH R.GŁOWACKI SPÓŁKA JAWNA

Dzień dobry, w odpowiedzi na Państwa zapytanie odnośnie wyżywienia w
szpitalu pragniemy poinformować, że charakter świadczeń udzielanych w
naszym oddziale szpitalnym (są to laryngologiczne zabiegi planowe, w
czasie których pobyt pacjenta w oddziale nie przekracza 3-4 godzin)
powoduje, że pacjenci nie spożywają posiłków w czasie hospitalizacji.

--
Z poważaniem
Tomasz Suchecki
PROMED P.Łach R.Głowacki spółka jawna
osiedle Oświecenia 44, 31-636 Kraków
+48 600 22 99 40

--
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Re: Wniosek o informację publiczną przez "UZDROWISKO WYSOWA" SPÓŁKA AKCYJNA 1

Witam,

przesyłam w załączniku odpowiedź Uzdrowiska Wysowa S.A. na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

W dniu 2019-10-15 o 22:29, sprawa-16516@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Serdecznie pozdrawiam
Agnieszka Manista
Sekretariat

<http://uzdrowisko-wysowa.pl/> *"Uzdrowisko Wysowa" S.A.
38-316 Wysowa-Zdrój 149
tel.(0-18)353-24-00
fax.(0-18)353-24-47
www.wysowianka.pl <http://www.wysowianka.pl>;
www.uzdrowisko-wysowa.pl <http://www.uzdrowisko-wysowa.pl> *
KRS nr 0000029238 Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście
XII Wydział Gospodarczy, NIP 738-000-55-90; REGON 000299140;
Kapitał zakładowy wpłacony w całości w kwocie 12 550 000,00 PLN

FW: Odpowiedzi do Ankiety Żywieniowej z załącznikami przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KRAKOWIE 3

Pozdrawiam

mgr Halina Gołda

SP ZOZ MSWiA w Krakowie

30-053 Krakow

ul. Kronikarza Galla 25

tel. 12 6623110

e-mail: goldah@zozmswiakrakow.pl

informacja publiczna przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ "SANATORIUM" IM.JANA PAWŁA II W GÓRNIE 1

W odpowiedzi na wniosek przesyłam informację

Z poważaniem

Łukasz Ziemniak

SPZZOZ "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie

tel: 17 77 15 384, 601 144 384

Temat:

Wniosek o informację publiczną

Data:

2019-10-17 10:44

Od:

sprawa-17356@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Do:

biuro@gorno.eu <mailto:biuro@gorno.eu>

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie
zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to
wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej
na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak,
to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na
zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do
przygotowania posiłków - chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków
oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak,
wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto
(stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia
dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za
kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz
ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia
wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające
powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe
ilości białka)?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-17356@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-17356@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872

Re: Wniosek o informację publiczną przez PRYWATNA LECZNICA CERTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Dzień dobry,

Poniżej odpowiedzi z Prywatnej Lecznicy Certus w Poznaniu.

Odeślij proszę odpowiedzi:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków. TAK
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka? wszyscy Pacjenci hospitalizowani w ramach NFZ
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów? istnieje - informacje przekazuje lekarz prowadzący
4. Jaka jest wysokość cał o ściowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala? = 28,91 zł brutto
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków? TAK - firma gotuje na terenie szpitala. W umowie nie określono min. kwoty/procentu.
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie. TAK, posiada (w załączeniu)
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak cz ęsto one się odbywają? tak - kontrola po stronie dietetyka (1 x raz w miesiącu)
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak cz ęsto one się odbywają? tak - oddziałowe (codziennie)
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka? w umowie określono kontrole dietetyka po stronie szpitala
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg? pacjenci za pomocą ankiety mogą ocenić jakość posiłków - wszystkie opinie trafiają do Działu Obsługi Pacjenta, dalej do Dyrektora Szpitala, który podejmuje rozmowy z firmą cateringową.
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku. - nie prowadzimy statystyk w tym zakresie. Negatywne opinie są rzadkością.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? w 2018 roku n ie było szkolenia lekarzy w zakresie żywienia. Takie szkolenie było organizowane we wcześniejszych latach.
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala) - w załączeniu - w porozumieniu z dietetykiem.
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi? szpital jest w stanie zapewnić odpowiednią dietę.
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską? tak - dieta ustalana indywidualnie
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)? Wielokrotnie zamawialiśmy suplementy doustne - Nutridrinki i Nutrisony Energy - na Oddział Ogólny i Zabiegowy.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: [ mailto:sprawa-17217@fedrowanie.siecobywatelska.pl | sprawa-17217@fedrowanie.siecobywatelska.pl ]

Karolina Laskowska
Dyrektor Naczelny

dyrektor@certus.med.pl
...........................................................................................................................

Prywatna Lecznica Certus Sp. z o.o.
60-309 Poznań
ul. Grunwaldzka 156

NIP: 779-00-20-270
REGON: 630527774
Prywatna Lecznica Certus wpisana jest do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029467
Kapitał Zakładowy 51 000 zł

Od: "Iwona Jackiewicz" <iwona.jackiewicz@certus.med.pl>
Do: "Karolina Laskowska" <dyrektor@certus.med.pl>
Wysłane: czwartek, 17 października, 2019 10:42:25
Temat: Fwd: Wniosek o informację publiczną

Iwona Jackiewicz
Sekretariat Dyrektora

tel.: 618-877-820
faks: 618-877-822
szpital@certus.med.pl
...........................................................................................................................

Prywatna Lecznica Certus Sp. z o.o.
60-309 Poznań
ul. Grunwaldzka 156

NIP: 779-00-20-270
REGON: 630527774
Prywatna Lecznica Certus wpisana jest do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029467
Kapitał Zakładowy 51 000 zł

Od: sprawa-17217@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: "Iwona Jackiewicz" <szpital@certus.med.pl>
Wysłane: czwartek, 17 października, 2019 10:39:47
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-17217@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji --

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

informacja publiczna przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W OBORNIKACH 1

dzień dobry ,

SP ZOZ w obornikach w załączeniu przesyła  odpowiedz na złożone
zapytanie publiczne .

serdecznie pozdrawiam

Sak Maria

Re: Wniosek o informację publiczną sprawa 17276 przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W POZNANIU IM. PROF. LUDWIKA BIERKOWSKIEGO 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania.

--
Z wyrazami szacunku,
mgr inż. Katarzyna Melska

Kierownik Magazynu Centralnego i Zaopatrzenia/Specjalista ds. Żywienia
SP ZOZ MSWiA w Poznaniu
im. prof. Ludwika Bierkowskiego
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel: 61 846 46 16
katarzyna.melska@szpitalmswia.poznan.pl

Od: sprawa-17276@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: marketing@szpitalmswia.poznan.pl
Wysłane: czwartek, 17 października, 2019 10:41:19
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-17276@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji --

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o przesłanie kopii (skanu) obwieszczenia Wójta Gminy Czerniewice zawierającego godziny rozpoczęcia i zakończenia polowań zbiorowych zaplanowanych na dzień 26.10.2019 na terenie Gminy Czerniewice, lub wskazanie adresu strony internetowej gdzie informacje te (godziny rozpoczęcia i zakończenia) zostały zamieszczone zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie.
Wskazaną informację proszę przesłać przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail sprawa-10043@pokot.pl
Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Re: Wniosek o informację publiczną przez SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. KS. BISKUPA JÓZEFA NATHANA W BRANICACH 1

Dzień dobry
W odpowiedzi na zadane pytania informujemy:

ad.1Tak

ad.2 średnio 504 pacjentów

ad.3 Tak . Indywidualnie przez pielęgniarkę oddziałową.

ad.4 6,35

ad.5 Nie

ad.6 Tak Zgodnie z wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia - załączyć
klasyfikacje diet

ad.7 Tak . Przewodnicząca Zespołu/ Koordynator ds.HACCP –Dietetyk, szef kuchni
–codziennie.

ad.8 tak/ pielęgniarka/codziennie

ad.9 Nie dotyczy

ad.10 tak/ pielęgniarka epidemiologiczne

ad.11 brak/brak

ad.12 nie

ad.13 załącznik rodzaje diet , źródło ich opracowanie - wiedza dietetyka
–wytyczne Instytutu Żywności i Żywienia

ad.14 Zapewniamy wszystkie diety wskazane przez lekarza

ad.15 Tak

ad.16 Tak


Aurelia Skowronek
Kierownik Sekcji Statystyki I Dokumentacji Medycznej
tel. 77 40 34 308

Specjalistyczny Szpital
im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice

odpowiedź na informację publiczną przez STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KUP 2

Dzień dobry

W załączeniu odpowiedź na wniosek dot. udzielenia informacji publicznej.

--
Anna Sowada
tel. 77 42 74 783

Stobrawskie Centrum Medyczne sp.z o.o. z siedzibą w Kup
46-082 Kup, ul.Karola Miarki 14
NIP:991-04-98-289, KRS:0000514922
Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy:11 9oo ooo PLN (wpłacony w całości)

Re: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu 2

Sz. P.
Katarzyna Batko-Tołuć,
Szymon Osowski
Członkowie Zarządu
Stowarzyszenia Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska

Odpowiadając na Państwa wiadomość e-mail z dnia 15.10.2019 r. w sprawie
udostępnienia informacji publicznych, w załączeniu przesyłam pismo nr
DN.076-31.2019 z dnia 22.10.2019 r.

Z poważaniem
dr n. med. Eligiusz Patalas
Dyrektor
Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu

W dniu 15.10.2019 o 22:41, sprawa-16629@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka

Sekretariat
Telefon: 52 3545 320
Email: sekr.nacz@szpitalino.pl <mailto:sekr.nacz@szpitalino.pl>

Logo

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
ul. Poznańska 97 I 88-100 Inowrocław
tel. + 48 (52) 354 55 00 I fax +48 (52) 354 52 79 I www.szpitalino.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
KRS 0000002494 I NIP: 556-22-39-217 I Regon: 092358780

/UWAGA: Informacja zawarta w niniejszej wiadomości lub dowolnym z jej
załączników może być chroniona i objęta zakazem jej ujawniania.
Jeśli czytelnik niniejszej wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem
lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi,
niniejszym informujemy, że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja,
powielanie niniejszej wiadomości lub jej załączników, bądź inne działanie
o podobnym charakterze jest zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość
omyłkowo, proszę bezzwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając
odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z komputera bez otwierania
załączników. Dziękujemy. /

RE: Wniosek o informację publiczną przez OŚRODEK DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "NOWY DWOREK" 2

Witam serdecznie!

Przesyłamy odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.

Odpowiedź: Nie

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?

Odpowiedź: nie dotyczy

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?

Odpowiedź: Nie, porady w tym zakresie udziela lekarz internista

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?

Odpowiedź: 7,50 zł. brutto, zwiększona stawka na okres świąteczny (ustalana każdorocznie)

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?

Odpowiedź: Nie

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.

Odpowiedź: Tak w załączeniu jadłospis

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

Odpowiedź: Tak na podstawie ankiet satysfakcji pacjenta.

8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

Odpowiedź: Nie tylko w przypadkach zdiagnozowanych zaburzeń odżywiania nadzorowane przez Kierownika Filii.

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?

Odpowiedź: nie dotyczy

10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?

Odpowiedź: Tak Dyrektor Ośrodka.

11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.

Odpowiedź: Brak

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

Odpowiedź: Nie

13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).

Odpowiedź: Opracowane na podstawie wskazań lekarza : wątrobowa: 1, bezmięsna: 1, cukrzycowa: 2,bez soli: 1. Ilości i rodzaje diet podane na dzień dzisiejszy są zmienne w zależności od wskazań lekarza.

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?

Odpowiedź: zapewniamy dietę, jeżeli jest ona wskazana przez lekarza.

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?

Odpowiedź: Nie, tylko na wskazanie lekarza

16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Odpowiedź: Tak jeśli jest takie wskazanie lekarza.

Pozdrawiam

Ewa Markowska

Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek”

wniosek o infromcję publiczna przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Witam

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.10.2019 informuję;

od. 1 w szpitalu zatrudnionych jest 3 dietetyków
od. 2 na jednego dietetyka przypada ok. 50 pacjentów
od. 3 istnieje możliwość otrzymania indywidualnej porady-informacje otrzymuje pacjent w trakcie dystrybucji posiłków w trakcie której obecny jest dietetyk
od. 4 wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej ( tzw. wsad do kotła)- 7.50 zł
od.5 szpital nie korzysta z usług firmy zewnętrznej
od.6 tak – określana jest w postępowaniach o zamówienie publiczne na zakup produktów dla potrzeb żywienia ( nasza strona internetowa ; www.szpital-nisko.pl)
od.7 tak- dietetyk w trakcie dystrybucji posiłków – na bieżąco
od.8 tak- dietetyk w trakcie dystrybucji posiłków
od.9 nie dotyczy
od.10 nie
od.11 nie było
od.12 nie
od.13 rodzaje diet stosowanych w naszym szpitalu:
-podstawowa
-łatwostrawna
-łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu
-dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów
-dieta łatwostrawna z ograniczeniem mleka
-dieta płynna
- diety indywidualne np; papkowa, miksowana , miękka, bogatoresztkowa, ubogoresztkowa bogatobiałkowa, niskobiałkowa, bezglutenowa
Diety opracowane są na podstawie Wytycznych Instytutu Żywienia i Żywności
od.14 szpital zapewnia diety wskazane przez lekarza
od.15 tak
od.16 w szczególnych wypadkach ze wskazań medycznych –tak

Pozdrawiam

Roman Ryznar
Z-ca dyr. ds ekon.administracyjnych
SPZZOZ w Nisku

sprawa-17332 przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOGATYNI

Szanowny Panie Szymonie

Poniżej odpowiadam na pytania przesłane przez Pana w wiadomości z dnia 17
października 2019 roku:

Ad.1 W naszym Szpitalu nie mamy zatrudnionego dietetyka.

Ad.2 Nie dotyczy.

Ad.3 Nie dotyczy.

Ad.4 Dzienna stawka żywieniowa przypadająca na jednego pacjenta wynosi
17,27zł.

Ad.5 Tak, korzystamy z zewnętrznej firmy cateringowej w podpisanej umowie
nie określono minimalnej kwoty przeznaczonej na zakup składników
spożywczych.

Ad.6 Dokumentacja regulująca jakość produktów używanych do przygotowywania
posiłków znajduje się w siedzibie firmy cateringowej i jest dostępna do
wglądu na życzenie kierownictwa naszej placówki.

Ad.7 W szpitalu jakość posiłków poddawana jest codziennie kontroli którą
wykonuje pielęgniarka oddziałowa na poszczególnych oddziałach.

Ad.8 Odpowiednią iliść pokarmu spożywaną przez pacjenta każdorazowo(po
każdym posiłu) kontroluje pielęgniarka odcinkowa na danym oddziale.

Ad.9 W umowie zamieszczono wpis że usługi realizowane przez firmę
cateringową powinny być wykonane w sposób należyty, o dpowidniej jakosci, w
szcególnośbci w zakresie kalrycznosci, zgodnie z obowiązujacymi przepisami
prawa i normanmi, z zachowaniem warunków i wymogów sanitarnych.

Ad.10 Procedura zgłaszania skarg jest zamieszczona w regulaminie placówki i
jest do tego wyznaczona osoba odpowiedzialna za kontakt z firmą cateringową.

Ad.11 D dnia dzisiejszego nie odnotowaliśmy skarg dotyczacych niewłasciwego
żywienia /zatrucia w naszym Szpitalu.

Ad.12 W roku 2018 lekarze zatrudnieni wnaszj placówce nie przechodzili
szkoleń z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych.

Ad.13 Rodzeje diet stosowanych: podstawowa, lekka, cukrzycowa,
wysokobiałkowa, wątrobowa, wrzodowa, ścisła, bezmleczna, bezglutenowa,
wegetariańska, trzustkowa, płynna, przecierana, bogatozmiksowana do PEG-a,
bezsolna wysokobiałkowa, lekka be cytrusów. Źródłem ich opracowania jest
wiedza lekarza i wewnętrzne regulacje Szpitala.

Ad.14 Firma cateringowa jest w stanie zaoewnić pacjentowi każdą dietę
wskazaną przez lekarza.

Ad.15 Tak.

Ad.16 Nie.

Z poważaniem

Zdzisława Hincewicz

Pielegniarka Naczelna

SP ZOZ w Bogatyni

Tel. 075 77 32 032 wew. 101

e- mail: naczelna@zozbogatynia.pl

odpowiedź na wniosek przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.J.Gromkowskiego 1

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, WSS im. J. Gromkowskiego w załączeniu przesyła odpowiedź.

Z poważaniem

Katarzyna Sojka
Inspektor ds. Administracyjnych
Sekcja Organizacyjno - Prawna
Dział Organizacji i Nadzoru
tel. (71) 39-57-587 lub wew. 287
e-mail: ksojka@szpital.wroc.pl
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego
ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
www.szpital.wroc.pl<http://www.szpital.wroc.pl/>
NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

Re: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL NA WYSPIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłamy odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem
Patrycja Jakubik

Wniosek oinformację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE 2

Dzień dobry,

SPZOZ w Wolsztynie przesyła odpowiedzi na poniższe pytania wraz z
załącznikami.

Z poważaniem

--
Sekretariat SPZOZ
w Wolsztynie
ul. Wschowska 3
64-200 Wolsztyn
tel. 68 347-73-55
mail: sekretariat@spzozwolsztyn.pl

W dniu 17.10.2019 o 10:43, sprawa-17322@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Sekretariat SPZOZ
w Wolsztynie
ul. Wschowska 3
64-200 Wolsztyn
tel. 68 347-73-55
mail: sekretariat@spzozwolsztyn.pl

FW: Wniosek o informację publiczną przez Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na złożony przez Państwa drogą elektroniczną wniosek z dnia 15.10.2019 w sprawie uzyskania informacji w zakresie prowadzenia dietetyki przez Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego (dalej Instytut) na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., uprzejmie informuję, że Instytut jest w trakcie wygaszania działalności co w konsekwencji doprowadzi do jego likwidacji.
Ze względu na odejście z pracy merytorycznych osób nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie zadane pytania, gdyż od 1 lipca br. jedynymi pracownikami, których zatrudnia Instytutu jest jedynie kilku pracowników administracyjnych.
Mając powyższe na uwadze wyjaśniam co następuje:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
Ad. 1. Instytutu obecnie nie zatrudnia dietetyka/dietetyków.

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
Ad. 2. Obecnie nie są przyjmowani pacjenci.

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
Ad. 3. Ze względu na brak przyjęć pacjentów oraz brakiem zatrudnienia dietetyków nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie.

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
Ad. 4. Ze względu na brak przyjęć pacjentów oraz brakiem zatrudnienia dietetyków nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie.

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
Ad. 5. Instytut nie korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej.

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
Ad. 6. Ze względu na brak przyjęć pacjentów oraz brakiem zatrudnienia dietetyków nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie.

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
Ad. 7. Ze względu na brak przyjęć pacjentów oraz brakiem zatrudnienia dietetyków nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie.

8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
Ad. 8. Ze względu na brak przyjęć pacjentów oraz brakiem zatrudnienia dietetyków nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie.

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
Ad. 9. Instytut nie korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej. Brak umowy.

10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
Ad. 10. Ze względu na brak przyjęć pacjentów oraz brakiem zatrudnienia dietetyków nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie.

11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
Ad. 11. Ze względu na brak merytorycznych osób Instytut nie jest wstanie odpowiedzieć na zadane pytanie.

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
Ad. 12. W aktach pracowniczych nie widnieją zaświadczenia/certyfikaty itp. z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu.

13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
Ad. 13. Ze względu na brak przyjęć pacjentów oraz brakiem zatrudnienia dietetyków nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie.

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
Ad. 14. Ze względu na brak przyjęć pacjentów oraz brakiem zatrudnienia dietetyków nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie.

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
Ad. 15. Ze względu na brak przyjęć pacjentów oraz brakiem zatrudnienia dietetyków nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie.

16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?
Ad. 16. Ze względu na brak przyjęć pacjentów oraz brakiem zatrudnienia dietetyków nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie.

z wyrazami szacunku

---------------------------------------------------------------------
Marcin Ozygała

p.o. Dyrektora
Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
tel: (32) 634 12 82
kom: 515-665-305
e-mail: marcin.ozygala@coi.pl<mailto:marcin.ozygala@coi.pl>, m.ozygala@imp.sosnowiec.pl<mailto:m.ozygala@imp.sosnowiec.pl>

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji lub podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeżeli Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich komputerów.

Re: Wniosek o informację publiczną przez 'SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 7

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznych.

Z poważaniem
Monika Grygiel
sekretariat

W dniu 2019-10-15 o 22:15, sprawa-16407@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin
Tel.: (062) 33 22 350
Fax: (062) 33 22 359
sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604
Sšd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego
Numer KRS 0000354792
Kapitał zakładowy 42.152.000,00 PLN

Uwaga: Treœć niniejszej wiadomoœci może być poufna i objęta zakazem jej ujawniania. Jeœli czytelnik niniejszej wiadomoœci nie jest jej zamierzonym adresatem, pracownikiem lub poœrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, niniejszym informujemy, że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja lub powielanie niniejszej wiadomoœci jest zabronione. Jeżeli otrzymałeœ tę wiadomoœć omyłkowo, proszę bezzwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłajšc odpowiedŸ na niniejszš wiadomoœć i usunšć jš z poczty.
Dziękujemy „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.

Re: Wniosek o informację publiczną przez CENTRUM MEDYCZNE UJASTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do wniosku o informację publiczną, w załączeniu przekazuję
odpowiedź.

Z poważaniem
Beata Janik
Kierownik ds. Administracji

Szpital Dziecięcy przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 1

Przesyłam Państwu odpowiedzi na pytania. Pozdrawiam