(bez tematu) przez ZAKŁAD KARNY W BARCZEWIE 1

z poważaniem

Daria Kocjan

Inspektor Zakładu Karnego w Barczewie

Sekretariat

email: zk_barczewo@sw.gov.pl<mailto:zk_barczewo@sw.gov.pl>

tel. 89 532 87 01

VoIP. 6 100 000

RE: Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W OLSZTYNIE 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek.

Sekretariat WSS w Olsztynie

_____

dot. Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYCHODZIE 1

Witam.
W załączeniu przesyłam odpowiedź SPZOZ w Międzychodzie na maila z dnia
17.10.2019 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Pozdrawiam
*Monika Drzewiecka*
Kierownik Sekcji Analiz i Statystyki Medycznej
tel. +48 668 214 580

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie
ul. Szpitalna 10, 64-400 Międzychód
NIP: 595-13-40-382 REGON: 000310249
www.spzoz-miedzychod.com.pl <http://www.spzoz-miedzychod.com.pl/>

Re: Adm. 061-137/19 Odp.: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz 1

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 13.09.2019 r. (sygnatura Adm-061-137/19) zwracamy uwagę iż:

w pytaniu nr 8 Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach) - podstawą powinna być tutaj liczba spraw, które zarówno nie zostały zakończone w roku poprzednim i trwają w danym roku, jak i tych, które wpłynęły w tym danym roku do sądu. Chodzi o sprawy w całym sądzie w sumie, a nie w każdym wydziale osobno.
Stwierdzenie „średnia liczba spraw” w tym pytaniu zawarte oznacza sumę spraw w danym roku przypisaną do sędziów w podziale na liczbę sędziów w danym roku.
w pytaniu nr 9 i 10 - jak powyżej, chodzi zarówno o sprawy, które nie zostały zakończone w roku poprzednim i trwają w danym roku, jak i te, które wpłynęły w tym danym roku do sądu. Chodzi jednak o jednego sędziego z największą/najmniejszą liczbą spraw na cały sąd, a nie w poszczególnych wydziałach.
pytanie 11 dotyczy sędziego z największą liczbą przypisanych w danym roku spraw, a pytanie 12 dotyczy sędziów z najmniejszą liczbą takich spraw. Pytania te dotyczą całego sądu, a nie poszczególnych wydziałów. Aby uzyskać informacje, o które nam chodzi w powyższych pytaniach, należy wziąć pod uwagę liczbę wszystkich spraw przypisanych do sędziego np. w 2016 roku oraz ile spośród tych spraw zostało zakończonych w 2016 roku. Chodzi nam o stosunek spraw zakończonych do wszystkich prowadzonych przez sędziego w danym roku.

Z poważaniem,
Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca na podstawie Uchwały zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska z 27 listopada 2018 r. nr 8/XI/2018

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedź na wniosek przez "SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3

Dzień dobry,

odpowiedź na wniosek przesyłam w załączeniu.

Z poważaniem

--
Ilona Kubiak
Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością
Rzecznik prasowy
Pełnomocnik ds. praw pacjenta
Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.
ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz
T: +48 508 233 436
T: +48 65 546 24 13 wew. 251 E: ilona.kubiak@szpitalrawicz.pl
www.szpitalrawicz.pl
__________________________________

NIP: 699–19-19–769
REGON: 300904130
KRS: 0000316422
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 39 mln 365 tys. PLN w całości opłacony

Uwaga: Treść niniejszej wiadomości może być poufna i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli czytelnik niniejszej wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem, pracownikiem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, niniejszym informujemy, że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja lub powielanie niniejszej wiadomości jest zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, proszę bezzwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z poczty.
Dziękujemy, Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.

Note: The information contained in this message may be privileged and confidential and protected from disclosure. If the reader of this message is not the intended recipient, or an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify the sender immediately by replying to the message and deleting it from your computer.
Thank you, Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.

Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem poczty elektronicznej lub winny sposób (przekazanie wizytówki, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i niebędą profilowane.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do UODO,gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.

Administrator Danych Osobowych:
Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.., ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz,
e-mail: sekretariat@szpitalrawicz.pl, tel: 65 537 62 10

Inspektor Ochrony Danych: iod@szpitalrawicz.pl

Wniosek o informacje publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOSICACH 3

Dzień dobry,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Łosicach, w załączeniu przesyła odpowiedź na e-maila z dnia 17.10.2019r, godz.10.41. dotyczącego informacji publicznych.

SPZOZ Łosice
ul. Słoneczna 1
08-200 Łosice

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Twoja wiadomość

Do: Nowak Dagmara
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 28 października 2019 13:06:22 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 28 października 2019 13:21:42 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez SZPITAL MIEJSKI ŚW. JANA PAWŁA II W ELBLĄGU 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam pismo znak: SA.XIV.2015.2019 z dnia 28 października 2019r. stanowiące odpowiedź z wniosek z dnia 15.10.2019r. o udzielenie informacji publicznej.

Pozdrawiam
Małgorzata Kościn
Główny Księgowy

Szpital Miejski św. JANA PAWŁA II w Elblągu
Elbląg, Komeńskiego 35
e-mail: m.koscin@szpitalmiejski.elblag.pl
tel: 55 230 41 55, 55 239 44 05
-------------------
Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub uprzywilejowane informacje.Zakazane jest jakiekolwiek przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji lub podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeżeli Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich komputerów.

Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz 1

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 13.09.2019 r. (sygnatura Adm-061-40/19) zwracamy uwagę iż:

w pytaniu nr 9 i 10 - chodzi zarówno o sprawy, które nie zostały zakończone w roku poprzednim i trwają w danym roku, jak i te, które wpłynęły w tym danym roku do sądu, biorąc pod uwagę cały rok. Chodzi jednak o jednego sędziego z największą/najmniejszą liczbą spraw na cały sąd, a nie w poszczególnych wydziałach;

pytanie 11 dotyczy sędziego z największą liczbą przypisanych w danym roku spraw, a pytanie 12 dotyczy sędziów z najmniejszą liczbą takich spraw. Pytania te dotyczą całego sądu, a nie poszczególnych wydziałów. Aby uzyskać informacje, o które nam chodzi w powyższych pytaniach, należy wziąć pod uwagę liczbę wszystkich spraw przypisanych do sędziego np. w 2016 roku oraz ile spośród tych spraw zostało zakończonych w 2016 roku. Chodzi nam o stosunek spraw zakończonych do wszystkich prowadzonych przez sędziego w danym roku.

Z poważaniem,
Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca na podstawie Uchwały zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska z 27 listopada 2018 r. nr 8/XI/2018

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

RE: Wniosek o informację publiczną przez NAFIS SPÓŁKA AKCYJNA 1

Szanowni Państwo,

Przekazuję poniżej odpowiedzi na pytania:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków. NIE
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka? -
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów? TAK – jeżeli pacjent jest zainteresowany poradą.
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala? 16,63 zł brutto
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? TAK Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków? NIE
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie. – WYKAZ SKŁADNIKÓW POWODUJĄCYCH ALERGIE POKARMOWE
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają? Pielęgniarka/salowa codziennie
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają? Pielęgniarka codziennie
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka? NIE
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg? Ankieta satysfakcji pacjenta, w które zawarte są pytania dotyczące jakości żywienia
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku. - 0
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? NIE
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala). Dieta lekkostrawna, cukrzycowa, płynna, bezglutenowa, wysokobiałkowa, wątrobowa, niskokaloryczna.
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi? Jest w stanie zapewnić.
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską? TAK
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)? NIE

Z powazaniem

Anna Kobedza
Asystentka Zarzadu

GSM: + 48 691 222 990

<mailto:sekretariat@nafis.pl> sekretariat@nafis.pl
<http://www.nafis.pl/> www.nafis.pl

NAFIS S.A.
ul. Murna 3A/2
61-771 Poznan
Tel.: 061 6690211, 061 6690212, 061 8518315
Fax: 061 8518315 wew. 18

NIP: 778-143-65-97, REGON: 300308384
Nr rachunku bankowego: Bank Zachodni WBK S.A. 21 1090 2590 0000 0001 3036 2478
Zarejestrowana pod nr KRS 0000261283, w Sadzie Rejonowym Poznan-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydzial Gospodarczy
Kapital zakladowy: 3 952 000,00 PLN oplacony w calosci

_____

Wiadomosc ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu bedacego jej adresatem i moze zawierac poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przegladanie, przesylanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak równiez podejmowanie dzialan na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niz zamierzony adresat. Jezeli otrzymali Panstwo ta wiadomosc przez pomylke prosimy o poinformowanie nadawcy i usuniecie jej z komputera.
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please notify the sender and delete the material from your computer.?

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Nysie

Twoja wiadomość

Do: Tekiel Beata
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 28 października 2019 13:47:37 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 28 października 2019 13:56:24 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

WSZ w Koninie - informacja publiczna przez WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. DR. ROMANA OSTRZYCKIEGO W KONINIE 2

Szanowni Państwo,

w załączniku, przekazuję informacje publiczne, o które Państwo prosili.

Z poważaniem

Monika Gutkowska

Kierownik

Dział Organizacji i Zarządzania

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

tel. 63 240 4123

ul. Szpitalna 45

62-504 Konin

Fwd: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU 4

W odpowiedzi na wniosek o informacje publiczna SPZOZ w Kraśniku w
załączeniu przesyła pismo

Z poważaniem

Iwona Pikula

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: Thu, 17 Oct 2019 08:41:20 -0000
Nadawca: sprawa-17295@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-17295@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: poczta@spzoz.krasnik.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową).
Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników,
dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-17295@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

Re: Wniosek o informację publiczną - odpowiedź przez "Szpital Wielospecjalistyczny" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedz dot. wniosku o informację publiczną z
dnia 15.10.2019r

Justyna Mucha

W dniu 15.10.2019 o 22:18, sprawa-16503@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Wniosek o informację publiczną przez NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL NA SIEMIRADZKIEGO IM. RAFAŁA CZERWIAKOWSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłamy pismo.

Z poważaniem
Sekretariat Dyrekcji
-------------------------------------------
NZOZ Szpital na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego Sp. z o.o.
ul. Siemiradzkiego 1, 31-137 Kraków
tel. 12 634 48 78, NIP 6762222883, KRS 0000138500
www.siemiradzki.pl
Niniejsza wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla wskazanego w niej odbiorcy i może zawierać informacje poufne lub uprzywilejowane. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli nie jesteście Państwo adresatem tej informacji prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie nadawcy zwrotnie na adres e-mail oraz o usunięcie tej wiadomości z Państwa zasobów.
NZOZ Szpital na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego Sp. z o.o. jest administratorem danych Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych dostępne są na wyżej wskazanej stronie internetowej.

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY

Dzień Dobry,
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przedstawiony elektronicznie z dnia 15 października 2019 r., informuję co następuje:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
Odpowiedź:
Tak, szpital zatrudnia dietetyków.

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
Odpowiedź:
Ze względu na stale rotującą i dynamiczną liczbę pacjentów nie są prowadzone takie statystyki.

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
Odpowiedź:
Pacjent ma możliwość konsultacji dietetycznej poprzez zgłoszenie personelowi Kliniki takiej potrzeby.

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
Odpowiedź:
Osobodzień pacjenta to koszt 35,50 zł brutto.

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
Odpowiedź:
Tak, szpital korzysta z usługi cateringowej zleconej firmie zewnętrznej. Umowa zawiera zapisy dotyczące wsadu surowcowego do kotła.

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków - chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
Odpowiedź:
Umowa z firmą cateringową zawiera zapisy dotyczące jakości oraz składu poszczególnych diet.

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
Odpowiedź:
Kontrola jakości posiłków odbywa się codziennie przez uprawnionych pracowników WIM.

8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
Odpowiedź:
Układane jadłospisy dekadowe jak i dzienne są pod stałą merytoryczna kontrolą dietetyka, tak by wartości odżywcze i ilościowe były odpowiednie dla każdego rodzaju diety. Uprawnieni pracownicy WIM prowadzą codzienne kontrole gramatury porcji podawanych pacjentom.

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
Odpowiedź:
Tak.

10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
Odpowiedź:
Tak, jest wyznaczona komórka koordynująca do spraw żywienia.

11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.

Odpowiedź:
W podanych latach nie odnotowano zgłoszeń dotyczących zatruć pokarmowych. Z powodu nieprawidłowości w usłudze żywienia w podanym przez Państwa okresie wystawiono firmie cateringowej 6 kar finansowych, dotyczących w szczególności opóźnień w podawaniu posiłków.

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
Odpowiedź:
Tak, w 2018 r. lekarze przechodzili szkolenia z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu.

13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
Odpowiedź:
W szpitalu stosuje się 11 rodzajów diet leczniczych podstawowych oraz 8 rodzajów diet specjalistycznych. Każda z tych diet może być modyfikowana indywidualnie. Podstawę do sporządzania jadłospisów stanowią w szczególności przepisy ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2019 poz. 1252), zalecenia Instytutu Żywności i Żywienia w zakresie doboru składników w dietach oraz sposobu przygotowania poszczególnych diet, wyznaczone dla poszczególnych diet wartości odżywcze i energetyczne, oraz zalecenia lekarskie dotyczące opracowywania diet indywidualnych.

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
Odpowiedź:
Szpital zapewnia każdą dietę zleconą przez lekarza.

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
Odpowiedź:
Tak.

16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?
Odpowiedź:
Apteka szpitalna zapewnia wszelkie produkty potrzebne w WIM, niezbędne do jak najlepszej terapii pacjenta.

Z poważaniem

Zdzisław Żuchowski

Kierownik Wydziału Infrastruktury
Wojskowego Instytutu Medycznego
04-141 Warszawa, ul. Szaserów 128
tel. 261 816 260

Zanim wydrukujesz pomyśl o środowisku. | Before printing think about environment.

________________________________
Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, przeznaczone są wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość została adresowana.Jeśli nie jesteś wymienionym adresatem tej wiadomości, nie powinieneś jej rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować. Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, informujemy, że jej ujawnianie, kopiowanie, przesyłanie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w związku z treścią tej wiadomości jest surowo wzbronione.

This email and any files transmitted with it are intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this email. Please notify the sender immediately by email if you have received this email by mistake and delete this email from your system. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited.

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Szpital Powiatowy w Zawierciu 1

Dzień dobry.

W załączniku przesyłam skan odpowiedzi na pytania przysłane przez państwa.

--

Z wyrazami szacunku
* Karolina Bandziorowska
*

  tel: (032) 67 40 364
organizacyjny@szpitalzawiercie.pl <mailto:organizycyjny@szpitalzawiercie.pl>

------------------------------------------------------------------------
Szpital Powiatowy w Zawierciu <http://szpitalzawiercie.pl/>   Szpital
Powiatowy w Zawierciu
  ul. Miodowa 14
  42-400 Zawiercie

wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
0000126179, Sąd Rejonowy w Częstochowie, Rejestr Podmiotów prowadzących
działalność leczniczą nr 000000014125, Śląski Urząd Woj. w Katowicach
ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice; NIP: 649-19-18-293, REGON: 276271110

************  KLAUZULA POUFNOŚCI  *************

Niniejsza wiadomość i załączniki do niej objęte są klauzulą poufności.
Jest ona przeznaczona tylko i wyłącznie dla osoby do której jest
adresowana. Może ona zawierać zastrzeżone i poufne informacje i jeżeli
nie są Państwo jej wskazanym odbiorcą nie należy kopiować,
rozpowszechniać lub podejmować jakichkolwiek czynności w oparciu o nią.
Jeżeli wiadomość ta została przesłana do Państwa omyłkowo proszę
niezwłocznie poinformować o tym fakcie Nadawcę i usunąć ją z komputera.

Wniosek o informację publiczną przez KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II 4

Witam i pozdrawiam

Pozdrawiam

Dorota Zdebska

Kierownik Sekcji Kontroli Żywienia

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80

kom. 514 602 922

tel. 12 614 22 13

e-mail: dzdebska@szpitaljp2.krakow.pl

Niniejsza wiadomość może zawierać informacje prawnie chronione. Wiadomość
skierowana jest wyłacznie do adresata/adresatów i stanowi własność nadawcy.
Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w
jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszej wiadomości w całości
lub części bez zgody nadawcy jest zakazane i może stanowić naruszenie prawa.
Odbiorca, który otrzymał tę wiadomość przypadkowo, proszony jest o jej
nierozpowszechnianie, poinformowanie nadawcy, a następnie usunięcie
wiadomości.

Dotyczy wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez SZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW ŚW.JANA BOŻEGO W ŁODZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazujemy odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie otrzymania niniejszej
wiadomości.

--
Z poważaniem
Patrycja Pinciak

Asystent Dyrektora
Szpital Zakonu Bonifratrów
św. Jana Bożego w Łodzi sp. z o.o
ul. Kosynierów Gdyńskich 61, 93-357 Łódź
tel. 42 685 51 63, fax 42 685 51 69
e-mail: szpital@bonifratrzy.lodz.pl
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, numer KRS 0000340291,
NIP: PL 7292669818, REGON 100771970
Kapitał zakładowy: 10.773.850 zł opłacony w całości

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Lęborku

Twoja wiadomość

Do: poczta@lebork.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-09-01 21:35

odczytano w dniu 2019-10-28 15:28.

informacja publiczna przez SZPITAL CZERNIAKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

W odpowiedzi na Państwa wniosek u udostępnienie informacji publicznej z dnia
15 października 2019 r. w załączeniu przesyłam stosowną informację
publiczną.

Z poważaniem
Klaudia Jarząbek
Sekretariat Zarządu
Szpitala Czerniakowskiego
email: <mailto:klaudia.jarzabek@szpitalczerniakowski.waw.pl>
klaudia.jarzabek@szpitalczerniakowski.waw.pl
<http://www.szpitalczerniakowski.waw.pl/> www.szpitalczerniakowski.waw.pl
-----------------------------------------------------------------
Szpital Czerniakowski sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska
19/25, 00-739 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000678693, NIP: 521-293-24-55, kapitał zakładowy
w wysokości: 25.192.000,00 zł .
-----------------------------------------------------------------
Dokument ten zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte
tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata.

Jeśli nie są Państwo jego adresatem, to wszelkie rozpowszechnianie,
dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego
dokumentu lub informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę
wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami
oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you
are not the intended recipient (or have received this e-mail by mistake)
please notify the sender.

Adm.-058-40/19 przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej 1

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam pismo Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej z dnia 28 października 2019 roku (Adm.-058-40/19).

Anna Chmielarska

Kierownik Oddziału Administracyjnego

w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej

FW: Wniosek o informację publiczną przez Klinica 2000 K. Mróz Spółka Jawna

Dzień dobry.

W odpowiedzi na Państwa pismo, przesyłamy odpowiedzi na pytania.

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
nie

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
nie dotyczy

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
nie

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
37,26

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
tak, 50% stawki za posiłek

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
nie

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
tak, każdorazowo przed podaniem - pielęgniarki oraz raz w miesiącu –dyrektor lub dyrektor medyczny lub przełożona pielęgniarek

8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
tak – pielęgniarki, każdorazowo po zakończeniu posiłku przez pacjenta.

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
nie

10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
tak, osobą odpowiedzialną jest dyrektor medyczny

11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
2017 – 0, 2018 – 0

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
nie

13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
3 rodzaje diet - dieta podstawowa, dieta ubogo węglowodanowa, dieta płynna, wewnętrzne regulacje szpitala

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
istnieje taka możliwość, poprzez zamówienie konkretnej diety dedykowanej pacjentowi

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
nie

16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

nie

W uzupełnieniu powyższych odpowiedzi informujemy, że jesteśmy Prywatnym Szpitalem, który posiada kontrakt z NFZ jedynie na oddział okulistyczny – hospitalizacji planowej. Przyjmowani pacjenci tworzą dość specyficzną grupę. Czas pobytu na oddziale nie przekracza jednej doby. Posiłki podawane pacjentom przygotowywane są w formie gotowych kanapek, z powodu podeszłego wieku oraz specyfiki zabiegów (po zabiegach okulistycznych pacjenci w 99% mają opatrunek na operowanym oku). Sporadycznie pacjenci przebywają na oddziale w czasie pory obiadowej ale nawet wtedy ze względu na planowany zabieg muszą pozostać na czczo. Dodatkowo do dyspozycji pacjentów oraz ich rodzin pozostawiamy kawę, herbatę czarną, herbatę owocową, melisę, miętę oraz wodę mineralną butelkowaną. Koszty tych napoi nie są uwzględnione w dziennej stawce żywienia.

Re: Wezwanie do uzupełnienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez AgnieszkaZdanowicz

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wezwanie do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego przesyłam poniżej naszą odpowiedź.

Nie można zgodzić się ze stanowiskiem, jakoby nasz wniosek dotyczył informacji przetworzonej. Trudno tu podnieść konkretne argumenty, kiedy nie wskazali Państwo, na czym miałoby polegać przetworzenie informacji. Czynność materialno-techniczna, polegająca na udostępnieniu informacji publicznej, zawsze wiąże się z koniecznością wyszukania danej informacji. Ciężko wyobrazić sobie sytuację, w której podmiot w taki sposób (i w takiej formie) posiada informacje publiczne, aby móc je udostępniać bez konieczności wyszukiwania ich wśród innych informacji, nieobjętych przedmiotem wniosku.

Chcemy jednocześnie wskazać, że interesem publicznym stojącym za naszym wnioskiem o informację publiczną, jest dostarczenie opinii publicznej rzetelnej informacji o tym, jak wygląda wyżywienie w szpitalach. Temat ten budzi emocje, które jednak bardzo często są wywoływane powierzchownym spojrzeniem na sprawę np. zdjęciami podawanych dań. Trzeba również zwrócić uwagę, że żywienie ma znaczący wpływ na proces leczenia pacjentów i ich zdrowienie, co wykazano w wielu badaniach i publikacjach naukowych. Dlatego informacje na temat żywienia pacjentów w szpitalach powinny podlegać takiej samej kontroli społecznej, jak wszelkie procedury medyczne.

Z poważaniem,

Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca, na podstawie uchwały Zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska nr 8/XI/2018 z 27 listopada 2018 r.

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872