Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W BIAŁYMSTOKU 3

Dzień dobry,

W załączeniu przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek o informację publiczną przesłany do SP ZOZ MSWiA w Białymstoku w dniu 17 października 2019 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Z poważaniem,
Anna Ozorowska-Leniec
Kierownik
Sekcji Nadzoru Dokumentacji
SP ZOZ MSWiA w Białymstoku

RE: Wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 2

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłamy odpowiedzi na poniższe pytania.

Z poważaniem,

Joanna Kożuchowska

Kancelaria SPZOZ w Sokołowie Podlaskim

odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17 października 2019r.

Z poważaniem
Agnieszka Korytowska

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Floriana Ceynowy 7
83-300 Kartuzy
________________________________

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach, ul. Floriana Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy, tel.: +48 58 685 48 00, fax: +48 58 685 48 40, www.pczkartuzy.pl<http://www.pczkartuzy.pl/>, e-mail: sekretariat@pczkartuzy.pl<mailto:sekretariat@pczkartuzy.pl>, NIP: 5891941823, REGON: 220638287, Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000310917. Kapitał zakładowy w wysokości 33.035.000,00 PLN.

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy.

Adm.-058-138/19 / WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ przez Sąd Okręgowy w Gliwicach 1

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam pismo Pana Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 30 października 2019 roku, znak Adm.-058-138/19.

Z poważaniem
Dorota Deciuk
Oddział Administracyjny
Sąd Okręgowy w Gliwicach
ul. Kościuszki 15
44-100 Gliwice

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy: niezwłocznie powiadomić nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi, usunąć wiadomości, nie ujawniać i nie rozpowszechniać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie.

informacja publiczna przez SZPITAL WOJEWÓDZKI IM.ŚW.ŁUKASZA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARNOWIE 1

Dzień dobry

w załączeniu przekazuję skan odpowiedzi na pytania zadane w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Anna Roszczyńska-Kapusta
Dział Organizacji i Nadzoru

Informacja publiczna przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZESKU 1

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku w załączeniu przesyłam plik zawierający wnioskowane dane. Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Z poważaniem,

Izabela Duch

Dział Administracji Medycznej

SP ZOZ w Brzesku

Informacja publiczna przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z WARMIŃSKO-MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIE 3

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną, zgodnie z art. 6 ust. 1
pkt 1c ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 1429) SP ZOZ MSWiA z W-M CO w
Olsztynie udostępnia Państwu informacje zgodnie z przesłaną listą i
odrębnymi załącznikami.

Z upoważnienia

--
Z poważaniem
Beata Siwik

Zastępca Dyrektora d/s Pielęgniarstwa
SP ZOZ MSWiA z W-M CO w Olsztynie
Al. Wojska Polskiego 37
10-228 Olsztyn
tel. 89 539 80 15

Re: Wniosek o informację publiczną przez WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII IM. EUGENII I JANUSZA ZEYLANDÓW 2

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii przesyła odpowiedź
na Państwa zapytanie.

---
Z poważaniem
Magdalena Antoniewicz

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. E. i J.
Zeylandów
ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań
nr tel. 61 66 54 310

-------------------------
Poniższa informacja jest kierowana do osób fizycznych.
UWAGA ! Jeżeli jesteś osobą, która nie ukończyła 16 lat prosimy o
podanie kontaktu do rodzica lub opiekuna prawnego, który wyrazi zgodę na
przetwarzanie Twoich danych osobowych, o ile nie nastąpiło to w
korespondencji wcześniejszej. Informujemy, że Państwa dane osobowe
określone w mailu, na którego odpowiadamy, są przetwarzane przez
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i
Janusza Zeylandów (WCPiT), ul. Szamarzewskiego 62 60-569 Poznań, zgodnie
z Państwa intencją w celach komunikacji z Państwem oraz archiwizacyjnych
zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną, o ile treści te stanowić będą akta
sprawy. Dane osobowe o ile stanowią akta sprawy będą przechowywane
zgodnie z okresem archiwizacji w zależności od prowadzonej sprawy
zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. Podanie danych osobowych jest
warunkiem umownym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości kontaktu
za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku gdy Państwa korespondencja
będzie stanowiła akta sprawy przysługuje Państwu prawo do: dostępu do
danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do wniesienia
skargi do organu nadzorczego. W pozostałych przypadkach przysługuje
Państwu prawo do: usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych, dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa oraz kontrahentom WCPiT świadczących usługi serwisowe
poczty elektronicznej. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych
osobowych: daneosobowe@wcpit.org. Instrukcja Kancelaryjna –
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.

Re: Wniosek o informację publiczną. przez 20 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Z poważaniem
_______________________________________________
Dorota Gajewska
sekretariat
18 / 41 46 250
20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krynicy-Zdroju
33-380 Krynica-Zdrój
ul.Świdzińskiego 4
www.20wszur.pl [1]
krynica@20wszur.pl
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Administratorem Państwa danych osobowych jest 20 Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Krynicy-Zdroju, ul. Świdzińskiego 4, 33-380 Krynica-Zdrój.
Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób
kontaktujących się z 20. WSzU-R SPZOZ w Krynicy-Zdroju poprzez centralę
telefoniczną, pocztę elektroniczną lub tradycyjną znajduje się na naszej
stronie internetowej:

https://20wszur.pl/pl/8189/0/informacje-ogolne.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niniejsza wiadomość może zawierać informacje prawnie chronione.
Wiadomość skierowana jest wyłącznie do adresata / adresatów określonych
wyżej i stanowi własność nadawcy. Odbiorca, który otrzymał tę wiadomość
przypadkowo, proszony jest o jej nie rozpowszechnianie, a następnie
poinformowanie nadawcy i jej usunięcie. Rozpowszechnianie, kopiowanie,
ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie
informacji zawartych w niniejszej wiadomości w całości lub części jest
zakazane.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The information contained in this message may be privileged and
confidential and protected from disclosure. Information included in that
message is addressed only to the addressee/addressees determined above
and is the property of the sender. If you have received this
communication in error, please notify the sender immediately by replying
to the message and deleting it from your computer. Any dissemination,
distribution or copying of this communication to the third parties is
strictly prohibited.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Links:
------
[1] http://www.20wszur.pl

Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą - informacja publiczna przez NOWY SZPITAL W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Dzień dobry
Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą przesyła informacje o które Państwo prosili.
Pozdrawiam

Beata Pawluczuk
Biuro Zarządu
tel.: 41 240 1802

________________________________________
Od: BPawluczuk@nowyszpital.pl [BPawluczuk@nowyszpital.pl]
Wysłano: 29 października 2019 07:43
Do: Beata Pawluczuk
Temat: Message from KOSP11
Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość. Nadawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek błędy lub zniekształcenia w niniejszej wiadomości, które mogły powstać w wyniku jej elektronicznej transmisji. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę zwrócić się o przesłanie papierowej kopii niniejszej wiadomości do Grupa Nowy Szpital Holding S.A

Re: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL PUCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Poniżej przedstawimy odpowiedzi na pytanie:

1.Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową).
Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.

*Szpital bezpośrednio niezatrudnia dietetyka.Dietetyka zatrudniafirma
cateringowa*.

2.Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?

*Nie dotyczy*

3.Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?

*Nie*

4.Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadającej na 1 pacjenta szpitala?

*Całodzienna stawka żywieniowa przypadająca na 1 pacjenta wynosi 21.92
zł brutto*

5.Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?

*W umowie z zewnętrzną firmą cateringową określonokwotę na zakup
składników użytych do przygotowania posiłków.Wynosi ona 9zł*

6.Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych
do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną
posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków?
Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.

*W umowie zawarto zapisy dotyczące wartości odżywczej i źródła
pochodzenia poszczególnych składników odżywczych, wyeliminowania podaży
żywności modyfikowanej genetycznie, gotowych potraw w tym gotowych
potraw garmażeryjnych, zup w proszku, jajek w proszku, stosowania suszu
warzywnego, puree ziemniaczanego na bazie suszu, soi, produktów
masłopodobnych, miodu sztucznego ,nisko jakościowych wędlin o dużej
zawartości tłuszczu.Nie określono szczegółowych zapisów dotyczących
podaży dopuszczalnych ilości konserwantów, barwników, dodatków.*

7.Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

*Na bieżąco w ramach każdej dostawyprowadzone są kontrole w zakresie
temperatury, stanu organoleptycznego, obecności zanieczyszczeń . Wyniki
kontroli są dokumentowane. Nadzór sprawuje Pielęgniarka Naczelna z
udziałem pielęgniarek oddziałowych*.

8.Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?

*Kontrole prowadzone są na bieżąco. Nadzór bezpośredni sprawują
pielęgniarki w oddziałach z udziałem lekarzy oddziału*.

9.Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka?

*W umowie firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka*.

10.Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?

*Tak.  Skargi dotyczące żywienia monitoruje pielęgniarka naczelna, a
zatrucia pielęgniarkaepidemiologiczna*.

11.Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.

*Skarg i zatruć nie odnotowano*.

12.Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

*Tak – szkolenia indywidualne*.

13.Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).

*W wykazie zawartej umowy szpital wskazał 57 rodzajów dietdo
realizacjiŹródła opracowania diet: zalecenia Instytutu Żywności i
Żywienia w Warszawie oraz Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie*.

14.Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?

*Szpital zapewnia posiłki zgodnie z dietą wskazana przez lekarza*.

15.Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?

*Tak szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańskąna życzenie pacjenta*.

16.Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające
powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe
ilości białka)?*Szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe*.

Z poważaniem

Bożena Andryskowska
Pielęgniarka naczelna

Szpital Pucki Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 13 A
84 – 100 Puck

e-mail:sekretariat@szpitalpuck.pl
www:www.szpitalpuck.pl
tel. 58 / 380-16-61

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000462529, NIP: 587 170 04 18, REGON: 000308229
Kapitał zakładowy 7 041 846,74 PLN

odpowiedź na wniosek przez DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI - MEDINET SPÓKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Dzień Dobry

Szanowni Państwo przesyłam odpowiedź na wniosek  złożony w trybie 
dostępu do informacji publicznej.

Alicja Skwarczyńska

Kierownik ds. pielęgniarstwa Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. prof
Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o.

Re: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE 1

Szanowni Państwo,

Niniejszym działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie SPZOZ (dalej w skrócie „SPSK Nr 1”)
w odniesieniu do otrzymanego drogą elektroniczną wniosku o udostępnienie
informacji publicznej, po wnikliwej analizie jego treści, wskazuje się
co następuje:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową).
Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
Odp.: SPSK Nr 1 zatrudnia 3 dietetyków. Przykładowy zakres obowiązku w
załączeniu.

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
Odp.: Kwestia zależna od faktycznego obłożenia jednostki. Szpital w
swoich strukturach posiada obecnie 514 łóżek.

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
Odp.: Dietetycy udzielają porad dietetycznych pacjentom hospitalizowanym
w oddziałach SPSK Nr1 na zlecenie lekarza prowadzącego.

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
Odp.: Średni dzienny koszt wyżywienia (tj. 3 posiłki dziennie) za
pierwsze półrocze 2019 roku wynosił 20,62 zł.

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
Odp.: SPSK Nr 1 nie korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej.

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników,
dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
Odp.: Produkty używane do produkcji posiłków w SPSK Nr 1 są świeże,
urozmaicone, kupowane na bieżąco, bezpośrednio od producentów z którymi
Szpital zawarł umowę
w trybie określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r, poz. 1843).
Szpital wymaga, aby oznakowanie dostarczanych produktów było zgodne z
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014
roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych
(Dz.U. 2015 r., poz. 29 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 25 sierpnia
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2019 r., poz. 1252 z
późn. zm.).
Szpitalny Dział Żywienia prowadzi kontrolę wartości odżywczej posiłków
dla diety podstawowej na podstawie programu komputerowego „Dietetyk2”.
Ponadto Dział Żywienia podlega okresowym kontrolom przeprowadzanym przez
PPIS w Lublinie w ramach tzw. kontroli sanitarnej tematycznej dotyczącej
oceny żywienia pacjentów szpitala.

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
Odp.: Dział Żywienia opracował Receptury wszystkich potraw sporządzanych
w Kuchni w SPSK Nr1, przy czym każda receptura zawiera:
1.    Rodzaj diety;
2.    Wielkość porcji na 1osobę;
3.    Wartość odżywczą przeliczoną na 1 osobę;
4.    Listę składników wchodzących w skład potrawy w przeliczeniu na 1
osobę;
5.    Sposób przygotowania potrawy;
6.    Sposób wydania potrawy;
7.    Składniki, które mogą powodować alergię.
Przygotowanie posiłków odbywa się pod kontrolą Kierownika Kuchni oraz
Dietetyka.

8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?
Odp.: Dział Żywienia opracował „Minimalną gramaturę poszczególnych
posiłków i produktów” na podstawie, której są wydawane posiłki z Kuchni
Szpitalnej oraz porcjowane bezpośrednio pacjentowi w oddziałach SPSK Nr 1.
Za odpowiednie wyporcjowanie w Kuchni odpowiada osoba przygotowująca
daną potrawę (wg harmonogramu pracy) pod nadzorem Kierownika Kuchni i
Dietetyka.
Za odpowiednie serwowanie posiłku pacjentowi na oddziale odpowiada
personel oddziału.

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka?
Odp.: SPSK Nr 1 nie korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej.

10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
Odp.: Szpital nie prowadzi odrębnego rejestru skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia. Pacjenci są uprawnieni do
składania skarg i wniosków na zasadach ogólnych.

11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
Odp.: W latach 2017-2018 nie zgłaszano skarg dotyczących niewłaściwego
żywienia bądź zatrucia.

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
Odp.: Szpital nie prowadzi wyodrębnionego rejestru szkoleń z zakresu
zasad prawidłowego żywienia.

13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/ wiedza
dietetyka/ publikacje naukowe/ źródła internetowe/ wewnętrzne regulacje
szpitala).
Odp.: Dział Żywienia planuje i przygotowuje posiłki dla pacjentów na
podstawie zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia oraz zgodnie z
opracowaną na podstawie w/w zaleceń „Nomenklaturą Diet – Procedura
przygotowywania i podawania specyficznych form żywienia”, tj.:
1. Dieta podstawowa;
2. Dieta łatwo strawna;
3. Dieta bezsolna;
4. Dieta łatwo strawna z ograniczeniem substancji pobudzających
wydzielanie soku żołądkowego;
5. Dieta łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu;
6. Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów;
7. Dieta łatwo strawna niskobiałkowa;
8. Dieta łatwo strawna bogato białkowa;
9. Dieta bogato resztkowa;
10. Dieta ubogo resztkowa;
11. Dieta papkowata, płynna, sonda, kleikowa;
12. Diety indywidualne, np. ubogo energetyczna, bezglutenowa, bezmleczna
itp.
Przedstawione powyżej diety zostały opracowane zgodnie z następującą
literaturą:
1.    J. Dzieniszewski, L. Szponar, B. Szczygieł, J. Socha, „Podstawy
Naukowe Żywienia w Szpitalach”, wyd. Instytut Żywności i Żywienia,
Warszawa 2001.
2.    H. Ciborowska, A. Rudnicka „ Dietetyka – żywienie zdrowego i
chorego człowieka”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
3.    Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej – opracowanie
Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2016.

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
Odp.: Na zgłoszenie oddziału jest wprowadzana dieta indywidualna, jeżeli
w obecnej chwili Dział Żywienia nie dysponuje gamą odpowiednich
produktów dla danej diety, wówczas oddział zgłaszający występuje z
wnioskiem o zakup artykułów zgodnie z „Regulaminem postępowania przy
udzielaniu zamówień publicznych do równowartości 30000 euro”, na
podstawie którego są zamawiane produkty potrzebne do przygotowania
posiłków.

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?
Odp.: Tak – postępowanie j/w.

16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
dostarczające dodatkowe ilości białka)?
Odp.: Kwestią suplementacji zajmuje się Apteka Szpitalna.

Z poważaniem

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

W dniu 2019-10-15 o 22:56, sprawa-16814@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Wniosek o informację puubliczną przez Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego 1

W załączeniu odpowiedź odpowiedź na wniosek.

Cecylia Kempny
Sekcja Organizacyjno – Prawna
Szpital Powiatowy w Limanowej
Imienia Miłosierdzia Bożego
tel. 18 33 01 786

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy. Szpital Powiatowy w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego.

This information is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Unauthorised use this information by person or entity other than the intended recipient is prohibited by law. If you received this by mistake, please immediately contact the sender by e-mail or by telephone and delete this information from any computer. Thank you. Szpital Powiatowy w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego.

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO

Odpowiedź na wniosek przez Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Izabela Łapaj

Starszy Inspektor

Dział Zarządzania

Zagłębiowskie Centrum Onkologii

Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

ul. Szpitalna 13

41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 32 621 21 88

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ 1

Dzień Dobry
odpowiedź w załączeniu

Pozdrawiam
Iwona Bubrowiecka
Sekcja Kontraktowania i Organizacji Świadczeń
SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

RE: Wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach 2

Dzień dobry, w załączeniu skan odpowiedzi na wniosek o informację publiczną.

_________________________________________________
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Tel: (91) 384 20 61
___________________________
Sekretariat
Emilia Rutkowska
Kierownik sekretariatu
Tel: 913842061 wew: 210

sieć obywatelska.odt przez Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu 1

W odpowiedzi na e-maila przesyłamy odpowiedz na Państwa Zapytanie.

Anna Podsiedlik SWPZZPOZ w Radomiu

FW: Wniosek o informację publiczną przez KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek.

Z poważaniem

Barbara Łysiak

Dział Administracji

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Al. Modrzewiowa 22

30-224 Kraków

NIP 677-17-03-375

kom 667 001 041

„Niniejsza wiadomość jest własnością KCRiO i może zawierać informacje poufne i/lub prawnie chronione. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem (lub otrzymali Państwo tę wiadomość na skutek pomyłki), prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione.”

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii zwany dalej Administratorem, dane kontaktowe: tel.: 667 001 041, adres e-mail: iodo@kcr.pl Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celach związanych z komunikacją pomiędzy Administratorem a Panią/Panem, przez okres niezbędny do zakończenia komunikacji, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji powyższego celu oraz uprawnionym organom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi komunikację z Administratorem.

Odpowiedź dotycząca informacji publicznych. przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ - SZPITAL W IŁŻY 1

Witam,

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi dot. informacji publicznych.

Pozdrawiam

Edyta Domańska

Sekretariat

SPZZOZ Szpital w Iłży
ul. Bodzentyńska 17
27-100 Iłża

tel. +48 48 616 31 75

RE: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL MRĄGOWSKI IM. MICHAŁA KAJKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

W odpowiedzi na Państwa e-mail z dnia 15.10.2019 r. Zarząd Szpitala Mrągowskiego Sp. z o.o. informuje:

1. W szpitalu zatrudniony jest dietetyk.
2. Na zatrudnionego dietetyka przypadają wszyscy pacjenci z oddziałów dziecięcego, położniczo – ginekologicznego, chirurgicznego i wewnętrznego.
3. W szpitalu istnieje możliwość uzyskania przez pacjenta indywidualnej edukacji żywieniowej. Pacjent informowany jest o tym podczas przyjęcia na oddział.
4. Średnia dzienna cena wyżywienia jednego pacjenta wynosi 19,76 zł brutto.
5. Szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej MIX PLUS. W umowie określono minimalną kwotę/procent, która przeznaczona jest na zakup składników użytych do przygotowania posiłków.
6. W szpitalu prowadzona jest dokumentacja regulującą wartość odżywczą i kaloryczną posiłków. Przez dietetyka nie jest prowadzona dokumentacja dotycząca dopuszczalnej ilości konserwantów, barwników i dodatków w poszczególnych produktach.
7. W szpitalu odbywa się kontrola dystrybucji posiłków 3 razy w tygodniu oraz kontrola jakości posiłków raz w miesiącu. Kontroli jakości posiłków podlegają losowo wybrane 4 diety w miesiącu. Kontrolą w szpitalu zajmuje się dietetyk.
8. W szpitalu kontroluje się ilość pokarmu spożywanego przez pacjenta 3 razy w tygodniu – odpowiada za to dietetyk szpitala.
9. Tak, w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka.
10. Procedury nie istnieją. Wszelkie informacje związane z uwagami dotyczącymi dystrybucji firm zewnętrznych w tym żywienia na oddziałach zgłaszane są Naczelnej Pielęgniarce.
11. W latach 2017 i 2018 nie zgłoszono skarg dotyczących niewłaściwego żywienia/zatrucia w szpitalu.
12. Tak, były prowadzone szkolenia na oddziałach.
13. Diety na szpitalu: podstawowa, łatwostrawna, łatwostrawna bogatobiałkowa, łatwostrawna niskobiałkowa, łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu, o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych, z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów – cukrzycowa, ubogoenergetyczna, łatwostrawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego, łatwostrawna o zmienionej konsystencji, płynna/płynna wzmocniona, do żywienia przez zgłębnik/przetokę, papkowata, bogatoresztkowa, dziecięca z podziałem na wiek 1-3 , 4-18 lat i inne diety realizowane na indywidualne zlecenie lekarza (np. bezmleczna, bezglutenowa, ziemniaczana).

Diety realizowane zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia w

Warszawie, „Normy Żywienia dla populacji Polski” Mirosława Jarosza z 2017 roku, „Żywienie człowieka zdrowego i chorego” pod red. Jana Hasika i Jana Gawęckiego

14. Takiej sytuacji nie było w szpitalu, wszystkie diety realizowane na indywidualne zlecenie lekarza są zapewniane przez zewnętrzną firmę cateringową.
15. Są to diety specjalne, które zgłoszone wcześniej lekarzowi prowadzącemu są realizowane.
16. Szpital zapewnia preparaty wspomagające typu ONS np. bogatobiałkowe w formie kroplówek - żywienie pozajelitowe.

Z poważaniem,

Brygida Schlueter-Górska

Prezes Zarządu

Szpital Mrągowski im. Michała Kajki sp. z o.o.

Odpowiedź na wniosek przez KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 1 IM.FRYDERYKA CHOPINA W RZESZOWIE 2

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek dot. udostępnienia informacji
publicznej z Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w
Rzeszowie.

Barbara Rożkiewicz

Sekretariat Dyrektora

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1

im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów

tel. 17 86 66 001, fax 17 86 66 020

email: <mailto:sekretariat@szpital.rzeszow.pl>
sekretariat@szpital.rzeszow.pl

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym
lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w
wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest
zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który
otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy
drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty
elektronicznej.

This information is intended only for the person or entity to which it is
addressed and may contain confidential and/or privileged material.
Unauthorised use of this information by person or entity other than the
intended recipient is prohibited by law. If you received this by mistake,
please immediately contact the sender by e-mail or by telephone and delete
this information from any computer.

Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego maila.