Re: Wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznych przesyłam w
załączeniu pismo w powyższej sprawie

Małgorzata Nowak - Naczelna Pielęgniarka SPZOZ Hrubieszów

WSzS im. S. Kard. Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE 2

Dzień dobry,

W nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej
który wpłynął do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie w dniu 15.10.2019 r. w
załączeniu przesyłam odpowiedź na w/w wniosek.

--
Katarzyna Komarska
Dział Organizacyjno-Prawny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
SP ZOZ w Lublinie
tel. 81 537-42-72

RE: Wniosek o informację publiczną przez POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI 1

Dzień dobry

Przesyłamy w załączeniu odpowiedź do wniosku o informację publiczną .

---

Pozdrawiam

Sekretarka PZS w Oleśnicy

Halina Palma

----------------------------------------------------------------

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy

ul. Armii Krajowej 1; 56-400 Oleśnica

sekretariat: tel. 071 77 67 427, fax 071 77 67 307

e-mail: <mailto:sekretariat@pzsolesnica.pl> sekretariat@pzsolesnica.pl

Odpowiedź na pytania dot. informacji publicznej przez DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T.MARCINIAKA-CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 1

Witam.
W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na zadane pytania w ramach informacji publicznej.

Pozdrawiam

Tadeusz Wysocki

Kierownik Sekcji Gospodarczej

Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. Marciniaka

we Wrocławiu, ul. Gen. A.E. Fieldorfa 2

tel. 601 74 13 80

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez CZERNIEWICE 1

Urząd Gminy w Czerniewicach przesyła odpowiedz na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam

Agnieszka Przeorska

--
Urząd Gminy w Czerniewicach
ul. Mazowiecka 42
97-216 Czerniewice
tel. (44) 710 45 00
fax (44) 710 40 10
------------------------------------------------------------------------

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje
o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie
informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie
będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.

Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest
o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub
telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

Informujemy, iż od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE („RODO”). RODO reguluje obowiązek informacyjny wobec
osób fizycznych, których dane osobowe są w Urzędzie Gminy
w Czerniewicach przetwarzane zarówno w przypadku, gdy są one od nich
pozyskane jak i w przypadku pozyskiwania takich danych w sposób inny niż
od osoby, której dane dotyczą.

Biorąc pod uwagę powyższe zawiadamiamy, że: Administratorem Pana/Pani
danych osobowych jest Wójt Gminy Czerniewice z siedzibą w Czerniewicach,
97-217 Czerniewice, ul. Mazowiecka 42, e-mail: gmina@czerniewice.pl
<mailto:gmina@czerniewice.pl>. Nasze dane kontaktowe można sprawdzić pod
adresem http://bip.ugczerniewice.madkom.pl/Article/id,239.html. Kontakt
z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Czerniewicach następuje
za pomocą adresu e-mail: iod@czerniewice.pl <mailto:iod@czerniewice.pl>.

Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest wypełnienie
obowiązku ustawowego, w celu realizacji ustawowych zadań gminy
Czerniewice oraz Wójta Gminy Czerniewice. Przetwarzane dane mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: inne podmioty upoważnione
do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisów prawa; inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane
osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny
do realizacji ww. celów przetwarzania, w tym również obowiązku
archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. W związku
z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje
Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych,
prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana
danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych
osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy
w Czerniewicach i wynika z przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Zapytania we wszelkich sprawach dotyczących ochrony i przetwarzania
Pana/Pani danych osobowych prosimy kierować do inspektora ochrony danych.

Fwd: Wniosek o informację publiczną przez CENTRUM PEDIATRII IM.JANA PAWŁA II W SOSNOWCU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do maila z dnia 17.10.2019 r. w sprawie o udzielania
informacji publicznej przekazujemy żądane informacje poniżej.

*1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową).
Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.*

Szpital zatrudnia dietetyków. W załączeniu scan zakresu obowiązków.

*2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?*

W Centrum Pediatrii im Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. średnio na
jednego dietetyka przypada 60 pacjentów.

*3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?*

W szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka.
Pacjenci są o tej możliwościinformowani na oddziałach przez personel
medyczny.

*4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadającej na 1 pacjenta szpitala?*

Całościowa stawka żywieniowa przypadająca na jednego pacjenta w Centrum
Pediatrii wynosi 17,26 zł brutto: śniadanie 5,17 zł, obiad 8,63zł,
kolacja 3,46zł.

*5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?*

Szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej. W podpisanej
umowie nie określono minimalnej kwoty przeznaczonej na zakup składników
użytych do przygotowania składników.

*6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników,
dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.*

Szpital w umowie przetargowej uwzględnił zapis o kaloryczności dziennej
dla pacjenta obejmuje on: śniadanie, obiad, kolację. Posiłki mają być
zgodnie z zaleceniami dietetycznymi żywienia dziecizgodnie z Instytutem
Żywności i Żywienia. Firma cateringowa powinna wykonać posiłki z
naturalnych produktów zabrania się używania produktów gotowych kostek
rosołowych, sosów w proszku i dań instant i tp. Wędliny mają być
wysokiej jakości nie zawierać dodatków skrobi i soji. Dostarczane masło
dla dzieci musi zawierać co najmniej 80% tłuszczu zwierzęcego.

*7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?*

W szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanym pacjentom. Kontrole
wykonywane są codziennie pod względem wyglądu, zapachu, smaku i
temperatury potraw. Kontrole przeprowadza Dietetyk Szpitala i
Pielęgniarki Oddziałowe.

*8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?*

Na podstawie jadłospisów i gramatury pacjent powinien spożywać
odpowiednią ilość pokarmów. Jadłospisy są codziennie weryfikowane przez
dietetyków szpitala. Wszelkie wątpliwości przesyłane na bieżąco do firmy
cateringowej.

*9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka?*

W umowie z firma zewnętrzną został zawarty wymóg zatrudnienia dietetyka.

*10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?*

W szpitalu istnieje forma zgłaszania skarg dotycząca nie właściwego
żywienia- dietetyk szpitala zatrucia- pielęgniarka epidemiologiczna.

*11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.*

Skargi dotyczące niewłaściwego żywienia są na bieżąco przekazywane do
firmy cateringowej. Odnośnie zatruć w szpitalu nie posiadamy takich
informacji.

*12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?*

Tak

*13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).*

Centrum Pediatrii prowadzi średnio 22 diety, stosowane przez szpital dla
pacjentów; dieta podstawowa, dieta lekkostrawna, dieta wątrobowa, dieta
cukrzycowa, dieta trzustkowa, dieta bogatobiałkowa, dieta ubogobiałkowa,
dieta bezglutenowa, dieta bogatoresztkowa, dieta bezmleczna, dieta bez
fruktozy, dieta bez mięsna, dieta wegańska, dieta chlorofilowa, dieta
ubogopurynowa, dieta papkowata, dieta 1500kcal, dieta 1000kcal, dieta
normalna wysokokaloryczna (5 posiłkowa), dieta lekkostrawna
wysokokaloryczna(5 posiłkowa) Diety zlecane są przez lekarza, natomiast
opracowywane przez przez dietetyka w oparciu o publikacje naukowe.

*14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?*

Szpital w dokumentacji przetargowej zawarł wykaz diet, które kontrahent
- firma cateringowa musi zapewnić pacjentom szpitala (np. dieta
bezglutenowa- produkty bezglutenowe).

*15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?*

Szpital na życzenie pacjenta zapewnia dietę wegetariańską i dietę wegańską.

*16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
dostarczające dodatkowe ilości białka)?*

Szpital stosuje dietę wysokobiałkową, np. chirurgia - gojenie ran po
oparzeniach, dieta wysokokaloryczna a np. psychiatria - dieta przy
anoreksji. Prowadzone są również diety o podwyższonej ilości
kalorii3000kcal.

Z poważaniem
Magdalena Kaczmarzyk
Biuro Zarządu

*Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II*
ul. G. Zapolskiej 3
41-218 Sosnowiec
tel. 32 720 77 07

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: Thu, 17 Oct 2019 08:22:46 -0000
Nadawca: sprawa-16989@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-16989@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: sekretariat@centrum-pediatrii.com.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową).
Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników,
dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-16989@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

Direct Marketing Database: -30% offer przez KOCZAŁA

Dear Customer,

We offer the best opportunity to get most advanced Business Leads Database for your marketing needs.

- You can purchase business entity contact from various countries in just a few easy clicks.
- This is a quick and convenient way to get the data for a reasonable price.
- All our data are constantly updated so you don’t have to worry about data relevance.

This is a limited offer to get any database
from our store with -30% discount
Valid until: 2019-11-10 23:59:59 UTC
Discount code: 24BTF

Sincerely,
Robert | sales manager

[Shop Now »](http://srv30.ypclinks2.com/55457778/e0c8b8d7db5c94b2a8c90f760a0bd53a/)

You received this email because you signed up on our website or made purchase from us.

[Unsubscribe](http://srv30.ypclinks2.com/u/55457778/e0c8b8d7db5c94b2a8c90f760a0bd53a)

Fwd: Wniosek o informację publiczną przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

---------- Forwarded message ---------
Od: <w.andrzejewski@mczp-lodz.pl>
Date: pon., 4 lis 2019 o 09:07
Subject: Wniosek o informację publiczną
To: <biuro@siecobywatelska.pl>

Dzień dobry

Zgodnie z Państwa prośbą Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej
im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi odpowiada na kolejne pytania:

1. Nie zatrudniamy dietetyka
2. Nie dotyczy
3. Nie ma możliwości uzyskania porady dietetyka
4. 11,40 zł + 8%vAT = 12,31
5. Tak korzystamy z usług firmy cateringowej. W umowie nie ma zapisu
określającego minimalną kwotę przeznaczoną na zakup składników do
przygotowania posiłków
6. Nie posiadamy takiej dokumentacji regulującej jakość produktów
używanych do przygotowania posiłków
7. Jakość posiłków jest codziennie kontrolowana przez dyżurną
pielęgniarkę. Nie ma wyznaczonej osoby (stanowiska) odpowiadającej za takie
kontrole
8. Nie kontrolujemy ile pacjent spożywa pokarmu. Nasi pacjenci nie
wymagają kontroli odnośnie ilości spożywanego pokarmu.
9. W umowie z firmą cateringową nie ma wymogu zatrudnienia dietetyka
10. Nie mamy takiej procedury. Wszelkie uwagi dot. żywienia są zgłaszane
dyżurującej pielęgniarce
11. Nie było takich skarg
12. Nie lekarze nie przechodzili szkoleń z zakresu żywienia chorych.
13. 1 lub 2 diety cukrzycowe w skali miesiąca. Dietę opracowuje firma
cateringowa wg własnych regulacji
14. Nie mieliśmy dotychczas takiego problemu.
15. Tak jeśli taką dietę zapewni firma cateringowa. Z takim przypadkiem
nie mieliśmy na razie do czynienia
16. Nie zapewniamy pacjentom doustnych suplementów pokarmowych

Wojciech Andrzejewski

Główny Specjalista ds. Zaopatrzenia Gospodarczego

e-mail: w.andrzejewski@mczp-lodz.pl

tel. kom.: 694 411 962

tel.: 42 674 86 94 wew. 26

[image: logo_podpis]

Re: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez krzysztof

Ponawiam swój wniosek z dn. 23.10.2019 o przesłanie kopii (skanu) obwieszczenia Wójta Gminy Czerniewice. Wasza odpowiedź z dn. 08.11.2019 jest nie na temat.

RE: mail przez DOMANIÓW

мιcнal тlaczala,
мeмвer oғ тнe мanageмenт вoard
ιn ιвм wroclaw:

i нιreѕ ѕнeмaleѕ тo ѕυcĸ тнeιr cocĸ ιn тнe coмpany'ѕ тoιleтѕ.
i мaѕтυrвaтe on тнe eмployeeѕ cv'ѕ.
i ғιreѕ eмployeeѕ ιғ тнey don'т pracтιce proѕтιтυтιon.
i ιѕ a pѕycнopaтн.
i ѕend тнe polιce ιn тo yoυr нoмe ιғ yoυ coмplaιn aвoυт мanager'ѕ aвυѕeѕ!

coмplaιnт тo wroclaw polιce тнaт ιвм wroclaw pracтιce proѕтιтυтιon:

http://bit.ly/53v53s

RE: mail przez CHOTCZA

мιcнal тlaczala,
мeмвer oғ тнe мanageмenт вoard
ιn ιвм wroclaw:

i нιreѕ ѕнeмaleѕ тo ѕυcĸ тнeιr cocĸ ιn тнe coмpany'ѕ тoιleтѕ.
i мaѕтυrвaтe on тнe eмployeeѕ cv'ѕ.
i ғιreѕ eмployeeѕ ιғ тнey don'т pracтιce proѕтιтυтιon.
i ιѕ a pѕycнopaтн.
i ѕend тнe polιce ιn тo yoυr нoмe ιғ yoυ coмplaιn aвoυт мanager'ѕ aвυѕeѕ!

coмplaιnт тo wroclaw polιce тнaт ιвм wroclaw pracтιce proѕтιтυтιon:

http://bit.ly/53v53s

odpowiedź na wniosek z dnia 17.10.2019 o udostępnienie informacji publicznych przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM UZDROWISKOWE MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SOPOCIE

Szanowni Państwa,

W odpowiedzi na Państwa wniosek poniżej odpowiadamy w punktach na zadane
pytania:

Ad.1

Tak, w Sanatorium zatrudnionych jest dwóch dietetyków: Dietetyk i Starszy
Dietetyk. Ich zakres obowiązków jest dostępny w Dziale Kadr jednostki.

Ad.2.

Na jednego zatrudnionego dietetyka przypada 160 osób.

Ad.3.

Istnieje poprzez bezpośredni kontakt z kierownikiem działu żywienia i
umówienia spotkania z dietetyczką lub poprzez lekarza leczącego i umówienia
spotkania z dietetyczką - na wniosek pacjenta.

Ad.4.

Stawka wynosi 10,50 zł netto.

Ad.5.

Nie. Nie korzysta

Ad.6.

Dane wartości odżywczych i kalorycznych pozyskiwane są z Instytutu Żywności
i Żywienia, natomiast alergeny sczytywane są z metek produktów.

Ad.7.

Kontrola codzienna (poniedziałek-piątek): dietetyk oraz lekarz dyżurny, w
sobotę i niedzielę lekarz dyżurny. Lekarz dyżurny podpisuje jadłospisy oraz
sprawdza posiłki poprzez bezpośrednią konsumpcję.

Ad.8.

Nie. Taka kontrola nie występuje.

Ad.9.

Nie dotyczy.

Ad.10.

Nie ma opracowanej procedury w tym zakresie. Informacje lub zastrzeżenia
przekazywane są przez pacjentów lekarzowi dyżurnemu, lekarzowi leczącemu
lub kierownikowi działu żywienia, bądź uwagi wpisywane są do ankiety
jakości. W przypadku zatruć bezpośrednią kontrolę sprawuje pielęgniarka
epidemiologiczna, a następnie lekarz epidemiolog. Jednoczasowo jest to
zgłaszane lekarzowi leczącemu i Dyrektorowi ds. lecznictwa.

Ad.11.

Takie zdarzenia nie wystąpiły. Sanatorium nie dysponuje takimi danymi.

Ad.12.

Nie, w 2018 roku lekarze nie przechodzili takiego szkolenia.

Ad.13.

W sanatorium występują następujące diety:

1. L- podstawowa
2. L1- lekkostrawna
3. L2- cukrzycowa
4. L3 - bezglutenowa
5. L4 - bezmleczna
6. L5 - lekkostrawna - kardiologiczna

Diety opracowuje Dietetyk.

Ad.14.

W takim przypadku zapewniamy wyżywienie w ramach stosowanych diet, zawsze
pod kontrolą lekarza prowadzącego.

Ad.15.

Nie zapewnia. Profil Sanatorium tego nie wymaga. Zapewniamy diety
eliminacyjne wynikające ze wskazań medycznych, a nie z upodobań pacjenta,
który jadąc do sanatorium musi liczyć się ze skutkami zbiorowego żywienia.

Ad.16.

Nie, Sanatorium nie zapewnia takich rozwiązań dla swoich pacjentów.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt bezpośredni.

Z poważaniem,

Agnieszka Kowalczyk
Dyrektor

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowiskowe

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Bitwy pod Płowcami 63/65, 81-731 Sopot

tel. + 48 58 345 31 22 | fax +48 58 550 70 06

sanatorium-helios.com.pl | a.kowalczyk@sanatorium-helios.com.pl
<mailto:a.kowalczyk@sanatorium-helios.com.pl>

Re: Wniosek o informację publiczną przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o 1

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam odpowiedź na pismo.
pozdrawiam
Anita Bolewicka

odp na informację publkiczna.pl przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KATOWICACH IM.SIERŻANTA GRZEGORZA ZAŁOGI 2

Szanowni Państwo
w załączeniu odpowiedz na pismo

Z poważaniem
Sekretariat Dyrektora
SP ZOZ MSWiA w Katowicach

odpowiedź - dietetyk przez Szpital Ogólny w Kolnie 1

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na zapytania.

Pozdrawiam

Alicja Urbańska

Przełożona Pielęgniarek i Położnych

Szpitala Ogólnego w Kolnie

__________________________________
Informacje o ochronie danych osobowych:
http://www.szpitalkolno.pl/wp-content/uploads/2019/02/Za%C5%82.-nr-2.3.1-Klauzula-e-mail.pdf

FW: FW: Wniosek o informację publiczną przez CENTRA MEDYCZNE MEDYCEUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

To: Sekretariat Centra Medyczne Medyceusz
Subject: Re: FW: Wniosek o informację publiczną

Szanowni Państwo,

W celu zweryfikowania zasadności sformułowanych pytań prosimy o potwierdzenie ich zakresu. Nasza wątpliwość, co do okoliczności, iż rzeczywiście jesteśmy adresatem Państwa pytań wynika z faktu, iż Centra Medyczne Medyceusz nie są Szpitalem w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, zaś hospitalizacja odbywa się jedynie w ramach tzw. hospitalizacji jednego/hospitalizacja planowa dnia. Kwestia żywienia pacjentów w konsekwencji nie ma tu zakresu właściwego tradycyjnym Szpitalom stąd pytanie o zasadność pytań.

z poważaniem

Prezes Zarządu

Anna Kusak

...

Dnia 30 październik 2019 o 13:04 Sekretariat Centra Medyczne Medyceusz <sekretariat@medyceusz.com> napisał(a):

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-16947@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

<http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxOTEwMTcwODE5NTUuMzQxOTcuNzU1OTJAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8VGh1LCAxNyBPY3QgMjAxOSAwODoxOTo1NSAtMDAwMHxTRUtSRVRBUklBVEBNRURZQ0VVU1ouQ09NfDEuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnNtdHB8cmVkZ3JpZDF8MA%3D%3D>

Odpowiedź przez Centrum Medycyny Sportowej-CMS - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

Z poważaniem,

Kamila Wantuch-Kaput

e-mail: <mailto:administracja@cms-zabrze.com> administracja@cms-zabrze.com

tel. +48 534 323 447

Centrum Medycyny Sportowej-CMS Sp. z o.o.

ul. Zwrotnicza 11g

41-807 Zabrze - Mikulczyce

<http://www.cms-zabrze.com/> http://www.cms-zabrze.com

Adm N 0144-105/19 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie 1

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zarządzeniem Pana Prezesa w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź z tut. Sądu.

Z poważaniem,
_____________________________________________
mgr Magdalena Zabagło
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego dla Krakowa- Nowej Huty w Krakowie
tel.(012) 619-55-10
tel/fax.(012) 619-50-37
magdalena.zabaglo@krakow-nowahuta.sr.gov.pl<mailto:magdalena.zabaglo@krakow-nowahuta.sr.gov.pl>

dot. Adm. 065-3526-19 przez Sąd Rejonowy w Piasecznie 1

Szanowni Państw,
w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,
Karolina Bugajec
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Piasecznie

odpowiedz na zapytanie Szpital Medicover przez Medicover Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1

Witam,
przesyłam odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania

Pozdrawiam

Magdalena Fabijańska
Koordynator Zespołu Administracji Szpitalnej

Wielospecjalistyczny Szpital Medicover
Aleja Rzeczypospolitej 5
02-972 Warszawa
tel. kom.: +48 519 532 444
e-mail: magdalena.fabijanska@medicover.pl
www.szpitalmedicover.pl

Medicover sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, NIP: 525-15-77-627, kapitał zakładowy: 36.000.000 zł
Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000021314.

Zawartość niniejszej wiadomości może być poufna. Jeśli nie są Państwo jej adresatem, prosimy odesłać ją do nadawcy, a następnie usunąć z komputera.

Nie drukuj tego maila niepotrzebnie. Chroń środowisko!

pytania żywienie-Szpital Powiatowy Pruszków przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE 5

Dzień Dobry,

W odpowiedzi na prośbę o udostępnienie informacji publicznych na
podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, przekazujemy odpowiedzi na pytania
wraz z załącznikami.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Z poważaniem Kinga Biernacka-Stefańska

Kinga Biernacka-Stefańska

dietetyk

SPZZOZ w Pruszkowie

Ul. Armii Krajowej 2/4

05-800 Pruszków

www.szpitalnawrzesinie.pl

dot. udzielenie informacji publicznej przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 1

SPZOZ w Sulęcinie w odpowiedzi na maila z dnia 17.10.2019r. przesyła w załączeniu pismo.

Sekretariat SPZOZ
95 755 3139

Sprawdzenie poprawności adresu e-mail przez Nadleśnictwo Gryfice 1

Dzień dobry,

proszę o odpowiedź na poniższą wiadomości w celu potwierdzenia aktualności adresu e-mail.

Z poważaniem

Krzysztof Augustyniak
Specjalista Służby Leśnej
tel. kom.: +48 665 912 046

[cid:image001.png@01D59A11.83CEFE40]

72-300 Gryfice, Osada Zdrój 1
tel.: +48 91 384 33 22, tel. IP: 1011335

.www.lasy.gov.pl

Wniosek o informację publiczną przez POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BRANIEWIE 1

W załączeniu znajduje się kopia dokumentu.

pcm@szpital-braniewo.home.pl
Szpital-braniewo.home

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-17197@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872