Nieprzeczytane: Wniosek o informację publiczną przez "MIKULICZ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Twoja wiadomość

Do: Anna Jagiełło-Gmerek
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: wtorek, 26 listopada 2019 21:53:50 (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb

została usunięta nieprzeczytana: poniedziałek, 2 grudnia 2019 14:07:02 (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb.

Nieprzeczytane: Wniosek o informację publiczną przez "MIKULICZ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Twoja wiadomość

Do: Anna Jagiełło-Gmerek
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: wtorek, 15 października 2019 22:18:36 (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb

została usunięta nieprzeczytana: poniedziałek, 2 grudnia 2019 14:07:05 (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb.

RE: Wniosek o informację publiczną przez CENTRUM MEDYCZNE "ŻELAZNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej nt. żywienia w Centrum Medycznym Żelazna, w załączeniu przekazuję skan pisma z odpowiedzią.

Z poważaniem,

Hanna Mikołajczyk

Asystentka Zarządu

tel.: 22 25 59 800 centrala

tel.: 22 25 59 801 sekretariat

faks: 22 25 59 913

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

tel. 22 255 98 00

<mailto:szpital@szpitalzelazna.pl> szpital@szpitalzelazna.pl

www.szpitalzelazna.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-004) przy ul. Żelaznej 90. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej <https://www.szpitalzelazna.pl/rodo-2/> https://www.szpitalzelazna.pl/rodo-2/

CENTRUM MEDYCZNE „ŻELAZNA” sp. z o.o. z siedzibą ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS 0000445779; Kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł, REGON 012103423, NIP 527-01-04-746.

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę

lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

Dziękujemy

RE: Wniosek o informację publiczną przez CENTRUM MEDYCZNE "ŻELAZNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej nt. żywienia w Centrum Medycznym Żelazna, w załączeniu przekazuję skan pisma z odpowiedzią.

Z poważaniem,

Hanna Mikołajczyk

Asystentka Zarządu

tel.: 22 25 59 800 centrala

tel.: 22 25 59 801 sekretariat

faks: 22 25 59 913

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

tel. 22 255 98 00

<mailto:szpital@szpitalzelazna.pl> szpital@szpitalzelazna.pl

www.szpitalzelazna.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-004) przy ul. Żelaznej 90. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej <https://www.szpitalzelazna.pl/rodo-2/> https://www.szpitalzelazna.pl/rodo-2/

CENTRUM MEDYCZNE „ŻELAZNA” sp. z o.o. z siedzibą ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS 0000445779; Kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł, REGON 012103423, NIP 527-01-04-746.

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę

lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

Dziękujemy

Adm. 0143-202/19 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie 1

Szanowni Państwo,

uprzejmie przesyłam w załączeniu pismo Prezesa Sądu Rejonowego dla
Warszawy-Mokotowa z dnia 02.12.2019 r.

--
Z poważaniem
Agnieszka Zadrożna
Z-ca Kierownika
Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego
dla Warszawy-Mokotowa
w Warszawie
tel:22 531-44-90
fax:22 635-93-01
e-mail:srwarmok@warszawa.so.gov.pl

Adm-063-142/19 informacja publiczna przez Sąd Apelacyjny w Lublinie 1

Ta wiadomo?? i wszelkie za??czone do niej pliki mog? by? poufne i prawnie chronione. Je?li nie jest Pan/Pani jej w?a?ciwym adresatem, jakiekolwiek jej rozpowszechnienie jest ?ci?le zabronione. Je?li otrzyma? Pan/Pani niniejsz? wiadomo?? przez pomy?k?, prosz? o niezw?ocznie powiadomienie nadawcy i usuni?cie wiadomo?ci wraz z za??cznikami.

This message and attached files may be confidential and legally protected. If you are not the intended recipient, any distribution is strictly prohibited. If you have received this message by mistake, please notify the sender immediately and delete the message along with attachments.

RE: Wniosek o informację publiczną przez MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na Państwa maila 16.11.2019 (odebrany i odczytany 18.11.2019 r.) poniżej podajemy wnioskowane przez Państwa informacje:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
Nasz podmiot zatrudnia dietetyka, który oferuje pacjentom komercyjne konsultacje dietetyczne. Zakres oferowanych usług:
1. Konsultacja dietetyka – pierwsza
2. Konsultacja dietetyka – kolejna
3. Konsultacja dietetyka z dietą
Dostępne są również powyższe konsultacje w wariancie online.

1. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
Pacjenci przyjmowani są przez dietetyka na umówiony termin. Dziennie przyjmowanych jest średnio 5-6 pacjentów.

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
Tak, istnieje możliwość uzyskania odpłatnej indywidualnej porady dietetyka. Informacja o usługach dietetyka zamieszczona jest na stronie internetowej oraz w materiałach informacyjnych.

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
Średnia całościowa dzienna stawka żywieniowa wynosi:
Dorosły – 39,00 zł brutto
Dziecko – 29,00 zł brutto

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
Tak, korzystamy z usług zewnętrznej firmy cateringowej. Nie określono minimalnej kwoty przeznaczonej na zakup składników użytych do przygotowania posiłków.

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
Nasz podmiot nie posiada dokumentacji regulującej jakość produktów do przygotowania posiłków. Zostały opracowane specjalne diety skierowane do określonych grup pacjentów przebywających na oddziale. Kryterium opracowania każdej diety stanowią wskazania medyczne po przebytych zabiegach operacyjnych. Diety opracowane zostały przez dietetyka w ścisłej współpracy z lekarzami poszczególnych specjalności. Firma cateringowa zobowiązana jest do przygotowania posiłków ściśle według narzuconych diet.

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?\
Posiłki odbierane są przez personel pielęgniarki przebywający na oddziale. Personel pielęgniarski przy odbiorze kontroluje zgodność posiłków z zamówieniem.
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
Nasz podmiot jest szpitalem jednego dnia, pacjent przebywa na oddziale zazwyczaj 1 dobę. Opracowane diety uwzględniają wielkość porcji (dziecko, dorosły).

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
W umowie nie określono wymogu zatrudnienia dietetyka.

10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
Nasz podmiot ma opracowaną procedurę zgłaszania reklamacji przez pacjentów, dotyczących każdego aspektu realizacji usług medycznych. Jest wyznaczona osoba odpowiedzialna za monitorowanie reklamacji od momentu jej wpłynięcia do momentu rozpatrzenia oraz za kontakt z pacjentami.

11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
Nie wpłynęły dotychczas skargi dotyczące niewłaściwego żywienia bądź zatrucia.

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
Lekarze poszczególnych specjalności współuczestniczyli w procesie opracowywania diet dla pacjentów i są z nimi zaznajomieni.

13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
W naszym podmiocie funkcjonuje 6 rodzajów diet opracowanych przez dietetyka klinicznego w ścisłej współpracy z lekarzami poszczególnych specjalności:
1. Dieta migdałkowa dla dzieci (miękka, półpłynna)
2. Dieta migdałkowa dla dorosłych (miękka, półpłynna)
3. Dieta standard dla dzieci
4. Dieta standard dla dorosłych
5. Dieta zmiksowana, płynna (dla pacjentów po operacjach szczękowych)
6. Dieta ścisła (dla pacjentek ginekologicznych)
Dodatkowe opcje:
1. Dieta bezmleczna
2. Dieta bezglutenowa
3. Dieta cukrzycowa
4. Dieta wegetariańska / wegańska
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?

Nasz podmiot jest w stanie zapewnić pacjentowi dietę wskazaną przez lekarza.

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?

Tak, na życzenie pacjenta zapewniamy dietę wegetariańską lub wegańską.
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Tak, dostępne są odpowiednie preparaty (Nutridrink).
W razie jakichkolwiek pytań bardzo proszę o kontakt.

Z poważaniem

Monika Cebula

Monika Cebula
Menedżer Operacyjny

kom.: +48 607 443 667
tel.: +48 71 323 63 11
fax.: +48 71 323 63 10
MCebula@medicusclinic.pl
www.medicusclinic.pl

[cid:MedicusClinic_70a9934e-8f00-453b-b70f-83623c28607a.jpg]

Medicus Sp. z o.o., Siedziba: 50-224 Wrocław, pl. Strzelecki 24, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000685093
NIP: 896-10-17-023. Wysokość kapitału zakładowego: 75 150 zł.

Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku. [cid:las_5ac7c076-b191-4be4-9515-84e486e593cc.jpg]

Re: odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 30.11.2019 r. przez krzysztof

Dziękuję za szybką odpowiedź.

FW: Wniosek o informację publiczną przez Klinika Okulistyczna VITA-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na Państwa e-mail informujemy iż usługi świadczone przez klinikę ograniczają się do zabiegów jednodniowych; przy zabiegach jednodniowych klinika nie zapewnia żywienia, w związku z tym:

Ad. 1. – nie zatrudnia dietetyka

Ad. 2-16 – nie dotyczy

z poważaniem

Góralski Dawid

Klinika Okulistyczna Vita-Med sp. z o.o.
ul. Legnicka 5,
67-200 Głogów

Wiadomość ta oraz wszelkie załączone do niej pliki są tajemnicą nadawcy i mogą być prawnie chronione. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem niniejszej wiadomości, nie może Pan/Pani jej ujawniać, kopiować, dystrybuować ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać.O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RUDA MALENIECKA

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: urzad.gminy@rudamaleniecka.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: 2019-12-02 18:24

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu 1

W związku z wnioskiem z dnia 27 listopada 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu przedstawiam informację.
Kierownik oddziału administracyjnego SR w Nowym Targu – Elżbieta Łabuz

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez "CONTACT- MED" Sp. z o.o.

Twoja wiadomość

Do: wspolna6@interia.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-11-26 21:58

odczytano w dniu 2019-11-28 11:12.

dot: Odpowiedzi na wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W GŁUCHOŁAZACH IM. ŚW. JANA PAWŁA II 3

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam odpowiedzi dot. informacji publicznej z SP ZOZ
Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II.
z poważaniem
--
Martyna Data
Sekretariat
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św.Jana Pawła II
48-340 Głuchołazy, ul. M. Karłowicza 40
Tel. 77 40 80 155
Fax. 77 43 93 861

Re: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Uzdrowiskowy "WILLA FORTUNA" - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 1

Witam

Przesyłam odpowiedzi na pytania z dnia 15.10.2019 r.

1. Nie szpital nie zatrudnia dietetyka.

2. Nie dotyczy.

3. Tak istnieje możliwość  indywidualnej   porady  z dietetykiem.
Informujemy o tym podczas zebrań informacyjnych z pacjentami,  lub
poprzez kierownika kuchni.

4.Wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1
pacjenta szpitala wynosi 22,11 zł

5. Tak , szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej.  Tak
W  podpisanej umowie określono minimalną kwotę przeznaczoną na zakup
składników użytych do przygotowania posiłków.

6.  Szpital nie  posiada dokumentacji regulującej jakość produktów
używanych do przygotowania posiłków.

7. Tak  szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom. 
Za kontrole odpowiada Dyrektor szpitala, lub osoba wyznaczona przez
Dyrektora. Codzienne kontrole każdego posiłku wykonuje  także lekarz
dyżurny, lub pielęgniarka.

8. W  szpitalu nie  kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią
ilość pokarmu.

9. Tak , w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka.

10. Tak , w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia .   Wyznaczono osoby odpowiedzialne za kontakt w
sprawie zgłoszenia ww. skarg.

11. liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia  w szpitalu
zgłoszonych do szpitala w 2017- 1 skarga i 2018 roku brak skarg.

12.  Brak wiedzy na temat szkolenie z zakresu zasad prawidłowego
żywienia chorych . Lekarze szkolą się indywidualnie.

13. Szpital  stosuje wszystkie zalecone przez lekarza  diety dla
pacjenta.  Źródło ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka)

14. Nie dotyczy.

15. Szpital nie zapewnia na życzenie pacjenta   diety wegetariańskiej
lub wegańskiej.

16. Szpital nie  zapewnia chorym doustnych suplementów pokarmowych.

W dniu 2019-11-26 o 15:02, sprawa-16621@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Wniosek o informację publiczną przez 6 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.11.2019 r. 6 Szpital Wojskowy z
Przychodnią informuje, że

- zatrudnia dietetyka,

-na 1 dietetykaprzypada 55 pacjentów,

- dietetyk nie udzielaporad indywidualnych,

- dzienna stawka żywieniowa wynosi 24 zł,

- szpital nie korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej,

- kontrola jakościowa i ilościowa posiłków odbywa się na bieżąco-
codziennieprzez Kierownika kuchni

szpitalnej, raz w tygodniu przez Pielęgniarki oddziałowe i dwa razy w
miesiącu przez Przełożoną

Pielęgniarek,

- wnioski i uwagi dotyczące posiłków pacjenci wnoszą w ankiecie „Badanie
poziomu satysfakcji

pacjentów”, którą wypełniają dobrowolnie,

- nie zanotowano skarg oraz zatruć pokarmowych w latach2017 i 2018,

- w 2018 r.lekarzenie przechodzili szkoleń z zakresu prawidłowego żywienia ,

- w szpitalu stosowane są diety: zwykła, lekkostrawna, wrzodowa i
cukrzycowa,

- szpital jestw stanie zapewnić inną dietę np. bezmleczną wskazaną przez
lekarza,

-nie spotkaliśmy się z prośbą o dietę wegańską,

- nie zapewniamy suplementów diety.

Bożena Sienkiewicz

261-518-507

W dniu 26.11.2019 o 14:54, sprawa-16536@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Z poważaniem
*Jolanta Roman *
Sekretarka
6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
tel. 261 518 503
tel/fax 261 518 504

Informacja publiczna przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim 1

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 22.11.2019 r.

Pozdrawiam
Magdalena Dąbrowska
Oddział Administracyjny
Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Słowackiego 5
97-300 Piotrków Tryb.
tel. (44) 649-41-21

RE: Wniosek o informację publiczną przez "CENTRUM MEDYCZNE W ŁAŃCUCIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

CM OR 01/189/2019 Łańcut 02.12.2019 r.

Przesyłam odpowiedzi:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Tak, zatrudniamy 2 dietetyków

Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków. W załączeniu
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka? Łączna liczba łóżek w szpitalu: 276/2 = maksymalnie 138 pacjentów
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów? Tak, informacja dostępna jest w rejestracji do poradni oraz na stronie www.cm-lancut.pl <http://www.cm-lancut.pl> o
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala? Wg umowy do końca 31.12.2019 jest to 16,27 zł na 1 pacjenta
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków? Usługa żywienia zlecana na zewnątrz. Jest podana łączna kwota na sfinansowanie usługi żywienia.
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie. Ogólne wytyczne co do jakości produktów są określone w umowie z firma catringową. Dostępne są na naszej stronie internetowej – postepowanie przetargowe: http://www.cm-lancut.pl/asp/pl_start.asp?typ=13 <http://www.cm-lancut.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&submenu=19&menu=19&dzialy=19&akcja=artykul&artykul=1235> &submenu=19&menu=19&dzialy=19&akcja=artykul&artykul=1235
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają? Tak, codziennie koordynator ds. żywienia.
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają? Tak, pielęgniarki (opiekunki medyczne wydają posiłki i zgłaszają). Na bieżąco.

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka? Tak.
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg? W opracowanie ankiecie satysfakcji pacjenta z pobytu w szpitalu umieszczono cześć dot. uwag dot. żywienia. Koordynator ds. żywienia
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku. Brak
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? Tak
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).

Nomenklatura stosowa w CM: podstawowa, łatwostrawna, łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczów, łatwostrawna z ograniczeniem produktów wzdymających, łatwostrawna z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów (cukrzycowa), płynna, płynna odżywcza, kleikowa, papkowata, wątrobowa, wrzodowa, trzustkowa, bezglutenowa, wegetariańska, wegańska, bezmleczna, wysokobiałkowa, niskobiałkowa, niskosodowa, bogatoresztkowa, ubogoenergetyczna. Diety zostały opracowane wg IŻŻ.

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi? Tak, szpital zapewnia diety wskazane przez lekarza.
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską? Tak.
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)? Tak.

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872

> W nawiązaniu do pisma z dnia 2019-10-15 20:15:46.077489+00:00 z > adresu sekretariat@cm-lancut.pl <mailto:sekretariat@cm-lancut.pl> : > Na podstawie art. 61 ust. 1 i > Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do > informacji > publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o > > udostępnienie następujących informacji publicznych: 1. Czy > w szpitalu > zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o > bezpośrednie zatrudnienie przez > szpital, a nie przez firmę > cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie > zakresu > jego/ich obowiązków. 2. Ilu pacjentów przypada na jednego > > zatrudnionego dietetyka? 3. Czy w szpitalu istnieje możliwość > uzyskania > indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki > sposób informuje się o tym > pacjentów? 4. Jaka jest wysokość > całościowej dziennej stawki żywieniowej > przypadającej na 1 > pacjenta szpitala? 5. Czy szpital korzysta z usług > > zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej > umowie określono > minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup > składników użytych do > przygotowania posiłków? 6. Czy > szpital posiada dokumentację regulującą > jakość produktów > używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą > i > kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, > barwników, > dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie. 7. > Czy w szpitalu > kontroluje się jakość posiłków podawanych > pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada > za te kontrole i jak często > one się odbywają? 8. Czy w szpitalu kontroluje > się, czy > pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) > odpowiada > za te kontrole i jak często one się odbywają? 9. > Czy w umowie z zewnętrzną > firmą cateringową określono wymóg > zatrudnienia dietetyka? 10. Czy w > szpitalu istnieje > procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia > > bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w > sprawie > zgłoszenia ww. skarg? 11. Prosimy o podanie liczba > skarg dotyczących > niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu > zgłoszonych do szpitala w 2017 i > 2018 roku. 12. Czy w 2018 > r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z > zakresu zasad > prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? 13. Prosimy o > > podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze > wskazaniem > źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza > dietetyka/publikacje > naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne > regulacje szpitala). 14. Jeśli > szpital nie jest w stanie > zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. > > bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas > posiłki > pacjentowi? 15. Czy na życzenie pacjenta szpital > zapewnia dietę > wegetariańską lub wegańską? 16. Czy szpital > zapewnia chorym doustne > suplementy pokarmowe wspomagające powrót > do zdrowia (np. wspomagające gojenie > ran, dostarczające dodatkowe > ilości białka)? Wnosimy o udostępnienie > wskazanych informacji > w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} Szymon > Osowski i > Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami > > reprezentacji

Re: Wniosek o informację publiczną przez "MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA" SPÓŁKA AKCYJNA

Witam,

w odpowiedzi na Państwa maila z dnia 26 listopada 2019 r. oraz działając w imieniu Zarządu „MCZ” S.A. w Lubinie przede wszystkim informujemy, że Państwa pierwotny wniosek z dnia 15 października 2019 r. nie został przez nas skutecznie przyjęty w poczcie email. W związku powyższym odpowiedź w przedmiotowej sprawie przekazujmy niniejszą korespondencję w odpowiedzi na Państwa zapytanie z dnia 26 listopada 2019 r. i na podstawie materiału przygotowanego głównie przez specjalistów ds. żywienia w “MCZ” S.A.

1. W Szpitalu „MCZ” S.A. w Lubinie zatrudnionych jest 2 dietetyków z wyższym wykształceniem na stanowisku specjalisty ds. żywienia (zakres obowiązków wskazano poniżej).

2. Szpital „MCZ” S.A. posiada 223 łóżka szpitalne, na jednego zatrudnionego dietetyka przypada około 112 pacjentów dziennie.

3. W Szpitalu „MCZ” S.A. istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka. Zasady edukacji indywidualnej i grupowej pacjentów regulują przyjęte standardy akredytacyjne gwarantujące prawa pacjenta do edukacji żywieniowej (QI-5/OD8). Informacja w przedmiotowym zakresie jest również zamieszczona na tablicy informacyjnej każdego oddziału, poza tym takiej informacji udzielają pielęgniarki każdemu pacjentowi w trakcie przyjęcia do oddziału.

4. Wysokość stawki żywieniowej wynosi netto 14,68 zł na 1 pacjenta.

5. Proces wyżywienia chorych szpitala prowadzi firma cateringowa Niro sp. z o.o. w Lubinie, stawka wsadu do kotła wynosi 5,12 zł/osobodzień.

6. Szpital nie posiada w swoich zasobach takich dokumentów, natomiast utrzymuje poprzez wyznaczony personel, stały nadzór nad jakością przygotowywanych posiłków dla chorego, toteż wartość odżywcza i kaloryczna muszą być zgodne z ogólnie przyjętymi normami wyżywienia dla placówek szpitalnych. Każdy jadłospis zawiera wykaz ewentualnych alergenów występujących w potrawach serwowanych na talerz chorego.

7. Szpital utrzymuje stałą codzienną kontrolę nad jakością przygotowania i dystrybucji posiłków dla pacjenta (książka kontroli posiłków). Proces prowadzonego nadzoru regulują stosowne dokumenty akredytacyjne , instrukcje: (QI2/OD5 – nadzór nad jakością dostarczanych posiłków, QI3/OD6 – dystrybucja posiłków w oddziałach szpitala); kwartalnie przeprowadzany jest audit firmy zewnętrznej Niro sp. o.o.; osobą odpowiedzialną za kontrolę i sporządzanie raportów z ich przeprowadzenia jest Specjalista ds. żywienia.

8. Nadzór nad tym czy posiłek jest prawidłowo zbilansowany prowadzi specjalista ds. żywienia przygotowując kwartalny raport: „Ocena wyżywienia i procesu technologicznego posiłków ”, poza tym codziennie podczas wydawania posiłków z kuchni centralnej wybiórczo ważone są porcje produktów i potraw przygotowanych dla pacjenta.

9. Firma „Niro” sp. o.o., której powierzono proces wyżywienia pacjentów Szpitala „MCZ” S.A., zatrudnia dietetyka na etacie, zgodnie z zapisami umownymi.

10. W „MCZ” S.A osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia jest Specjalista ds. żywienia. Pacjent ma także prawo złożyć taką skargę bezpośrednio do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta „MCZ S.A. lub personelu oddziału (lekarz, pielęgniarka), chory może również wyrazić swoje niezadowolenie wypełniając ankietę podsumowującą jakość opieki w Szpitalu „MCZ” S.A. Informacje o ewentualnym zatruciu przekazywane są do Pielęgniarki Epidemiologicznej – Specjalisty ds. epidemiologii.

11. Dotychczas do Spółki nie wpłynęła żadna skarga dot. niewłaściwego żywienia, nie odnotowano również żadnego zatrucia pokarmowego.

12. Lekarze uczestniczą w szkoleniach wewnątrzoddziałowych, których tematyka obejmuje również zakres zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu.

13. W celu uporządkowania i ujednolicenia nomenklatury diet w Szpitalu „MCZ” S.A. został opracowany system dietetyczny zawierający 12 diet leczniczych oraz możliwość zastosowania diet indywidualnych; opracowanie zostało wykonane w oparciu o publikacje naukowe, zgodnie z zaleceniami naukowców z Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie (system dietetyczny wskazano poniżej).

14. Szpital „MCZ” S.A. jest w stanie zapewnić pacjentowi każdą dietę wskazaną przez lekarza.

15. Na życzenie pacjenta Szpital „MCZ” S.A. może zapewnić choremu dietę wegańską i wegetariańską.

16. W sytuacjach, w których stan pacjenta wymaga interwencji żywieniowej, jesteśmy w stanie zapewnić choremu wspomaganie żywieniowe w postaci środków spożywczych o medycznym przeznaczeniu; współpracujemy i korzystamy z preparatów medycznych takich firm jak Nutricia, Olimp Labs, Nestle.

Zakres czynności i obowiązków na stanowisku Specjalisty ds. żywienia ze Regulaminu Organizacyjnego „MCZ” S.A.
3.1.2. NJ Specjalista ds. Żywienia
Specjalista ds. żywienia jest odpowiedzialny za właściwy dobór, przygotowanie i zaopatrzenie pacjentów Szpitala „MCZ” S.A. w posiłki i napoje, zgodnie z zaleceniami lekarzy.

Do zakresu działania Specjalisty ds. Żywienia w szczególności należy:

1. Kontrola drogi transportu wewnętrznego posiłków i właściwego funkcjonowania zaopatrzenia w posiłki.

2. Bieżąca kontrola receptur, procesu technologicznego, zgodności ilościowej i jakościowej posiłków, prawidłowości zgłoszeń i odwołań posiłków w Szpitalu „MCZ” S.A.

3. Nadzór nad odpowiednim wyposażeniem w niezbędny sprzęt i naczynia oraz nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie higieniczno-sanitarnym kuchenek w Oddziałach.

4. Uczestniczenie w obchodach lekarskich, przeprowadzanie wywiadów żywieniowych u wybranych pacjentów, uczestniczenie w prowadzeniu leczenia żywieniowego na zlecenie, przy współpracy i pod nadzorem lekarza.

5. Szerzenie oświaty zdrowotnej poprzez udzielanie wskazówek dietetycznych pacjentom i propagowanie zasad racjonalnego odżywiania wśród pacjentów.

6. Systematyczne prowadzenie instruktażu dla osób wykonujących pracę przy rozdziale posiłków, pod kątem organizacji stanowiska pracy, rozdziału posiłków w oddziałach szpitalnych oraz przestrzegania zasad dobrej praktyki higienicznej.

7. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia pacjentów oraz prowadzonej edukacji dietetycznej wśród chorych.

Specjalista ds. Żywienia realizuje swoje zadania we współpracy z Pielęgniarkami Oddziałowymi oraz Pielęgniarkami koordynującymi prace w Szpitalu „MCZ” S.A.

Zakres czynności i obowiązków na stanowisku Specjalisty ds. żywienia ze Regulaminu Szpitala „MCZ” S.A.
2.4. SPECJALISTA DS. ŻYWIENIA (NŻ)

§ 1.

Specjalista ds. żywienia podlega bezpośrednio Naczelnej Pielęgniarce.

§ 2.

Specjalista ds. żywienia jest odpowiedzialny za właściwy dobór, przygotowanie i zaopatrzenie pacjentów Szpitala „MCZ” S.A. w posiłki i napoje, zgodnie z zaleceniami lekarzy.

§ 3.

Specjalista ds. żywienia nadzoruje żywienie pacjentów Szpitala „MCZ” S.A. poprzez:

Ø kontrolę drogi transportu wewnętrznego posiłków i właściwego funkcjonowania kuchenek oddziałowych,

Ø bieżącą kontrolę receptur produkowanych posiłków szpitalnych i procesu technologicznego w kuchni,

Ø współpracę przy ustalaniu jadłospisu dekadowego zgodnie z obowiązującymi normami żywienia,

Ø w szczególnych przypadkach samodzielne planowanie jadłospisu indywidualnego dla wybranego pacjenta,

Ø przekazywanie wskazań dietetycznych do kuchni oraz wnoszenie zaleceń i uwag w tym zakresie,

Ø bieżącą kontrolę zgodności ilościowej i jakościowej posiłków wydanych z kuchni na poszczególne oddziały,

Ø kontrolę prawidłowości zgłoszeń i odwołania posiłków z poszczególnych oddziałów,

Ø obecność przy pobieraniu posiłków z kuchni centralnej,

Ø dbanie o estetykę przy wydawaniu posiłków,

Ø nadzór nad odpowiednim wyposażeniem kuchenek oddziałowych w niezbędny sprzęt i naczynia,

Ø nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie higieniczno-sanitarnym kuchenek oddziałowych,

Ø uczestniczenie w obchodach lekarskich wybranych oddziałów,

Ø przeprowadzanie wywiadów żywieniowych u wybranych pacjentów,

Ø uczestniczenie w prowadzeniu leczenia żywieniowego na zlecenie, przy współpracy i pod nadzorem lekarza,

Ø realizowanie zmian diet w terminie zalecanym przez lekarzy,

Ø współpracę z pielęgniarkami oddziałowymi w zakresie dotyczącym żywienia.

§ 4.

Specjalista ds. żywienia jest odpowiedzialny za:

Ø Szerzenie oświaty zdrowotnej poprzez:

o udzielanie wskazówek dietetycznych pacjentom chorym wychodzącym ze Szpitala „MCZ” S.A.,

o propagowanie zasad racjonalnego odżywiania wśród pacjentów.

Ø Systematyczne prowadzenie instruktażu dla osób wykonujących pracę przy rozdziale posiłków, pod kątem organizacji stanowiska pracy, rozdziału posiłków w oddziałach szpitalnych oraz przestrzegania zasad dobrej praktyki higienicznej.

Ø Prowadzenie dokumentacji dotyczącej:

o żywienia pacjentów,

o edukacji dietetycznej wśród chorych.

Ø Dbałość o właściwy poziom pracy własnej oraz nadzór nad prawidłowym wykonywaniem pracy przez personel zatrudniony w podmiocie realizującym na rzecz Szpitala „MCZ” S.A. zadania związane z żywieniem pacjentów.

§ 5.

Specjalista ds. żywienia jest obowiązana nosić w czasie pracy przepisowy ubiór ochronny.

§ 6.

Specjalista ds. żywienia jest obowiązana do zachowania tajemnicy służbowej oraz zachowania tajemnicy w związku ze wszystkimi nabytymi informacjami dotyczącymi stanu zdrowia i leczenia pacjentów.

§ 7.

Specjalista ds. żywienia jest obowiązany wykonywać czynności nieprzewidziane w niniejszym regulaminie, a wiążące się z zakresem jej działalności, jeżeli zostaną jej poruczone przez Dyrektora Naczelnego lub Dyrektora ds. Medycznych.

Zakres czynności i obowiązków na stanowisku Specjalisty ds. żywienia ze stanowiskowej karty pracy
A. Postanowienia ogólne:

1. Sumienne, rzeczowe i terminowe wykonywanie zadań oraz funkcji merytorycznych przypisanych dla danego stanowiska.

2.. Przestrzeganie obowiązujących przepisów regulujących dyscyplinę pracy.
3.. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż.
4.. Znajomość i przestrzeganie przepisów i norm ogólnych oraz przepisów wewnętrznych dotyczących zakresu wykonywanej pracy.
5.. Dbałość o powierzone mienie Spółki i prawidłowe jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem oraz zabezpieczenie przed kradzieżą.
B. Postanowienia szczegółowe:

Sprawowanie nadzoru nad procesem żywienia Szpitala „MCZ” S.A. poprzez:

a) kontrolę drogi transportu wewnętrznego posiłków i właściwego funkcjonowania kuchenki centralnej – II piętro b. D40 i kuchenki w oddziale wewnętrznym oraz aneksów żywieniowych funkcjonujących w poszczególnych oddziałach, bieżącą kontrolę receptur produkowanych posiłków szpitalnych i procesu technologicznego w kuchni,

b) przekazywanie wskazań dietetycznych do kuchni i wnoszenie zaleceń i uwag w tym zakresie,

c) bieżącą kontrolę zgodności ilościowej i jakościowej i dietetycznej posiłków wydawanych z kuchni na poszczególne oddziały,

d) potwierdzanie zgłoszenia z oddziałów posiłków dla chorych,

e) współpracę przy ustalaniu jadłospisu dekadowego zgodnie z obowiązującymi normami żywienia,

f) uczestniczenie w obchodach lekarskich wybranych oddziałów, w szczególności oddział diabetologiczny,

g) obecność przy pobieraniu posiłków z kuchni centralnej,

h) dbanie o estetykę przy wydawaniu posiłków,

i) nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie higieniczno-sanitarnym kuchenek,

j) nadzór nad odpowiednim wyposażeniem kuchenek i aneksów żywieniowych (np. naczynia, czajniki i inny niezbędny sprzęt),

k) przeprowadzanie wywiadów żywieniowych u chorych,

l) udzielanie wskazówek żywieniowych/dietetycznych chorym wychodzącym ze szpitala,

m) propagowanie zasad racjonalnego żywienia wśród pacjentów poprzez prowadzenie edukacji dietetycznej grupowej i indywidualnej,

n) wykonywanie pomiarów składu ciała pacjentów, przy użyciu dostępnego analizatora, zgodnie z zaleceniami lekarskimi,

o) uczestniczenie w prowadzeniu leczenia żywieniowego na zlecenie, przy współpracy i po nadzorem lekarza,

p) realizowanie zmian diet w terminie zalecanym przez lekarzy (współpraca z pielęgniarkami oddziałowymi),

q) w szczególnych przypadkach samodzielne planowanie jadłospisu w oparciu o obowiązującą klasyfikację diet,

r) rozpoznawanie, zapobieganie i leczenie niedożywienia szpitalnego,

s) prowadzenie instruktażu dla pracowników zatrudnionych przy rozdziale posiłków pod kątem organizacji stanowiska pracy, rozdziału posiłków w oddziałach szpitalnych oraz przestrzegania zasad dobrej praktyki higienicznej,

t) prowadzenie dokumentacji żywieniowej i medycznej w zakresie żywienia i edukacji pacjenta.

System dietetyczny:

· Rodzaje diet

ü Dieta łatwo strawna

ü Dieta bogatoresztkowa

ü Dieta łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu

ü Dieta łatwo strawna z ograniczeniem substancji

ü pobudzających wydzielanie soku żołądkowego

ü Diety o zmienionej konsystencji:

· Dieta papkowata

· Dieta płynna

· Dieta płynna wzmocniona

· Dieta do żywienia przez zgłębnik lub przetokę

ü Dieta ubogoenergetyczna

ü Dieta o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych

ü Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów

ü Dieta łatwo strawna niskobiałkowa

ü Dieta eliminacyjna (np. gluten, laktoza, fenyloalanina)

ü Diety specjalne (np. głodówka, ścisła, kleikowa)

ü Dieta łatwo strawna bogatobiałkowa

ü Dieta indywidualna

· Wskazania do stosowania diet

· Charakterystyka diet

· Produkty wskazane i przeciwwskazane w danej diecie

· Sposób przygotowania diet

· Przykładowy jadłospis

Z poważaniem

GB

"MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA" S.A. w Lubinie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 66, 59-301 Lubin
REGON :390360673, NIP : 692-10-09-016
KRS 0000049529
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Grzegorz Burgiel
Naczelnik Wydziału Kadr i Organizacji - Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
tel. (76) 8460-111
gburgiel@mcz.pl
---------------------------------------------------------------------------------------------------
UWAGA: Ta wiadomość oraz wszelkie załączniki są przeznaczone wyłącznie dla
adresata korespondencji e-mail. Jeśli otrzymał[a/e]ś ten e-mail przez
pomyłkę prosimy niezwłocznie powiadom nadawcę.
Kopiowanie, dystrybucja, ujawnianie i inne wykorzystanie przesyłki e-mail,
bez zgody nadawcy, jest zakazane i może stanowić naruszenie obowiązującego
prawa.

Wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy

Dzień dobry

SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy  poniżej przedstawia odpowiedzi na zadane w
e- mailu 26.11.2019 r pytania.

Ad 1
Zakres obowiązków dietetyka
1.Współpraca z Wykonawcą i komórkami organizacyjnymi w zakresie doboru
prawidłowych diet leczniczych.
2.Konsultacje pacjentów hospitalizowanych w zakresie prawidłowego
odżywiania,udział w Zespole żywieniowym.
3.Comiesięczne rozliczanie raportów żywieniowych i weryfikacja
merytoryczna wystawianych faktur przez Wykonawcę.
4.Analiza i akceptacja jadłospisów dekadowych przygotowanych przez
dietetyka Wykonawcy.
5.Kontrola organoleptyczna posiłków.
6.Kontrola zasadności przydzielanych diet i posiłków dodatkowych.
7.Prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjentów w Poradni Diabetologicznej w
zakresie prawidłowego odżywiania.
8.Przestrzeganie procedur jakościowych,instrukcji i zarządzeń
obowiązujących  w zakładzie.
9.Wykonywanie obowiązków służbowych sumiennie i starannie oraz
przestrzeganie poleceń przełożonych.
10.Dbanie,aby powierzone zadania były realizowane z najwyższą jakością.
11.Pełnienie zastępstw wyznaczonych przez przełożonych w innych
komórkach organizacyjnych SPWZOZ MSWiA zgodnie z kwalifikacjami.
12.Stosowanie zasada określonych w polityce bezpieczeństwa,ISO i
instrukcjach wewnętrznych.
13.Stałe podnoszenie swoich umiejętności  i kwalifikacji zawodowych w
zakresie samokształcenia i uczestnictwa w szkoleniach wewnętrznych oraz
zewnętrznych  kierowanych przez Dyrektora.
14.Wykonywanie innych czynności zaleconych przez przełożonych zgodnie z
kwalifikacjami , a nie objętych niniejszym zakresem.
Ad 2- 1 dietetyk na wszystkich pacjentów
Ad 3-Istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady-lekarz zleca
konsultację dietetyczną jeśli istnieje taka potrzeba
Ad 4-stawka żywieniowa przypadająca na 1 pacjenta- 21,58 zł brutto
Ad.5-szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej,koszt
surowca powyżej 9,5 zł /osobę
Ad.6-wartość odżywcza i kaloryczna posiłków zawarta jest w jadłospisach
dziennych dla diet wraz  z alergenami
Ad.7-jakość posiłków kontrolowana jest przez dietetyka szpitala
każdorazowo  w dni robocze przy dostawie
Ad.8-kontrola bieżąca  przez personel medyczny oddziału
Ad.9-w umowie z firmą cateringową określony jest wymóg zatrudnienia
dietetyka
Ad.10-tak,dietetyk oraz Pełnomocnik ds.pacjenta
Ad.11-w 2017 r.:0; w 2019 r.:0
Ad.12-tak
Ad.13
wg zestawienia jn.

1.

Dieta łatwo strawna

2.

Dieta podstawowa 2400 kcal (Położnictwo)

3.

Dieta podstawowa

4.

Dieta łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu i błonnika

5.

Dieta łatwo strawna bogato białkowa

6.

Dieta niskobiałkowa

7.

Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów (cukrzyca 5
posiłkowa)

8.

Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów (cukrzyca 6
posiłkowa)

9.

Dieta ubogo energetyczna 1500 kcal

10.

Dieta ubogo energetyczna 1000 kcal

11.

Dieta płynno-odżywcza wzmocniona przez zgłębnik

12.

kleik + suchary, herbata

13.

Kisiel

14.

Zupa ryżowa,herbata

W/w diety mogą podlegać kombinacji pod względem konsystencji posiłków
(papkowate, przecierane, płynne) oraz modyfikowane pod względem
tłuszczu, białka, błonnika i składników mineralnych.

Zamawiający wymaga przygotowania posiłków zgodnie z zaleceniami
Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. A. Szczygła w
opracowaniu „Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach” Warszawa
2011, red. prof. dr hab. n. med Mirosław Jarosz oraz na podstawie „
Normy żywienia człowieka” red. Mirosław Jarosz, Barbara Bułhak-
Jachymczyk PZWL, Warszawa 2008, 2011.

Ad.14-Szpital jest w stanie zapewnić każdy rodzaj diety,w umowie z firmą
cateringową jest zapis mówiący ,że Szpital  zastrzega sobie możliwość
zastosowania diety indywidualnej, zalecanej przez lekarza.

Ad.15-Szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską w oparciu o w/w
diety.

Ad.16-Tak,zapewnia

opracowała: Monika Leszczyńska

Z wyrazami szacunku
Za-ca Dyrektora d/s ekonomiczno-administracyjnych
Główny Księgowy
Mirosława Cieślak

SPWZOZ MSWIA w Bydgoszczy
ul.Markwarta 4-6
85-015 Bydgoszcz
tel. 52 58 26 205

odpowiedź informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Łowiczu 1

W załączeniu uprzejmie przesyła odpowiedź dla Państwa zapytania z dnia 27 listopada 2019r.

Z poważaniem

Katarzyna Sobieszek
starszy sekretarz sądowy
Sądu Rejonowego w Łowiczu

Jeśli chcecie Państwo uzyskać bliższe szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Łowiczu - prosimy o zapoznanie się z informacją w tym zakresie, która dostępna jest tutaj<http://www.lowicz.sr.gov.pl/ochrona-danych-osobowych,m,mg,3,235>.

Niniejsza wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli otrzymaliście Państwo niniejszy przekaz wskutek błędu, Sąd prosi o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

SR Sochaczew OA-010-83-19.pdf przez Sąd Rejonowy w Sochaczewie 1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami lub linkami):

OA-010-83-19.pdf

Re: Wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie 1

Dzień dobry!
 
W odpowiedzi na Państwa meila dotyczącego wniosku o informację publiczną z dnia 26-11-2019 r. w załączeniu przesyłamy odpowiedzi.
 
Z poważaniem
 
Dyrektor
SP ZOZ Łasin
Mariusz Topolewski

Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl 1

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wezwanie z dnia 27.11.2019 r. (sygnatura Adm.0132-43/19),
wydaje nam się mało prawdopodobne by Prezes sądu nie miała wiedzy na temat tego, ile spraw mają konkretni sędziowie i by nie istniał żaden system elektroniczny pozwalający na sprawdzenie takiej informacji w ciągu kilku minut. Czy jest inaczej?
Jeśli jest inaczej, interesem publicznym stojącym za naszymi pytaniami, jest dostarczenie opinii publicznej informacji o tym, jak wygląda praca w sądach. Jako, że reforma sądownictwa budzi emocje społeczne, dostarczanie rzetelnej informacji dotyczącej tego, ile pracy mają sędziowie i w jakich warunkach pracują, wydaje się jak najbardziej potrzebne i na czasie. Zwłaszcza, że akurat takiej informacji nie ma w Informatorze Statystycznym Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z poważaniem
Katarzyna Witek
(na podstawie Uchwały Zarządu SOWP z 01.10.2019 nr 1_OB_X_2019)

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

FWD: Re: PD: Wniosek o informację publiczną przez LILIANA WINIARSKA 1

W zwiazku z przesłanym pismem o udzielenie informacji przesyłam w załączniku odpowiedzi na pytania
Z poważaniem
 
Koordynator Kliniki Wident
Danuta Szczepańska
tel. 695 890 921
 
 
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: Tue, 26 Nov 2019 19:49:54 -0000
Nadawca: sprawa-17077@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-17077@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: info@wident.eu
Szanowni Państwo,
17 października 2019 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:
Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?
Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.
--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
> W nawiązaniu do pisma z dnia 2019-10-17 08:32:07.239300+00:00 z > adresu info@wident.eu: > Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji > RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do > informacji publicznej, > stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o > > udostępnienie następujących informacji publicznych: 1. Czy w > szpitalu > zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie > zatrudnienie przez > szpital, a nie przez firmę cateringową). > Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie > zakresu jego/ich > obowiązków. 2. Ilu pacjentów przypada na jednego > > zatrudnionego dietetyka? 3. Czy w szpitalu istnieje możliwość > uzyskania > indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki > sposób informuje się o tym > pacjentów? 4. Jaka jest wysokość > całościowej dziennej stawki żywieniowej > przypadającej na 1 > pacjenta szpitala? 5. Czy szpital korzysta z usług > > zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej > umowie określono > minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup > składników użytych do > przygotowania posiłków? 6. Czy > szpital posiada dokumentację regulującą > jakość produktów > używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą > i > kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, > barwników, > dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie. 7. > Czy w szpitalu > kontroluje się jakość posiłków podawanych > pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada > za te kontrole i jak często > one się odbywają? 8. Czy w szpitalu kontroluje > się, czy > pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) > odpowiada > za te kontrole i jak często one się odbywają? 9. > Czy w umowie z zewnętrzną > firmą cateringową określono wymóg > zatrudnienia dietetyka? 10. Czy w > szpitalu istnieje > procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia > > bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w > sprawie > zgłoszenia ww. skarg? 11. Prosimy o podanie liczba > skarg dotyczących > niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu > zgłoszonych do szpitala w 2017 i > 2018 roku. 12. Czy w 2018 > r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z > zakresu zasad > prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? 13. Prosimy o > > podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze > wskazaniem > źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza > dietetyka/publikacje > naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne > regulacje szpitala). 14. Jeśli > szpital nie jest w stanie > zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. > > bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas > posiłki > pacjentowi? 15. Czy na życzenie pacjenta szpital > zapewnia dietę > wegetariańską lub wegańską? 16. Czy szpital > zapewnia chorym doustne > suplementy pokarmowe wspomagające powrót > do zdrowia (np. wspomagające gojenie > ran, dostarczające dodatkowe > ilości białka)? Wnosimy o udostępnienie > wskazanych informacji > w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} Szymon > Osowski i > Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami > > reprezentacji
____________
Virus checked by G DATA ANTIVIRUS
Wersja: AVA 25.24104 z 27.11.2019
Informacje: www.gdata.pl
 
 
 
 
--