Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBARTÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres poczta@um.lubartow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

odpowiedź e-mail z dnia 17.10.2019 przez POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BRANIEWIE 2

Dzień dobry

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Braniewie w załączeniu przesyła
odpowiedź na e-mail z dnia 17.10.2019 r. sprawa 17197 dotyczący żywienia
pacjentów w szpitalu.

Proszę o potwierdzenie czy e-mail do Państwa dotarł? Z góry dziękuję.

Pozdrawiam

Sekretariat PCM

Re: Wniosek o informację publiczną Adm.044-25/19 uzupełnienie przez Sąd Rejonowy w Lubartowie 1

Dzień dobry

w załączeniu uprzejmie przesyłam uzupełnienie odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 1 września 2019 roku a następnie z dnia 27 listopada 2019 roku.

Z poważaniem

--
Anna Charęzińska

pf kierownika Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sąd Rejonowy w Lubartowie

tel.81 852 68 24

W dniu 2019-11-27 o 09:27, sprawa-14273@fedrowanie.siecobywatelska.pl<mailto:sprawa-14273@fedrowanie.siecobywatelska.pl> pisze:

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 11.09.2019 r. (sygnatura Adm - 044-25/19) zwracamy uwagę iż:
w pytaniu nr 8 Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach) - podstawą powinna być tutaj liczba spraw, które zarówno nie zostały zakończone w roku poprzednim i trwają w danym roku, jak i tych, które wpłynęły w tym danym roku do sądu. Chodzi o sprawy w całym sądzie w sumie, a nie w każdym wydziale osobno.
Stwierdzenie „średnia liczba spraw” w tym pytaniu zawarte oznacza sumę spraw w danym roku przypisaną do sędziów w podziale na liczbę sędziów w danym roku.
W pytaniu nr 9 i 10 - jak powyżej, chodzi zarówno o sprawy, które nie zostały zakończone w roku poprzednim i trwają w danym roku, jak i te, które wpłynęły w tym danym roku do sądu. Chodzi jednak o jednego sędziego z największą/najmniejszą liczbą spraw na cały sąd, a nie w poszczególnych wydziałach.
Pytania 11 i 12 dotyczące procentowego wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą bądź najmniejszą liczbą spraw przypisanych w danym roku dotyczą całego sądu, a nie poszczególnych wydziałów. Aby uzyskać informacje, o które nam chodzi w powyższych pytaniach, należy wziąć pod uwagę liczbę wszystkich spraw przypisanych do sędziego np. w 2016 roku oraz ile spośród tych spraw zostało zakończonych w 2016 roku. Chodzi nam o stosunek spraw zakończonych do wszystkich prowadzonych przez sędziego w danym roku.

Z poważaniem
Katarzyna Witek
(na podstawie Uchwały Zarządu SOWP z 01.10.2019 nr 1_OB_X_2019)

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl<http://www.siecobywatelska.pl> <http://www.siecobywatelska.pl><http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl<http://www.watchdogportal.pl> <http://www.watchdogportal.pl><http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl<http://www.funduszesoleckie.pl> <http://www.funduszesoleckie.pl><http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org<http://www.informacjapubliczna.org> <http://www.informacjapubliczna.org><http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Załączniki:

* https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/zalacznik/27784/61273

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl<http://www.siecobywatelska.pl> <http://www.siecobywatelska.pl><http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl<http://www.watchdogportal.pl> <http://www.watchdogportal.pl><http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl<http://www.funduszesoleckie.pl> <http://www.funduszesoleckie.pl><http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org<http://www.informacjapubliczna.org> <http://www.informacjapubliczna.org><http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

> W nawiązaniu do pisma z dnia 2019-09-11 14:02:00.221464+00:00 z > adresu anna.charezinska@lubartow.sr.gov.pl<mailto:anna.charezinska@lubartow.sr.gov.pl>: > Dzień dobry w > załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o > > udzielenie informacji publicznej z dnia 1 września 2019 roku Z > poważaniem > Anna Charęzińska pf kierownika Samodzielnej > Sekcji Administracyjnej Sąd > Rejonowy w Lubartowie tel.81 852 > 68 24 W dniu 2019-09-01 o 22:35, sp > rawa-14273@fedrowani > e.siecobywatelska.pl<mailto:sprawa-14273@fedrowanie.siecobyw ><mailto:sprawa-14273@fedrowanie.siecobyw> > atelska.pl> pisze: Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i > art. 10 > ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, > stowarzyszenie Sieć > Obywatelska Watchdog Polska wnosi o > udostępnienie następujących informacji > publicznych: 1. Imię i > nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu. 2. Imię i > nazwisko > poprzedniego Prezesa tutejszego sądu. 3. Kiedy rozpoczęła się i > kiedy > zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu? > 4. Ilu było sędziów w > tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich > wydziałach) na koniec 2016, 2017 i > 2018 roku? 5. Ile było > nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we > > wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku? 6. Ilu > sędziów > delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie > odpowiednio w ciągu > 2016, 2017 i 2018 roku? 7. Ilu sędziów > tutejszego sądu awansowało w ciągu > odpowiednio - 2016, 2017 i > 2018 roku? 8. Średnia liczba spraw na sędziego w > 2016, 2017, > 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach) 9. Ile spraw miał/a > > sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? > (niezależnie od > wydziału) 10. Ile spraw miał/a sędzia z > najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, > 2017, 2018? (niezależnie od > wydziału) 11. Procentowe wykonanie spraw przez > sędziego/sędzię z > największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o > dane > na koniec roku). 12. Procentowe wykonanie spraw przez > sędziego/sędzię z > najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, > 2018 (prosimy o dane na koniec > roku). 13. Czy tutejszy sąd w > 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby > tomów akt dla > każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię? 14. Czy > > tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów > akt dla > każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię? > Wnosimy o > udostępnienie wskazanych informacji w formie > elektronicznej na adres: sprawa-142 > 73@fedrowanie.siecobywatelska<mailto:73@fedrowanie.siecobywatelska> > .pl<mailto:sprawa-14273@fedrowanie.siecobywatelska. ><mailto:sprawa-14273@fedrowanie.siecobywatelska.> pl> Szymon > Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z > > zasadami reprezentacji -- Sieć Obywatelska Watchdog Polska > ul. Ursynowska > 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 > > www.siecobywatelska.pl<http://www.siecobywatelska.pl><http://www.siecobywatelska.pl><http://www.siecobywatelska.pl> > > <http://www.siecobywatelska.pl><http://www.siecobywatelska.pl><http://www.siecobywatelska.pl><http://www.siecobywatelska.pl> > > www.watchdogportal.pl<http://www.watchdogportal.pl><http://www.watchdogportal.pl><http://www.watchdogportal.pl> > > <http://www.watchdogportal.pl><http://www.watchdogportal.pl><http://www.watchdogportal.pl><http://www.watchdogportal.pl> > > www.funduszesoleckie.pl<http://www.funduszesoleckie.pl><http://www.funduszesoleckie.pl><http://www.funduszesoleckie.pl> > > <http://www.funduszesoleckie.pl><http://www.funduszesoleckie.pl><http://www.funduszesoleckie.pl><http://www.funduszesoleckie.pl> > > www.informacjapubliczna.org<http://www.informacjapubliczna.org><http://www.informacjapubliczna.org><http://www.informacjapubliczna.org> > < > http://www.informacjapubliczna.org><http://www.informacjapubliczna.o><http://www.informacjapubliczna.o> rg> NIP > 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. > Warszawy w Warszawie, XIII > Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru > Sądowego Wiadomość ta > przeznaczona jest wyłącznie dla > jej adresata i może zawierać informacje > zastrzeżone i prawnie > chronione. Jeżeli przez pomyłkę otrzymali Państwo > niniejszą > wiadomość, prosimy o poinformowanie o tym fakcie nadawcy i > usunięcie > wiadomości wraz z załącznikami. Ta wiadomość i > wszelkie załączone do niej > pliki mogą być poufne i prawnie > chronione. Jeśli nie jest Pan/Pani jej właściwym > adresatem, > jakiekolwiek jej rozpowszechnienie jest ściśle zabronione. Jeśli > > otrzymał Pan/Pani niniejszą wiadomość przez pomyłkę, proszę o > niezwłocznie > powiadomienie nadawcy i usunięcie wiadomości wraz z > załącznikami. This > message and attached files may be > confidential and legally protected. If you are > not the intended > recipient, any distribution is strictly prohibited. If you have > > received this message by mistake, please notify the sender > immediately and > delete the message along with attachments.

Wiadomość ta przeznaczona jest wyłącznie dla jej adresata i może
zawierać informacje zastrzeżone i prawnie chronione. Jeżeli przez
pomyłkę otrzymali Państwo niniejszą wiadomość, prosimy o poinformowanie
o tym fakcie nadawcy i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

Ta wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki mogą być poufne i prawnie chronione. Jeśli nie jest Pan/Pani jej właściwym adresatem, jakiekolwiek jej rozpowszechnienie jest ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszą wiadomość przez pomyłkę, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

This message and attached files may be confidential and legally protected. If you are not the intended recipient, any distribution is strictly prohibited. If you have received this message by mistake, please notify the sender immediately and delete the message along with attachments.

odp. na wniosek przez SZPITAL WOJEWÓDZKI W BIELSKU-BIAŁEJ 2

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

Z poważaniem

--

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, zlokalizowany przy
al. Armii Krajowej 101 , 43-316 Bielsko-Biała, reprezentowany przez Dyrektora.
Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej można
uzyskać pod adresem e-mail: iod@hospital.com.pl , nr telefonu 33 810-22-37, lub na stronie internetowej
szpitala: www.hospital.com.pl

Fwd: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez SALUS CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

---------- Forwarded message ---------
Od: Iwona Sobolewska <isobolewska@saluscm.pl>
Date: wt., 10 gru 2019 o 15:05
Subject: Fwd: Fwd: Wniosek o informację publiczną
To: Biuro Stowarzyszenia <biuro@siecobywatelska.pl>
Cc: Aswancar <aswancar@saluscm.pl>, Ikrzak <ikrzak@saluscm.pl>

Dzień dobry

w odpowiedzi na przesłany wniosek i powołując się na rozmowę telefoniczną w
dniu dzisiejszym z pracownikiem Państwa Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska
uprzejmie informujemy, iż Centrum Medyczne Salus w Kłodzku w ramach
struktur organizacyjnych posiada Oddział Leczenia Jednego Dnia, w którym
realizowane są świadczenia na podstawie kontraktu z NFZ w zakresie
wykonywanych 2 zabiegów ortopedycznych w miesiącu tj. na kwotę 7800 zł. Po
wykonywanych zabiegach pacjenci, (jeżeli nie ma wskazań do dalszej
hospitalizacji) wypisywani są do domu w tym samym dniu i nie wymagają
zaopatrzenia w wyżywienie. Jednakże mając na względzie dobro pacjenta i
ewentualną potrzebę przedłużenia hospitalizacji do 24 godzin, Centrum
Medyczne Salus w Kłodzku ma podpisaną umowę na dostarczanie wyżywienia
(śniadania, obiady, kolacje) z firmą cateringową Zajazd „Oleńka” s.c. Danuta,
Tomasz Oleńscy z siedzibą w Szalejewie Górnym Wolany 77 NIP 883-10-05-398 REGON
891070980.

Z poważaniem

Iwona Sobolewska

tel. 606 951 446

<http://www.saluscm.pl>

-------- Wiadomość oryginalna --------
Temat: Fwd: Fwd: Wniosek o informację publiczną
Data: 2019-12-10 13:48
Od: Agnieszka Swancar <aswancar@saluscm.pl>
Do: Iwona Sobolewska <isobolewska@saluscm.pl>

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: Tue, 26 Nov 2019 19:11:57 -0000
Nadawca: sprawa-17241@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-17241@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: biuro@saluscm.pl

Szanowni Państwo,

17 października 2019 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej
treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie
zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to
wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej
na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak,
to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone
na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych
do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków
oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak,
wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto
(stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia
dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną
za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz
ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające
powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe
ilości białka)?

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa
do niezwłocznego jej udzielenia.

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
> W nawiązaniu do pisma z dnia 2019-10-17 08:39:48.491958+00:00 z > adresu
biuro@saluscm.pl: > Na podstawie art. 61 ust. 1 i > Konstytucji RP i art.
10 ust. 1 ustawy dostępie do > informacji > publicznej, stowarzyszenie Sieć
Obywatelska Watchdog Polska wnosi o > > udostępnienie następujących
informacji publicznych: 1. Czy > w szpitalu > zatrudniono
dietetyka/dietetyków? (chodzi o > bezpośrednie zatrudnienie przez >
szpital, a nie przez firmę > cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o
udostępnienie > zakresu > jego/ich obowiązków. 2. Ilu pacjentów przypada na
jednego > > zatrudnionego dietetyka? 3. Czy w szpitalu istnieje możliwość >
uzyskania > indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki > sposób
informuje się o tym > pacjentów? 4. Jaka jest wysokość > całościowej
dziennej stawki żywieniowej > przypadającej na 1 > pacjenta szpitala? 5.
Czy szpital korzysta z usług > > zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
tak, to czy w podpisanej > umowie określono > minimalną kwotę/procent
przeznaczone na zakup > składników użytych do > przygotowania posiłków? 6.
Czy > szpital posiada dokumentację regulującą > jakość produktów >
używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą > i >
kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, > barwników, >
dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie. 7. > Czy w szpitalu >
kontroluje się jakość posiłków podawanych > pacjentom? Kto (stanowisko)
odpowiada > za te kontrole i jak często > one się odbywają? 8. Czy w
szpitalu kontroluje > się, czy > pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu?
Kto (stanowisko) > odpowiada > za te kontrole i jak często one się
odbywają? 9. > Czy w umowie z zewnętrzną > firmą cateringową określono
wymóg > zatrudnienia dietetyka? 10. Czy w > szpitalu istnieje > procedura
zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia > > bądź zatrucia? Czy
wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w > sprawie > zgłoszenia ww.
skarg? 11. Prosimy o podanie liczba > skarg dotyczących > niewłaściwego
żywienia /zatrucia w szpitalu > zgłoszonych do szpitala w 2017 i > 2018
roku. 12. Czy w 2018 > r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z >
zakresu zasad > prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? 13. Prosimy o > >
podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze >
wskazaniem > źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza >
dietetyka/publikacje > naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne > regulacje
szpitala). 14. Jeśli > szpital nie jest w stanie > zapewnić pacjentowi
diety wskazanej przez lekarza (np. > > bezmlecznej czy bezglutenowej), to w
jaki sposób zapewnia wówczas > posiłki > pacjentowi? 15. Czy na życzenie
pacjenta szpital > zapewnia dietę > wegetariańską lub wegańską? 16. Czy
szpital > zapewnia chorym doustne > suplementy pokarmowe wspomagające
powrót > do zdrowia (np. wspomagające gojenie > ran, dostarczające
dodatkowe > ilości białka)? Wnosimy o udostępnienie > wskazanych informacji
> w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} Szymon > Osowski i >
Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami > >
reprezentacji

RE: Wniosek o informację publiczną przez Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

_____

From: sprawa-17226@fedrowanie.siecobywatelska.pl
[mailto:sprawa-17226@fedrowanie.siecobywatelska.pl]
Sent: Tuesday, November 26, 2019 8:18 PM
To: sekretariat@szpitalpolczyn.pl
Subject: Wniosek o informację publiczną

Szanowni Państwo,

17 października 2019 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej
treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie
zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to
wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.

Nie. Szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?

Nie dotyczy.
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?

Nie dotyczy.
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej
na 1 pacjenta szpitala?

12,20 zł
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak,
to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na
zakup składników użytych do przygotowania posiłków?

Szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej. Nie określono w
umowie minimalnej kwoty/procentu przeznaczonych na zakup składników użytych
do przygotowania posiłków.
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do
przygotowania posiłków - chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków
oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak,
wnosimy o jej udostępnienie.

Nie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto
(stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

Kontrole odbywają się sukcesywnie przez Stację sanitarno - epidemiologiczną.
Bezpośrednie kontrole jakości posiłku (wygląd, konsystencja) przeprowadzane
są przez Pielęgniarki Oddziałowe.
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?

Kontrolę przeprowadzają na bieżąco pielęgniarki danego oddziału.
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia
dietetyka?

Jadłospisy muszą być zatwierdzone przez dietetyka.
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za
kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?

Nie.
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.

Brak.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

Nie znane.
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz
ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).

Możliwe diety: podstawowa, cukrzycowa, lekkostrawna, wysokobiałkowa,
niskobiałkowa, płynna, beztłuszczowa, bezsolna, lekkostrawna przecierana,
papka - rodzaj diety wskazuje lekarz.
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia
wówczas posiłki pacjentowi?

Nie dotyczy.
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?

Nie.
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające
powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe
ilości białka)?

Nie.

Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o.

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

> W nawiązaniu do pisma z dnia 2019-10-17 08:39:47.774386+00:00 z > adresu
sekretariat@szpitalpolczyn.pl: > Na podstawie art. 61 ust. 1 > i Konstytucji
RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do > informacji > publicznej,
stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o > > udostępnienie
następujących informacji publicznych: 1. Czy > w szpitalu > zatrudniono
dietetyka/dietetyków? (chodzi o > bezpośrednie zatrudnienie przez > szpital,
a nie przez firmę > cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie >
zakresu > jego/ich obowiązków. 2. Ilu pacjentów przypada na jednego > >
zatrudnionego dietetyka? 3. Czy w szpitalu istnieje możliwość > uzyskania >
indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki > sposób informuje się
o tym > pacjentów? 4. Jaka jest wysokość > całościowej dziennej stawki
żywieniowej > przypadającej na 1 > pacjenta szpitala? 5. Czy szpital
korzysta z usług > > zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w
podpisanej > umowie określono > minimalną kwotę/procent przeznaczone na
zakup > składników użytych do > przygotowania posiłków? 6. Czy > szpital
posiada dokumentację regulującą > jakość produktów > używanych do
przygotowania posiłków - chodzi o wartość odżywczą > i > kaloryczną posiłków
oraz dopuszczalną ilości konserwantów, > barwników, > dodatków? Jeśli tak,
wnosimy o jej udostępnienie. 7. > Czy w szpitalu > kontroluje się jakość
posiłków podawanych > pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada > za te kontrole
i jak często > one się odbywają? 8. Czy w szpitalu kontroluje > się, czy >
pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) > odpowiada > za
te kontrole i jak często one się odbywają? 9. > Czy w umowie z zewnętrzną >
firmą cateringową określono wymóg > zatrudnienia dietetyka? 10. Czy w >
szpitalu istnieje > procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego
żywienia > > bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w
> sprawie > zgłoszenia ww. skarg? 11. Prosimy o podanie liczba > skarg
dotyczących > niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu > zgłoszonych do
szpitala w 2017 i > 2018 roku. 12. Czy w 2018 > r. lekarze przechodzili
jakiekolwiek szkolenie z > zakresu zasad > prawidłowego żywienia chorych w
szpitalu? 13. Prosimy o > > podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez
szpital wraz ze > wskazaniem > źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
> dietetyka/publikacje > naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne > regulacje
szpitala). 14. Jeśli > szpital nie jest w stanie > zapewnić pacjentowi diety
wskazanej przez lekarza (np. > > bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki
sposób zapewnia wówczas > posiłki > pacjentowi? 15. Czy na życzenie pacjenta
szpital > zapewnia dietę > wegetariańską lub wegańską? 16. Czy szpital >
zapewnia chorym doustne > suplementy pokarmowe wspomagające powrót > do
zdrowia (np. wspomagające gojenie > ran, dostarczające dodatkowe > ilości
białka)? Wnosimy o udostępnienie > wskazanych informacji > w formie
elektronicznej na adres: {{EMAIL}} Szymon > Osowski i > Katarzyna
Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami > > reprezentacji
<http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MTU3NDc5NTkwMTc1LjIwNDU4L
jcxNjI1MDAyMDU0MDM3MzA5NTlAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8VHVlLCAyN
iBOb3YgMjAxOSAxOToxODoyMSAtMDAwMHxzZWtyZXRhcmlhdEBzenBpdGFscG9sY3p5bi5wbHwxL
nNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5zbXRwfHJlZGdyaWQxfDA%3D>

OA-043-42/19 odp. na wniosek o udzielenie inf. publ. przez Sąd Rejonowy w Koninie 1

OA-043-42/19

Dzień dobry,

w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Koninie
z dn. 11.12.2019r.

--

Z poważaniem
Paulina Kubicka
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Koninie
tel. 63 240 47 01
----
Rozpowszechnianie wiadomości, jej kopiowanie lub edycja dozwolone są wyłącznie adresatowi.
Jeśli nie są Państwo adresatem przedmiotowej wiadomości, zwracam się z uprzejmą prośbą
o jej odesłanie na adres nadawcy, a następnie usunięcie z pamięci komputera.

Re: Sąd Rejonowy we Włocławku - Informacja publiczna przez AgnieszkaZdanowicz

Szanowni Państwo,

przepraszam za późną odpowiedź.

Jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie 8 z naszego wniosku (Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)), to wydaje nam się, że najbardziej realną liczbę otrzymamy, jeśli sędzia, który przepracował tylko 2 miesiące w roku zostanie policzony jako 2/12 etatu, a z kolei sędzia, który ma wpływ 25% jako 1/4 etatu. Nie wiem jednak, ilu sędziów u Państwa pracuje i czy są Państwo w stanie zrobić takie wyliczenia. Być może łatwiejsze będzie policzenie średniej liczby spraw sędziów, którzy mają wpływ 100% i przesłanie nam tej liczby (oczywiście z zaznaczeniem, że chodzi tylko o takich sędziów)?

Co do pytań 9-12, to również być może najlepiej wypisać dane sędziów mających 100% wpływu? Tutaj trudno mi podać inny sposób wyliczenia. Wiadomo, że sędziowie, którzy mają większy wpływ będą mieli więcej spraw niż ci, pełniący inne funkcje i mający mniejszy wpływ, więc inny sposób liczenia wydaje się nieprzystający do rzeczywistości.

Bardzo dziękujemy za pełne wyjaśnienie sprawy. Na pewno weźmiemy pod uwagę te liczne wątpliwości, podsumowując nasz monitoring.

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedź na wniosek przez Zakład Karny nr 2 w Łodzi 1

Witam!
W załączeniu przesyłam pismo D.K.P.0143.3.2019.MM.

Zakład Karny Nr2 w Łodzi
93-161 Łódź, ul. Kraszewskiego 1/5
www.sw.gov.pl

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu 2

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam dwa pisma Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu.

Z poważaniem

Joanna Augustyniak

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu

061-628-4960

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim 1

Dzień dobry

Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim przesyła w załączeniu odpowiedź na poniższy wniosek.

Piotr Osiński

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego

w Nowym Dworze Mazowieckim

FW: Wniosek o informację publiczną dot. A-044-66/19 (t. odł.). przez Sąd Rejonowy w Szamotułach 2

Dzień dobry.
W załączeniu uprzejmie przesyłam skan pisma Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Szamotułach z dnia 11 grudnia 2019 r. A-044-66/19.
Jednocześnie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Z poważaniem
Przemysław Vidura
Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy w Szamotułach

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Kaliszu 4

​Szanowni Państwo,

W związku z Państwa wnioskiem z dnia 27 listopada 2019r. w załączeniu uprzejmie przesyłam informacje statystyczne przedstawione przez kierowników sekretariatów Wydziałów: I Cywilnego, II Karnego, III Rodzinnego i Nieletnich, IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V Gospodarczego, VI Ksiąg Wieczystych i VIII Wykonywania Orzeczeń dot. pkt. 9 i 10, Kierownika Oddziału Administracyjnego dot. pkt. 8, 11,12, 13 i 14 oraz kierownika Oddziału Kadr odnośnie pkt 1-7.

Na zarządzenie

Wiceprezesa Sądu

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Danuta Staciwo

Oddział Administracyjny

Sądu Rejonowego w Kaliszu

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) - Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 )Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Kaliszu, obowiązki administratora danych osobowych wykonuje Prezes Sądu Rejonowego w Kaliszu, Al. Wolności 13, 62-800 Kalisz.Przetwarzanie danych osobowych odbywa się celem wymiany korespondencji, osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo do żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych.

________________________________
Od: Strzyż Karina w imieniu użytkownika Biuro Obsługi Interesanta - SR Kalisz
Wysłane: 27 listopada 2019 10:14
Do: Oddział Administracyjny SR Kalisz
Temat: PD: Wniosek o informację publiczną

________________________________
Od: sprawa-14349@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14349@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 27 listopada 2019 09:01
Do: Biuro Obsługi Interesanta - SR Kalisz
Temat: Wniosek o informację publiczną

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska dnia 1 września 2019 r. drogą mailową wysłało do tutejszego Sądu wniosek o informację publiczną.
Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi i w związku z tym jesteście Państwo w bezczynności.
Wzywamy zatem do jak najszybszego rozpatrzenia wspomnianego wniosku, którego treść załączmy poniżej.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku.

Z poważaniem
Katarzyna Witek
(na podstawie Uchwały Zarządu SOWP z 01.10.2019 nr 1_OB_X_2019)

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14349@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Załączniki:

* https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/zalacznik/27764/61254

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

> W nawiązaniu do pisma z dnia 2019-09-01 20:35:10.714345+00:00 z > adresu boi@kalisz.sr.gov.pl: > Na podstawie art. 61 ust. 1 i > Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie > do informacji > publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi > > o udostępnienie następujących informacji publicznych: 1. > Imię i nazwisko > obecnego Prezesa tutejszego sądu. 2. Imię i > nazwisko poprzedniego Prezesa > tutejszego sądu. 3. Kiedy > rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja > poprzedniego Prezesa > tutejszego sądu? 4. Ilu było sędziów w tutejszym > sądzie > (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 > roku? > 5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie > (sumarycznie we > wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i > 2018 roku? 6. Ilu sędziów > delegowanych z innego sądu > pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu > 2016, 2017 i > 2018 roku? 7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu > > odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku? 8. Średnia liczba > spraw na sędziego > w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich > wydziałach) 9. Ile spraw > miał/a sędzia z największą liczbą > spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od > wydziału) 10. > Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku > 2016, > 2017, 2018? (niezależnie od wydziału) 11. Procentowe wykonanie > spraw > przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku > 2016, 2017, 2018 (prosimy > o dane na koniec roku). 12. > Procentowe wykonanie spraw przez > sędziego/sędzię z najmniejszą > liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o > dane na koniec > roku). 13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki > > dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez > danego > sędziego/sędzię? 14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku > zbierał statystyki > dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy > rozpatrywanej przez danego > sędziego/sędzię? Wnosimy o > udostępnienie wskazanych informacji w formie > elektronicznej na > adres: {{EMAIL}} Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - > > członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

(bez tematu) przez Sąd Rejonowy w Kielcach 2

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam pismo nr Adm-0144-43/19 z dnia 10 grudnia 2019 roku.

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Miastku 2

A-0144-30/19

Dzień dobry

Uprzejmie informuję, że w dniu 01 września 2019r. Sąd Rejonowy w Miastku nie otrzymał pisma, o którym mowa poniżej. Wniosek o informację publiczną wpłynął do sądu w dniu 27 listopada 2019r., godz. 9:35.

W załączeniu przesyłam Państwu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

z poważaniem

Agnieszka Krauze

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sądu Rejonowego w Miastku

* <mailto:administracja@miastko.sr.gov.pl> administracja@miastko.sr.gov.pl

„Ten e-mail może zawierać informacje poufne i/lub chronione prawem. W przypadku gdyby otrzymali Państwo tę wiadomość przypadkowo lub przez pomyłkę, proszę usunąć jej treść oraz jak najszybciej poinformować o tym fakcie nadawcę. Kopiowanie, i/lub przesyłanie dalej informacji zawartych w tym e-mail'u przez osoby do tego nieuprawnione jest zabronione.

Sąd Rejonowy w Miastku z siedzibą w Miastku przy ul. Armii Krajowej 30, 77 – 200 Miastko, informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Miastku pod adresem: <http://www.miastko.sr.gov.pl/> www.miastko.sr.gov.pl -> Ochrona Danych Osobowych.”

wniosek o informacje publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 1

Dzień dobry

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku w
załączeniu przesyła odpowiedź na informację publiczną

Z poważaniem

Maria Chmielnicka Dyrektor SPZZOZ w Lipsku

odpowiedź - inf. publiczna przez Sąd Rejonowy w Słupsku 1

A-0143-72/19

W załączeniu przesyłam informację Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Słupsku z
dnia 11.12.2019 r.

Agnieszka Machnik

Oddział Administracyjny

Sąd Rejonowy w Słupsku

Tel. (59) 84 69 262

UWAGA

Informacja zawarta w tej wiadomości i załącznikach jest zastrzeżona i
skierowana tylko i wyłącznie do użytku osób, firm lub instytucji, do których
jest zaadresowana. Nie należy kopiować, ujawniać, ani dystrybuować tej
informacji bez zezwolenia Sądu Rejonowego w Słupsku. Jeżeli nie jesteś
zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, proszę powiadomić o tym nadawcę oraz
skasować lub usunąć tę wiadomość oraz wszystkie jej kopie.

Sąd Rejonowy w Słupsku z siedzibą w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 13,
reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Słupsku informuje, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu
Rejonowego w Słupsku pod adresem: <http://www.slupsk.sr.gov.pl>
http://www.slupsk.sr.gov.pl zakładka: Informacje/Ochrona danych osobowych.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MOSKORZEW 1

Urząd Gminy w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Z poważaniem,
Halina Michalczyk
Urząd Gminy Moskorzew

Re: odp. na wniosek o informację publiczną przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl 1

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 10.12.2019 r. (sygnatura Adm-017-35/2019) zwracamy uwagę iż:

pytania 11 i 12 i stwierdzenie w nich zawarte „procentowego wykonanie spraw przez sędziego/sędzię” z największą bądź najmniejszą liczbą spraw przypisanych w danym roku oznacza stosunek spraw zakończonych do wszystkich prowadzonych przez sędziego w danym roku.
Pytania te dotyczą całego sądu, a nie poszczególnych wydziałów. Aby uzyskać informacje, o które nam chodzi w powyższych pytaniach, należy wziąć pod uwagę liczbę wszystkich spraw przypisanych do sędziego np. w 2016 roku oraz ile spośród tych spraw zostało zakończonych w 2016 roku.

Z poważaniem
Katarzyna Witek
(na podstawie Uchwały Zarządu SOWP z 01.10.2019 nr 1_OB_X_2019)

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

RE: Informacja publiczna przez None 1

Dzień dobry,

nawiązując do korespondencji, uprzejmie przesyłam brakujący załącznik.

Z poważaniem

Marta Burek

Oddział Administracyjny

Sąd Okręgowy w Koninie

ul. Energetyka 5 | 62-510 Konin

tel.: 63-242-30-22

<http://www.konin.so.gov.pl/> www.konin.so.gov.pl

Sprawa 14498 przez Sąd Rejonowy w Sulęcinie 2

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam podpisany skan odpowiedzi na zapytanie w formacie
.pdf  oraz odpowiedź w formacie .docx z zachowaniem działających
odnośników do strony internetowej.

--
Agata Wysocka-Szczechowiak
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Kościuszki 30
69-200 Sulęcin
tel. 95 755 07 61
fax. 95 755 07 60

Wiadomość ta, wraz z załącznikami może zawierać poufne informacje,
przeznaczone tylko dla adresata. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem
prosimy o powiadomienie nadawcy oraz usuniecie tej wiadomości.
Rozpowszechnianie, kopiowanie lub rozprowadzanie tej wiadomości jest
zabronione.
This e mail and any files transmitted with it are confidential and intended
solely for the addressee. If you are not the intended recipient please
inform the sender and delete the message immediately. Any disclosure,
reproduction or distribution of this message is strictly forbidden.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Biłgoraju

Twoja wiadomość

Do: Chmiel-Bednarz Iwona
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 12 grudnia 2019 12:53:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 12 grudnia 2019 13:20:05 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Biłgoraju

Twoja wiadomość

Do: Kłodnicki Jacek
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 12 grudnia 2019 12:53:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 12 grudnia 2019 13:34:22 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

inf. publiczna przez GOWARCZÓW 1

Witam,
w załączeniu skan pisma
Pozdrawiam
A Bryk
UG Gowarczów
Plac XX-lecia 1
26-225 Gowarczów
486724037