informacja przez Sąd Rejonowy w Chojnicach 2

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam informację.

Pozdrawiam serdecznie

Izabela Buse

Inspektor

Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Chojnicach

ul. Młyńska 30

89-600 Chojnice

tel. 52 3952790, fax. 52 3952843

e-mail: buse.i@chojnice.sr.gov.pl

Sąd Rejonowy w Chojnicach z siedzibą w Chojnicach przy ul. Młyńskiej 30,
reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Chojnicach informuje, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz. U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119, str.1).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Chojnicach pod
adresem:

http://www.chojnice.sr.gov.pl w zakładce: Informacje - "Ochrona Danych
Osobowych"

Re: informacja przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl 1

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 11.12.2019 r. (sygnatura A-072-57/19) zwracamy uwagę iż:

pytania 11 i 12 i stwierdzenie w nich zawarte „procentowego wykonanie spraw przez sędziego/sędzię” z największą bądź najmniejszą liczbą spraw przypisanych w danym roku oznacza stosunek spraw zakończonych do wszystkich prowadzonych przez sędziego w danym roku
Pytania te dotyczą całego sądu, a nie poszczególnych wydziałów. Aby uzyskać informacje, o które nam chodzi w powyższych pytaniach, należy wziąć pod uwagę liczbę wszystkich spraw przypisanych do sędziego np. w 2016 roku oraz ile spośród tych spraw zostało zakończonych w 2016 roku.

Z poważaniem
Katarzyna Witek
(na podstawie Uchwały Zarządu SOWP z 01.10.2019 nr 1_OB_X_2019)

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Chojnicach

Twoja wiadomość

Do: administracja@chojnice.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-12-13 09:08

odczytano w dniu 2019-12-13 09:21.

polowanie zbiorowe przez KLUCZEWSKO 2

Urząd Gminy Kluczewsko w załączeniu przesyła odpowiedz na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

RE: Wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej 1

Dzień Dobry

W załączniku przesyłam odpowiedź na poniższego emaila.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. M.C. Skłodowskiej 15

16-200 Dąbrowa Białostocka

Pozdrawiam

Sekretariat

Beata Kulesz

tel. 85 7123341

RE: Fw: Wniosek o informację publiczną przez NATALIA FISCHER NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "KLINIKA PROMIENISTA" 2

Dzień dobry.

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej, przekazuję poniżej odpowiedzi na postawione pytania.

Z poważaniem

Hanna Małyszek-Leciejewska

<mailto:ksiegowosc@promienista.pl> ksiegowosc@promienista.pl

tel : 61 852 28 17

<http://www.klinika-promienista.com.pl/> cid:image002.jpg@01D2133C.C7B63BA0

NZOZ Klinika Promienista - Szpital i Ambulatorium
ul. Promienista 98
60-142 Poznań
tel. +48 61 862 20 25
fax +48 61 862 20 29
www.klinika-promienista.com.pl <http://www.klinika-promienista.com.pl/>
e-mail: info@promienista.pl

Ta wiadomość może być poufna. Jeśli nie jesteś jej adresatem, uprzejmie informuję, że dystrybucja jej treści w jakiejkolwiek formie jest zabroniona. Jeśli otrzymałeś wiadomość omyłkowo, proszę odeślij ją do nadawcy i usuń ze swojego komputera

sprawa-16920 przez ARESZT ŚLEDCZY WE WROCŁAWIU 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź Dyrektora na Państwa zapytania.

z poważaniem

mł. chor. Adrian Cichoń
mł. instruktor Działu Organizacyjno-Prawnego i Kadr
Aresztu Śledczego we Wrocławiu

email: adrian.cichon@sw.gov.pl
tel. 71 327 24 45
fax: 71 343 66 10

Areszt Śledczy we Wrocławiu
50-046 Wrocław ul. Świebodzka 1
www.sw.gov.pl

Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

dot. udostępnienia informacji nt. polowań zbiorowych przez PARADYŻ 3

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczącej polowań zbiorowych przeprowadzanych na terenie gm. Paradyż w
okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r. poniżej podaję:

ad. 1. planowane polowania zostały zgłoszone na 14 dni przed terminem,
ad. 2. zgłoszenia zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia polowań
oraz miejsca wykonywania polowań,
ad. 3 harmonogram polowań wywiesza się na tablicy ogłoszeń UG w Paradyżu
i przesyła do sołtysów,
ad. 4 na wywieszonych czy przesłanych harmonogramach nie umieszczano
pouczenia, iż można zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania
zbiorowego,
ad. 5. do UG w Paradyżu nie wpłynęły żadne sprzeciwy wobec planowanych
polowań.

W załączeniu kopie harmonogramów polowań nadesłanych przez koła
łowieckie.

Z poważaniem
Aneta Rygała
podinspektor

Re: Wniosek o informację publiczną - ponaglenie przez AgnieszkaZdanowicz

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wezwanie do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego przesyłam poniżej naszą odpowiedź.

Nie można zgodzić się ze stanowiskiem, jakoby nasz wniosek dotyczył informacji przetworzonej.Czynność materialno-techniczna, polegająca na udostępnieniu informacji publicznej, zawsze wiąże się z koniecznością wyszukania danej informacji. Ciężko wyobrazić sobie sytuację, w której podmiot w taki sposób (i w takiej formie) posiada informacje publiczne, aby móc je udostępniać bez konieczności wyszukiwania ich wśród innych informacji, nieobjętych przedmiotem wniosku.

Chcemy jednocześnie wskazać, że interesem publicznym stojącym za naszym wnioskiem o informację publiczną, jest dostarczenie opinii publicznej rzetelnej informacji o tym, jak wygląda wyżywienie w szpitalach. Temat ten budzi emocje, które jednak bardzo często są wywoływane powierzchownym spojrzeniem na sprawę np. zdjęciami podawanych dań. Trzeba również zwrócić uwagę, że żywienie ma znaczący wpływ na proces leczenia pacjentów i ich zdrowienie, co wykazano w wielu badaniach i publikacjach naukowych. Dlatego informacje na temat żywienia pacjentów w szpitalach powinny podlegać takiej samej kontroli społecznej, jak wszelkie procedury medyczne.

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca, na podstawie uchwały Zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska nr 8/XI/2018 z 27 listopada 2018 r.

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OPOCZNO

Twoja wiadomość

Do: umopoczno@um.opoczno.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2019-12-03 22:11

odczytano w dniu 2019-12-16 08:39.

Re: Wniosek o informację publiczną przez Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Dzień dobry,

W imieniu Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi,
na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa, uprzejmie wyjaśniam, co
następuje.

W związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na podstawie szeregu
rozproszonych dokumentów, które znajdują się w innych komórkach
organizacyjnych szpitala, jak również w związku z koniecznością uprzedniego
przeprowadzenia analiz (już zakończonych), czy wnioskowana informacja nie
stanowi informacji przetworzonej, z uwagi na fakt, że koniecznym jest
opracowanie zestawienia wnioskowanych analiz na podstawie szeregu
dokumentów, przedmiotowa informacja publiczna zostanie Państwu udostępniona
do końca bieżącego tygodnia - tj. do dnia 20 grudnia 2019r. Powodem
opóźnienia jest konieczność zestawienia szeregu informacji jak i duże
obciążenie pracowników zadaniami bieżącymi, związanymi z trudną sytuacją w
służbie zdrowia (ze względu na tajemnicę zawodową zobowiązany jestem do
niepodawania szczegółów).

Za wynikłe utrudnienia i przedłużony czas oczekiwania na udzielenie
informacji - przepraszam i dziękuję za okazane zrozumienie. Jednocześnie
zapewniam, że przedmiotowa informacja zostanie udzielona w najszybszym
możliwym terminie, nie później niż w terminem wskazanym w niniejszej
odpowiedzi.

Z poważaniem,

Sebastian Bohuszewicz
Radca prawny
Koordynator Obsługi Prawnej

________________________________

*Dział Organizacyjno-PrawnyMiejskie Centrum Medyczne im dr. Karola
Jonschera w Łodzi*
ul. Milionowa 14
93-113 Łódź
________________________________
kom. +48 661 122 067
e-mail: sbohuszewicz@jonscher.pl

Wiadomość ta oraz wszelkie załączone do niej pliki są tajemnicą nadawcy i
mogą być prawnie chronione. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem
niniejszej wiadomości, nie może Pan/Pani jej ujawniać, kopiować,
dystrybuować ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O
ewentualnym błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie
poinformować jej nadawcę oraz wiadomość usunąć.

This email and any attached files are confidential and may be legally
privileged. If you are not the intended recipient, any disclosure,
reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this
communication is strictly prohibited. If you have received the transmission
in error please notify the sender immediately and then delete this email.

Informacje zawarte w niniejszej wiadomości są objęte tajemnicą zawodową
radcy prawnego, chronioną na podstawie art. 3 ust. 3-5 ustawy z 26 lipca
1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 507 ze zm.) oraz art. 6
i art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
Uchylenie tajemnicy zawodowej jest dopuszczalne tylko w postępowaniu
karnym, w okolicznościach i trybie określonym w art. 225 § 1 w zw. z art.
180 § 2 Kodeksu postępowania karnego. O uchyleniu tajemnicy zawodowej
decyduje Sąd, zaś wydane lub znalezione dokumenty - w tym przypadku
niniejszą wiadomość, w tym jej zapis cyfrowy - należy bez zapoznawania się
z jej treścią przekazać sądowi, zabezpieczając je uprzednio przed
zapoznaniem się przez osoby nieupoważnione.

Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Miejskiego Centrum
Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (ul. Milionowa 14 93-113 Łódź).
Dane są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody a także w celu
realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Osoba, której
dane dotyczą ma prawo do wglądu do swoich danych, ich sprostowania,
ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia
skargi.

pon., 16 gru 2019 o 11:31 Miejskie Centrum Medyczne w Łodzi <
sekretariat@jonscher.pl> napisał(a):

udostępnienie informacji publicznej przez CENTRUM MEDYCZNE KARPACZ SPÓŁKA AKCYJNA 4

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

z poważaniem

Anna Cybulska

Asystentka Zarządu

Centrum Medyczne Karpacz SA

ul. Myśliwska 13, 58-540 Karpacz

Tel. +48 883 358 121

www.cmkarpacz.pl, e-mail: <mailto:e.dmytruk-kliczkowska@cmkarpacz.pl> sekretariat@cmkarpacz.plCentrum Medyczne Karpacz SA z siedzibą w Karpaczu, ul. Myśliwska 13, 58-540 Karpacz

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy

KRS: 0000094508, NIP: 611-24-26-842, REGON: 231093020, Kapitał zakładowy: 902.490,00 zł

Więcej informacji na stronie <http://www.cmkarpacz.pl/> www.cmkarpacz.pl e-mail: <mailto:kontakt@cmkarpacz.pl> kontakt@cmkarpacz.pl

Ñ Zanim wydrukujesz tego maila, pomyśl o środowisku.

Informacja Publiczna 13.12.19 przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu 1

Dzień dobry

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Pani Prezes Sądu Rejonowego w
Świnoujściu na wniosek o informację publiczną

Z poważaniem
--
Karolina Rogoza
********************************
Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy w Świnoujściu
tel. 91 326 28 51
fax. 91 321 25 39

FW: Wniosek o informację publiczną przez KDK MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dzień dobry,

Nie wiem czy taka forma odpowiedzi będzie Państwu odpowiadać – jeśli życzą sobie Państwo odesłania odpowiedzi w formie Pisma – proszę o informację. Poniżej odpowiedzi oznaczone na zielono na postawione pytania.

Pozdrawiam

Beata Brzozowska

Dyrektor Zarządzający

Klinika Promedion

KDK Medica Sp. z o.o.

Ul Wóycickiego 4

01-938 Warszawa

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków. – NIE, nie posiadamy w tej chwili czynnej umowy z Dietetykiem
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka? - 0
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów? – Porady zewnętrzne – udostępniamy pacjentowi na życzenie informację gdzie można uzyskać poradę w Warszawie lub miejscu zamieszkania pacjenta.
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala? – od 40 do 60,00 PLN
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków? Tak, Szpital posiada zewnętrzną firmę Cateringową – nie ustalono w umowie kwoty na zakup produktów żywieniowych – a jedynie stawki za posiłki.
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie. – Nie, nie posiadamy
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają? -tak, kontroli podawanych posiłków dokonuje personel pielęgniarski – co dzień – poprzez ocenę ilościową i jakościową stosownie do zamówionej diety.
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają? Tak, pielęgniarka – co dzień.
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka? TAK
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg? Tak , pielęgniarka koordynująca oddział.
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku. – Ani pacjenci ani nadzorujący proces personel pielęgniarski nie wnosił takich skarg ani incydentów.

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? – Praktyka własna – forma samokształcenia, - Nie w szpitalu -
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala). Dieta lekkostrawna, wątrobowa, cukrzycowa, bezmleczna, bezglutenowa, wegetariańska, wegańska – wiedza lekarza, wiedza Dietetyka -firmy Cateringowej.
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi? – nie odnotowano takiego incydentu.
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską? TAK – z uwagą, że jest zgodna z zaleceniami zdrowotnymi dla pacjenta.
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)? NIE – nie stosujemy takiej praktyki – pacjenci w Szpitalu są hospitalizowani w systemie jednodniowym.

Re: Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz 1

Szanowni Państwo,

wniosek składany jest w imieniu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Pierwotny wniosek został podpisany przez Szymona Osowskiego i Katarzynę Batko-Tołuć - członków zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji.

Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-17464@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Z poważaniem,

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz 1

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wezwanie do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego przesyłam poniżej naszą odpowiedź.

Wskazujemy, że interesem publicznym stojącym za naszym wnioskiem o informację publiczną, jest dostarczenie opinii publicznej rzetelnej informacji o tym, jak wygląda wyżywienie w szpitalach. Temat ten budzi emocje, które jednak bardzo często są wywoływane powierzchownym spojrzeniem na sprawę np. zdjęciami podawanych dań. Trzeba również zwrócić uwagę, że żywienie ma znaczący wpływ na proces leczenia pacjentów i ich zdrowienie, co wykazano w wielu badaniach i publikacjach naukowych. Dlatego informacje na temat żywienia pacjentów w szpitalach powinny podlegać takiej samej kontroli społecznej, jak wszelkie procedury medyczne.

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca, na podstawie uchwały Zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska nr 8/XI/2018 z 27 listopada 2018 r.

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

Re: odpowiedź przez AgnieszkaZdanowicz 1

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wezwanie do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego przesyłam poniżej naszą odpowiedź.

Wskazujemy, że interesem publicznym stojącym za naszym wnioskiem o informację publiczną, jest dostarczenie opinii publicznej rzetelnej informacji o tym, jak wygląda wyżywienie w szpitalach. Temat ten budzi emocje, które jednak bardzo często są wywoływane powierzchownym spojrzeniem na sprawę np. zdjęciami podawanych dań. Trzeba również zwrócić uwagę, że żywienie ma znaczący wpływ na proces leczenia pacjentów i ich zdrowienie, co wykazano w wielu badaniach i publikacjach naukowych. Dlatego informacje na temat żywienia pacjentów w szpitalach powinny podlegać takiej samej kontroli społecznej, jak wszelkie procedury medyczne.

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca, na podstawie uchwały Zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska nr 8/XI/2018 z 27 listopada 2018 r.

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W WOLICY K.KALISZA 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam skan pisma dotyczący odpowiedzi na Państwa wniosek.

--
Patrycja Pol
Specjalista ds rozliczeń z NFZ
Dział Organizacyjno Prawny

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Chorób Płuc i Gruźlicy
W Wolicy k. Kalisza

Tel: 532 747 597, 728 949 026,

Pomyśl proszę o środowisku zanim wydrukujesz. Please consider the environment before printing

Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegać ochronie prawnej.
Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać,
kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu
wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.
This email and all attached documents is confidential and may be protected by the law. If you are not intended
recipient, you are obliged not to disclose, copy, distribute or use. In such a case, please inform the sender and delete the message as soon as possible.

N.ORG.0161.1.2019 przez Kujawsko - Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy 1

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi udzielonej w związku z Państwa
wnioskiem z dnia 26 listopada 2019 r.

z poważaniem,

--
Agnieszka Zieńczuk
Specjalista ds. Organizacyjno-Prawnych
Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Odpowiedź na wniosek o udstępnienie informacji publicznej - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pulmonologii Sp. z o.o. przez NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZAKŁAD PULMONOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłamy odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam
Daria Zyzik

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakład Pulmonologii Sp. z o.o.
ul. Lipowa 3
42-600 Tarnowskie Góry
NIP: 645-24-91-235

tel./fax.: 32 285 60 06
sekretariat@pulmo.pl

---
Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie AVG.
http://www.avg.com

Szpital Legnica przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy 1

Dzień dobry,

 w załączeniu przesyłam informacje publiczne.

--
Marzena Jelonek
kierownik Działu Organizacyjnego
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
tel. kont. 767211121

Odpowiedź na pismo w sprawie udostępnienia informacji publicznej przez OPOCZNO 1

W odpowiedzi o udostepnienie informacji publicznej informuję:

1. W okresie od 01.09.2019 do 31.12.2019r. na terenie Gminy Opoczno
zaplanowanych było 17 zbiorowych polowań prowadzonych przez Koła Łowieckie
"Bażant" , "Kuropatwa" , "Knieja"

Do dnia 16.12.2109r odbyło się 13 polowań zbiorowych.

2. Zaplanowane polowania zostały zgłoszone przez koła łowieckie w
ustawowym terminie.
3. Do poszczególnych sołectw zostały rozesłane informacje na tablice
ogłoszeń, a także na stronie internetowej o planowanych terminach polowań
zbiorowych.
4. Sołtysi i mieszkańcy zostali pouczeni, że mogą zgłaszać sprzeciw
wobec zaplanowanych polowań zbiorowych.
5. Do Urzędu Miejskiego nie wpłynęły żadne sprzeciwy odnośnie
zaplanowanych polowań.

_____

Sławomir Jakóbczyk
Dyrektor
Wydział Rolnictwa

Gmina Opoczno - Urząd Miejski w Opocznie
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
tel. /+ 48 44/ 786 01 68, fax. /+48 44/ 786 01 11

<http://www.opoczno.pl/> www.opoczno.pl
<http://bip.opoczno.pl/> bip.opoczno.pl

_____

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie chrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z
udostępnioną na stronie internetowej: <http://bip.opoczno.pl/rodo>
http://bip.opoczno.pl/rodo informacją na temat przetwarzania przez Urząd
Miejski w Opocznie danych osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Opoczna. Dane
przetwarzane są wyłącznie w celu wykonywania zadań Gminy. Posiada Pani/Pan
prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania swoich danych
osobowych.

RE: Wniosek o informację publiczną przez OŚRODEK SANATORYJNO-WYPOCZYNKOWY LWIGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany pocztą elektroniczną w dniu 26 listopada 2019 roku wyjaśniamy, że OSW Lwigród sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego kontrolowaną przez osoby prywatne, w związku z czym co do zasady nie jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznej zgodnie z art. 4 ustawy dostępie do informacji publicznej. Udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie szpitalnego leczenia uzdrowiskowego stanowi niewielką część działalności OSW Lwigród sp. z o.o. Działalność w zakresie szpitalnego leczenia uzdrowiskowego jest aktualnie wygaszana, począwszy od 1 stycznia 2020 roku OSW Lwigród sp. z o.o. całkowicie zaprzestanie działalności szpitalnej. Mając na uwadze powyższe oraz zakres Państwa wniosku, możliwe jest zakwalifikowanie jako informacje publiczne wyłącznie danych ściśle związanych z działalnością szpitalną finansowaną ze środków publicznych będących w posiadaniu OSW Lwigród sp. z o.o. przedstawionych poniżej:

OSW Lwigród sp. z o.o. zatrudnia dietetyków w wymiarze wymaganym przez odpowiednie przepisy i wytyczne NFZ oraz adekwatnym do liczby pacjentów. Porady dietetyków są dostępne dla pacjentów. Zakres obowiązków dietetyków jest zgodny z ich wykształceniem i nazwą stanowiska.

Jakość, wartość kaloryczna posiłków podawanych pacjentom oraz rodzaje stosowanych diet są zgodne z zaleceniami lekarskimi, wymogami prawidłowego żywienia i wytycznymi NFZ. Są one na bieżąco kontrolowane przez następujące osoby: (Dietetyk – 2 etaty). Życzenia pacjentów dotyczące żywienia inne niż wynikające ze wskazań lekarskich są uwzględniane w miarę możliwości. Suplementy pokarmowe są podawane o ile wynika to z zaleceń lekarskich.

W 2017 i 2018 roku w OSW Lwigród sp. z o.o. nie stwierdzono skarg dotyczących niewłaściwego żywienia lub zatrucia pacjentów w leczeniu szpitalnym. Skargi takie potencjalnie mogą być zgłaszane do Kierownika żywienia- dietetyka.

W ramach niniejszej odpowiedzi OSW Lwigród sp. z o.o. nie odnosi się do warunków indywidualnych umów o pracę czy umów o świadczenie usług z zewnętrznymi podmiotami, albowiem nie stanowią one informacji publicznej i są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jako informacje organizacyjne i handlowe posiadające wartość gospodarczą, które nie są powszechnie znane i są przedmiotem podjętych przez OSW Lwigród sp. z o.o. działań zmierzających do utrzymania ich w poufności.

W zakresie punktów 6, 12 i 13 Państwa wniosku udzielenie odpowiedzi wymagałoby wytworzenia informacji przetworzonej, a brak przesłanek do uznania, że udostępnienie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Pozdrawiam

Piotr Kaput
z-ca dyrektora ds. sprzedaży
OSW Lwigród
ul. Nitribitta 6, 33-380 Krynica-Zdrój
tel. 18 472 58 05
www.lwigrod.pl

inf. przez Sąd Rejonowy w Chojnicach 1

Dzień dobry.

Uprzejmie przesyłam żądaną informację.

Pozdrawiam serdecznie

Izabela Buse

Inspektor

Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Chojnicach

ul. Młyńska 30

89-600 Chojnice

tel. 52 3952790, fax. 52 3952843

e-mail: buse.i@chojnice.sr.gov.pl

Sąd Rejonowy w Chojnicach z siedzibą w Chojnicach przy ul. Młyńskiej 30,
reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Chojnicach informuje, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz. U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119, str.1).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Chojnicach pod
adresem:

http://www.chojnice.sr.gov.pl w zakładce: Informacje - "Ochrona Danych
Osobowych"