Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARCZA

Twoja wiadomość

Do: ug@starcza.akcessnet.net
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-12-02 23:40

odczytano w dniu 2017-12-04 10:58.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

Twoja wiadomość

Do: gmina@goczalkowicezdroj.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-12-02 23:40

odczytano w dniu 2017-12-04 11:11.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TARNOWSKIE GÓRY

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<um@tarnowskiegory.pl> o 2017-12-02 23:40

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2017-12-04 11:24

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KORNOWAC

Twoja wiadomość

Do: urzad@kornowac.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-12-02 23:40

odczytano w dniu 2017-12-04 12:16.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BOJSZOWY

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@bojszowy.iap.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-12-02 23:39

odczytano w dniu 2017-12-04 12:22.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WRĘCZYCA WIELKA 1

--------------------------------------------------

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - zwrotne potwierdzenie przez GIERAŁTOWICE

Witam

Uprzejmie informuję, iż wniosek o udostępnienie informacji publicznej otrzymaliśmy.
W/w wniosek został przekazany do załatwienia zgodnie z właściwością Ref. Organizacyjnemu i Spraw Obywatelskich
w Urzędzie Gminy Gierałtowice.
Tel. 32 30-11-313, 307, 349

Pozdrawiam
Grażyna Pękała
Koordynator poczty w elektronicznym obiegu dokumentów
Tel. 032 30-11-315
e-mail: gkolodziej@gieraltowice.pl

Urząd Gminy Gierałtowice
Ul. Ks. Roboty 48
44-186 Gierałtowice
www.gieraltowice.pl
Tel. 032 30-11-300, 301
Tel. Fax. 032 30-11-306

odpowiedź na wniosek przez ISTEBNA 1

Witam serdecznie w załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek.

Leokadia Białożyt

Podinspektor ds. obsługi biura rady

Urząd Gminy Istebna

43-470 Istebna 1000

Te. 338556500 wew. 39

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GORZYCE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres mwarzeszka@gorzyce.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZBROSŁAWICE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@zbroslawice.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Dotyczy wniosku o udostępnienie informacji publicznje przez Mysłowice 4

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam piso do wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Z wyrazami szacunku

Jolanta Szmałańska
Kancelaria Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Mysłowice
tel.: (32) 31 71 205

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LELÓW

Twoja wiadomość

Do: wojt@lelow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-12-02 23:40

odczytano w dniu 2017-12-05 08:43.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LĘDZINY

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<um@ledziny.pl> o 2017-12-02 23:40

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-12-05 12:18

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIELOWIEŚ 2

Witam w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 02.12.2017 r.
Z poważaniem
Ewelina Wróbel
Urząd Gminy Wielowieś
ul. Główna 1
44-187 Wielowieś
32 2378508

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JEJKOWICE

W odpowiedzi na wniosek:
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
Brak odrębnej uchwały, nigdy nie wpłynął wniosek w ramach inicjatywy
lokalnej.
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Nie
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Nie
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,
Tak,
http://bip.jejkowice.pl/uchwala-xlv-180-10-w-sprawie-okreslenia-zasad-i-trybu-przeprowadzania-z-radami-pozytku-publicznego-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-1
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,
2014 - 50
2015 - 57
2016 - 54
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,
2014 - 15
2015 - 17
2016 - 26
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
Nie
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),
Nie
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Jejkowice to gmina jednosołecka i nie jest wyodrębniony fundusz sołecki
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Brak
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Wszystkie inwestycje i działania mają charakter budżetu obywatelskiego,
gdyż służą ogółowi mieszkańców z uwagi na specyfikę gminy - jedna
miejscowość
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),
Nie dotyczy
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.
Nie dotyczy

Gmina Jejkowice.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez IRZĄDZE

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@irzadze.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-12-02 23:40

odczytano w dniu 2017-12-06 08:42.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ujsoły przez UJSOŁY

Przekazuję poniżej odpowiedź na wniosek

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała, - nie uchwalono uchwały

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - nie
utworzono

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) -
nie powołano

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała - tak

link:
http://www.bip.ujsoly.com.pl/index.php?modul=aktualnosci&kat_id=95&id=1407

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

w roku 2014-306 uchwał ,2015-95 uchwał ,2016-164 uchwały

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016 -

2014-2 konsultacje , 2015-3 konsultacje , 2016--2 konsultacje

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - nie utworzono

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - nie utworzono

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - tak
wyodrębniono fundusz sołecki

http://www.bip.ujsoly.com.pl/index.php?modul=aktualnosci&kat_id=95&id=1321

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie - zarządzenia nie są opublikowane ,
proszę o informację jakie zarządzenia Państwa interesują, prześlemy
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),- nie funkcjonuje budżet
obywatelski
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny) - nie dotyczy

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016 - nie dotyczy

Z poważaniem
Julia Grygny
UG Ujsoły

-----Oryginalna wiadomość-----

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TWORÓG

-----Oryginalna wiadomość-----

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej- dot. realizacji zadań publicznych, konsultacji z mieszkańcami, budżetu obywatelskiego [Sprawa#S.1431.00067.2017] przez RADLIN 4

Dokumenty: S.KW.00181.2017
Znak sprawy: S.1431.00067.2017
Rej. koresp. wych.: RKW.011978.2017
Wysłane przez: Piotr Absalon

Poniżej załączamy odpowiedzi na zadane pytania o informacje publiczne:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
TAK uchwała w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=S.0007&trejId=367&eid=417556

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
TAK uchwała w sprawie przyjęcia zasad i trybu konsultacji społecznych
http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=S.0007&trejId=367&eid=514818

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 - 110 uchwał
2015 - 111 uchwał
2016 - 96 uchwał

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
nie posiadamy precyzyjnych danych, (w każdym roku burmistrz spotyka się z mieszkańcami w 4 lokalizacjach, prowadzone były także inne niesformalizowane formy konsultacji), uchwała o konsultacjach została podjęta w tym roku,

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
NIE

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
NIE (Radlin to miasto)

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
NIE DOTYCZY

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
TAK zarządzenie w spr. regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Radlin na 2018 r.
http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=S.0050&trejId=367&eid=539221

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
NIE DOTYCZY
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
NIE DOTYCZY (budżet obywatelski konsultujemy 1 raz w tym roku)

Piotr Absalon
Sekretarz Miasta Radlin

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-3602@fedrowanie.siecobywatelska.pl

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez MIEDŹNO 2

Dzień dobry,

odpowiadając na wniosek o informację publiczną w załączeniu przesyłam
pismo RO.1431.57.2017.

Z poważaniem

--
*Anna Kuras*

Urząd Gminy Miedźno
ul. Ułańska 25
42-120 Miedźno
tel. 34 317 80 10 wew. 27

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁODYGOWICE 1

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
pismo nr OR.1431.50.2017.EK

Urszula Worek
Biuro Obsługi Klienta

Urząd Gminy Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75
34-325 Łodygowice

Tel.33/8630500, fax 33/8630501
e’mail: gmina@lodygowice.pl

Gaszowice -odpowiedź na wniosek przez GASZOWICE 2

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek w sprawie udostępnienia
informacji publicznej.
--
Sabina Mańczyk
Sekretarz Gminy Gaszowice

Urząd Gminy Gaszowice
ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice
e-mail: sekretarz@gaszowice.pl <mailto:sekretarz@gaszowice.pl>
telefon: 324327140
fax: 324327141
Herb Gminy

Decyzja i odpowiedź na wniosek przez Nadleśnictwo Bartoszyce 2

Dzień Dobry.

Przesyłam decyzję nr 57/17 oraz odpowiedź na wniosek o udostępnieniu
informacji publicznej.

NADLEŚNICTWO BARTOSZYCE

Referent ds. sekretariatu

Julita Dziełak

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOZIEGŁOWY 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Katarzyna Zawiązalec
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 Koziegłowy, Pl. Moniuszki 14
Tel. 34/ 314 12 19