przedłużenie terminu przez TARNOWSKIE GÓRY 1

W załączeniu przekazuję pismo Nr OR.1431.268.2017 z dnia 06.12.2017r.
Z poważaniem
Aleksandra Fiała-Wieczorek
Inspektor Wydziału Organizacyjnego
Urząd Miejski Tarnowskie Góry

Potwierdzenie przez ORNONTOWICE 1

Urząd Gminy Ornontowice w załączeniu przesyła potwierdzenie przyjęcia
wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez GIERAŁTOWICE 1

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej
przekazuję następujące informacje:

- nie obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

- nie powołano w gminie rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

- nie obowiązuje w gminie jedna, ogólna uchwała dot. zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

- liczba przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach: 2014 - 85, w
2015 - 111, w 2016 - 74,

- liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w latach 2014-2016 -
0,

- nie utworzono młodzieżowej radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

- nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

- nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim),

- nie funkcjonuje w gminie budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty.

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej UG Wilamowice przez WILAMOWICE

W dniu 2017-12-06 o 13:26, Urząd Gminy w Wilamowicach pisze:
Dzień dobry,

pod pytaniami znajdują się odpowiedzi z wniosku o udostępnienie
informacji publicznej.

Elżbieta Merta
>
>
>
>
> --- Treść przekazanej wiadomości ---
> Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
> Data: Sat, 02 Dec 2017 22:40:05 -0000
> Nadawca: sprawa-3636@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Odpowiedź-Do: sprawa-3636@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Adresat: ug@wilamowice.pl
>
>
>
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:
>
> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
> *NIE*

> - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
> *NIE*

> - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
*NIE*
> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
>
*TAK
http://bip.wilamowice.pl/BIP.aspx?Sel=5410&Nr=2&ident=9356
*
> - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
*2014 - 106
2015 - 124
2016 - 115
*
> - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
*2014 - 7
2015 - 8
2016 - 9
*
> - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
*NIE*
> - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
*NIE*
> - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
>
*TAK
http://bip.wilamowice.pl/BIP.aspx?Sel=5410&Nr=2&ident=15176
*
> - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
*http://bip.wilamowice.pl/BIP.aspx?Sel=5420&Nr=2&ident=17408*
> - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
> *NIE*

> - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
>
*NIE DOTYCZY*
> - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
*NIE DOTYCZY*
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adressprawa-3636@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
>
> --
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
> www.siecobywatelska.pl
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> www.informacjapubliczna.org
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
>

Fwd: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WYRY

Dzień dobry

W odpowiedzi na poniższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej
podaję jak następuje:

-tak, w gminie obowiązuje uchwała w sprawie określenia trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej,  znajduje się ona w BIP Urzędu: **

http://bip.ugwyry.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=4246123&ident=14098**

-w trybie art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w Gminie Wyry nie utworzono gminnej rady działalności
pożytku publicznego

-w trybie art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego w Gminie Wyry nie powołano
rady oświatowej

-w gminie obowiązuje uchwała w sprawiezasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami Gminy Wyry,  znajduje się ona w BIP Urzędu:

http://bip.ugwyry.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3319987&ident=8247

-liczba przyjętych uchwał przez Radę wyniosła:

w 2014 – VI kadencja Rady Gminy – 80 uchwał, VII kadencja Rady Gminy –
19 uchwał

w 2015 – 122 uchwały

w 2016 – 114 uchwał

-w trybie art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym w latach 2014-2016
nie były przeprowadzane konsultacje z mieszkańcami

-w trybie art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym nie utworzono
młodzieżowej rady gminy

-w trybie art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym nie utworzono
gminnej rady seniorów

-w Gminie Wyry nie ma sołectw, Rada Gminy nie podejmowała uchwały

-nie dotyczy

-w Gminie Wyry nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny)

-nie dotyczy

-nie dotyczy

z poważaniem

Beata Stencel-Badocha
Urząd Gminy Wyry
ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel. 32 325 68 00
fax 32 325 68 09

Odpowiedz na mail z dn. 04.12.2017r. przez BOJSZOWY 1

<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
</head>
<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
<p><font face="Arial">W załączeniu przekazuje odpowiedź na email z
dn. 4.12.2017r. <br>
</font></p>
<p>Z poważaniem <br>
Sekretariat Urzędu Gminy Bojszowy <br>
Patrycja Czarnynoga </p>
</body>
</html>

odp. dot. wniosku oudostępnienie informacji publicznej przez PRZYSTAJŃ

Odpowiedzi na zadane pytania:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała
*Nie obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej.*

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
*Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.*

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)
*Nie powołano w gminie rady oświatowej, w gminie funkcjonuje jednak
Referat Oświaty i Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Przystajń.
*
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała
*W gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami Gminy Przystajń.
Link do uchwały:
http://www.bip.przystajn.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=554&x=60&y=6
Uchwała nr VI/14/07 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2007 r. *

- informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016
*Liczba przyjętych uchwał w 2014 r: 69.
Liczba przyjętych uchwał w 2015 r: 115.
Liczba przyjętych uchwał w 2016 r: 83.*

- informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016
*Konsultacji z mieszkańcami w trybie art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym w latach 2014-2016 nie było.
Były jedynie konsultacje projektu **Programu Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2014, 2015 i 2016 rok**i konsultacje projektu uchwały w
sprawie określenia dodatkowych drzew lub krzewów wyłączonych z obowiązku
uzyskania zezwolenia na ich usunięcie.*
*Link do konsultacji:
http://www.bip.przystajn.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=683&x=75*

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)
*Nie utworzono młodzieżowej rady gminy. *

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)
*Nie utworzono gminnej rady seniorów. *

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego
*Wyodrębniono w gminie fundusz sołecki.*
*Link do uchwały:
http://www.bip.przystajn.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=752&x=60&y=15
**Uchwała nr IV.26.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2015 r. *
*
*- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie
*Uchwała Nr XXIII.215.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 grudnia 2016
r. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2017 rok.
Link do uchwały:
http://www.bip.przystajn.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=787&x=60&y=16
Zarządzenie nr 92/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok.
**Link do zarządzenia:
http://www.bip.przystajn.akcessnet.net/index.php?idg=2&id=805&x=10&y=6*

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)
*W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny).*

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny)
*Nie dotyczy.*

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016
*Nie dotyczy.*

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KŁOMNICE

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@klomnice.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-12-02 23:40

odczytano w dniu 2017-12-07 14:50.

odp. dot. wniosku oudostępnienie informacji publicznej przez PRZYSTAJŃ

Odpowiedzi na zadane pytania:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała
*Nie obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej.*

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
*Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.*

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)
*Nie powołano w gminie rady oświatowej, w gminie funkcjonuje jednak
Referat Oświaty i Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Przystajń.
*
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała
*W gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami Gminy Przystajń.
Link do uchwały:
http://www.bip.przystajn.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=554&x=60&y=6
Uchwała nr VI/14/07 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2007 r. *

- informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016
*Liczba przyjętych uchwał w 2014 r: 69.
Liczba przyjętych uchwał w 2015 r: 115.
Liczba przyjętych uchwał w 2016 r: 83.*

- informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016
*Konsultacji z mieszkańcami w trybie art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym w latach 2014-2016 nie było.
Były jedynie konsultacje projektu **Programu Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2014, 2015 i 2016 rok**i konsultacje projektu uchwały w
sprawie określenia dodatkowych drzew lub krzewów wyłączonych z obowiązku
uzyskania zezwolenia na ich usunięcie.*
*Link do konsultacji:
http://www.bip.przystajn.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=683&x=75*

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)
*Nie utworzono młodzieżowej rady gminy. *

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)
*Nie utworzono gminnej rady seniorów. *

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego
*Wyodrębniono w gminie fundusz sołecki.*
*Link do uchwały:
http://www.bip.przystajn.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=752&x=60&y=15
**Uchwała nr IV.26.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2015 r. *
*
*- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie
*Uchwała Nr XXIII.215.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 grudnia 2016
r. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2017 rok.
Link do uchwały:
http://www.bip.przystajn.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=787&x=60&y=16
Zarządzenie nr 92/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok.
**Link do zarządzenia:
http://www.bip.przystajn.akcessnet.net/index.php?idg=2&id=805&x=10&y=6*

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)
*W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny).*

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny)
*Nie dotyczy.*

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016
*Nie dotyczy.*

(bez tematu) przez ŚWIERKLANY 1

<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000">
<DIV>&nbsp;</DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>

Odpowiedź na Informację publiczna przez LELÓW 2

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek w trybie dostępu do informacji
publicznej

z wyrazami szacunku

Anna Gorczyczyńska

---

Anna Gorczyczyńska

Urząd Gminy Lelów

ul. Szczekocińska 18

42-235 Lelów

Tel. 34 355-01-21 wew. 145
Faks : 34 3550 049

<http://www.lelow.pl/> www.lelow.pl
<mailto:a.gorczyczynska@lelow.pl> a.gorczyczynska@lelow.pl

Odpowiedź na wniosek przez Piekary Śląskie 1

ORo.1431.56.2017

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek złożony w trybie ustawy o
dostępie do informacji publicznej.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania przedmiotowej wiadomości
e-mail.

Z poważaniem
Beata Sieja-Stasina
Inspektor Wydziału Organizacyjnego
Urzędu Miasta Piekary Śląskie

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BOBROWNIKI 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na pismo.

Z poważaniem,
Wójt Gminy Bobrowniki
Arkadiusz Ziemba

---------------------------------------------------------
Urząd Gminy w Bobrownikach
ul. Gminna 8 42-583 Bobrowniki
TERYT 2401042
tel. +48 32 287 78 87; fax. +48 32 287 74 86
e-mail: sekretariat@bobrowniki.pl
Web: http://www.bobrowniki.pl
BIP: http://bip.bobrowniki.pl
EBOI: http://ugbobrowniki.eboi.pl

---------------------------------------------------------
Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej
adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane
jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie
tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez
osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę
wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i trwałe jej
usunięcie z komputera.
---------------------------------------------------------
The information transmitted is intended only for the person or entity to
which it is addressed and may contain confidential or privileged material.
Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any
action in reliance upon, this information by persons or entities other than
the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please
notify the sender and delete the material from your computer.
---------------------------------------------------------

-----Oryginalna wiadomość-----

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRZYRÓW 3

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem
Inspektor
Dorota Wojciechowska

Wysyłanie wiadomości e-mail: SE.1431.00023.2017 przez PSZÓW 1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
lub linkami):

SE.1431.00023.2017

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Bielsko-Biała 1

Urząd Miejski

W Bielsku-Białej

ON-II.1431.28.2017

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesyłam we
załączeniu odpowiedzi na zadane pytania.

Małgorzata Okruta

Naczelnik wydziału

Wydział Organizacji i Nadzoru

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

plac Ratuszowy 1

43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 4971 408

fax 33 4971 781

e-mail: <mailto:mo@um.bielsko.pl> mo@um.bielsko.pl

Nota:

Informacje zawarte w tym liscie i/lub załączonym dokumencie są przeznaczone
jedynie dla użytkowników wymienionych powyżej i mogą zawierać informacje
poufne, które nie mogą być ujawniane.

Jeśli otrzymałeś/otrzymałaś tę wiadomość przez pomyłkę lub z innego powodu
to proszę o poinformowanie mnie o tym fakcie. W takim przypadku zostałeś/
zostałaś właśnie poinformowany/poinformowana, że zabronione jest czytanie i
ujawnianie informacji zawartych w tym liście w jakiejkolwiek formie
komukolwiek.

P Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku

odpowiedź na wniosek przez BORONÓW

Dzień dobry,

poniżej odpowiedzi na pytania zadane we wniosku o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 4 grudnia 2017 r.:

- Nie

- Nie

- Nie

- www.boronow.bip.net.pl, zakładka Prawo lokalne/ Archiwum/ uchw.
63/XXXIII/2006

- 2014 (88); 2015 (81); 2016 (82)

- 2014 (0); 2015 (0); 2016 (0)

- Nie

- Nie

-   www.boronow.bip.net.pl, zakładka Prawo lokalne/ uchwały VI kadencji/
uchw. nr 32/XLI/2014

- nie dotyczy

- Nie

- Nie

- Nie

Pozdrawiam

Ewa Stefanik

Podinspektor/Urząd Gminy Boronów

Udostępnienie informacji publicznej z Gminy Irządze przez IRZĄDZE 2

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam Pismo przewodnie dotyczące udostępnienia informacji
publicznych oraz załącznik z uchwałą.

Odpowiedzi nadawane są odpowiednio (Ad) zgodnie z państwa pismem.

Dziękuję

Insp. Katarzyna Dylewska

34 3543009 wew. 23

Zapytanie z Redakcji. przez Przykładowa instytucja

<p>Dzień dobry,</p><p>Piszę do Państwa z gazety &#34;<i>Dzień Dobry </i>&#34; wydawanej w największych miastach Polski. W kolejnym wydaniu piszemy artykuł ściśle związany z Państwa branżą i chcielibyśmy aby pod artykułem znalazła się reklama firmy, z której usług nasi czytelnicy będą mogli skorzystać. Reklama będzie miała rozmiar 1/4 strony. <br/></p><p></p><p><!--StartFragment-->W przypadku zainteresowania, proszę o odpowiedź zwrotną wraz z numerem kontaktowym do Państwa. <br/></p><!--StartFragment--><pre class="moz-signature" cols="72">Z wyrazami szacunku,<br/><br/>Barbara Klimczak,<br/>Redaktor Gazety &#34;Dzień Dobry&#34;<br/>tel. 575 440 975<br/>www.gazetadziendobry.pl<br/>referencje: gazetadziendobry.pl/referencje/<br/></pre><!--StartFragment--><!--EndFragment--><!--StartFragment--><h6><i>W przypadku gdy nie chcą Państwo otrzymać podobnych maili w przyszłości proszę o kliknięcie w poniższy link <a href="http://vps265534.ovh.net/mailing/web/unsubscribed-customer/create?id=2634015&customer_id=963787&domain_id=17&key=5a2e3a6fae604">usuń mój email</a>,</i></h6>

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRZEPICE

Odpowiedzi Urzędu Miejskiego dotyczące wniosku o udzielenie informacji
publicznej:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
ODP. NIE

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
ODP. NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
ODP. NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,
ODP. TAK
http://bip.krzepice.pl/download/attachment/8349/uchwala-nr-141442015-z-29-gr
udnia-2015-roku-w-sprawie-okreslenia-zasad-i-trybu-przeprowadzenia-konsultac
ji-z-mieszkancami-krzepic.pdf

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,
ODP. 2014r-112, 2015r-112, 2016r.-87

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,
ODP. 2016r. - 1 konsultacja

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),
ODP. NIE

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),
ODP. NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
ODP. TAK
http://bip.krzepice.pl/download/attachment/6293/uchwala-nr-443472014-z-27-ma
rca-2014-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-w-budzecie-srodkow-
funduszu-soleckiego.pdf

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
ODP. NIE WYDANO

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
ODP. NIE

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),
ODP. NIE DOTYCZY

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.
ODP. NIE DOTYCZY

Z poważaniem
Zbigniew Sosin
Sekretarz Gminy

informacja publiczna przez KOSZĘCIN 1

Dzień Dobry!
W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej.
Proszę o potwierdzenie otrzymania informacji.

Pozdrawiam Pelagia Matuszek- Sekretarz Gminy.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PAWONKÓW

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
02.12.2017r. (data wpływu 04.12.2017) Urząd Gminyw Pawonkowie przekazuje
następujące informacje:

- w gminie Pawonków nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów ocenyrealizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

- nie powołano w gminie rady oświatowej,

- w gminie Pawonków obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Uchwała jest dostępna pod
linkiem(BIP):

http://bip.pawonkow.pl/wiadomosci/1692/wiadomosc/79355/uchwala_nr_140xxiv2008_rady_gminy_pawonkow_z_dnia_22_grudnia_200

- liczba uchwał przyjętych przez Radę Gminy Pawonków w poszczególnych
latach jest następująca:

2014r. – 50,

2015r. – 44,

2016r.– 58

- liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych
latach jest następująca:

2014r. – 7

2015r. – 5

2016r. – 7

- nie utworzono młodzieżowej Rady Gminy,

- nie utworzono gminnej rady seniorów,

- wyodrębniono gminie fundusz sołecki. Link poniżej:

http://bip.pawonkow.pl/wiadomosci/1692/wiadomosc/227029/uchwala_nr_xxxi2092014_rady_gminy__pawonkow_z__dnia__24_marca__2

- nie dotyczy

- w gminie Pawonków nie funkcjonuje budżet obywatelski,

- nie dotyczy,

- nie dotyczy.

Urząd Gminy Pawonków
Sikora Irena

W dniu 2017-12-02 o 23:40, sprawa-3585@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRZANOWICE

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@krzanowice.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-12-02 23:40

odczytano w dniu 2017-12-11 14:23.

odpowiedź na wniosek przez MIASTECZKO ŚLĄSKIE 2

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Proszę o przesłanie potwierdzenia przesłania odpowiedzi.

M. Kotara

odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej [Sprawa#WO.1431.63.2017] przez ŁAZY 1

Dokumenty: WO.KW-0195/17
Znak sprawy: WO.1431.63.2017
Rej. koresp. wych.: RKW.2017.27292
Wysłane przez: Iwona Hilger

Wiadomość wysłano do: sprawa-3560@fedrowanie.siecobywatelska.pl.
--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL