odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZCZYRK

Szczyrk, dnia 15 grudnia 2017r.

Nr 033.31.2017

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, udzielam
odpowiedzi na pytania:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała - nie ma takiej uchwały,

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - nie
utworzono,

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) -
nie powołano,

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała - Uchwała Nr LII/272/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Szczyrk oraz
Uchwała Nr LIII/285/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 stycznia 2014r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LII/272/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27
grudnia 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Szczyrk (www.bip.szczyrk.pl -
prawo lokalne - uchwały Rady Miejskiej),

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016

w roku 2014 podjętych zostało 98 uchwał,

w roku 2015 podjętych zostało 101 uchwał,

w roku 2016 podjętych zostało 94 uchwały

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016 - w oparciu o Uchwałę Nr LII/272/2013 Rady
Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta
Szczyrk przeprowadzonych zostało

w roku 2014 - 3 konsultacje,

w roku 2015 - 3 konsultacje,

w roku 2016 - 3 konsultacje,

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - nie utworzono,

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - nie utworzono,

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - nie
wyodrębniono w Gminie funduszu sołeckiego, nie ma uchwały o odmowie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie - nie dotyczy,

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) - nie funkcjonuje,

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny) - nie dotyczy,

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016 - nie dotyczy.

Urząd Miejski w Szczyrku

Anna Szostak

Tel. 33 82 950 13

odp. wniosek oudostępnienie informacji publicznej przez JANÓW 1

ODPOWIEDZI NA ZŁOŻONY PRZEZ PAŃSTWA WNIOSEK:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała
Odpowiedź:
http://www.bip.janow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=2281&x=55&y=57

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Odpowiedź:
Nie powołano

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),
Odpowiedź:
Nie powołano. Istnieje Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
wyodrębniona spośród Radnych Gminy Janów

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odpowiedź:
http://www.bip.janow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=4716&x=53&y=69
http://www.bip.janow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=5054&x=53&y=54

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,
Odpowiedź:
ROK 2014: 70 UCHWAŁ
ROK 2015: 91 UCHWAŁ
ROK 2016: 66 UCHWAŁ

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,
Odpowiedź:
ROK 2014: 7
ROK 2015: 3
ROK 2016: 3

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
Odpowiedź:
Podjęto próbę utworzenia młodzieżowej rady gminy ale w wyniku braku
chętnych zrezygnowano z dalszych czynności

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
Odpowiedź:
Nie utworzono rady seniorów

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego,
Odpowiedź:
http://www.bip.janow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=3660&x=54&y=54#c3683

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Odpowiedź:
http://www.bip.janow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=4792&x=62&y=12

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego),
Odpowiedź:
Nie funkcjonuje

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),
Odpowiedź:
Nie jest realizowany

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.
Odpowiedź:
Brak

Biuro Rady Gminy
Justyna Nowak
tel. 34 3278 501 wew.21

odpowiedź przez LYSKI 1

Urząd Gminy w Lyskach przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej (wpływ do urzędu 4.12.2017r.).

Milena Karkut

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 1

Witam. W załączeniu przesyłam odpowiedź na Pana wniosek.

Przemysław Puchała, Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój

Wysyłanie wiadomości e-mail: Odpowiedź-Sieć Obywatelska Watchdog Polska przez STARCZA 1

Witam,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji.

Z poważaniem
Ilona Ciura
Sekretarz Gminy Starcza

Urząd Gminy Starcza
Ul. Gminna 4
42-261 Starcza
Tel./fax. 34 31 40 334

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
lub łączami):

Odpowiedź-Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Wniosek o informacje publiczną [Sprawa#SE.1431.84.2017] przez OŻAROWICE 1

Dokumenty: SE.KW-00178/17
Znak sprawy: SE.1431.84.2017
Rej. koresp. wych.: RKW.2017.05718
Wysłane przez: Ewa Paks

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam pismo znak SE.1431.84.2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku.
Ewa Paks
Sekretarz Gminy
--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

wniosek o udostępnienie informacji publicznej [Sprawa#ORG.1431.0002.2017] przez GORZYCE

Dokumenty: ORG.KW-0502/17
Znak sprawy: ORG.1431.0002.2017
Rej. koresp. wych.: RKWe-001051/17
Wysłane przez: Monika Radzik

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 02.12.2017 r. informuję, że:
1) w Gminie Gorzyce obowiązuje uchwała Nr X/76/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych.
http://ug.bip.gorzyce.pl/upload/uchwa%C5%82a%2076.pdf
2) nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
3) nie została powołana rada oświatowa,
4) obowiązuje Uchwała Nr XLII/371/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
http://archiwum.gorzyce.bip.gmina.pl/pliki/920f_uchwa%C5%82a_371.pdf
5) Liczba podjętych przez Radę Gminy uchwał w poszczególnych latach:
- 2014 r. - 107,
- 2015 r. - 105,
- 2016 r. - 115
6) Liczba przeprowadzonych w poszczególnych latach konsultacji z mieszkańcami:
- 2014 r. - 22,
- 2015 r. - 22,
- 2016 r. - 25
7) nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
8) nie utworzono gminnej rady seniorów,
9) obowiązuje Uchwała Nr XXXIX/334/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Gorzyce
http://archiwum.gorzyce.bip.gmina.pl/pliki/169a_Uchwa%C5%82a_nr_334.pdf
10) Fundusz sołecki stanowi jeden z elementów budżetu gminy i jest ujęty w uchwale budżetowej na dany rok
http://ug.bip.gorzyce.pl/index.php?id=377
11) w Gminie Gorzyce nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Monika Radzik
Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy
Urząd Gminy w Gorzycach
ul.Kościelna 15
44-350 Gorzyce
tel.32-45-13-056 wew.19
www.gorzyce.pl

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Chorzów 3

<html><body><font size="1" face="Arial CE">Dzień dobry,</font><br>
<font size="1" face="Arial CE">w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.<br>
</font><br>
<i>(See attached file: OR-I.1431.1.194.2017.pdf)</i><i>(See attached file: Odpowiedż na wniosek 14.12.2017.docx)</i><br>
<br>
<br>
<font size="2" face="Calibri">Z poważaniem</font><br>
<br>
<font size="2" face="Calibri">Anita Badura</font>
<p><font size="2" face="Calibri">Sekretariat </font><br>
<font size="2" face="Calibri">Wydziału Organizacyjnego i Kadr</font><br>
<font size="2" face="Calibri">Urząd Miasta Chorzów</font><br>
<font size="2" face="Calibri">tel. 32 416-53-07/ F: 32 348 91 92</font><br>
<img src="cid:0__=4EBB0B64DFADC3F98f9e8a93df@um.chorzow.pl" width="149" height="64"></body></html>

(bez tematu) przez PYSKOWICE

Dzień dobry,
w załączeniu wysyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pozdrawiam
Sandra Nowak-Keller
Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Urząd Miejski w Pyskowicach
ul. Strzelców Bytomskich 3
44-120 Pyskowice
tel. /32/ 332 60 78

(bez tematu) przez PYSKOWICE 1

Dzień dobry,
w załączeniu wysyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pozdrawiam
Sandra Nowak-Keller
Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Urząd Miejski w Pyskowicach
ul. Strzelców Bytomskich 3
44-120 Pyskowice
tel. /32/ 332 60 78

odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej przez BIERUŃ 1

Witam

W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej w załączeniu przesyłam pismo.

Z poważaniem
Renata Stolecka
Podinspektor Wydziału Organizacyjnego
--------------------------------------
Urząd Miejski w Bieruniu
ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń
032 324 24 00

Odp. na pismo z dnia 04.12.2017 przez Ruda Śląska 1

Dzień Dobry

Przesyłam odpowiedź na zapytanie.

pozdrawiam

Bartosz Pilny

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZAWIERCIE 4

Dzień dobry,

przedstawiam poniżej odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej:

1. W Gminie Zawiercie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie),

2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art.
41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

3. Nie powołano w gminie rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),

4. Obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
która została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej -
http://www.zawiercie.bip.net.pl W kwestii podania linku do w/w uchwały
wyjaśniam, że zasada konstrukcyjna ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej zakłada, że wniosek o dostęp do informacji
publicznej, składa się dopiero wówczas, jeśli oczekiwana informacja o
sprawach publicznych nie znalazła się na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej,

5. Liczba przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016 została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej,

6. Liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w 2014 r. - 18,
w 2015 r. - 22,w 2016 r. - 15,

7. Utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

8. Utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

9. Wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim). W kwestii podania linku do uchwały o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego wyjaśniam, że zasada konstrukcyjna ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zakłada, że
wniosek o dostęp do informacji publicznej, składa się dopiero wówczas, jeśli
oczekiwana informacja o sprawach publicznych nie znalazła się na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej,

10. Nie zostały wydane żadne zarządzenia w związku z realizacją funduszu
sołeckiego w gminie,

11. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,

12. W jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny)?
- Nie dotyczy,

13. Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016 ? - Nie dotyczy.

Pozdrawiam

Izabela Łapaj

<http://www.facebook.com/Zawiercie.eu> Zawiercie na

<http://www.facebook.com/Zawiercie.eu> facebook'u

<http://www.facebook.com/Zawiercie.eu> dołącz do nas

Gmina Zawiercie

ul. Leśna 2

42-400 Zawiercie

tel. +48 3267 227 33

e-mail: <mailto:organizacyjny@zawiercie.eu> organizacyjny@zawiercie.eu

<http://www.zawiercie.eu/> www.zawiercie.eu

Dokument ten zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte

tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata.

Jeśli nie są Państwo jego adresatem, to wszelkie rozpowszechnianie,

dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego

dokumentu lub informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę

wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami

oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you

are not the intended recipient (or have received this e-mail by mistake)

please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any

unauthorized copying, disclosure or distribute.

Udzielenie informacji publicznej przez LUBLINIEC 2

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie
informacji publicznej.

Z poważaniem.
Monika Wymysło
Urząd Miejski w Lublińcu
Tel. 034 353 01 00 wew. 132

(bez tematu) przez RUDZINIEC 2

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Zuzanna Wollek-Gaida

Sekretarz Gminy Rudziniec

tel. (32) 4000 710

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LĘDZINY 1

Dzień dobry,
w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu
przesyłam odpowiedź.

Z poważaniem
Małgorzata Ścierska
Wydział Organizacyjny
Urząd Miasta Lędziny

-----Oryginalna wiadomość-----

Korespondencja wygenerowana automatycznie z EZD Urzędu Miasta Częstochowy (koresp.id:19518022) przez Częstochowa 2

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

-----------------------------------------------------
identyfikator korespondencji : 19518022
sygnatura korespondencji : 316101/17
-----------------------------------------------------

Marzena Cuprjak-Wagner
główny specjalista
Wydział Polityki Społecznej
ul. Focha 19/21
42-217 Częstochowa
tel.: 34 37 07 497

Odpowiedź przez KRUPSKIMŁYN 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną nr
Or.1431.16.2017 z dnia 14.12.2017 roku.

Sekretariat - Ewelina Breguła

Urząd Gminy Krupski Młyn

Imielin - odpowiedź na wniosek z 04.12.2017 r. przez IMIELIN 1

Urząd Miasta Imielin

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek Stowarzyszenia Sieć
Obywatelska Watchdog Polska o udostępnienie informacji z dnia 04.12.2017
roku.

Z poważaniem
Maria Janusz

-

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KNURÓW

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie
informuję, że wnioskowane informacje w zakresie budżetu obywatelskiego,
znajdują się pod następującymi adresami www:

dla edycji 2017:
http://www.knurow.pl/gmina/I_edycja_Budzetu_obywatelskiego.html

dla edycji 2018: https://knurow.budzet-obywatelski.org/

W zakresie pozostałych pytań informuję co następuje:

* /pyt. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej/

odp. nie

* /pyt. czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego /

odp. nie

* /pyt. czy powołano w gminie radę oświatową /

odp. nie

* /pyt. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami /

odp. nie

* /pyt. liczba przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016 /

odp.

- ilość uchwał podjętych przez Radę Miasta Knurów w 2014 roku -138

- ilość uchwał podjętych przez Radę Miasta Knurów w 2015 roku - 184

- ilość uchwał podjętych przez Radę Miasta Knurów w 2016 roku – 157

* /pyt. liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016 /

odp.

liczba konsultacji z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku - 3

liczba konsultacji z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku - 3

liczba konsultacji z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku – 4

* /pyt. czy utworzono młodzieżową radę gminy/

odp. tak, utworzono Młodzieżową Radę Miasta Knurów.

* /pyt. czy utworzono gminną radę seniorów /

odp. nie

* /pyt.czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki /

odp. nie dotyczy

z poważaniem,

Krzysztof Stryczek

/Kierownik Biura ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji,//
//Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi //
//
//Urząd Miasta Knurów//
//ul.Ogana 5//
//44-190 Knurów//
//tel. 32 339 22 84/

----- Oryginalna wiadomość -----

Od: sprawa-3535@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: um@knurow.pl
Data: 2017-12-02 23:40
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie
następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-3535@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami
reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedź na wniosek przez RADZIECHOWY-WIEPRZ 1

Dzień dobry, w załączeniu przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek.

Z poważaniem E. Semik

odpowiedź przez ŻARNOWIEC 1

Dzień dobry!

W załączeniu odpowiedź na wniosek.

Z poważaniem Renata Koźlicka

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZBROSŁAWICE 1

Witam,

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 02
grudnia 2017 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 02.12.2017 r.),
informuję, że odpowiedź zostaje przesłana w załączeniu.
Forma doręczenia zgodna z wnioskiem, czyli przesłanie drogą
elektroniczną na adres e-mail: <sprawa-3647@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

W dniu 2017-12-02 o 23:40, sprawa-3647@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Pozdrawiam

Katarzyna Lizoń
Wydział Organizacyjny
Urząd Gminy Zbrosławice
tel. (32)233 70 40

odpowiedź na wniosek przez KRZYŻANOWICE 1

Witam

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 02.12.2017 r.

Pozdrawiam

Urząd Gminy Krzyżanowice

Referat Organizacyjny
Inspektor Małgorzata Cichoń

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MSTÓW 1

Mstów, dnia 18.12.2017r.

                            Sieć Obywatelska Watchdog Polska

                            ul. Ursynowska 22/2

                            02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
informujemy iż, w Gminie Mstów:

1) brak obowiązującej uchwały dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;

2) nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;

3) nie powołano rady oświatowej;

4) obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami:

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/mstow/1648.pdf

5) liczba przyjętych uchwał w latach 2014 - 2016: 295

6) liczba przeprowadzonych konsultacji w latach 2014 - 2016: 4

7) nie utworzono młodzieżowej rady gminy;

8) nie utworzono gminnej rady seniorów;

9) wyodrębniono w gminie fundusz sołecki:

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/mstow/1752.pdf

10) brak obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego;

11) w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Z poważaniem

--