Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez REJOWIEC 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@gmina.rejowiec.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZCZUROWA

Twoja wiadomość

Do: ug@szczurowa.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:02

odczytano w dniu 2018-01-09 10:03.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KLUCZBORK

Twoja wiadomość

Do: ao@kluczbork.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:03

odczytano w dniu 2018-01-09 10:06.

Odpowiedź- Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SKRZYSZÓW

Dzień dobry,
Poniżej przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

- Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała, - NIE
- Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), -
NIE
- Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego), - NIE
- Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała, TAK
https://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow,a,1390895,uchwala-nr-xxxiii30717-rady-gminy-skrzyszow-z-dnia-23-listopada-2017-r-w-sprawie-zasad-i-trybu-przep.html
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,-
W związku z niefunkcjonowaniem w gminie rady działalności pożytku
publicznego nie została podjęta żadna uchwała
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016, - 2014 – 1 konsultacja, 2015 – 1
konsultacja, 2016 – 1 konsultacja
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym), TAK
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym), NIE
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego, TAK
https://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow,a,872486,uchwala-nr-xxxi34714-rady-gminy-skrzyszow-z-dnia-28-marca-2014-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wyodre.html
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, - brak zarządzeń
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty ,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego), NIE
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny), NIE
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016. -0 zł

--
-------------------------

Z poważaniem,

KATARZYNA ŁABĘDŹ
Inspektor d/s. pozyskiwania środków pozabudżetowych

Urząd Gminy w Skrzyszowie
33-156 Skrzyszów 642
tel. 14 688 70 08
fax. 14 632 63 32

www.skrzyszow.pl

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TRZESZCZANY

Twoja wiadomość

Do: gmina@trzeszczany.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:59

odczytano w dniu 2018-01-09 10:13.

Potwierdzeniedoręczenia wiadomości (wyświetlono) - przez MILEJÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@milejow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PROCHOWICE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres prochowice@prochowice.com.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHOCEŃ

Z up. Wójta Gminy Choceń, niniejszym informuję, że w gminie Choceń:

- nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

- nie utworzono rady działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

- nie powołano rady oświatowej,

- obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała - http://www.bip.chocen.pl/?app=uchwaly&nid=366&y=2008&q=zasad+konsultacji+

- informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016, informacja dostępna na stronie BIP Urzędu Gminy
2014 - 82
2015 - 78
2016 - 70

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 - 0
2015 - 2 (zmiana urzędowych nazw miejscowości, nadanie statutu)
2016 - 1 (zmiana granic administracyjnych gminy)

- nie utworzono młodzieżowej radę gminy,

- nie utworzono gminnej rady seniorów,

- w budżecie gminy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki, adres strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; http://www.bip.chocen.pl/?app=uchwaly&nid=3004&y=2016&q=wyodr%C4%99bnienie+

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie - budżet zamieszczony na stronie http://www.bip.chocen.pl/?cid=102&bip_id=3805, zarządzeń organu wykonawczego do dnia 9 stycznia 2018r., w sprawie budżetu sołeckiego nie wydawano,

- nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,

- nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
- nie dotyczy

Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy Choceń

W dniu 2018-01-09 o 07:58, sprawa-4840@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy Choceń

ul. Sikorskiego 4
87-850 Choceń
tel. 54 284-66-17

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JEŻÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@jezow.pl> o 2018-01-09 08:01

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-01-09 10:22

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚWIEDZIEBNIA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@swiedziebnia.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ROGOWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@rogowo.paluki.pl> o 2018-01-09 07:58

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 10:23

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHOCIANÓW

Twoja wiadomość

Do: bok@chocianow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:57

odczytano w dniu 2018-01-09 10:24.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez HORODŁO

Twoja wiadomość

Do: ug@horodlo.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09.01.2018 07:59

odczytano w dniu 09.01.2018 10:26.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GORLICE

Twoja wiadomość

Do: um@um.gorlice.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:02

odczytano w dniu 2018-01-09 10:27.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RADKÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres umig@radkowklodzki.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DĄBIE

Twoja wiadomość

Do: gmina@dabie.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:00

odczytano w dniu 2018-01-09 09:17.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BOGDANIEC

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@bogdaniec.pl> o 2018-01-09 08:00

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 10:30

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSTRÓWEK

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@ostrowek.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:59

odczytano w dniu 2018-01-09 10:30.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBARTÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres poczta@um.lubartow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez IŁOWA

Twoja wiadomość

Do: ilowa@ilowa.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09.01.2018 08:00

odczytano w dniu 09.01.2018 10:30.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WALCE

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@walce.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:03

odczytano w dniu 2018-01-09 10:34.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SICIENKO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres magdalena.kluska@sicienko.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BUKOWIEC

Dzień dobry,

odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, udzielamy poniższych odpowiedzi dotyczących Gminy Bukowiec:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała - nie obowiązuje,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - nie utworzono,
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) - nie powołano,
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała - trwają prace legislacyjne zmierzające do podjęcia takiej uchwały,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016 - 2014 - 77, 2015 - 75, 2016 - 65,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016 - nie było na tyle istotnych zagadnień, które wymagałyby formalnych konsultacji, opinii mieszkańców w niektórych sprawach zasięgaliśmy w trakcie zebrań wiejskich,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - nie utworzono,
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - nie utworzono,
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - tak, wyodrębniono, link: http://gm-bukowiec.rbip.mojregion.info/uchwala-nr-xxxviii24614-z-dnia-28-marca-2014-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-funduszu-soleckiego/
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie - opieramy się na zapisach ustawowych, nie wdrażano zarządzeń,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) - nie funkcjonuje,
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny) - nie dotyczy,
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016 - nie dotyczy.

Pozdrawiam
Wojciech Kulikowski
Urząd Gminy Bukowiec
ul. Dr Ceynowy 14
86-122 Bukowiec
tel. 52 3309310, 52 3309330
e-mail: administracja@bukowiec.pl

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KLUKI

Twoja wiadomość

Do: ug@kluki.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:01

odczytano w dniu 2018-01-09 10:46.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBRZA

W odpowiedzi na zgłoszony wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję , co następuje:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała: nie
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): nie
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego): nie
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała: tak, link: http://bip.lubrza.opole.pl/779/518/kadencja-2010-2014.html
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016: 222
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016: 4
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym): nie
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym): nie
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego: tak, link: http://bip.lubrza.opole.pl/1049/518/kadencja-2014-2018.html
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie: realizacja funduszu sołeckiego odbywa się w oparciu o budżet gminy link: http://bip.lubrza.opole.pl/1417/551/budzet-2017.html
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego): nie
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny): nie funkcjonuje
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016: nie dotyczy.

Wioletta Astramowicz-Ceglarz
Urząd Gminy w Lubrzy