Gmina Jemielno - odpowiedź ws udostępnienia informacji publicznej przez JEMIELNO

Urząd Gminy w Jemielnie w sprawie udostępnienia informacji publicznych,
informuje że:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,

Gmina Jemielno nie posiada uchwały, o której mowa wyżej.

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Gmina Jemielno nie posiada rady działalności pożytku publicznego.

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Gmina Jemielno nie powołała rady oświatowej.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

Gmina Jemielno posiada uchwałę dotyczącą regulaminu konsultowania z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.

Link:
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=jemielno/&strona=submenu_ak
tualnosci.asp&typ=podmenu&menu=29&podmenu=77&str=1&id=1200

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

Pytanie mało skonkretyzowane.

Gmina nie posiada rady działalności pożytku publicznego w związku z tym brak
uchwał w/w rady.

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016

Liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w latach 2014-2016 - 3

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Gmina Jemielno nie posiada młodzieżowej rady gminy.

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Gmina Jemielno nie posiada rady seniorów.

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Gmina Jemielno nie posiada funduszu sołeckiego.

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Nd

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

W Gmina Jemielno nie funkcjonuje budżet obywatelski.

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

Nd

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.

Nd

Pozdrawiam

Anna Hrebenyk

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁUBNICE

Twoja wiadomość

Do: uglubnice@uglubnice.com.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:01

odczytano w dniu 2018-01-09 13:18.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JODŁOWNIK

Twoja wiadomość

Do: gmina@jodlownik.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:02

odczytano w dniu 2018-01-09 13:36.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JODŁOWNIK

Twoja wiadomość

Do: gmina@jodlownik.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 13:37.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MĘCINKA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@mecinka.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BARTNICZKA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@ugbartniczka.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JAROSŁAW

Twoja wiadomość

Do: um@jaroslaw.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 13:46.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KĘPNO

Twoja wiadomość

Do: kepno@um.kepno.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 13:47.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BABIMOST

Twoja wiadomość

Do: babimost@babimost.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:00

odczytano w dniu 2018-01-09 13:46.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BABIMOST

Twoja wiadomość

Do: babimost@babimost.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 13:46.

Informacja publiczna przez LASOWICE WIELKIE 1

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.23588">
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV>&nbsp;</DIV></BODY></HTML>

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŻARNÓW

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@zarnow.eu
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:01

odczytano w dniu 2018-01-09 13:52.

(bez tematu) przez LASOWICE WIELKIE

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.23588">
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV>&nbsp;</DIV></BODY></HTML>

Informacja publiczna przez LASOWICE WIELKIE 1

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.23588">
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV>&nbsp;</DIV></BODY></HTML>

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚWIERCZÓW

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@swierczow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:03

odczytano w dniu 2018-01-09 13:56.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ROGÓŹNO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<info@rogozno.ug.gov.pl> o 2018-01-09 07:58

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 13:59

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez ŻMUDŹ

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 9
styczeń 2018 do "Urząd Gminy Żmudź" <urzad@zmudz.gmina.pl> z tematem "Wniosek o
udostępnienie informacji publicznej".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWE OSTROWY

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretarz@noweostrowy.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłane: 2018-01-09 08:01

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że
wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej
gwarancji, że odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez TUSZYN

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 9
styczeń 2018 do "tuszyn@tuszyn.info.pl" <tuszyn@tuszyn.info.pl> z tematem
"Wniosek o udostępnienie informacji publicznej".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBIEWO

Wiadomość przeczytano 2018-01-09 14:01:33

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBIEWO

Wiadomość przeczytano 2018-01-09 14:03:45

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIELGOMŁYNY

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: bozena.nowak@wielgomlyny.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłane: 2018-01-09 07:01

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że
wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej
gwarancji, że odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez IWIERZYCE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@iwierzyce.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KARPACZ

Twoja wiadomość

Do: urzad.miasta@karpacz.eu
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:57

odczytano w dniu 2018-01-09 14:30.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KARPACZ

Twoja wiadomość

Do: urzad.miasta@karpacz.eu
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 14:30.