Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BARCIANY

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@barciany.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-10 07:32.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRZEŹNICA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ugbrzeznica@brzeznica.com.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DĄBRÓWKA

Szanowni Państwo!

Żądane przez Państwa informacje dotyczą uregulowań, które muszą mieć odzwierciedlenie w uchwałach bądź zarządzeniach wójta. Wszelkie Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówka są publikowane na stronie http://www.bip.dabrowka.net.pl w związku z powyższym zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej informacje opublikowane nie podlegają udostępnieniu na wniosek. Również informacje o wszelkich konsultacjach społecznych znajdują się w BIP.

Michał Strzelecki
Sekretarz Gminy Dąbrówka

Urząd Gminy Dąbrówka
ul. T. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
tel.: 29 642 82 80

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ADAMÓWKA

Twoja wiadomość

Do: ug_adamowka@pro.onet.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-10 07:43.

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ADAMÓWKA

Twoja wiadomość

Do: ug_adamowka@pro.onet.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-10 07:44.

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOLONOWSKIE

Twoja wiadomość

Do: umig@kolonowskie.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:03

odczytano w dniu 2018-01-10 07:46.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARE BOGACZOWICE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<rop@starebogaczowice.ug.gov.pl> o 2018-01-09 07:57

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-10 07:47

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WITNICA

Twoja wiadomość

Do: urzad@witnica.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:00

odczytano w dniu 2018-01-10 07:51.

Odpowiedź na wniosek przez KROŚNICE 1

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KISIELICE

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała, - Nie podjęto uchwały
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), - NIE
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), - NIE
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Tak - Uchwały Nr X/61/2015 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 16 września 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kisielice, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl/akty/uchwaly-rady-miejskiej.html?VAktPrawnySearch%5Bdata_podjecia%5D=&VAktPrawnySearch%5Bnumer_aktu%5D=X%2F61%2F2015&VAktPrawnySearch%5Btytul%5D=&VAktPrawnySearch%5Bstatus%5D=

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016 - 231 uchwał

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016 - 3 konsultacje
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), - NIE
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), - NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, - TAK ....
http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl/akty.html?VAktPrawnySearch%5Bdata_podjecia%5D=&VAktPrawnySearch%5Bnumer_aktu%5D=XXVII%2F84%2F2013&VAktPrawnySearch%5Btytul%5D=&VAktPrawnySearch%5Bstatus%5D=

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl/akty/zarzadzenia-burmistrza.html

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), TAK - http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl/kategoria/1115/budzet-obuwatelski.html

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016. -"0".
Informacje podpisała :
Sekretarz Gminy Barbara Pękala.
Wysłała Karolina Wasilewska.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TRAWNIKI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres trawniki@trawniki.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez HORYNIEC-ZDRÓJ

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@horyniec-zdroj.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-10 08:08.

Udostępnienie informacji publicznej. przez KISIELICE

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie
informuję:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała, - Nie podjęto uchwały

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), - NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), -
NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

Tak - Uchwały Nr X/61/2015 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 16
września 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kisielice, organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami
http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl/akty/uchwaly-rady-miejskiej.html?VAktP
rawnySearch%5Bdata_podjecia%5D=
<http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl/akty/uchwaly-rady-miejskiej.html?VAkt
PrawnySearch%5Bdata_podjecia%5D=&VAktPrawnySearch%5Bnumer_aktu%5D=X%2F61%2F2
015&VAktPrawnySearch%5Btytul%5D=&VAktPrawnySearch%5Bstatus%5D>
&VAktPrawnySearch%5Bnumer_aktu%5D=X%2F61%2F2015&VAktPrawnySearch%5Btytul%5D=
&VAktPrawnySearch%5Bstatus%5D=

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016 - 231 uchwał

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016 - 3 konsultacje

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), - NIE

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), - NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, - TAK ....

http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl/akty.html?VAktPrawnySearch%5Bdata_podj
ecia%5D=
<http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl/akty.html?VAktPrawnySearch%5Bdata_pod
jecia%5D=&VAktPrawnySearch%5Bnumer_aktu%5D=XXVII%2F84%2F2013&VAktPrawnySearc
h%5Btytul%5D=&VAktPrawnySearch%5Bstatus%5D>
&VAktPrawnySearch%5Bnumer_aktu%5D=XXVII%2F84%2F2013&VAktPrawnySearch%5Btytul
%5D=&VAktPrawnySearch%5Bstatus%5D=

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl/akty/zarzadzenia-burmistrza.html

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), TAK -
http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl/kategoria/1115/budzet-obuwatelski.html

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016. -"0".

Informacje podpisała :

Sekretarz Gminy Barbara Pękala.

Wysłała Karolina Wasilewska.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRÓDEK

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@grodek.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-10 08:13.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JASTARNIA

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@jastarnia.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-01-10 08:23

Potwierdzenie odbioru wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez OSIEK

Urząd Gminy w Osieku potwierdza odbiór wniosku o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 09.01.2018r.

Pozdrawiam,

Izabella Kubińska

Podinspektor

Urząd Gminy w Osieku

ul. Główna 125

32-608 Osiek

Tel. 033 84 58 261 wew. 123

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIELINY

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@bieliny.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-10 08:24.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BUKOWNO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@um.bukowno.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-10 08:32

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BUKOWNO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@um.bukowno.pl> o 2018-01-09 08:02

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-10 08:32

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BARUCHOWO

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@baruchowo.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-10 08:35.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BARUCHOWO

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@baruchowo.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:58

odczytano w dniu 2018-01-10 08:35.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez URZĘDÓW

Twoja wiadomość

Do: gmina@urzedow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:59

odczytano w dniu 2018-01-10 08:42.

Odpowiedź na wniosek o udopstępnienie informacji publicznej, gm. Krzymów przez KRZYMÓW 1

Dzień dobry!

w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Z poważaniem
Anna Miętkiewska
Referent ds. rady i organizacji
Urząd Gminy w Krzymowie
tel. 63 241 37 71
e-mail: anna.mietkiewska@krzymow.pl
P Pomyśl o środowisku! Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie jest to konieczne.
_________________________________________________

Gmina Sadkowice przez SADKOWICE

Sadkowice, dnia 10 stycznia 2018r.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

sprawa-5383@fedrowanie.siecobywatelska.pl

OR.1431.3.2018

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że:

1. Nie obowiązuje,

2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

3. Nie powołano rady oświatowej,

4. Tak obowiązuje adres:
https://www.bip.gminasadkowice.pl/plik,6051,uchwala.pdf

5. Podjęto uchwały - w 2014r- 73, w 2015r. - 75, w 2016r - 67.

6. Ilość konsultacji - 1

7. Nie utworzono rady młodzieży,

8. Nie utworzono rady seniorów,

9. Nie wyodrębniono funduszu sołeckiego,

10. Nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Z poważaniem

Barbara Gąsiorowska

Sekretarz Gminy

e-mail sekretarz@gminasadkowice.pl

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBACZÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@lubaczow.com.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.