Udostępnienie informacji publicznej dot. uchwał Rady Miejskiej przez PRZEMKÓW

Temat: Udostępnienie informacji publicznej dot. uchwał Rady Miejskiej
--------------------------------------------------------------------------

Urząd Miejski w Przemkowie
ul. Plac Wolności 25
59-170 PRZEMKÓW

Przemków, dnia 10 stycznia 2018 r.

ORG.1431.2.2018

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

Odpowiadając na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r. o udostępnienie
informacji publicznej poniżej udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
Nie

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Nie

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Nie

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,
Tak
UCHWAŁA NR XXX/172/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 22 kwietnia
2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami Gminy Przemków,
link:
http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/document/26105/Uchwa%C5%82a

- liczba przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2014- 58
2015- 52
2016- 66

- liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych
latach 2014-2016,
2014- 0
2015- 0
2016- 0

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),
Nie

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),
Nie

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
2014:
UCHWAŁA NR XXXIV/186/13 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 19 marca
2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy
Przemków na rok budżetowy 2014 środków stanowiących fundusz sołecki
link:
http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/document/33629/Uchwa%C5%82a

2015:
UCHWAŁA NR LV/260/14 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 18 marca 2014
r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy
Przemków na rok budżetowy 2015 środków stanowiących fundusz sołecki
link:
http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/document/34437/Uchwa%C5%82a

2016:
Na 2016 r. w Gminie Przemków nie wyodrębniono funduszu sołeckiego, ze
względu na obowiązywanie programu postępowania naprawczego w latach
2016-2018. Zgodnie z art. 240a ust. 5 pkt. 5 ustawy o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w okresie realizacji
postępowania naprawczego jednostka samorządu terytorialnego nie może
tworzyć funduszu sołeckiego.
UCHWAŁA NR XV/66/16 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 26 stycznia
2016 r. w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Przemków
link:

http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/document/35906/Uchwa%C5%82a-XV_66_16

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Nie dotyczy

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Nie

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszkańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),
Nie dotyczy

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.
Nie dotyczy

Z poważaniem

SEKRETARZ GMINY
Leszek Frąckowiak

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DOBRA 2

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (tj. Dz.U.2016.1764) przesyłam odpowiedź na Wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.01.2018.

Z poważaniem

Małgorzata Miśkowiec

Inspektor Urzędu Gminy Dobra

Urząd Gminy Dobra

34-642 Dobra 233

tel. 183330020

e-mail: malgorzata.miskowiec@gminadobra.pl

www.gminadobra.pl

Re: Wniosek oudostępnienie informacji publicznej przez GRUDUSK

W dniu 2018-01-09 07:56, sprawa-4201@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji
publicznej, uprzejmie informuję, ze w prowadzonych postępowaniach przez
Wójta Gminy Grudusk nie miały zastosowania nowe instytucję przewidzianę
nowelizacją Kodeksu Postępowania Administracyjnego, o których mowa w
przedmiotowym wniosku.

Z poważaniem
Jacek Oglęcki - Wójt Gminy

--
====================
Urząd Gminy Grudusk
ul. Ciechanowska 54
tel/fax: 23 671-50-12
e-mail:gmina@grudusk.com

udostępnienie informacji publicznej przez SUŁOSZOWA 1

Re: Wniosek oudostępnienie informacji publicznej przez LISEWO

W dniu 2018-01-09 07:58, sprawa-4887@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany
mailem w dniu 9 stycznia 2018 r. przekazuję następujące informacje:

- w gminie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
http://www.bip.lisewo.com/index.php?app=uchwaly&nid=1121&y=2012

/ /

- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

- nie powołano w gminie rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

- w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta
uchwała,

http://www.bip.lisewo.com/index.php?app=uchwaly&nid=2703&y=2017

- w latach 2014-2016 Rada Gminy Lisewo przyjęła 213 uchwał. W poszczególnych latach kształtowało się to następująco:

2014 – 63; 2015 – 65, 2016 – 85

- w gminie utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

- w gminie nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

- w gminie wyodrębniono fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego;
http://www.bip.lisewo.com/index.php?app=uchwaly&nid=1857&y=2015;

- nie wydano zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu,
w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,

- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016 – nie dotyczy

Łączę pozdrowienia

--
Halina Chrzanowska
Sekretarz Gminy Lisewo
56 676 86 14 wew. 15
56 676 89 66

informacja publiczna gmina Cisna przez CISNA 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri",sans-serif;
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KISZKOWO

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@kiszkowo.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-10 10:38.

Re: Wniosek oudostępnienie informacji publicznej przez LISEWO

W dniu 2018-01-09 07:56, sprawa-4617@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany
mailem w dniu 9 stycznia 2018 r. przekazuję następujące informacje:

- w gminie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
http://www.bip.lisewo.com/index.php?app=uchwaly&nid=1121&y=2012

/ /

- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

- nie powołano w gminie rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

- w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta
uchwała,

http://www.bip.lisewo.com/index.php?app=uchwaly&nid=2703&y=2017

- w latach 2014-2016 Rada Gminy Lisewo przyjęła 213 uchwał. W poszczególnych latach kształtowało się to następująco:

2014 – 63; 2015 – 65, 2016 – 85

- w gminie utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

- w gminie nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

- w gminie wyodrębniono fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego;
http://www.bip.lisewo.com/index.php?app=uchwaly&nid=1857&y=2015;

- nie wydano zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu,
w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,

- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016 – nie dotyczy

Łączę pozdrowienia

--
Halina Chrzanowska
Sekretarz Gminy Lisewo
56 676 86 14 wew. 15
56 676 89 66

Wysyłanie wiadomości e-mail: udzielenie informacji publicznej - 10.01.2018r. przez KAZIMIERZ BISKUPI 1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
lub łączami):

udzielenie informacji publicznej - 10.01.2018r.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BUDZÓW

-----Oryginalna wiadomość-----

informacja publiczna przez BRANIEWO

Dzień dobry,

odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r. poniżej przekazuję następujące informacje:

1) Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała?

Odp. W gminie Braniewo nie obowiązuje taka uchwała.

2) Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)?

Odp. W gminie Braniewo nie powołano rady działalności pożytku publicznego.

3) Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)?

Odp. W gminie Braniewo nie powołano rady oświatowej.

4) Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała?

Odp. W gminie Braniewo obowiązuje uchwała w Nr 85/VI/2011 Rady Gminy Braniewo z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

http://bip.ug-braniewo.iq.pl/download_attachment.php?f=attachment_10085612014ef02adc75562.doc

5) Informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016:

rok 2014 - kadencja 2010/2014 - 75 uchwał; kadencja 2014/2018 - 31 uchwał
rok 2015 – 122 uchwały
rok 2016- 112 uchwał

6) Informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016.

rok 2014 - 1
rok 2015 – 1
rok 2016 - 1

7) Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)?

Odp. W gminie Braniewo nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

8) czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)?

Odp. W gminie Braniewo nie utworzono gminnej rady seniorów.

9) Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

Odp. W gminie Braniewo obowiązuje uchwała nr 21/VII/2015 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnieniu funduszu sołeckiego.

http://archiwalnybip.warmia.mazury.pl/braniewo_gmina_wiejska/akty/58/251/w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_wyodrebnienie_funduszu_soleckiego/

10) Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.

Odp. W gminie Braniewo nie wydano żadnych zarządzeń w związku z realizacją funduszu sołeckiego.

11) Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Odp. W gminie Braniewo nie funkcjonuje budżet obywatelski.

12) Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny).

Odp. W gminie Braniewo również nie funkcjonuje budżet obywatelski w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami.

13) Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Odp. Nie dotyczy.

Z poważaniem

Anna Kapusta
Urząd Gminy Braniewo
ul. Moniuszki 5
14-500 Braniewo
rada@gminabraniewo.pl
(55) 644 03 12

odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez TYSZOWCE 1

Tyszowce 2018-01-10

Szymon Osowski, Bartosz Wilk –

członkowie zarządu, zgodnie

z zasadami reprezentacji

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

RM.1431.2.2018

W odpowiedzi na wniosek Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska z dnia 9 stycznia 2018 r., Urząd Miejski w Tyszowcach udziela następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

Odpowiedź- Rada Miejska w Tyszowcach nie podjęła uchwały w ww. zakresie

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Odpowiedź- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Odpowiedź- nie powołano w gminie rady oświatowej

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

Odpowiedź- tak, Rada Miejska w Tyszowcach podjęła uchwałę w ww. zakresie. Adres strony WWW (link) BIP https://umtyszowce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=60&p1=szczegoly&p2=1050052

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

Odpowiedź- w roku 2014 podjęto: VI kadencja 56 uchwał i VII kadencja 18 uchwał. Razem w 2014 roku – 74 uchwał; w roku 2015 podjęto 74 uchwał; w roku 2016 podjęto 64 uchwał;

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,

Odpowiedź- w roku 2014 przeprowadzono 3 konsultacje; w roku 2015 przeprowadzono 6 konsultacji; w roku 2016 przeprowadzono 3 konsultacje;

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Odpowiedź- nie utworzono młodzieżowej rady gminy

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Odpowiedź- nie utworzono gminnej rady seniorów

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Odpowiedź- nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego. Adres strony www BIP (link): rok 2014 - https://umtyszowce.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/0XXVII-161-2013.pdf ;

rok 2015 - https://umtyszowce.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/XXXVIII-243-2014.pdf ;

rok 2016 - https://umtyszowce.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//V-26-2015.pdf

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Odpowiedź- nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Odpowiedź- nie funkcjonuje budżet obywatelski

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

Odpowiedź- nie funkcjonuje budżet obywatelski

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Odpowiedź- nie funkcjonuje budżet obywatelski

Sekretarz

mgr Teresa Chrastina

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KROŚCIENKO WYŻNE

Twoja wiadomość

Do: urzad@kroscienkowyzne.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-10 10:59.

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KSIĄŻKI

O.1431.1.2018

Książki, dnia 10 stycznia 2018r.
odpowiadając na wniosek z dnia 09 stycznia 2018r. udzielam informacji:
- nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
- nie utworzono gminnej rady pożytku publicznego;
- nie powołano rady oświatowej;
- tak,obowiązuje uchwała ; adres strony www.bip.gminaksiazki.pl zakładka uchwały.
- adres strony ; www.bip.gminaksiazki.pl zakładka uchwały;
- adres strony : www.bip.gminaksiazki.pl zakładka konsultacje społeczne;
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy;
- nie utworzono gminnej rady seniorów;
- w gminie wyodrębniono fundusz sołecki, adres strony: www.bip.gminaksiazki.pl zakładka uchwały,
- www.bip.gminaksiazki.pl zakładka zarządzenia,
- w gminie nie funkcjonuje fundusz obywateli,
podpisał:
sekretarz gminy
Grażyna Cywińska

odpowiedź na wniosek przez KSIĄŻKI

O.1431.2.2018

O.1431.2.2018

Książki, dnia 10 stycznia 2018r.

odpowiadając na wniosek z dnia 09 stycznia 2018r. udzielam informacji:
- nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
- nie utworzono gminnej rady pożytku publicznego;
- nie powołano rady oświatowej;
- tak,obowiązuje uchwała ; adres strony www.bip.gminaksiazki.pl zakładka uchwały.
- adres strony ; www.bip.gminaksiazki.pl zakładka uchwały;
- adres strony : www.bip.gminaksiazki.pl zakładka konsultacje społeczne;
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy;
- nie utworzono gminnej rady seniorów;
- w gminie wyodrębniono fundusz sołecki, adres strony: www.bip.gminaksiazki.pl zakładka uchwały,
- www.bip.gminaksiazki.pl zakładka zarządzenia,
- w gminie nie funkcjonuje fundusz obywateli,
podpisał:
sekretarz gminy
Grażyna Cywińska

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRZEŹNICA 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9
stycznia 2018 roku udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

Ad1) Nie

Ad2) Nie

Ad3) Nie

Ad4) Tak

https://bip.malopolska.pl/ugbrzeznica,a,1261244,uchwala-nr-xx1892016-rady-gminy-brzeznica-z-dnia-17-listopada-2016-r-w-sprawie-szczegolowego-sposobu.html

Ad5) 2014 - 78

2015 - 105

2016 - 90

Ad6) 2014-1

2015-1

2016-2

Ad7) Nie

Ad8) Nie

Ad9) Tak

https://bip.malopolska.pl/ugbrzeznica,a,869272,uchwala-nr-xxxiv2912014-rady-gminy-brzeznica-z-dnia-26-marca-2014-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wyo.html

Ad10) brak

Ad11) Nie

Ad12) Nie dotyczy

Ad13) Nie dotyczy

Z poważaniem

Barbara Klęczar
Sekretarz
Gminy Brzeźnica

Urząd Gminy Brzeźnica
tel. 33 879 20 29 wew. 37

ooo Urząd Gminy Brzeźnica
ul. Krakowska 109
34-114 Brzeźnica
tel. 33 879 20 29
fax. 33 879 20 92

www.brzeznica.pl gmina@brzeznica.pl

W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-3824@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedź na wniosek przez KSIĄŻKI

O.1431.1.2018

Książki, dnia 10 stycznia 2018r.
odpowiadając na wniosek z dnia 09 stycznia 2018r. udzielam informacji:
- nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
- nie utworzono gminnej rady pożytku publicznego;
- nie powołano rady oświatowej;
- tak,obowiązuje uchwała ; adres strony www.bip.gminaksiazki.pl zakładka uchwały.
- adres strony ; www.bip.gminaksiazki.pl zakładka uchwały;
- adres strony : www.bip.gminaksiazki.pl zakładka konsultacje społeczne;
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy;
- nie utworzono gminnej rady seniorów;
- w gminie wyodrębniono fundusz sołecki, adres strony: www.bip.gminaksiazki.pl zakładka uchwały,
- www.bip.gminaksiazki.pl zakładka zarządzenia,
- w gminie nie funkcjonuje fundusz obywateli.
podpisał:
sekretarz gminy
Grażyna Cywińska

Urząd Gminy Trawniki przez TRAWNIKI 1

Urząd Gminy Trawniki w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.01.2018r.

Urząd Gminy Trawniki
Magdalena Madej

tel. 81/58-56-018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DOBRE

W nawiązaniu do pisma z dnia 9 stycznia 2018 roku, Urząd Gminy Dobre
informuje, że Rada Gminy nie podejmowała uchwały w sprawie trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego
i o wolontariacie, nie powoływano w gminie rady oświatowej, seniorów i
młodzieżowej rady gminy. Nie wyodrębniano funduszu sołeckiego. W naszej
gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski ( partycypacyjny).

--
pozdrawiam
Elżbieta Bajerska
Urząd Gminy Dobre
tel. 54 2850 157 wew.18
www.ugdobre.pl

odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BOBROWNIKI

WITAM,
PONIŻEJ ODPOWIEDZI NA WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNYCH Z
DNIA 09-01-2018 R
POZDRAWIAM :
Katarzyna Mamrzyńska
Urząd Gminy Bobrowniki
ul. Nieszawska 10
87-617 Bobrowniki
tel. 054 230-51-32

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BOBROWNIKI

WITAM,
PONIŻEJ ODPOWIEDZI NA WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNYCH Z
DNIA 09-01-2018 R
POZDRAWIAM :
Katarzyna Mamrzyńska
Urząd Gminy Bobrowniki
ul. Nieszawska 10
87-617 Bobrowniki
tel. 054 230-51-32

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DUBENINKI 2

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
z dnia 9.01.2017 r.

Stanisław Kosiński sekretarz gminy 87 6158137, 606755208
www.dubeninki.pl; sekretarzug@dubeninki.pl s.kosinski@dubeninki.pl

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez CHŁOPICE 1

Dzień dobry,

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z 9 stycznia
2018 r., przesyłam stosowane informacje
- Gmina nie posiada uchwały uchwalonej w trybie art. 19c ust. 1 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- w Gminie nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego w
trybie art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie,
- nie powołano w gminie rady oświatowej,
- obowiązuje uchwała w w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia
konsultacji społecznych dot. zmiany statutów sołectw Gminy Chłopice
dostępna w Dzienniku Urzędowym Woj. Podkarpackiego z 9.05.2013 r. poz.
2144,
-Rada Gminy Chłopice przyjęła w latach 2014-2016 - 143 uchwały,
- w latach 2014-2016 nie przeprowadzano konsultacji społecznych,
- tak utworzono Młodzieżową Radę Gminy,
- nie utworzono Gminnej Rady Seniorów,
- wyodrębniono w gminie fundusz sołecki ( skan uchwały w Załączeniu),-
- w Gminie Chłopice nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Z poważaniem - Marzena Blok - Sekretarz Gminy Chłopice

Odp. na wniosek przez CZARNOCIN 1

Witam,
Urząd Gminy w Czarnocinie w załączniku przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Z poważaniem
A.Kucharz

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZYŻE

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<ugczyze@ugczyze.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-01-10 11:38