infor. publ. przez KOŹMINEK 1

(bez tematu) przez GODZIESZE WIELKIE 1

Wójt Gminy Godziesze Wielkie w załączeniu przesyła odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji z dnia 09 stycznia 2018 roku.

z up. Wójta Gminy
Małgorzata Banaś
Sekretarz Gminy

odpowiedz na informację publiczną przez CZERNICE BOROWE 4

Czernice Borowe, 10 stycznia 2018 r.
                                                      Stowarzyszenie
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
W odpowiedzi na informację Publiczną z dnia 9 stycznia 2018 r. ,Urząd
Gminy Czernice Borowe, uprzejmie informuje:
1) Uchwała Nr 59V/11   Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 lutego 2011
r.w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
zadań publicznych
  ( Dz.Urz.Woj. Maz. poz.1264 )skan w załączeniu,
2) Nie utworzono rady pożytku publicznego.
3) Uchwała Nr 80/VII/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 czerwca
2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami Gminy Czernice Borowe ( Dz.Urz.Woj.Maz. poz. 3753) skan w
załączeniu.
4) Konsultacji społecznych nie prowadzono w latach 2014- 2016.
4)Rada Gminy Czernice Borowe podjęła :
     2014r. - 95 uchwał,
    w 2015 r. - 82 uchwały,
    w 2016 r.   - 43 uchwały.
5) Nie utworzono młodzieżowej Rady Gminy,
6) Nie utworzono Rady Seniorów,
7) Wyodrębniono fundusz sołecki - Uchwała Rady Gminy i Zarządzenie Wójta
Gminy w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik skan.
8)Nie funkcjonuje w Gminie budżet obywatelski.

Bogumiła Cienkus
Sekretarz Gminy

ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe
tel. 23 674-62-15, faks 23 677-00-13

www.czerniceborowe.pl, bip.czerniceborowe.pl
sekretarz@czerniceborowe.pl

Odpowiedź na wniosek z dnia 4 stycznia 2018 przez DZIERZĄŻNIA

Wójt Gminy Dzierzążnia udziela odpowiedzi na Państwa pytania:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,

Odp. W Gminie Dzierzążnia nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Odp. W gminie Dzierzążnia nie utworzono rady działalności pożytku
publicznego,

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Odp. W Gminie Dzierzążnia nie powołano rady oświatowej

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

Odp. W gminie funkcjonuje uchwała w sprawie przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami,
http://ugdzierzaznia.bip.org.pl/?tree=683,VIII%20Sesja%20Rady%20Gminy%20w%20
Dzierz%C4%85%C5%BCni%20w%20dniu%2030%20sierpnia%202011%20roku

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

Odp. 2014 - 20 uchwał

2015 - 67 uchwał

2016 - 66 uchwał

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016

Odp. Przeprowadzono trzy konsultacje z mieszkańcami ,

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Odp. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Odp. Nie utworzono rady seniorów

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Odp. Nie wyodrębniono funduszu sołeckiego

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Odp. Nie dotyczy

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Odp. Nie funkcjonuje na terenie Gminy budżet partycypacyjny,

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

Odp. Nie dotyczy

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.

Odp. Nie dotyczy

Adam Sobiecki

Sekretarz Gminy

odpowiedz na informację publiczną przez CZERNICE BOROWE 1

Czernice Borowe, 10 stycznia 2018 r.

            Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
W odpowiedzi na informację Publiczną z dnia 9 stycznia 2018 r. ,Urząd
Gminy Czernice Borowe, uprzejmie informuje:
1) Uchwała Nr 59V/11   Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 lutego 2011
r.w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
zadań publicznych
  ( Dz.Urz.Woj. Maz. poz.1264 )skan w załączeniu,
2) Nie utworzono rady pożytku publicznego.
3) Uchwała Nr 80/VII/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 czerwca
2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami Gminy Czernice Borowe ( Dz.Urz.Woj.Maz. poz. 3753) skan w
załączeniu.
4) Konsultacji społecznych nie prowadzono w latach 2014- 2016.
4)Rada Gminy Czernice Borowe podjęła :
     2014r. - 95 uchwał,
    w 2015 r. - 82 uchwały,
    w 2016 r.   - 43 uchwały.
5) Nie utworzono młodzieżowej Rady Gminy,
6) Nie utworzono Rady Seniorów,
7) Wyodrębniono fundusz sołecki - Uchwała Rady Gminy i Zarządzenie Wójta
Gminy w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik skan.
8)Nie funkcjonuje w Gminie budżet obywatelski.

Bogumiła Cienkus
Sekretarz Gminy

HerbUrząd Gminy Czernice Borowe
ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe
tel. 23 674-62-15, faks 23 677-00-13

www.czerniceborowe.pl <http://www.czerniceborowe.pl>,
bip.czerniceborowe.pl <http://www.bip.czerniceborowe.pl>
sekretarz@czerniceborowe.pl <mailto:sekretarz@czerniceborowe.pl>

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WARTA BOLESŁAWIECKA

RG.1431.2.2018
Warta Bolesławiecka, dn. 10.01.2018r.Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska


sprawa4792@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Dot. Odpowiedzi na pytania zawarte w mailu z dnia 9 stycznia 2018r.

Niniejszym udzielam odpowiedzi na następujące pytania:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,
odpowiedź: NIE

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
odpowiedź: NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
odpowiedź: NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,
odpowiedź: TAK
Menu boczne lewe „Konsultacje społeczne” po kliknięciu podkategorii „Tryb i
zasady przeprowadzania konsultacji” następuje odesłanie na stronę „Baza
Aktów Własnych” pod adresem
http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWartaBoleslawiecka/document/890/Uchwa%C5%82a-XXIX_222_12
lub Menu boczne lewe „Prawo miejscowe” podkategoria „Uchwały Rady” pod
adresem:
http://bip.wartaboleslawiecka.pl/uchwala-nr-xxix-222-12-z-dnia-20-grudnia-2012r

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,
odpowiedź:
Rok 2014 – 94 uchwały
Rok 2015 – 95 uchwał
Rok 2016 – 60 uchwał

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,
odpowiedź: 4

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),
Odpowiedź: NIE

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),
Odpowiedź: NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Odpowiedź: TAK, uchwała dostępna jest w menu lewym bocznym „Finanse i
majątek” w podkategorii „Fundusz sołecki” pod adresem:
http://bip.wartaboleslawiecka.pl/fundusz-solecki-w-roku-2015
lub Menu boczne lewe „Prawo miejscowe” podkategoria „Uchwały Rady” pod
adresem:
http://bip.wartaboleslawiecka.pl/uchwala-nr-xlii-312-14-z-dnia-27-marca-2014r

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Odpowiedź: Wójt Gminy nie wydawał zarządzeń związanych z realizacją funduszu
sołeckiego, realizację funduszu sołeckiego zawierają sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za okres półrocza i roczne, dostępne w menu bocznym
lewym „Finanse i majątek” podkategoria „Sprawozdania z wykonania budżetu”
np. pod adresem:
http://bip.wartaboleslawiecka.pl/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-gminy-za-i-polrocze-2017r
realizacja funduszu pokazywana jest w zakładce „Fundusz sołecki” na
podstawie uchwał budżetowych i sprawozdań z wykonania budżetu

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
odpowiedź: NIE

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),
odpowiedź: nie dotyczy

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.
odpowiedź: nie dotyczyWÓJT Mirosław Haniszewski

Sprawę prowadzi:
Lidia Rozdolska
Insp. Ds. obsługi Rady Gminy i informacji publicznej
Tel. 75 738 95 38

-----Oryginalna wiadomość-----

odpowiedź na wniosek przez SKĄPE

Odpowiadając na Państwa wniosek uprzejmie informuję:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,

Tak http://www.bip.skape.pl/system/obj/5810_Uchwala_XIVI_165_2016.pdf

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Nie

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Nie

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

Tak
http://www.bip.skape.pl/106/229/UCHWALA_VIII_2F49_2F2003_w_sprawie_zasad_i_t
rybu_prowadzenia_konsultacji_z_mieszkancami_Gminy_Skape_z_dnia_2003-05-16/

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

2014 rok - 116 uchwał

2015 rok - 96 uchwał

2016 rok - 115 uchwał

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

2014 - 1

2015 - 1

2016 - 1

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Nie

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Nie

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Tak
http://www.bip.skape.pl/591/3947/Uchwala_Nr_XIII_2F129_2F2016_Rady_Gminy_Ska
pe_z_dnia_7_marca_2016_r__w_sprawie_wyodrebnienia_w_budzecie_Gminy_Skape_sro
dkow_stanowiacych_fundusz_solecki_0D_0A/

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Nie wydano zarządzeń.

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje

społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części
wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli
tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna
jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu
obywatelskiego (partycypacyjnego),

Nie

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.

Z poważaniem

Alicja Hoppen-Anyszko

Sekretarz Gminy Skąpe

tel. 609 560 333

zastepca@skape.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej-Gmina Gąsawa przez GĄSAWA 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej

z poważaniem
--
*Agata Rewezińska*
referent ds. dodatków mieszkaniowych, energetycznych i profilaktyki
tel. 52 303 62 26
Urząd Gminy w Gąsawie
ul. Żnińska 8
88-410 Gąsawa

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MASŁOWICE 1

Dzień dobry

Urząd gminy w Masłowicach w załączeniu przesyła odpowiedz na informacje
publiczną

z poważaniem

Teresa Kowalczyk

W dniu 09.01.2018 o 08:01, sprawa-5343@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedź na informację publiczną z dnia 9 stycznia 2018 r. przez SOLEC KUJAWSKI 1

Dzień dobry,

W załączeniu skan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 9.01.2018 r.

--
Katarzyna Ciudzińska - inspektor ds. BIP i obsługi biura rady miejskiej
Biuro Rady Miejskiej
/Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim/

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez FROMBORK 1

Frombork, 10.01.2018r.
S. 1431.4.2018

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09 stycznia 2018 roku o udostępnienie
informacji publicznej uprzejmie informuję, że:
1. w gminie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie)
- http://frombork.samorzady.pl/art/id/836;
2. w gminie nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego
(art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);
3. w gminie nie powołano rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego);
4. w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji
z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)
- http://frombork.samorzady.pl/art/id/776;
5. Rada Miejska we Fromborku w 2014 roku przyjęła uchwał 93, 2015 roku -
98, 2016 roku -82;
6. w 2014 roku przeprowadzono 2 konsultacje z mieszkańcami, w 2015 roku -
2, w 2016 roku - 2;
7. w gminie nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy
o samorządzie gminnym);
8. w gminie nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym);
9. w gminie wyodrębniono fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim
- http://frombork.samorzady.pl/art/id/3131;
10. w gminie nie obowiązują żadne zarządzenia organu wykonawczego,
wydane
w związku z realizacją funduszu sołeckiego;
11. w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty;
12. w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami;
13. w poszczególnych latach 2014-2016 w budżecie gminy nie przeznaczono
środków
na budżet obywatelski.

__________________________
Agnieszka Nawrot-Kopycińska
Sekretarz Gminy Frombork

Urząd Miasta i Gminy we Fromborku
ul. Młynarska 5a
14-530 Frombork
tel. 55 244 06 65

-----Oryginalna wiadomość-----

Fw: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez FROMBORK 1

Frombork, 10.01.2018r.
S. 1431.4.2018

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09 stycznia 2018 roku o udostępnienie
informacji publicznej uprzejmie informuję, że:
1. w gminie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie)
- http://frombork.samorzady.pl/art/id/836;
2. w gminie nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego
(art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie);
3. w gminie nie powołano rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego);
4. w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)
- http://frombork.samorzady.pl/art/id/776;
5. Rada Miejska we Fromborku w 2014 roku przyjęła uchwał 93, 2015 roku -
98, 2016 roku -82;
6. w 2014 roku przeprowadzono 2 konsultacje z mieszkańcami, w 2015 roku -
2, w 2016 roku - 2;
7. w gminie nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy
o samorządzie gminnym);
8. w gminie nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym);
9. w gminie wyodrębniono fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim
- http://frombork.samorzady.pl/art/id/3131;
10. w gminie nie obowiązują żadne zarządzenia organu wykonawczego,
wydane w związku z realizacją funduszu sołeckiego;
11. w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty;
12. w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami;
13. w poszczególnych latach 2014-2016 w budżecie gminy nie przeznaczono
środków na budżet obywatelski.
Proszę o potwierdzenie otrzymania odpowiedzi na wniosek.

__________________________
Agnieszka Nawrot-Kopycińska
Sekretarz Gminy Frombork

Urząd Miasta i Gminy we Fromborku
ul. Młynarska 5a
14-530 Frombork
tel. 55 244 06 65

-----Oryginalna wiadomość-----

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚWIERZAWA

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa wyjaśnia, co następuje:


- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała - NIE
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)- NIE
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) - NIE
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała – TAK, bip.swierzawa.pl
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016 – informacja dostępna na bip.swierzawa.pl
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016 - informacja dostępna na bip.swierzawa.pl
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - NIE
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)- NIE
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego – TAK, bip.swierzawa.pl
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie - bip.swierzawa.pl
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)- NIE
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny) – NIE DOTYCZY
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016 - NIE DOTYCZY

Pozdrawiam serdecznie
Ireneusz Maciejczyk
Sekretarz Miasta i Gminy Świerzawa

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LIPKA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@lipka.pnet.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-10 13:09

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WĘGLINIEC

<!DOCTYPE html>
<html><head>
<meta charset="UTF-8">
</head><body><p>Węgliniec 10.01.2018r.</p><p>UR.030.2018.FR-2</p><p>W odpowiedzi na Wniosek o udostepnienie informacji publicznej (nr rej. 7/2018), informuję co następuje:</p><ol><li>Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczeg&#243;łowych kryteri&#243;w oceny wniosk&#243;w o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod kt&#243;rym jest dostępna ta uchwała. NIE</li><li>Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - NIE</li><li>Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) - NIE</li><li>Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod kt&#243;rym jest dostępna ta uchwała - TAK link: <a href="http://www.wegliniec.bip.pbox.pl/public/get_file_contents.php?id=123334">http://www.wegliniec.bip.pbox.pl/public/get_file_contents.php?id=123334</a></li><li>Liczba przyjętych uchwał przez radę w poszczeg&#243;lnych latach 2014-2016:<br>2014 r. - 183<br>2015 r. - 156<br>2016 r. - 349</li><li>Liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczeg&#243;lnych latach 2014-2016<br>2014 r. - 5<br>2015 r. - 4<br>2016 r. - 13</li><li>Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - NIE</li><li>czy utworzono gminną radę senior&#243;w (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - TAK</li><li>czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod kt&#243;rym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod kt&#243;rym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - TAK, link: <a href="http://www.wegliniec.bip.pbox.pl/public/get_file_contents.php?id=159126">http://www.wegliniec.bip.pbox.pl/public/get_file_contents.php?id=159126</a><br>10.Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie - realizacja funduszu sołeckiego następuje zgodnie z uchwała Rady Miejskiej Węglińca w sprawie budżetu gminy (załącznik nr 10) a następnie zgodnie z uchwałami w sprawie zmian w budżecie. Link do obowiązującej uchwały budżetowej: <a href="http://www.wegliniec.bip.pbox.pl/public/get_file_contents.php?id=186326">http://www.wegliniec.bip.pbox.pl/public/get_file_contents.php?id=186326</a></li><li>Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatk&#243;w z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańc&#243;w projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod kt&#243;rym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) - NIE<br>12.Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny) - nie dotyczy</li><li>Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczeg&#243;lnych latach 2014-2016 - nie dotyczy</li></ol><p>Agata Adamczyk<br>Kierownik Wydziału Usług Wsp&#243;lnych i Rozwoju<br>Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu<br>ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec<br>tel. 757711435 wew. 25</p></body></html>

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁOPIENNIK GÓRNY 1

W dniu 2018-01-09 o 07:59, sprawa-5055@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Łopiennik Górny 10/01/2018 r.

Or.1431.2.2018

 W odpowiedzi na wniosek z dnia 9/01/2018 r. Urząd Gminy Łopiennik
Górny poniżej przesyła informacje dotyczące pytań:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

*TAK*-
https://uglopiennikgorny.bip.e-zeto.eu/bip/42_uglopiennikgorny/fckeditor/file/2017%20Rok/Po%C5%BCytek%20Publiczny/Uchwa%C5%82a.XXXIV.209.2017.2017-11-30.pdf

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

*NIE*

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

*NIE*

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

*TAK -
https://uglopiennikgorny.bip.e-zeto.eu/bip/42_uglopiennikgorny/fckeditor/file/2017%20Rok/Sesje%20RG/XXVI%20Sesja//Uchwa%C5%82a.XXVI.161.2017.2017-02-20%20KONSULTACJE.Kopia.pdf*

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

*2014 – 59*

*2015 – 64*

*2016 - 47*

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

*3 postępowania *

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

*NIE*

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

*NIE*

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego,

*TAK -
https://uglopiennikgorny.bip.e-zeto.eu/bip/42_uglopiennikgorny/fckeditor/file/2014%20Rok/Sesje%20RG%202014/Sesja%20XXXIX//Uchwa%C5%82a.XXXIX.222.2014%20fundusz%20so%C5%82ecki%202014.pdf
<https://uglopiennikgorny.bip.e-zeto.eu/bip/42_uglopiennikgorny/fckeditor/file/2014%20Rok/Sesje%20RG%202014/Sesja%20XXXIX/Uchwa%C5%82a.XXXIX.222.2014%20fundusz%20so%C5%82ecki%202014.pdf>*

**- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

*Nie ma szczegółowych uregulowań *

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

*NIE*

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

*NIE*

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

*NIE dotyczy*

Monika Zaj

UG Łopiennik Górny

Odpowiedź na wniosek przez BARANÓW 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 14 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:blue;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:purple;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri","sans-serif";
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link=blue vlink=purple><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DŁUGOŁĘKA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@gmina.dlugoleka.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BUDZYŃ

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@budzyn.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09.01.2018 07:56

odczytano w dniu 09.01.2018 14:14.

(bez tematu) przez BOLESZKOWICE 1

Odpowiedź na pytanie.

Urząd Gminy Boleszkowice

ul. Słoneczna 24

74-407 Boleszkowice

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JARCZÓW 1

W załączeniu odpowiedź na wniosek

--
Gmina Jarczów
ul. 3 Maja 24
22-664 Jarczów
tel: (084) 663 45 19
tel/fax: (084) 663 45 06
e-mail: ug@gmina-jarczow.pl

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JARCZÓW 1

W załączeniu odpowiedź na wniosek

--
Gmina Jarczów
ul. 3 Maja 24
22-664 Jarczów
tel: (084) 663 45 19
tel/fax: (084) 663 45 06
e-mail: ug@gmina-jarczow.pl

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIĘDZYLESIE

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09 stycznia 2018 r. poniżej podaję
informacje na poszczególne zapytania

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała-*NIE*,

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - *NIE*

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego)- *NIE*

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała-*NIE*

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016:

*2014 - 52****2015****-****59****2016*** - *63*

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych

latach 2014-2016:

***2014 - 0,****2015****-****2,****2016****- 1*

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym -***TAK,*

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym) - *NIE*,

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o
wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest
obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o
wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym
dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego - *TAK
WYODRĘBNIONO, link:
*http://miedzylesie.pl/download/attachment/17263/uchwala-nr-xxxvi-197-2014.pdf

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego
w gminie - *NIE,*

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na
uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z
budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
(link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego) - *NIE *

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę
konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie
realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny) -*NIE*,

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016 - *NIE DOTYCZY*.

Aleksandra Kruk
Sekretarz MiG Międzylesie

Udostępnienie informacji publicznej przez BRZEZINY 3

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej poniżej
udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała -brak uchwały,

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - nie,

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)-
nie,

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała - uchwała z dnia 28 kwietnia 2016r. jest w BIP w
zakładce Rada Miasta,

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016: W 2014 r. Rada Miasta podjęła 115 uchwał, w 2015r. - 102 a w
2016r. 104 uchwały ,

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016 - w tych latach nie były przeprowadzane
konsultacje z mieszkańcami miasta, odbywały się jedynie spotkania z
mieszkańcami w sprawie realizacji określonych zadań,

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym)- nie,

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym)- tak, zarządzeniem Burmistrza w trybie art.5 ust.2 pkt 5 ustawy o
działalności pożytku publicznego i woluntariacie,

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - nie (na
terenie miasta nie sołectw),

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)- nie, brak środków,

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.- w 2015 r. przeznaczono kwotę 450.000,00zł, informacje są
w BIP.

Z wyrazami szacunku

Grażyna Dziedzic

Sekretarz Miasta Brzeziny

95-060 Brzeziny, ul. Henryka Sienkiewicza 16, Polska

tel: 48468742224 | fax: 48468742793 | web: <http://brzeziny.pl>
www.brzeziny.pl

<https://facebook.com/Brzeziny> <https://youtube.com/umbrzeziny>