Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DALIKÓW

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r. przekazuję następujące dane:

> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała, NIE
> - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), NIE
> - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),NIE
> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,Podjęta została uchwała nr 178/09 Rady Gminy Dalików z dnia 30.04.2009 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznej z mieszkańcami wsi Kazimierzów dotyczące ustalenia nazwy miejscowości
Złotniki-Kolonia obejmującej teren od działki oznaczonej numerem ewidencyjnym
199 po lewej stronie drogi biegnącej ze wsi Złotniki do wsi Tarnowa w obrębie
geodezyjnym Przekora przez wyodrębnienie jej ze wsi Kazimierzów bip.dalikow.nv.pl
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/187/1715
> - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 rok - 55 uchwał
2015 rok 73 uchwały
2016 rok 66 uchwał
> - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,. W latach 2014-2016 nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami
> - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym). Nie utworzono młodzieżowej rady gminy
> - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), nie utworzono gminnej rady seniorów
> - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, RADA gminy podjęła uchwałę o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego bip.dalikow.nv.pl - Uchwały
> - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
> - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski
> - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
> - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Iwona Szymańska
Urząd Gminy w Dalikowie

Odpowidź na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DALIKÓW

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r. przekazuję następujące dane:

> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała, NIE
> - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), NIE
> - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),NIE
> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,Podjęta została uchwała nr 178/09 Rady Gminy Dalików z dnia 30.04.2009 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznej z mieszkańcami wsi Kazimierzów dotyczące ustalenia nazwy miejscowości
Złotniki-Kolonia obejmującej teren od działki oznaczonej numerem ewidencyjnym
199 po lewej stronie drogi biegnącej ze wsi Złotniki do wsi Tarnowa w obrębie
geodezyjnym Przekora przez wyodrębnienie jej ze wsi Kazimierzów bip.dalikow.nv.pl
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/187/1715
> - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 rok - 55 uchwał
2015 rok 73 uchwały
2016 rok 66 uchwał
> - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,. W latach 2014-2016 nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami
> - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym). Nie utworzono młodzieżowej rady gminy
> - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), nie utworzono gminnej rady seniorów
> - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, RADA gminy podjęła uchwałę o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego bip.dalikow.nv.pl - Uchwały
> - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
> - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski
> - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
> - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Iwona Szymańska
Urząd Gminy w Dalikowie

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez IWANISKA 1

pismo w załączeniu

---------- Wiadomość ----------
Od: sprawa-4243@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Data: 18-01-09 07:56
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-4243@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - g. Budry przez BUDRY

W odpowiedzi na poniższy wniosek przedstawiam następujące informacje
dotyczące Gminy Budry:

Ad. 1 czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
Nie
Ad. 2 czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Nie
Ad. 3 czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),
Nie
Ad. 4 czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,
Tak , Uchwała Rady Gminy Nr IX/ 50/ 03 z dnia 09.09.2003 r.
http://www.budry.internetdsl.pl/.-id=362.htm
Ad. 5 informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,
196
Ad. 6 informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,
1
Ad. 7 czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
Nie
Ad. 8 czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
Nie
Ad. 9 czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Nie
Ad. 10 link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Nie dotyczy
Ad.11 czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
(link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w
sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Nie
Ad. 12 jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.
Nie dotyczy.

Pozdrawiam
Anna Kowalewska
Zastępca Wójta

e-mail: a.kowalewska@budry.pl
tel. 87 - 427-80-03 w. 34

Urząd Gminy w Budrach
Al. Wojska Polskiego 27
11-606 Budry

-----Oryginalna wiadomość-----

RE: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRABÓW NAD PROSNĄ 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na poniższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

 

EWA KRZYKAŁA

Kierownik Referatu Administracyjno - Organizacyjnego

 

URZĄD MIASTA I GMINY W GRABOWIE NAD PROSNĄ

www.grabownadprosna.com.pl

ul. Kolejowa 8    63-520 Grabów nad Prosną

tel. + 48 62 730 58 87

e-mail: kadry@grabownadprosna.com.pl

 

 ----------- Oryginalna wiadomość -----------
Od: Urzad urzad@grabownadprosna.com.pl
Data: 2018-01-10 13:03:45
Do: kadry@grabownadprosna.com.pl
Temat: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
----------- Oryginalna wiadomość ----------- Od: sprawa-4180@fedrowanie.siecobywatelska.pl Data: 2018-01-09 06:56:37 Do: urzad@grabownadprosna.com.pl Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-4180@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej -Gmina Klonowa przez KLONOWA 1

Szanowni Państwo
Przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek (wnioski) o udostępnienie informacji publicznej złożony drogą elektroniczną (2 wnioski o identycznej treści przysłane w dniu 09.01.2018 r. z adresów mailowych sprawa-4392@fedrowanie.siecobywatelska.pl oraz sprawa-5312@fedrowanie.siecobywatelska.pl).

Z poważaniem
Jacek Lesiak
Sekretarz Gminy Klonowa
tel. 43 8208493

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JEŻÓW 1

W załączeniu przesyłam dpowiedź na wniosek
o udostępnienie informacji publicznej.

Gmina Jeżów
Irena Pawłowska- sekretarz gminy

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JEŻÓW

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek
o udostepnienie informacji publicznej.

Irena Pawłowska - sekretarz gminy
Gmina Jeżów.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JEŻÓW 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek
o udostępnienie informacji publicznej.

Irena Pawłowska - sekretarz gminy
Gmina Jeżów.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JASIENICA ROSIELNA

W nawiązaniu do emaila z dnia 09.01.2018r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej, Urząd Gminy w Jasienicy Rosielnej podaje co
następuje:

1.W gminie nie podjęto uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej.

2.Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

3.Nie utworzono rady oświatowej.

4.Obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami. Uchwała Nr XLIII/325/2010 z dnia 27.10.2010 umieszczona
na stronie _http://jasienica.bip.krosoft.pl/?mainid=9&jb=722_

5.Liczba uchwał przyjętych prze radę w roku 2014 - 16

     2015 -  73

     2016 – 82

6.W latach 2014-2016 przeprowadzono po jednej konsultacji rocznie.

7.Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

8.Nie utworzono gminnej rady seniorów.

9.Wyodrębniono fundusz sołecki. Uchwała nr V/27/2015 z dnia17.03.2015r.
umieszczona na stronie http://jasienica.bip.krosoft.pl/?mainid=9&jb=1581

10.Nie wydano żadnych zarządzeń w sprawie funduszu sołeckiego.

            11.W gminie nie obowiązuje budżet obywatelski.

Elżbieta Płonka
Sekretarz Gminy

W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-4276@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez CHMIELNIK 1

Znak:1431.3.2018

Szymon Osowski, Bartosz Wilk
Sieć Obywatelska Watchodog Polska
Warszawa

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek z dnia 09-01-2018 r.

Tomasz Biernacki
UMiG w Chmielniku

Odpowiedź na wniosek przez ADAMÓW 1

Urząd Gminy Adamów, powiat łukowski, w załączeniu przesyła odpowiedź na
wniosek o udostępnienie informacji.

Jolanta Biaduń

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ROZPRZA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@rozprza.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRÓDEK

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@grodek.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-10 14:56.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez IŁAWA 1

Szanowni Państwo,

w  związku z Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w
załączeniu wysyłam pismo.

Z wyrazami szacunku,

Aleksandra Kozłowska

/Urząd Miasta Iławy//
Sekretariat Burmistrza//
ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława//
tel. 89 649 01 00

/
W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-4232@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odp. na inf. publiczną z 9-01-2018 przez PARZĘCZEW 1

--
Jolanta Jurczyk
Biuro Rady Gminy
tel. (42) 718-60-21

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BYTNICA

Urząd Gminy w Bytnicy w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018r. odpowiada:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

Odp. W gminie obowiązuje uchwała Rady Gminy Bytnica nr XXVII/138/2013 z dnia 16.07.2013r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej - http://bip.bytnica.pl/wiadomosci/1191/wiadomosc/207671/uchwala_nr_xxvii1382013_kryterja_oceny_wnioskow_o_realizacje_zad

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Odp. W Gminie Bytnica nie utworzono rady działalności pożytku publicznego

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Odp. W gminie nie powołano rady oświatowej

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

Odp. W gminie nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)

W gminie obowiązuje uchwała nr XXXIX/200/2010 Rady Gminy Bytnica z dnia 22 października 2010r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Bytnica w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. - http://bip.bytnica.pl/wiadomosci/1191/wiadomosc/121536/uchwalanr_xxxix2002010_w_sprawie_szczegolowego_sposobu_konsultow

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
Odp. Rada Gminy podjęła następującą ilość uchwał:
2014 rok - 41 uchwał
2015 rok - 42 uchwały
2016 rok - 29 uchwał
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
Odp. W latach 2014-2016 nie prowadzono konsultacji z mieszkańcami

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Odp. W Gminie nie utworzono młodzieżowej rady gminy

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Odp. W Gminie nie utworzono gminnej rady seniorów

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Odp. W gminie wyodrębniono fundusz sołecki. - Uchwała Rady Gminy Bytnica nr III/13/2015 z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki znajduje się pod linkiem: http://bip.bytnica.pl/wiadomosci/1191/wiadomosc/252976/uchwala_nr_iii132015_rady_gminy_bytnica_z_dnia_30_stycznia_2015r

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Odp. Zarządzenia Wójta Gminy Bytnica obowiązujące w Gminie Bytnica znajdują się pod linkiem:
http://bip.bytnica.pl/wiadomosci/1188/lista/zarzadzenia

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)

Odp. W gminie nie obowiązuje budżet obywatelski

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

Odp. W gminie nie obowiązuje budżet obywatelski

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
Odp. W gminie nie obowiązuje i w latach 2014-2016 również nie obowiązywał budżet obywatelski

Z poważaniem

Marlena Żyłanis
Urzad Gminy Bytnica
68 391 87 14, 68 391 87 00 wew. 44,
m.szaja@bytnica.pl

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BYTNICA

Urząd Gminy w Bytnicy w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018r. odpowiada:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

Odp. W gminie obowiązuje uchwała Rady Gminy Bytnica nr XXVII/138/2013 z dnia 16.07.2013r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej - http://bip.bytnica.pl/wiadomosci/1191/wiadomosc/207671/uchwala_nr_xxvii1382013_kryterja_oceny_wnioskow_o_realizacje_zad

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Odp. W Gminie Bytnica nie utworzono rady działalności pożytku publicznego

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Odp. W gminie nie powołano rady oświatowej

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

Odp. W gminie nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)

W gminie obowiązuje uchwała nr XXXIX/200/2010 Rady Gminy Bytnica z dnia 22 października 2010r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Bytnica w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. - http://bip.bytnica.pl/wiadomosci/1191/wiadomosc/121536/uchwalanr_xxxix2002010_w_sprawie_szczegolowego_sposobu_konsultow

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
Odp. Rada Gminy podjęła następującą ilość uchwał:
2014 rok - 41 uchwał
2015 rok - 42 uchwały
2016 rok - 29 uchwał
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
Odp. W latach 2014-2016 nie prowadzono konsultacji z mieszkańcami

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Odp. W Gminie nie utworzono młodzieżowej rady gminy

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Odp. W Gminie nie utworzono gminnej rady seniorów

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Odp. W gminie wyodrębniono fundusz sołecki. - Uchwała Rady Gminy Bytnica nr III/13/2015 z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki znajduje się pod linkiem: http://bip.bytnica.pl/wiadomosci/1191/wiadomosc/252976/uchwala_nr_iii132015_rady_gminy_bytnica_z_dnia_30_stycznia_2015r

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Odp. Zarządzenia Wójta Gminy Bytnica obowiązujące w Gminie Bytnica znajdują się pod linkiem:
http://bip.bytnica.pl/wiadomosci/1188/lista/zarzadzenia

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)

Odp. W gminie nie obowiązuje budżet obywatelski

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

Odp. W gminie nie obowiązuje budżet obywatelski

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
Odp. W gminie nie obowiązuje i w latach 2014-2016 również nie obowiązywał budżet obywatelski

Z poważaniem

Marlena Żyłanis
Urzad Gminy Bytnica
68 391 87 14, 68 391 87 00 wew. 44,
m.szaja@bytnica.pl

Zwrócona wiadomość: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZASTARKA 1

Wiadomość wysłana przez poczta.zeto.lublin.pl
ma charakter informacyjny.

Wiadomość

Subject: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

odp. informacja publiczna przez BRANICE 1

Dzień dobry.
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej OP.1431.2.2018.AM

Pozdrawiam
Andrzej Maksymowicz

--------------------------------------------------------------------------------
URZĄD GMINY BRANICE
Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego
Andrzej Maksymowicz
I piętro, pokój 15
tel. 77 4868192, 77 4868232 w. 15
e-mail: andrzej.maksymowicz@branice.pl, amaksymowicz@branice.pl

Fwd: Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZWIERZYN

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej poniżej
przesyłam niezbędnbe dane.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała*TAK XXIV/121/2016, **http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugzwierzyn/akty/20/typ/*,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),*NIE*
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),*NIE*
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,*TAK III/10/2006
http://www.eurzad.zwierzyn.pl/serwis/prawo2.jsp?parDokSym=RG0150-2*
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016 - *184,*
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016 - 0,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),*NIE*
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),*NIE*
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,**TAK* *XLII/224/2014
**http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugzwierzyn/akty/20/typ/* *
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie*http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugzwierzyn/akty/20/typ/*,,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),*NIE*
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),*NIE*
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.*BRAK BUDŻETU* *OBYWATELSKIEGO*

Andrzej Wiśniewski
sekretarz Gminy Zwierzyn

Odpowiedz na wniosek oudostępnienieinformacji publicznej -GMINA BRZOSTEK przez BRZOSTEK 1

Burmistrz Brzostku w załączeniu przesyła odpowiedz na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r.

Z poważaniem,
Anna Szwed
referent ds. społeczno- organizacyjnych

Urząd Miejski w Brzostku
ul. Rynek 1
39-230 Brzostek

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BOBROWO

Dzień Dobry,
Udzielam odpowiedzi na zadane pytania o informację publiczną:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
NIE

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
TAK, http://www.bobrowo.bip.net.pl/?a=986

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 – 84
2015 – 98
2016 – 68

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 – 2
2015 – 1
2016 – 2

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
NIE

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
TAK, uchwała nie była podjęta (uchwałę się podejmuje gdy Gmina nie chce tworzyć funduszu sołeckiego)

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Brak zarządzeń w sprawie funduszu sołeckiego, Podział funduszu znajduje się w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej dostępnej pod typ adresem http://www.bobrowo.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=6353&bar_id=4884

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
NIE

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
Nie dotyczy

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
Nie dotyczy

Z poważaniem
Michał Krasucki
Sekretarz Gminy Bobrowo
564951824 w 62

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DOBRZEŃ WIELKI

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@dobrzenwielki.pl> o 2018-01-09 08:03

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-11 08:10

Odp: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOBYLIN-BORZYMY 1

<style>blockquote {padding-left: 1ex; margin: 0px 0px 0px 0.8ex; border-left: #cccccc 1px solid;} p {margin: 0px;padding: 0px;} </style>
<p>&nbsp;<em>Dzien dobry<br /></em></p>
<p><em>Gmina Kobylin-Borzymy w załaczeniu przesyła odpowiedz na wniosek o udostepnienie informacji publicznej.</em></p>
<p><em>Z poważaniem</em></p>
<p><em>Bogdan Piszczatowski</em></p><br />