Odp: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BOGUTY-PIANKI 1

Boguty-Pianki, dnia 11 stycznia 2018 r.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na poniższy wniosek o dostęp do informacji publicznej.

Wójt

Józef Bogucki

Dnia Wtorek, 9 Stycznia 2018 07:56 <sprawa-3772@fedrowanie.siecobywatelska.pl> napisał(a)

dot. odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez BOBROWICE 1

Witam, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r.

pozdrawiam,

Ewelina Roszak

Inspektor ds. samorządu i organizacji

Urząd Gminy Bobrowice

Bobrowice 131

66-627 Bobrowice

tel. (68) 391 92 20

e-mail: biurorady@bobrowice.pl

dot. odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez BOBROWICE 1

Witam, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r.

pozdrawiam,

Ewelina Roszak

Inspektor ds. samorządu i organizacji

Urząd Gminy Bobrowice

Bobrowice 131

66-627 Bobrowice

tel. (68) 391 92 20

e-mail: biurorady@bobrowice.pl

Wysyłanie wiadomości e-mail: Odpowiedź na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r..pdf.XAdES, Odpowiedź na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r..pdf przez JEMIELNICA 3

Pan

*Szymon Osowski*

Pan**

*Bartosz Wilk*

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

sprawa-5633@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-5633@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r.

--
Pozdrawiam:

Piotr Pyka
Sekretarz Gminy / Zastępca Wójta
tel. 774 623 512
fax. 774 623 510
kom. 502 334 014
e-mail: piotr.pyka@jemielnica.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ELBLĄG

Urząd Gminy Elbląg w odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r. udziela informacji jak niżej:
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
NIE
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
TAK
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
NIE
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
NIE
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
222 uchwały
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
0
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
NIE
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
NIE
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
NIE http://bip.gminaelblag.pl/system/obj/4940_uchw_181.pdf
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
NIE DOTYCZY
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
NIE
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
NIE
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
NIE DOTYCZY

Łączę pozdrowienia
Dorota Białobrzeska - inspektor ds. obsługi biura rady gminy
Tel. 55 234 18 84 wew. 34

SE.1431.5.2018_odp.wnioski_o dostęp do inf. pub. z dn.09.01.2018 przez JORDANÓW 1

Jordanów dn. 11.01.2018 r.

Znak sprawy:

SE.1431.5.2018

*Wnioskodawca:*

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

*ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa*

*tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09*

*e-mail:*

*sprawa-5481@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-5481@fedrowanie.siecobywatelska.pl> *

*sprawa-4319@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-4319@fedrowanie.siecobywatelska.pl> *

Dotyczy: odp. na wnioski ( identycznej treści ) o dostęp do inf. pub.
otrzymane dnia 05.01.2018 (data wpływu na Dziennik Podawczy Urzędu
Miasta Jordanowa – elektronicznie na adres e-mailowy: miasto@jordanow.pl
<mailto:miasto@jordanow.pl> )

Burmistrz Miasta Jordanowa po przeprowadzeniu analizy na (stanowiskach
merytorycznych) udziela informacji na wniosek Stowarzyszenia Sieć
Obywatelska Watchdog Polska:

1)w mieście Jordanów obowiązuje uchwała Nr XXXVI/323/2010 Rady Miasta
Jordanowa z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach
inicjatyw lokalnych (Dz.Urz. WM z 2010 r., nr 661, poz. 5474) – brak
danych na BIP link do MUW :
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2010/5474/

2)w mieście Jordanów nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
publicznego;

3)w mieście Jordanów nie powołano rady oświatowej

4)w mieście Jordanów obowiązuje uchwała Nr XV/126/2016 Rady Miasta
Jordanowa
z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Jordanowa
(Dz.Urz. WM z 2016 r. poz. 1150) –

https://bip.malopolska.pl/umjordanow,a,1172187,uchwala-nr-xv1262016-rady-miasta-jordanowa-z-dnia-8-lutego-2016-r-w-sprawie-okreslenia-zasad-i-trybu.html

5)Rada Miasta Jordanowa podjęła w 2014 r. - 22 uchwały, w 2015 r. – 98
uchwał,
w 2016 r. – 92 uchwały,

6)w mieście Jordanów w latach 2014 – 2016 przeprowadzono konsultacje
z mieszkańcami w niżej wymienionym zakresie:

- 2014 – 2016 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jordanowa

- 2014 – 2016 Roczny program współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego

- 2015 - 2016 Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2018

- 2016 Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jordanowa na lata 2016 – 2022;

7)w mieście Jordanów utworzono Młodzieżową Radę Gminy Miasta Jordanów
i nadano jej statut uchwałą Nr XXV/192/2015 z dnia 13 maja 2013 r.
(Dz.Urz. WM
z 2013 r., poz. 3711), obecnie nie funkcjonuje;

8)obecnie trwają prace zmierzające do powołania w roku 2018 Rady Seniorów;

9)Miasto Jordanów jest gminą miejską i nie posiada sołectw. Brak w
gminie Miasto Jordanów jednostki pomocniczej o tym statusie wyklucza
więc utworzenie funduszu sołeckiego. W związku z czym Rada Miasta
Jordanowa nie miała obowiązku podejmowania uchwały o wyodrębnieniu lub
niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego,

10)j.w.

11)w mieście Jordanów funkcjonuje budżet obywatelski od roku 2015
uchwalany corocznie przez Radę Miasta Jordanowa

https://www.jordanow.pl/index.php/budzet-obywatelski/

https://bip.malopolska.pl/umjordanow,a,1320358,uchwala-nr-xxvii2392017-rady-miasta-jordanowa-z-dnia-28-kwietnia-2017-r-w-sprawie-przyjecia-regulami.html

12)w mieście Jordanów funkcjonuje budżet obywatelski w oparciu o
konsultację
z mieszkańcami;

13)2015 – 50 000,00, realizacja i wydatki poniesione w 2016 r.

2016 – 50 000,00, realizacja i wydatki poniesione w 2017 r.

Informację przygotowano na podstawie danych otrzymanych ze stanowisk
merytorycznych:

- stanowiska współpracy z NGO

- Bura Rady Miasta

Udostępnił:

Z up. Burmistrza Miasta

//-/ mgr Robert Wodziak /

Sekretarz Miasta

_Otrzymują:_

1. Adresat (email : sprawa-5481@fedrowanie.siecobywatelska.pl
2. sprawa-4319@fedrowanie.siecobywatelska.pl)
3. a/a

W dniu 09.01.2018 o 13:43, Sekretariat Urzędu Miasta Jordanowa pisze:
--
Robert Wodziak
Sekretarz Miasta Jordanowa

Urząd Miasta Jordanowa
Rynek 1; 34-240 Jordanów
Tel. + 48 18 26 91 717 Fax. +48 18 26 91 719
e-mail.: sekretarz@jordanow.pl

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JASIONÓWKA 1

W dniu 09.01.2018 o 07:56, sprawa-4279@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Witam,

w załączeniu odpowiedź na wniosek.

Pozdrawiam

A. Kloza

UG Jasionówka

--
Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera. Dziękujemy.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * ** * * * * * * *

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please notify the sender and delete the material from your computer. Thank you.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUTOMIERSK

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@lutomiersk.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:01

odczytano w dniu 2018-01-11 10:17.

Odpowiedź na informację publiczną. przez TRZYDNIK DUŻY 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczna z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie uchwał dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania.

Pozdrawiam

Pachla Patrycja

Proszę o potwierdzenie przyjęcia odpowiedzi.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej- Sieć Obywatelska Watchdog Polska przez Zamość

Szanowny Pan,

Szymon Osowski, Bartosz Wilk

Członkowie Zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska

SO-ZK.5230.3.2018.KP

*Dotyczy wniosku o udostępnienie informacji publicznej
*

Stosowanie do treści art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 1, art. 4 ust 1 art. 10
ust. 1 oraz art. 11 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1764 z późn. zm.) w
odpowiedzi na złożony drogą e-mailową w dniu 09 stycznia 2018 r. wniosek
o udostępnienie informacji publicznej udostępniam niniejsze informacje:

- w mieście Zamość obowiązuje Uchwała nr IX/91/2015 Rady Miasta Zamość z
dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej i jest ona dostępna na oficjalnej stronie miasta-
http://www.zamosc.pl/dat/attach/3683_inicjatywa_lokalna_-_uchwala_rady_miasta_zamosc.pdf
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zamość-
http://bip.zamosc.um.gov.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=973097,

- w 2013 roku powołano na pierwszą kadencję Miejską Radę Działalności
Pożytku Publicznego w Zamościu, która nieprzerwanie funkcjonuje do dnia
dzisiejszego,

- w mieście Zamość nie powołano Rady Oświatowej zgodnie z art. 78 ust. 1
Ustawy Prawo Oświatowe,

- w mieście Zamość obowiązuje Uchwała nr XXX/383/2017 Rady Miasta Zamość
z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/384/2013 Rady
Miasta Zamość z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Zamość
http://prawomiejscowe.pl/MiastoZamosc/document/40991/Uchwa%C5%82aXXXV_384_2013 oraz
http://prawomiejscowe.pl/MiastoZamosc/document/404637/Uchwa%C5%82a-XXX_383_2017,

- 2014 r.- 26 uchwał, 2015 r.- 160 uchwał, 2016- 133 uchwał,

- w latach 2014- 2016 liczba przeprowadzonych konsultacji społecznych z
mieszkańcami miasta ogółem wyniosła - 11 (2014- 7, 2015- 3, 2016- 1),

- w mieście Zamość została utworzona i funkcjonuje Młodzieżowa Rada
Miasta Zamość,

- w 2015 roku powołano na pierwszą kadencję Zamojską Radę Seniora, która
nieprzerwanie funkcjonuje do dnia dzisiejszego,

- Zamość jest miastem na prawach powiatu, w związku z tym fundusz
sołecki nie został wyodrębniony,

- nie dotyczy,

- budżet obywatelski funkcjonuje w Zamościu od 2014 roku, poniżej
znajdują się linki do uchwał/zarządzeń wraz ze zmianami w poszczególnych
latach 2014-2017:

http://prawomiejscowe.pl/MiastoZamosc/document/41100/Uchwa%C5%82a-XLI_444_2014

http://prawomiejscowe.pl/MiastoZamosc/document/41337/Uchwa%C5%82a-VIII_75_2015

http://prawomiejscowe.pl/MiastoZamosc/document/404631/Uchwa%C5%82a-XXX_382_2017

https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Regulamin_Budzetu_Obywatelskiego_Miasta_Zamosc.pdf
<https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Regulamin_Budzetu_Obywatelskiego_Miasta_Zamosc.pdf>

https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//0Zarzadzenie-180-2017-w-sprawie_realizacji-dzialan-objetych-procedura-Budzetu-Obywatelskiego-Miasta-Zamosc.pdf
<https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/0Zarzadzenie-180-2017-w-sprawie_realizacji-dzialan-objetych-procedura-Budzetu-Obywatelskiego-Miasta-Zamosc.pdf>

https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/1141.pdf

https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//2167.pdf
<https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/2167.pdf>

https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//3115.pdf
<https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/3115.pdf>

https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//3186.pdf
<https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/3186.pdf>

- nie funkcjonuje inna forma budżetu obywatelskiego,

- w latach 2014- 2016 r. na realizację działań objętych procedurą
Budżetu Obywatelskiego została rok rocznie przeznaczona stała kwota w
wysokości 1,6 mln zł, przy czym dla każdego z 16 osiedli Miasta Zamość
została przypisana kwota w wysokości 100 tys. zł.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Informację wytworzył: Katarzyna Pilczuk

                  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

                   Urzędu Miasta Zamość

Data udostępnienia informacji: 11.01.2018 r.

Z wyrazami szacunku

Katarzyna Pilczuk

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Urzędu Miasta Zamość

Gmina Łaziska - odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁAZISKA

Nr O – S. 1431.2.2018

Łaziska, dnia 11. 01. 2018 r.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 09. 01. 2018 r. informujemy niniejszym, iż:

1.czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała? – w Gminie Łaziska nie
podejmowano do tej pory i nie obowiązuje ww. uchwała;

2.czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)? –
nie, w Gminie Łaziska nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
publicznego;

3.czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego)? – w Gminie Łaziska nie powołano rady oświatowej;

4.czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała? – w Gminie Łaziska obowiązuje
Uchwał Nr IX/57/2007 Rady Gminy Łaziska z dnia 7 listopada 2007 r. w
sprawie zasad przeprowadzanie konsultacji z mieszkańcami Gminy Łaziska –
link:
http://laziska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=67&p1=szczegoly&p2=168511 ;

5.informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016? – w latrach 2014 – 2016 w Gminie Łaziska podjęto 157
uchwał, w tym w poszczególnych latach:

a)2014 r. – 51,

b)2015 r. – 55,

c)2016 r. – 51;

6.informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016? – w latach 2014 – 2016 w Gminie Łaziska
nie zostały przeprowadzone żadne konsultacje z mieszkańcami;

7.czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)? – w Gminie Łaziska nie utworzono młodzieżowej rady
gminy;

8.czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)? – w Gminie Łaziska nie utworzono gminnej rady
seniorów;

9.czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego? – w Gminie Łaziska nie wyodrębniono funduszu
sołeckiego – link do obowiązującej uchwała o odmowie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego:
http://laziska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=67&p1=szczegoly&p2=1045039 ;

10.link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie? – w Gminie Łaziska
nie wydawano takich zarządzeń, w związku z nieutworzeniem funduszu
sołeckiego;

11.czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego)? – w Gminie Łaziska nie utworzono i nie funkcjonuje
budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o konsultacje społeczne;

12.jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny)? - w Gminie Łaziska nie utworzono i nie funkcjonuje
budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o żadną inną konstrukcję
prawną;

13.jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016? – nie funkcjonuje taki budżet, zatem
nie można podać kwoty.

Z poważaniem

/-/ Tomasz Czyż – Sekretarz Gminy Łaziska

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BARGŁÓW KOŚCIELNY

Bargłów Kościelny 11.01.2018r.

O.042.3.2018

*Urząd Gminy Bargłów Kościelny *

*ul. Augustowska 47*

*16-320 Bargłów Kościelny *

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

*ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa*

*Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu***

Urząd Gminy Bargłów Kościelny odpowiadając na wniosek z dnia
09.01.2018r. informuje:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

*Nie*

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

*Nie*

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

*Nie*

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

*Uchwała Nr XII/134/04* Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia
2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami Gminy Bargłów Kościelny

*http://bip.ug.barglow.wrotapodlasia.pl/rada_gminy/uchw_rady/uchw_134_04.html*

**

*Uchwała nr IX/67/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia
2011 r.
zmieniająca uchwałę nr XII/134/04 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28
grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Gminy Bargłów Kościelny.*

**

*http://bip.ug.barglow.wrotapodlasia.pl/rada_gminy/uchw_rady/uchw_67_11.html*

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

*2014r. – 46, 2015r – 68, 2016r. – 55 *

**

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

*7*

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

*Nie*

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

*Nie*

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego,

*http://bip.ug.barglow.wrotapodlasia.pl/rada_gminy/uchw_rady/uchwala-nr-xv1502017-rady-gminy-barglow-koscielny-z-dnia-29-marca-2017-r-w-sprawie-niewyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-srodkow-stanowiacych-fundusz-solecki-w-budzecie-gminy-na-2018-rok.html*

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

*Organ wykonawczy nie wydawał zarządzeń w związku z realizacja funduszu
sołeckiego.*

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

*Nie*

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

*Nie dotyczy*

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

*W latach 2014- 2016 w Gminie Bargłów Kościelny nie funkcjonował budżet
obywatelski.*

**

Sekretarz Gminy

Radosław Wawiórko

W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-3689@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

udostępnienie informacji publicznej przez SZUBIN 2

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

--

odpowiedź inf. pub. przez NOWY TARG 1

**

*Stowarzyszenie Sieć Obywatelska*

*Watchdog Polska*

*Znak:BOM 1431.7.2018*

*Nowy Targ, dnia 11.01.2018.*

Odpowiadając na pytania dot. udostępnienia informacji publicznej Urząd
Miasta Nowy Targ niniejszym informuje:

1. Nie uchwalono w gminie uchwały dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie,

2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

3.Nie powołano w gminie rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

4. Podjęto w gminie uchwałę dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym*), Uchwały Nr 72/XLII/06
<http://www.nowytarg.pl/urm/urm_2006_072.htm> Rady Miasta Nowy Targ z
dnia 20 września 2006r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami Gminy Miasto Nowy Targ*

adres strony WWW,

http://www.nowytarg.pl/urm/urm_2006_072.htm

5. Liczba przyjętych uchwał przez Radę Miasta Nowy Targ w poszczególnych
latach

2014- 126

2015- 146

2016- 130

6.Liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach

2014 - 12

2015 - 11

2016 -13

7. Tak Utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

*Uchwała Nr **XVII/151/2015**Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: powołania
Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ i nadania jej statutu.*

**

http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2015-151-000-000

8. Tak Utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

*Uchwała Nr *XIV/119/2015* Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 października
2015 roku w sprawie: powołania Nowotarskiej Rady Seniorów oraz nadania
jej statutu.*

http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2015-119-000-000

**

9. Nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), - Miasto nie jest podzielone na jednostki pomocnicze.

10. W gminie Mieście Nowy Targ od roku 2015 funkcjonuje budżet
obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne,
oparte na Zarządzeniu Burmistrza Miasta.

*Zarządzenie Nr 0050.Z.96.2014. Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 15
lipca 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących „Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ na rok 2015”. *

- http://www.nowytarg.pl/jb_wys.php?zmrs=2014&zm_art=5,

*Zarządzenie Nr 0050.Z.134.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 18
sierpnia 2015r. w sprawie: określenia procedury ustalenia Budżetu
Obywatelskiego na 2016r. dla miasta Nowy  Targ.*

http://www.nowytarg.pl/jb_wys_dane.php?zm=6527&zm_art=5

**

*Zarządzenie Nr 0050.Z.120.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 4
sierpnia 2016r. w sprawie: określenia procedury ustalenia Budżetu
Obywatelskiego na 2017r. dla miasta Nowy Targ.*

http://www.nowytarg.pl/jb_wys_dane.php?zm=6527&zm_art=5

10. Kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach

2014 – 0

2015 – 1 000 000 zł

2016 - 1 000 000 zł

--
Pozdrawiam
Stanisława Szołtysek
Sekretarz Miasta
tel. 18 2611270
34-400 Nowy Targ
ul. Krzywa 1

Gmina Żółkiewka przez ŻÓŁKIEWKA 1

Dzień Dobry

W załączeniu odpowiedź na wniosek z dnia 09.01.018 w sprawie udzielenia
informacji publicznej

Wojciech Kaczmarczyk

Zastępca Wójta Gminy

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SULEJÓW

Twoja wiadomość

Do: um@sulejow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:01

odczytano w dniu 2018-01-11 10:45.

Re: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZARNKÓW

Dzień dobry,
w odpowiedzi na Państwa wniosek informuję:

1.Tak, obowiązuje taka uchwała.
link:
http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaCzarnkow/document/208588/Uchwa%C5%82a-LI_340_2010

2.Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

3.Nie powołano gminnej rady oświatowej.

4.Tak, obowiązuje taka uchwała.
link:
http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaCzarnkow/document/217294/Uchwa%C5%82a-XLV_298_2014

*5.**Liczba uchwał***

*2014 r**.**– *87***
**2015 r. – **79**
**201*6 r.***– *92 **

*6.**Liczba przeprowadzonych konsultacji*

*2014 -2**
2015- 3****
2016 - 2***

*7.*Nie utworzono młodzieżowej rady gminy**

8.Tak, od 2014 roku funkcjonuje CzarnkowskaRada Seniorów.
link:
http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaCzarnkow/document/217299/Uchwa%C5%82a-XLV_299_2014

9.Nie dotyczy

10.Nie dotyczy

11.Tak, funkcjonuje budżet obywatelski.
link:
https://www.cdnbudzet.pl/gminy/czarnkow/download/1/zarzadzenie-bo-20162017.pdf?WFBB

12.J.w

13.*2014 r.*– brak
*2015 r. - 2016 r.- *realizacja - Fit-park ze skateparkiem- 513 898,88 zł
*2016 r. *budżet: 100 000 zł w trakcie realizacji. W zeszłym roku
zostało wydane 33 210,00 PLN na dokumentację dotycząca pomysłu
zgłoszonego w 2016 r. Kwota przeznaczona na realizację w roku obecnym to
150 000 zł (budżet miasta) oraz  254 520,00 (dofinansowanie ze źródeł
zewnętrznych).

z poważaniem

--
Kamila Szpotek
pełnomocnik burmistrza
ds współpracy z NGO
UM Czarnków
67/255-36-01

--
Kamila Szpotek
pełnomocnik burmistrza
ds współpracy z NGO
UM Czarnków
67/255-36-01

dot. odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informiacji publicznej przez GROMNIK 1

Dzień dobry!

Urząd Gminy Gromnik  przekazuje w załączeniu odpowiedź na wniosek o
udzielenie informacji publicznej z dnia 09.01.2018

--
Sekretarz Gminy Gromnik
Bogusława Maniak

www.gromnik.pl
ug@gromnik.pl
tel. 146514250

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KAMIONKA WIELKA 1

Witam!

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 09.01.2018r.
w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

Pozdrawiam

Inspektor
Maria Mężyk
Urząd Gminy
Kamionka Wielka

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚLIWICE

Śliwice, 11.01.2018

SG.1431.5.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska W odpowiedzi na złożony wniosek
udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała - NIE

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) -NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego) - NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała - TAK  , www.bip.sliwice.pl

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

2014 – 76uchwał

2015 – 86 uchwał

2016 – 75 uchwał

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016 - cztery

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym) - NIE

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym) - NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego  -TAK,   www.bip.sliwice.pl

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego  - nie wydano

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego) -NIE.

z up. Wójta

Piotr Spica

W dniu 09.01.2018 o 07:58, sprawa-4935@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
-- Urząd Gminy w Śliwicach tel. (52)3340710 fax. (52)3340725 89-530
Śliwice, ul. Ks. Dr. St. Sychowskiego 30 e-mail sliwice@las.pl

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KURÓW

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie następujących informacji w sprawach:

1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała:

http://bip.kurow.eu/index.php?type=4&name=bt53&func=selectsite&value%5B0%5D=mnu13&value%5B1%5D=109

Uchwała Nr XLVIII/323/2010 Rady Gminy Kurów, z dnia 28 września 2010 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.

2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Obecnie nie funkcjonuje w Gminie Kurów rada pożytku publicznego, z uwagi na brak wniosku organizacji pożytku publicznego lub innych organizacji pożytku publicznego, o jej utworzenie.

3. Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

W gminie Kurów nie powołano rady oświatowej, na podstawie art. 78 Prawa oświatowego.
Zadania określone w art. 78 ust. 2 Prawa oświatowego wykonuje powołana Uchwałą Nr I/4/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. Rady Gminy Kurów - KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO.

4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
W Gminie Kurów nie podjęto uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

5. Informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

2014 – 22
2015 – 74
2016 – 69

6. Informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami
w poszczególnych latach 2014-2016,

2014 – 20
2015 – 20
2016 – 22

7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy
o samorządzie gminnym),

W Gminie Kurów nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

8. Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
W Gminie Kurów nie utworzono rady seniorów.

9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

http://bip.kurow.eu/index.php?type=4&name=bt54&func=selectsite&value%5B0%5D=mnu13&value%5B1%5D=145

W Gminie Kurów, Uchwałą Nr XXXI/263/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody a wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

10. Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

http://bip.kurow.eu/index.php?type=4&name=bt58&func=selectsite&value%5B0%5D=mnu13&value%5B1%5D=125

- Zarządzenie Nr 36/2013 Wójta Gminy Kurów z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie określenia wielkości funduszu sołeckiego na rok 2014;
- Zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy Kurów z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie określenia wielkości funduszu sołeckiego na rok 2015;
- Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Kurów, z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie określenia funduszu sołeckiego na rok 2016;

- Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Kurów z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie określenia wielkości funduszu sołeckiego na rok 2017;

11. Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

W Gminie Kurów nie funkcjonuje budżet obywatelski ( partycypacyjny).

11. Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny)

W Gminie Kurów nie funkcjonuje budżet obywatelski.

12. Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)
w poszczególnych latach 2014-2016.

Nie dotyczy

Z poważaniem

Barbara Nowacka - Sekretarz Gminy Kurów
ul. Lubelska 35
24-170 Kurów
tel. 81 88 75 007
fax. 81 88 11 151

Toruń, Odpowiedź na wniosek o udostęnienie informacji publicznej przez Toruń 2

Panowie

Szymon OSOWSKI

Bartosz WILK

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa

W załączeniu przekazuję odpowiedzi na pytania zadane przez Państwa we
wniosku o udostępnienie informacji publicznej, z dnia 9 stycznia 2018 r.

Z poważaniem

Paweł Piotrowicz

---------------------

Paweł Piotrowicz

Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji

Urzędu Miasta Torunia

Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

56 6118747, p.piotrowicz@um.torun.pl

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BORZECHÓW

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Warszawa

Znak: ORG.1431.2.2018 Borzechów, dn. 2018.01.11

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9.01.2018 r. Urząd Gminy w Borzechowie informuje:

ad. 1 Rada Gminy nie podjęła uchwały dot. oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej,
ad. 2 nie powołano gminnej rady działalności pożytku publicznego,
ad. 3 nie powołano gminnej rady oświatowej,
ad. 4 uchwała nr IV/25/11 z dn. 26 stycznia 2011 r.,
borzechow.e-biuletyn.pl/index.php?id=69&rok=2011&miesiac=1&p1=szczegoly&p2=33846
ad. 5 liczba uchwał podjętych przez Radę Gminy Borzechów:
2014 - 54
2015 - 54
2016 - 40
ad. 6 liczba konsultacji z mieszkańcami Gminy:
2014 - 1
2015 - 1
2016 - 1
ad. 7 nie powołano młodzieżowej rady gminy,
ad. 8 nie powołano gminnej rady seniorów,
ad. 9 nie wyodrębniono funduszu sołeckiego,
ad. 10 brak zarządzeń w zakresie funduszu sołeckiego,
ad. 11 nie funkcjonuje budżet obywatelski.
ad. 12, 13 nie dotyczy.

Odpowiedzi udzieliła: Bożena Bednarz

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BORZECHÓW

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Warszawa

Znak: ORG.1431.2.2018 Borzechów, dn. 2018.01.11

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9.01.2018 r. Urząd Gminy w Borzechowie informuje:

ad. 1 Rada Gminy nie podjęła uchwały dot. oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej,
ad. 2 nie powołano gminnej rady działalności pożytku publicznego,
ad. 3 nie powołano gminnej rady oświatowej,
ad. 4 uchwała nr IV/25/11 z dn. 26 stycznia 2011 r.,
borzechow.e-biuletyn.pl/index.php?id=69&rok=2011&miesiac=1&p1=szczegoly&p2=33846
ad. 5 liczba uchwał podjętych przez Radę Gminy Borzechów:
2014 - 54
2015 - 54
2016 - 40
ad. 6 liczba konsultacji z mieszkańcami Gminy:
2014 - 1
2015 - 1
2016 - 1
ad. 7 nie powołano młodzieżowej rady gminy,
ad. 8 nie powołano gminnej rady seniorów,
ad. 9 nie wyodrębniono funduszu sołeckiego,
ad. 10 brak zarządzeń w zakresie funduszu sołeckiego,
ad. 11 nie funkcjonuje budżet obywatelski.
ad. 12, 13 nie dotyczy.

Odpowiedzi udzieliła: Bożena Bednarz

odpowiedź na wniosek w sprawie informacji publicznej przez OSTRÓWEK 1

Ostrówek, dnia 11 stycznia 2018 r.


STOWARZYSZENIE SIEĆ OBYWATELSKA


WATCHDOG POLSKA

W załączeniu przesyłam odpowiedź na przesłany wniosek z dnia 9 stycznia 2018
roku w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

Z poważaniem

Urszula Giełzak