odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SOSNÓWKA

Witam

W Gminie Sosnówka wyodrębniono fundusz sołecki Uchwałą Rady Gminy Sosnówka
Nr - IV /23/2015 z dnia 26. 02. 2015 roku .

Uchwała dostępna jest pod adresem : ugsosnowka.bip.lubelskie.pl

Na pozostałe pytania udzielam odpowiedzi negatywnej .

Pozdrawiam

Jan Kwiecień

Sekretarz Gminy

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSIELSKO

Z upoważnienia Wójta Gminy Osielsko, w związku z wnioskiem Stowarzyszenia Sieć
Obywatelska Watchdog Polska
o udostępnienie informacji informuję, co następuje:

1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli
tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna
ta uchwała – tak obowiązuje Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy z dnia 24 kwietnia
2015 w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej (Dz. Urzędowy Woj. Kuj.- Pom. z 2015 r., poz.
1468)

http://bip.osielsko.pl/?app=uchwaly&nid=4683&y=2015&q=inicjatywy
http://bip.osielsko.pl/?app=uchwaly&nid=4683&y=2015&q=inicjatywy

ze zmianami: w 2015 r. Dz. Urz. poz. 2604, w 2016 r. Dz.Urz. poz. 1064, w 2017
r. poz. 2761 https://sip.lex.pl/#/act/52168434?unitId=par(1)

http://bip.osielsko.pl/?app=uchwaly&nid=4911&y=2015&q=lokalnej
http://bip.osielsko.pl/?app=uchwaly&nid=4911&y=2015&q=lokalnej

http://bip.osielsko.pl/?app=uchwaly&nid=5258&y=2016&q=inicjatywy
http://bip.osielsko.pl/?app=uchwaly&nid=5258&y=2016&q=inicjatywy

http://bip.osielsko.pl/?app=uchwaly&nid=6129&y=2017&q=inicjatywy
http://bip.osielsko.pl/?app=uchwaly&nid=6129&y=2017&q=inicjatywy

2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - Nie.

3. Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) –
nie.

4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest
dostępna ta uchwała - Uchwała nr III/23/2015 Rady Gminy z dnia 26 marca 2015 w
sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Gminy Osielsko (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2015 r., poz. 1079)

http://bip.osielsko.pl/?app=uchwaly&nid=4621&y=2015&q=inicjatywy
http://bip.osielsko.pl/?app=uchwaly&nid=4621&y=2015&q=inicjatywy

5. Informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016:

- w roku 2014 – razem 118, w tym 18 w nowej kadencji,

- w roku 2015 – 130,

- w roku 2016 – 100 uchwał.

6. Informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016 – na podstawie uchwały, o której mowa w pkt 4:

- 2014 r. – 0

- 2015 r. – 1 – zawiadomienie o konsultacjach:
http://bip.osielsko.pl/?app=zarzadzenia&nid=4731&y=2015&which=W%C3%B3jta+Gminy
http://bip.osielsko.pl/?app=zarzadzenia&nid=4731&y=2015&which=W%C3%B3jta+Gminy

Wyniki konsultacji:
http://bip.osielsko.pl/?app=zarzadzenia&nid=4852&y=2015&which=W%C3%B3jta+Gminy
http://bip.osielsko.pl/?app=zarzadzenia&nid=4852&y=2015&which=W%C3%B3jta+Gminy

- 2016 r. – 1 – w sprawie strategii rozwoju gminy:
http://bip.osielsko.pl/?cid=569

Jednocześnie należy podkreślić, że konsultacje przeprowadza się także na
podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
http://bip.osielsko.pl/?cid=434

7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) – była utworzona Uchwałą nr III/17/08 Rady Gminy z dnia 26 marca 2008
r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Osielsko oraz nadania jej
statutu, obecnie nie funkcjonuje.

8. Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - Nie

9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod
którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP
(link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego – w Gminie Osielsko wyodrębniono fundusz
sołecki - Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy z dnia 31 marca 2014 w sprawie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Osielsko funduszu sołeckiego

http://bip.osielsko.pl/?app=uchwaly&nid=3981&y=2014&q=funduszu+so%C5%82eckiego
http://bip.osielsko.pl/?app=uchwaly&nid=3981&y=2014&q=funduszu+so%C5%82eckiego

10.Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie – ustawa o funduszu sołeckim nie zawiera
delegacji do wydania zarządzeń przez organ wykonawczy w związku z czym
kompetencje wójta określone w ustawie są realizowane bez formy zarządzenia.

11.Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu
obywatelskiego (partycypacyjnego) - w Gminie Osielsko poza funduszem sołeckim
nie funkcjonuje inny budżet partycypacyjny.

12. Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o
inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie
w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny) – w Gminie
Osielsko taki budżet nie funkcjonuje.

13.Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016. – w związku z odpowiedziami w punktach 11-12 – nie dotyczy.

Natomiast wykonanie funduszu sołeckiego w tych latach przedstawia się
następująco:

1) rok 2016 - Plan 271.489,63 zł, wykonanie 264.449,33 zł ( 97,4% wykonania
planu),

2) rok 2015 - Plan 261.915,12 zł, wykonanie 255.075,98 zł ( 97,39% wykonania
planu),

3) rok 2014 - Plan 234.593,00 zł, wykonanie: 219.877,65 zł (93,73% wykonania
planu).

Informację sporządziła 11 stycznia 2018 r. Maria Domańska - Sekretarz Gminy
Osielsko.

dot. wniosku o udostępnianie informacji publicznej przez OŁAWA 1

Dzień Dobry,

W załączeniu przesyłam Państwu pismo  do wniosku o  udostępnienie
informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r, wysłanego drogą
elektroniczną.

--
Z poważaniem
Magdalena Konieczna
Urząd Miejski w Oławie
Plac Zamkowy 15
55-200 Oława
Tel. 713035582

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIELICE

Dzień dobry,

W odpowiedzi na poniższy wniosek informuję:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
TAK http://bip.bielice.com.pl/dokumenty/5686
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
NIE
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
NIE
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
TAK uchwała http://bip.bielice.com.pl/dokumenty/1313 zmiana: http://bip.bielice.com.pl/dokumenty/5644
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
130
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
3
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
NIE
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
NIE
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
NIE
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
NIE
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Z poważaniem
Alina Pluta
Urząd Gminy Bielice

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-3730@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁUKOWA

W dniu 2018-01-09 o 07:59, sprawa-5056@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Ad. 1. w gminie Łukowa nie podjęto uchwał dot. trybu oceny wniosków w
ramach inicjatywy lokalnej.

Ad. 2. w gminie Łukowa nie utworzono rady działalności pożytku publicznego.

Ad. 3. w gminie Łukowa nie powołano rady oświatowej.

Ad. 4. w gminie Łukowa obecnie nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

Ad. 5. Przyjęte uchwały:
- rok 2014 - 45
- rok 2015 - 49
- rok 2016 - 59

Ad. 6 przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami:
- rok 2014 - 0
- rok 2015 - 0
- rok 2016 - 1

Ad. 7. w gminie Łukowa nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

Ad. 8. w gminie Łukowa nie utworzono gminnej rady seniorów.

Ad. 9. w gminie Łukowa wyodrębniono fundusz sołecki - uchwała link:
uglukowa.bip.lubelskie.pl /działalność/ uchwały/

Ad. 10. Zarządzenia Wójta Gminy Łukowa w związku z realizacją funduszu
sołeckiego - brak

Ad. 11. w gminie Łukowa nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Ad. 12. Nie

Ad. 13. Nie.

Stanisław Pokarowski
Sekretarz Gminy

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez IZBICKO

W związku z Państwa zapytaniem poniżej przy pytaniach podaję odpowiedzi.
Z poważaniem
Sekretarz Gminy Marzena Baksik

Odpowiedz an wniosek przez BISZCZA 2

Witam,

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostepnienie informacji.

Pozdrawiam
Robert Przybysz
_____________________
URZĄD GMINY BISZCZA

b2

23-425 Biszcza 79
tel. 084 6856024
fax 084 6856301
<mailto:biszcza@zgwrp.org.pl> biszcza@zgwrp.org.pl
www.biszcza.pl <http://www.biszcza.pl/>

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BORNE SULINOWO

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@bornesulinowo.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-11 13:43.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KROŚNIEWICE 1

W załączeniu przesyłam plik wraz z odpowiedzią na wniosek o udostępnienie informacji.

odpowiedż na wniosek z dznia 9.01.2018 przez KĘPICE

Witam

Odpowiadając na wniosek z dnia 9.01.2018 uprzejmie informuje:

Ad 1.-Gmina Kępice posiada uchwały;

- nr XX/170/2016 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z
zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Kępice (BIP Kępice, zakładka
-uchwały).

- nr III/12/2010 z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie określenia sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (BIP Kępice, zakładka
-uchwały).

Ad 2.-jak na razie nie utworzono rady działalności pożytku publicznego.

Ad 3- nie powołano gminnej rady oświatowej,

Ad 4.uchwała nr IV/25/2011 z dnia 27 stycznia 2011 w sprawie określenia
zasad i trybu przeprowadzani konsultacji społecznych. (BIP Kępice, zakładka
-uchwały).

Ad 5.uchwały

ROK 2014 82+20=102

ROK 2015- 91

ROK 2016-85

Ad 6 .konsultacje

ROK 2014 -0

ROK 2015 - 2

ROK 2016 - 4

Ad 7.nie ma młodzieżowej rady

Ad 8.nie ma rady seniorów

Ad 9. W gminie Kępice w budżecie na rok 2018 wyodrębniono środki na
poszczególne sołectwa (uchwała nr XXXIII/296/2017 z dnia 21 grudnia 2017).

Pozdrawiam

Ewa Derra

Referat organizacyjny

Urząd Miejski w Kępicach

Woj. Pomorskie

Odp. na wniosek o informację publiczną przez ROKICINY

Rokiciny-Kolonia, dnia 15.01.2018r.

ROR.1431.4.2018

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.01.2018r. o udostępnienie informacji
publicznej na zadane w treści wniosku pytania przekazujemy następujące
informacje:

1.-W Gminie Rokiciny nie podejmowano Uchwały dotyczącej trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.

2.-W Gminie Rokiciny nie została utworzona gminna rada działalności
pożytku publicznego.

3.-W Gminie Rokiciny nie została powołana rada oświatowa.

4.-W Gminie Rokiciny podjęta została Uchwała w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami – Uchwała Nr XI/53/2015 z
dnia 21 września 2015r.

adres strony- bip.rokiciny.net; link-
http://bip.rokiciny.net/Article/id,223.html

5.-Liczba przyjętych uchwał:

rok 2014 – 16 uchwał

rok 2015 – 69 uchwał

rok 2016 – 83 uchwały

6.      -Liczba przeprowadzonych konsultacji:

rok 2014 – o

rok 2015 – 1

rok 2016- 1

7.-W Gminie Rokiciny nie została utworzona młodzieżowa rada gminy

8.-W Gminie Rokiciny nie została utworzona gminna rada seniorów

9.-W Gminie Rokiciny został wyodrębniony fundusz sołecki. Adres strony
bip.rokiciny.net; link http://bip.rokiciny.net/Article/id,223.html.

10.-Link do obowiązujących zarządzeń wydanych w związku z realizacją
funduszu sołeckiego http://bip.rokiciny.net/Article/id,274.html.

11.-W Gminie Rokiciny nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Z poważaniem

Bożena Bykowska

Sekretarz Gminy

odp. na wniosek przez KLUKOWO 1

W załączeniu przesyła odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 2018-01-09.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GÓROWO IŁAWECKIE

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r. przedstawiam następujący informacje:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała, - tak, http://gorowoil-ug.bip-wm.pl/public/?id=110729,

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), - Nie,

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), - Nie,

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała, - Tak, http://gorowoil-ug.bip-wm.pl/public/?id=120191,

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016, - 2014 r. - 91, 2015 r. - 87, 2016 r. - 97,

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016, - 2014 r. - 2, 2015 r. - 1, 2016 r. - 0,

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), -Nie,

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), - Nie,

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, - Nie, http://gorowoil-ug.bip-wm.pl/public/get_file_contents.php?id=309350,

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, - Brak,

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), - Nie,

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny), - Brak,

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016 - Brak.

Z poważaniem
Bożena Olszewska-Świtaj
Wójt Gminy Górowo Iławeckie

Gmina Klucze - SG.1431.5.2018 Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez KLUCZE 2

Witam!
W odpowiedzi na e – mail –a z dnia 09.01.2018 w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam Serdecznie!
Daniel Hickiewicz
Sekretarz Gminy Klucze
ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze
tel. 32/642-85 08 wew. 32, Fax.32/642-80-52

„Przed wydrukowaniem tej wiadomości zastanów się, czy jest to konieczne”

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 11.01.2018 roku. przez REGNÓW

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 9 stycznia
2018 roku informuje , że w Gminie Regnów obowiązuje uchwała dotycząca i
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami ( art.5a ust.2 ustawy o
samorządzie gminnym ) . Uchwała jest dostępna pod adresem :
www.bip.regnow.pl/267.2010. Odpowiedzi na pozostałe pytania są negatywne.


Z poważaniem Krzysztof Rupiewicz

Gmina Klucze - SG.1431.6.2018 Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez KLUCZE 2

Witam!
W odpowiedzi na e – mail –a z dnia 09.01.2018 w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam Serdecznie!
Daniel Hickiewicz
Sekretarz Gminy Klucze
ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze
tel. 32/642-85 08 wew. 32, Fax.32/642-80-52

„Przed wydrukowaniem tej wiadomości zastanów się, czy jest to konieczne”

Odpowiedź na wniosek o udost. inf. publ. przez OLEŚNICA

Witam!

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który
wpłynął do tut. Urzędu w dniu 09 stycznia 2018 r., na podstawie art.
13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm),
informuję, co następuje:

- w gminie Oleśnica nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie);
- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego
(art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie);
- w gminie Oleśnica nie powołano rady oświatowej;
- w gminie Oleśnica nie obowiazuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym);
- liczba podjętych uchwał w latach: 2014 r. - 96, 2015 r. - 91, 2016
r. - 90;
- w latach 2014 - 2016 nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami;
- w gminie Oleśnica nie utworzono młodzieżowej rady gminy;
- nie utworzono gminnej rady seniorów;
- w gminie Oleśnica wyodrębniono fundusz sołecki, adres strony z
obowiazującą uchwałą:

http://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyOlesnica/document/3956/Uchwa%C5%82a-XLIII_311_14

oraz zmiana do ww. uchwały:

http://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyOlesnica/document/6840/Uchwa%C5%82a-XIX_120_16

- fundusz sołecki za rok 2017 r. został zrealizowany, zarządzenia mają
status wykonanych. W roku 2018 nie wydano jeszcze zarządzeń w związku
z realizacją funduszu sołeckiego;
- w gminie Oleśnica nie funkcjonuje budżet obywatelski
(partycypacyjny).

--
Pozdrawiam,

Agnieszka Kembłowska - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy
email: rada@olesnica.wroc.pl
tel. (+48 71) 314 02 07

Urząd Gminy Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
www.olesnica.wroc.pl

uzupełnienie odpowiedzi przez LISEWO

Dzień dobry
W uzupełnieniu wczorajszej odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej, przesłanej o godzinie 10.21,
podaję liczbę konsultacji przeprowadzonych w latach 2014-2016.
Przedstawia się to następująco:
- 2014 - brak danych
- 2015 - 18
- 2016 - 9
Łączę pozdrowienia

--
Halina Chrzanowska
Sekretarz Gminy Lisewo
56 676 86 14 wew. 15
56 676 89 66

uzupełnienie odpowiedzi przez LISEWO

Dzień dobry
W uzupełnieniu wczorajszej odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej, przesłanej o godzinie 10.24,
podaję liczbę konsultacji przeprowadzonych w latach 2014-2016.
Przedstawia się to następująco:
- 2014 - brak danych
- 2015 - 18
- 2016 - 9
Łączę pozdrowienia

--
Halina Chrzanowska
Sekretarz Gminy Lisewo
56 676 86 14 wew. 15
56 676 89 66

udostępnienie informacji publicznej przez MILICZ

W odpowiedzi na Państwa wniosek udostępniam informację.

Pyt. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała.
Odp. W Gminie Milicz obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
http://bip.milicz.pl/Article/get/id,25482.html
Pyt. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
Odp. W Gminie Milicz utworzono gminną radę pożytku publicznego.
Pyt. Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego).
Odp. W Gminie Milicz nie powołano gminnej rady oświaty.
Pyt. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała.
Odp. W Gminie Milicz obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.
http://bip.milicz.pl/Registry/show/id,56e7e960cde55f661c7b23eb.html?orgUnitId=3&page=5

- Informacje o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016.
- rok 2014: 73;
- rok 2015: 117;
- rok 2016: 91.

- Informacje o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- rok 2014: 1
- rok 2015: 0
- rok 2016: 1

Pyt. Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).
Odp. W Gminie Miliczu utworzono młodzieżową radę gminy.
Pyt. Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).
Odp. W Gminie Miliczu nie utworzono gminnej rady seniorów.
Pyt. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Odp. W Gminie Milicz wyodrębniono fundusz sołecki.
http://bip.milicz.pl/Article/get/id,24434.html
Pyt. - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Odp. http://bip.milicz.pl/Article/get/id,26858.html
Pyt. Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego).
Odp. W roku 2017 w Gminie Milicz nie funkcjonował budżet obywatelski (partycypacyjny). Budżetu obywatelskiego nie zaplanowano również na rok 2018.
Pyt. Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
- (2013) na 2014: 1.000.000 zł
- (2014) na 2015: 750.000 zł
- na 2016: nie prowadzono projektu budżet obywatelski

Pozdrawiam
Dorota Barańska
Stanowisko
ds. Bezpieczeństwa Informacji i Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Miliczu

informacja publiczna przez DĄBROWA

Odpowiadając na wniosek o dostęp do informacji publicznej Gminy Dąbrowa
informuję dotyczące

1. Tak obowiązuje w gminie uchwała dotycząca trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego

Uchwała: http://bip.ug-dabrowa.pl/?a=2540 <http://bip.ug-dabrowa.pl/?a=2540>

Zmiana uchwały: http://bip.ug-dabrowa.pl/?a=3332
<http://bip.ug-dabrowa.pl/?a=3332>

2. Powołano Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego,

3. Nie powołano rady oświatowej,

4. W gminie obowiązuje uchwała dot. Konsultacji z mieszkańcami

Link: http://bip.ug-dabrowa.pl/?a=3406 <http://bip.ug-dabrowa.pl/?a=3406>

5. Liczba podjętych uchwał w latach 2014-2016 – 191

6. Liczba przeprowadzonych konsultacji społecznych w latach 2014-2016 – 0,

7. Tak, utworzono Młodzieżową Radę Gminy,

8. Tak, utworzono Gminną Redę Seniorów,

9. Tak wyodrębniono fundusz sołecki: http://bip.ug-dabrowa.pl/?a=2976

10. Brak zarządzeń w sprawie funduszu sołeckiego,

11. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski,

12. Brak

13. Brak

Andrzej Konieczka

Sekretarz Gminy Dąbrowa

Informacja publiczna - odpowiedź przez BIAŁOPOLE 1

<!DOCTYPE html>
<html><head>
<meta charset="UTF-8">
</head><body><p>Pismo w załączniku.<br></p></body></html>

wniosek o udostępnieni informacji publicznej przez CEGŁÓW 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Justyna Cholewińska-Michalczyk

Urząd Gminy Cegłów

Tel. 25 759 59 40

wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez POPIELÓW 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na złożony wniosek o udzielenie informacji
publicznej
Z poważaniem Grażyna Kuźnik

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LISKÓW

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r. uprzejmie informuję jak poniżej:
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała - Odpowiedź: tak, http://bip.liskow.pl/biuletyn-informacji-publicznej/organy-wladzy-publicznej/rada-gminy/uchwaly-rady-gminy/2011.html (uchwała nr 57);
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - odpowiedź: nie;
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) - odpowiedź: nie;
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała- odpowiedź tak, http://bip.liskow.pl/zasoby/files/uchwaly_rady_gminy/2013/xxiii-171-2013.pdf (uchwała nr 171)
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016 - odpowiedź: 2014rok - 72 uchwały; 2015 rok - 97 uchwał, 2016 rok - 75 uchwał;
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016 - odpowiedź: 2014 - 1 konsultacje,
2015 - 1 konsultacje, 2016 - 0 konsultacji.
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)- odpowiedź: nie;
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) )- odpowiedź: nie; ,
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - odpowiedź: nie;
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie - NIE DOTYCZY;
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) - odpowiedź: nie;
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny) - odpowiedź: nie;
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016 - nie dotyczy.

Katarzyna Włodarczyk
Sekretarz Gminy
URZĄD GMINY W LISKOWIE
ul. ks. Wacława Blizińskiego 56
62-850 Lisków, pow. kaliski, woj. wielkopolskie
tel.: 62 76 34 114, fax: 62 76 34 021
email: gmina@liskow.pl