RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KAZANÓW

W nawiązaniu do złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej informuję, że :
- W gminie nie obowiązuje uchwałą dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjacji lokalnej
- w gminie Kazanów nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego
- nie powołano w gminie rady oświatowej
- tak , w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Dostępna jest na stronie bip http://www.ugkazanow.bip.org.pl/ w zakładce uchwały Rady Gminy
- w latach 2014-2016 przez Radę Gminy podjęto 147 uchwał
- liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016 - 4
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy
- nie utworzono gminnej rady seniorów
- link do uchwały http://www.ugkazanow.bip.org.pl/?tree=391,2016%20rok
- nie funkcjonuje w gminie budżet obywatelski

UG Kazanów

Udostępnienie informacji przez JORDANÓW 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji.

--
Z poważaniem:
Sylwia Wodecka
Biuro Rady Gminy Jordanów
ul.Rynek 2, 34-240 Jordanów
tel.18/26 93 510

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GORZÓW ŚLĄSKI

Or-I.1431.4.2018

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia -09.01.2018 r. udzielamy odpowiedzi na pytania jn.:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

Odpowiedz: NIE

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Odpowiedz: NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Odpowiedz: NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

Odpowiedz: NIE

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

Odpowiedź:

2014 – 92

2015 – 92

2016 – 81

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,

Odpowiedź:

2014 – 2

2015 – 3

2016 – 4

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Odpowiedz: NIE

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Odpowiedz: NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Odpowiedź: TAK,

http://bip.gorzowslaski.pl/a1831-Uchwala-nr-V-30-2015-roztrzygniecia-o-wyodrebnieniu-w-budzecie-gminy-na-2016-rok-srodkow-stanowiacych-fundusz-solecki

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Odpowiedź:

http://bip.gorzowslaski.pl/a1955-Zarzadzenie-nr-Nr0050.069.2015-okreslenia-procedur-wykorzystywania-srodkow-funduszu-soleckiego

http://bip.gorzowslaski.pl/a4103-ZARZADZENIE-BURMISTRZA-NR-2017.0050.131-W-SPRAWIE-ZMIANY-ZARZADZENIA-NR-0050.69.2015-BURMISTRZA-GORZOWA-SL.-Z-27.07.2015-R.-W-SPRAWIE-OKRESLENIA-PROCEDUR-WYKORZYSTYWANIA-SRODKOW-FUNDUSZU-SOLECKIEGO

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Odpowiedz: NIE

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

Odpowiedz: NIE DOTYCZY

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Odpowiedz: NIEDOTYCZY

Z poważaniem:

Artur Tomala

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez REJOWIEC

Rejowiec, dnia 12 stycznia 2018 r.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznych poniżej
przesyłamy odpowiedzi.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

-nie

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

- nie

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

- nie

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

- tak

https://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/bip/ugrejowiec_13/fckeditor/file/uchwaly/XXI_109_2004.pdf

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

- 2014 – 63

- 2015 – 51

- 2016 - 56

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

- 2014 – 1

- 2015 – 2

- 2016 - 1

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

- nie

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

- nie

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego,

- tak

https://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/app/mainScripts/download.php?names=00000000112730_1&mimes=application%2Fpdf&ext=.pdf&oldname=2014_04_15_08_33_50.pdf

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

https://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/app/mainScripts/download.php?names=00000000133598_1&mimes=application%2Fpdf&ext=.pdf&oldname=2017_05_11_12_38_11.pdf

https://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/app/mainScripts/download.php?names=00000000115249_1&mimes=application%2Fpdf&ext=.pdf&oldname=2014_08_29_10_55_16.pdf

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

- nie

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

- nie

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

- 0

Artur Krupiński
UM w Rejowcu

W dniu 2018-01-09 o 10:05, Sekretariat UM Rejowiec pisze:
--
Pozdrawiam
Artur Krupiński
UM w Rejowcu

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GORZÓW ŚLĄSKI

Or-I.1431.4.2018

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia -09.01.2018 r. udzielamy odpowiedzi na pytania jn.:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

Odpowiedz: NIE

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Odpowiedz: NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Odpowiedz: NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

Odpowiedz: NIE

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

Odpowiedź:

2014 – 92

2015 – 92

2016 – 81

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,

Odpowiedź:

2014 – 2

2015 – 3

2016 – 4

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Odpowiedz: NIE

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Odpowiedz: NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Odpowiedź: TAK,

http://bip.gorzowslaski.pl/a1831-Uchwala-nr-V-30-2015-roztrzygniecia-o-wyodrebnieniu-w-budzecie-gminy-na-2016-rok-srodkow-stanowiacych-fundusz-solecki

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Odpowiedź:

http://bip.gorzowslaski.pl/a1955-Zarzadzenie-nr-Nr0050.069.2015-okreslenia-procedur-wykorzystywania-srodkow-funduszu-soleckiego

http://bip.gorzowslaski.pl/a4103-ZARZADZENIE-BURMISTRZA-NR-2017.0050.131-W-SPRAWIE-ZMIANY-ZARZADZENIA-NR-0050.69.2015-BURMISTRZA-GORZOWA-SL.-Z-27.07.2015-R.-W-SPRAWIE-OKRESLENIA-PROCEDUR-WYKORZYSTYWANIA-SRODKOW-FUNDUSZU-SOLECKIEGO

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Odpowiedz: NIE

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

Odpowiedz: NIE DOTYCZY

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Odpowiedz: NIEDOTYCZY

Z poważaniem:

Artur Tomala

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Udostępnienie informacji przez JORDANÓW 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji.

--
Z poważaniem:
Sylwia Wodecka
Biuro Rady Gminy Jordanów
ul.Rynek 2, 34-240 Jordanów
tel.18/26 93 510

Odpowiedź przez LIMANOWA 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

--
Z poważaniem,

Katarzyna Urbaniak
Inspektor
Urząd Gminy Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa

tel. 18 3372 252 wew. 132
www.gminalimanowa.pl

Odpowiedź przez LIMANOWA 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

--
Z poważaniem,

Katarzyna Urbaniak
Inspektor
Urząd Gminy Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa

tel. 18 3372 252 wew. 132
www.gminalimanowa.pl

Re: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez IŃSKO 2

Witam.

W załączeniu przekazuje odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Jarosław Leśkiw

Sekretarz Gminy
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Ińsku
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
pow. stargardzki, woj. Zachodniopomorskie
tel. 91 562 10 26
fax. 91562 30 63

W dniu 2018-01-09 o 10:47, UGiM Ińsko pisze:

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TOMASZÓW LUBELSKI 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek

Odpowiedź na informacje publiczną przez KLECZEW 1

W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z
dnia 09.01.2018r.

Ewa Kwiatkowska
tel. 63 2700 919
ekwiatkowska@kleczew.pl

__________________________________________
Urząd Gminy i Miasta Kleczew
Plac Kościuszki 5
62-540 Kleczew
Tel. 63 2700 900
Fax. 63 2700 940

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JEDWABNE

Dzień dobry,
Urząd Miejski w Jedwabnem udziela odpowiedzi na wniosek:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała -
http://jedwabne.powiatlomzynski.pl/prawo.php?wiad=2775
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)- NIE
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego)- NIE
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała - TAK,
http://jedwabne.powiatlomzynski.pl/prawo.php?wiad=342
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016: 2014 - 82, 2015 - 23, 2016 - 62
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016: 2014 - 0, 2015 - 1, 2016 - 0
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)- NIE
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)- NIE
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego -
http://jedwabne.powiatlomzynski.pl/prawo.php?wiad=1988
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie - BRAK
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres
strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego)- NIE
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),
- Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

Re: Wniosek oudostępnienie informacji publicznej przez SUŁÓW 1

W dniu 2018-01-09 07:59, sprawa-5120@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Janusz Stańczyk
Sekretarz Gminy

odpowiedź na wniosek Serniki przez SERNIKI 2

W załączeniu odpowiedź na wniosek.

Beata Gregorowicz

Sekretarz Gminy

Odpowiedź na wniosek - gmina Golina przez GOLINA 1

W załączeniu przekazuję odpowiedź na złożony wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z 9.01.2018 r.

Z poważaniem

Jolanta Piasecka

Biuro Rady Miejskiej

w Golinie

63 241-80-95 w. 237

Urząd Miejski w Golinie

ul. Nowa 1, 62-590 Golina

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LEWIN KŁODZKI

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, podaje poniżej informację:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała - odpowiedź NIE
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - odpowiedź: NIE
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) - odpowiedź: NIE
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała - TAK, link do strony: http://www.bip.lewin-klodzki.pl/dokumenty/535

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016 - odpowiedź: 2014 - 14 uchwał, 2015 - 72 uchwały, 2016 - 65 uchwał.
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016 - odpowiedź: 12.
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)- odpowiedź: NIE
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - odpowiedź: NIE
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - TAK, link http://www.bip.lewin-klodzki.pl/dokumenty/531

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie - odpowiedź: brak zarządzeń w tym zakresie;
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) - odpowiedź: NIE.
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny) - odpowiedź: nie funkcjonuje;
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016 - nie dotyczy

Z poważaniem
Ewelina Wojtasik
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Lewin Kłodzki

Informacja Pulizna Świeradów-Zdrój przez ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 1

<!DOCTYPE html>
<html><head>
<meta charset="UTF-8">
</head><body></body></html>

dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r. przez ŁUKÓW

Dzień dobry,

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej odpowiadamy:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała, - NIE

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),- NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),-
NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,- NIE

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016, - 306

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016, - NIE DOTYCZY

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), - TAK

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), - TAK

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, - NIE DOTYCZY

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie, - NIE DOTYCZY

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), - NIE

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny), - NIE

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016. - NIE DOTYCZY

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres <mailto:sprawa-5057@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
sprawa-5057@fedrowanie.siecobywatelska.pl

I Biuro Rady Miasta I

I ul. Piłsudskiego 17 I 21-400 Łuków I
I tel. 25 798 29 15 (wew. 133, 109) I

Odpowiedź na informację publiczną przez GOWARCZÓW

Urząd Gminy w Gowarczowie w odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji
publicznej informuje, że:

- w gminie obowiązuje uchwała Nr XXXVII/36/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia 10
września 2010 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
/adres strony: strona archiwalna www.gowarczow.asi.pl/,

- w gminie nie utworzono gminnej rady pożytku publicznego,

- w gminie nie powołano rady oświatowej,

- w gminie nie obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami,

- w 2014 roku Rada Gminy w Gowarczowie podjęła 61 uchwała,

- w 2015 roku Rada Gminy w Gowarczowie podjęła 102 uchwały,

- w 2016 roku Rada Gminy w Gowarczowie podjęła 108 uchwał,

- w gminie nie utworzono młodzieżowa rady gminy,

- w gminie nie utworzono gminnej rady seniorów,

- w gminie wyodrębniono fundusz sołecki Uchwała Nr XXXII/228/2014 Rady Gminy
w Gowarczowie z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki /adres
strony: strona archiwalna www.gowarczow.asi.pl/,

- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski w związku z tym kolejne dwa
pytania pozostawiam bez odpowiedzi.

Renata Gwardecka

inspektor

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOŁOBRZEG 1

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam odpowiedź Wójta Gminy Kołobrzeg na Wasz wniosek w
zakresie udostępnienia informacji publicznej.

Z poważaniem

Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy
Magdalena Jachimowicz-Kukie
Tel. 94 35 30 453

Informacja publiczna UG Joniec przez JONIEC 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=us-ascii"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri",sans-serif;
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

informacja publiczna przez PCIM

Witam

w związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej Urząd Gminy Pcim poniżej podaje odpowiedzi na zadane pytania:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

Odp. Nie obowiązuje.

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Odp. Nie utworzono.

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Odp. Nie powołano.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

Odp. Uchwała obowiązuje, poniżej podaję link do strony
https://bip.malopolska.pl/ugpcim,a,579997,uchwala-nr-xxix14004rady-gminy-pcim-z-dnia-18-grudnia-2004-roku-w-sprawie-zasad-i-trybu-przeprowadza.html

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

Odp. Liczba uchwał przyjętych przez Radę Gminy Pcim w latach:
2014 – 74,
2015 – 71,
2016 – 71.

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,

Odp. Liczba przeprowadzonych konsultacji w latach:
2014 – 2,
2015 – 2,
2016 – 2.

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Odp. Nie utworzono.

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Odp. Nie utworzono.

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Odp. Nie wyodrębniono funduszu sołeckiego, poniżej podaję link do strony

https://bip.malopolska.pl/ugpcim,a,1289467,uchwala-nr-xxviii1602017-rady-gminy-pcim-z-dnia-30-stycznia-2017-r-w-sprawie-wyodrebnienia-funduszu-.html

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Odp. Brak zarządzeń.

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) – rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Odp. Nie funkcjonuje.

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

Odp. Nie funkcjonuje.

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
Odp. Brak kwoty.

Z poważaniem

Sekretarz Gminy Pcim

Edward Zadora

Urząd Gminy Pcim,
Pcim 563, 32-432 Pcim
Tel. 12 27 48 050 wew. 24

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GŁÓWCZYCE 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu przesyłam informacje.

Z poważaniem
Joanna Lipczyńska
Sekretarz gminy

Odpopwiedż na wniosek o udostepnienie informacji publicznej. przez SŁOPNICE

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy Słopnice w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 09 stycznia 2018 r. poniżej przesyła następujące
odpowiedzi:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) -
NIE

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) -
NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)-
TAK (w zakresie konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi). LINK
https://bip.malopolska.pl/ugslopnice,a,550272,uchwala-nr-xxxix20710-z-dnia-4
-listopada-2010-rw-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-konsultacji-spolecz.html

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016:

ROK 2014 - 74 UCHWAŁY

ROK 2015 - 60 UCHWAŁ

ROK 2016 - 59 UCHWAŁ

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016, - 7

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - NIE

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), - NIE

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie - NIE DOTYCZY

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) NIE

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę NIE DOTYCZY

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016 - NIE DOTYCZY

Z poważaniem,

Marzena Giza

___________________

Urząd Gminy Słopnice

34-615 Słopnice 911

tel. 18 33 26 200

e-mail: <mailto:gmina@slopnice.pl> gmina@slopnice.pl

<http://www.slopnice.pl/> www.slopnice.pl

Pytanie odnośnie danych Urząd Miasta Opola przez Opole 2

Szanowni Państwo,

uprzejmie proszę o doprecyzowanie pytania:

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

O jaką radę chodzi?

Będę zobowiązany.

Z poważaniem,

Paweł Sadło

Podinspektor

Centrum Dialogu Obywatelskiego

Urzędu Miasta Opola

ul. Koraszewskiego 7-9

45-011 Opole

Tel. +48 77 44 61 569

E-mail: <mailto:pawel.sadlo@um.opole.pl> pawel.sadlo@um.opole.pl

<http://www.opole.pl/> www.opole.pl

Urząd Miasta Opola

Rynek-Ratusz

45-015 Opole

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie
następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-5655@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-5655@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami
reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09

www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>

www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>

www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>

www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>

NIP 526282872

KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Z poważaniem,

Paweł Sadło

Podinspektor

Centrum Dialogu Obywatelskiego

Urzędu Miasta Opola

ul. Koraszewskiego 7-9

45-011 Opole

Tel. +48 77 44 61 569

E-mail: <mailto:pawel.sadlo@um.opole.pl> pawel.sadlo@um.opole.pl

<http://www.opole.pl/> www.opole.pl

Urząd Miasta Opola

Rynek-Ratusz

45-015 Opole