Wysyłanie wiadomości e-mail: odp. na wniosek Sieć Obywatelska.pdf przez GÓRZNO 1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
odp. na wniosek Sieć Obywatelska.pdf

--
Ewa Rogozińska

Urząd Miasta i Gminy Górzno
ul. Rynek 1 | 87-320 Górzno

tel. 56-644-83-51 | e-mail: e.rogozinska@gorzno.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LEONCIN 1

Dzień dobry.
Urząd Gminy Leoncin w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Henryk Mędrecki
Sekretarz Gminy

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DOLSK

Dzień dobry,

odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, skierowany do
Urzędu Miasta i Gminy Dolsk w dniu 9 stycznia 2018 r. przekazuję odpowiedzi
na zadane pytania:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała
odp.: Nie obowiązuje taka uchwała;

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
odp. Nie utworzono takiej rady;

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) -

odp. - Nie powołano rady oświatowej.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała
odp. Tak, obowiązuje - link jest następujący:
http://www.bip.dolsk.pl/uchwaly/rady/2005/XXV_sesja_9.02.2005/uchwala_XXV_14
9_05.pdf

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,
odp. - liczba uchwał rady w 2014 r. - 101; w 2015 - 76 uchwał, w 2016 - 81
uchwał;

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,
Odp. W roku 2014 przeprowadzono 2 konsultacje społeczne, w roku 2015 - 2 i w
2016 - 3 konsultacje społeczne,

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),
Odp. Nie utworzono młodzieżowej rady;

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),
Odp. Nie utworzono gminnej rady seniorów;

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Odp. Tak , w budżecie gminy wyodrębniono fundusz sołecki - link do uchwały:
f. sołecki http://www.bip.dolsk.pl/uchwaly/rady/2015/uchwala_VI_29_15.pdf,

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Odp. Nie wydano w tej sprawie zarządzeń.

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Odp. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny), - nie dotyczy

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016. - nie dotyczy

Z poważaniem
Liliana Lenarczyk-Żurczak
Sekretarz Miasta i Gminy

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DZIWNÓW 1

Dzień
Iwona Szulc
Sekretarz Gminy Dziwnów
tel. 91 32 75 163
sekretarz@dziwnow.pl

dobry, w załączeniu odpowiedź na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r.

Odpowiedź - informacja publiczna przez WITONIA

W odpowiedzi na email dotyczący udostępnienia informacji publicznej informuję: -
w gminie nie obowiązuje uchwała w sprawie trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej, - nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego, - nie powołano rady oświatowej, -
w gminie obowiązuje uchwała Nr XXX/110/16 Rady Gminy Witonia z dnia 29
września 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami gminy Witonia ( BIP Urzędu Gminy Witonia -
Prawo - Uchwały), - Uchwały Rady Gminy Witonia: 2014 r. - 58 uchwał 2015 r. - 61 uchwał 2016 r. - 55 uchwał, - w latach 2014-2016 nie przeprowadzano konsultacji, - nie utworzono młodzieżowej rady gminy, - nie utworzono gminnej rady seniorów, - nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego - BIP j.w., - nie dotyczy, - w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski, - nie dotyczy, - nie dotyczy Mirosław Rosiecki Urząd Gminy w Witoni

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez DĄBRÓWNO

Szanowny Panie,

Poniżej przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
z dnia 9 stycznia 2018r.:

-czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała;

W Gminie Dąbrówno nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej.

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

W Gminie Dąbrówno nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
publicznego.

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

W Gminie Dąbrówno nie powołano rady oświatowej.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

W Gminie Dąbrówno obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami. Uchwała dostępna jest pod adresem:
http://bip.dabrowno.pl/system/obj/1356_Uchwala_Nr_V_39_11.pdf

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

Rada Gminy Dąbrówno przyjęła w poszczególnych latach następującą liczbę
uchwał:

w roku 2014 - 78,

w roku 2015 - 80,

w roku 2016 - 86.

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

W Gminie Dąbrówno przeprowadzano konsultacje z mieszkańcami w latach
2014-2016.

W roku 2014 - 9 konsultacji,

2015- 7 konsultacji,

2016 - 7 konsultacji.

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

W Gminie Dąbrówno utworzono Młodzieżową Radę Gminy.

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

W Gminie Dąbrówno nie została utworzona Gminna Rada Seniorów.

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

W budżecie Gminy Dąbrówno wyodrębniono fundusz sołecki. Uchwała w sprawie
wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy dostępna jest pod
adresem:
http://bip.dabrowno.pl/system/obj/2473_Uchwala_Nr_XXXIII_285_14.pdf

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Nie dotyczy.

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

W Gminie Dąbrówno nie funkcjonuje budżet obywatelski.

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

Nie dotyczy.

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.

Nie dotyczy.

Z poważaniem,

Marta Dembkowska

odpowiedź przez CHOSZCZNO 1

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Agnieszka Tomczyk
Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego
Urząd Miejski w Choszcznie
95 765 93 12

Fw: wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GAWORZYCE 1

SEK.1431.3.1.2018
Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że:

- w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), w związku z powyższym wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała nie jest możliwe z uwagi na brak żądanej informacji,
- w gminie nie została utworzona gminna rada działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- w gminie nie powołano rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- w gminie obowiązuje Uchwała nr XXXIV/224/2010 Rady Gminy Gaworzyce z 29.10.2010 r. ws. określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi obowiązuje w naszej gminie i jest dostępna pod adresem: www.gaworzyce.com.pl > Dla mieszkańców > Organizacje pozarządowe > Spsooby konsultowania LINK: http://www.gaworzyce.com.pl/kultgora/organizacje-pozarzadowe/sposoby-konsultowania.html
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: http://sbip.pl/ngaworzyce/upload/Uchwaly2010/224%20Uchwa%C5%82a_konsultacje%20z%20rada%20pozytku%20publicznego.pdf

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016:
w 2014 r. - 64 uchwały; w 2015 r. - 86 uchwał; w 2016 r. - 59 uchwał
- informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
Z ramienia współpracy z organizacjami pozarządowymi kosnultacje odbywają się corocznie, więc w tych latach 3-krotnie. W 2016 roku odbyły się również konsultacje projektu „Strategii Rozwoju Gminy Gaworzyce na lata 2016-2022”oraz „PROGRAMU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY GAWORZYCE”. W 2015 roku odbyły się konsultacje dot. statutów sołectw, a także rekrutacji do Przedszkola w Gaworzycach, co daje łącznie liczbę 7 przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami.
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego – odpowiedź:
została podjęta Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Gminy z dnia 20.03.2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, link, pod którym dostępna jest przedmiotowa uchwała:
http://bip.gaworzyce.com.pl/gg/rada-gminy/uchwaly-rg/uchwaly-z-kadencji-2014/7890,Uchwaly-z-IV-sesji-RG20032015r.html
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie:
Obowiązująca Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/232/2017 z dnia 28.XII.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2018 rok, załącznik Nr 9
http.bip.gaworzyce.com.pl/gg/budzet-gminy/budzet-gminy-gaworzyce-5
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) – odpowiedź: nie,
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny) – odpowiedź: w formie funduszu sołeckiego
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016:
nie ma budżetu obywatelskiego a wykonanie f.sołeckiego za poszczególne lata przedstawia się następująco:

2014 – 153.619,02 zł

2015 – 167.717,26 zł

2016 – 171.647,07 zł

Z poważaniem

Anita Stangret
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Gaworzyce
ul. Okrężna 85
59-180 Gaworzyce
tel. 76 83 16 285 wew. 41
fax 76 83 16 286

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBOCHNIA

Twoja wiadomość

Do: gmina@lubochnia.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-12 14:25.

Odpowiedź na e- mail z dnia 09 stycznia 2018r. przez IZBICA 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na e-mail z dnia 09 stycznia 2018 r.

Z poważaniem

Z-ca Wójta Gminy mgr Małgorzata Run

Gm.Huszlew - odp. w wniosek przez HUSZLEW 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri",sans-serif;
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

Odpowiedź na e- mail znak sprawy 4249 przez IZBICA 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na e-mail z dnia 9 stycznia 2018 r. znak
sprawy: 4249.

Z poważaniem

Z-ca Wójta Gmint mgr Małgorzata Run

UG Brok przez BROK 1

Urząd Gminy w Broku w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r.

z poważaniem
Karolina Ciskowska
Urząd Gminy w Broku

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MAŁOMICE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres Urzad@malomice.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Undelivered Mail Returned to Sender przez KRAŚNIK

This is the mail system at host zmb.exorigo-upos.pl.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<kancelaria@um.krasnik.pl>: host poczta.webserwer.pl[176.32.162.209] said: 451
Temporary local problem - please try later (in reply to RCPT TO command)
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-4511@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRYNICA MORSKA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@krynicamorska.tv.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez CEDRYWIELKIE 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 09.01.2018 r.

Z poważaniem

Dorota Kleinschmidt

Urząd Gminy w Cedrach Wielkich

ul. M. Płażyńskiego 16

83-020 Cedry Wielkie

Tel. 58/683-61-64

Fax 58/683-61-66

udostępnienie informacji publicznej przez RUDNIK 1

Urząd Gminy w Rudniku przesyła w załączeniu odpowiedź na przesłany
wniosek w dniu 09.01.2018 roku

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RUSIEC

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, informuję:

1. W Gminie Rusiec nie funkcjonuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publ. w ramach inicjatywy
lokalnej.

2. W Gminie Rusiec nie utworzono gminnej rady działalności publicznej.

3. W Gminie Rusiec nie powołano rady oświatowej.

4. UCHWAŁA NR XXIII/213/2017 RADY GMINY RUSIEC  z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami Gminy Rusiec.

5. W latach 2014 - 2016 Rada Gminy Rusiec podjęła 230 uchwał.

6. W latach 2014-2016 przeprowadzona została jedna konsultacja z
mieszkańcami.

7.W Gminie Rusiec nie utworzono młodzieżową radę gminy.

8. W Gminie Rusiec nie utworzono gminnej rady seniorów.

9. W Gminie Rusiec nie wyodrębniono funduszu sołeckiego.

10. Brak zarządzeń wydanych w zw. z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.

11. W Gminie Rusiec nie funkcjonuje budżet obywatelski.

12. W Gminie Rusiec nie funkcjonuje budżet obywatelski.

13. W Gminie Rusiec nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Z poważaniem

--
Monika Pawlak
insp. ds. kadr i rady gminy
Urząd Gminy w Ruścu
ul. Wieluńska 35
97-438 Rusiec
tel. 43 67 66 011 (wew. 235)

Gmina Żukowice - udostępnienie informacji publicznej przez ŻUKOWICE 1

Dzień Dobry,

w załączeniu przesyłam skan pisma znak ROI.1431.1.2018 z dnia 11.01.2018
r. Wójta Gminy Żukowice stanowiącego

odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 09.01.2018 r. o udostępnienie
informacji publicznej.

--
Pozdrawiam
*Jolanta Wielgus*
Urząd Gminy Żukowice
Żukowice 148
67-231 Żukowice
tel. 76 831 42 41 wew. 35
fax. 76 831 41 49

Odpowiedź na wniosek przez BARCIANY

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Nasz znak: ORG.1431.3.2018 Barciany,
dn. 15 stycznia 2018 r.

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK o udostępnienie informacji

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała, - NIE OBOWIĄZUJE
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - NIE
UTWORZONO
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) -
NIE POWOŁANO
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała - OBOWIĄZUJE Uchwała Nr XXXV/229/2013 Rady Gminy
Barciany z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Barciany

http://bip.barciany.pl/akty/14/543/w_sprawie_okreslenia_zasad_i_trybu_przepr
owadzania_konsultacji_z_mieszkancami_gminy_Barciany/
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016 : 2014 - 96, 2015 - 101, 2016 - 89,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016: 2014 - 1, 2015 - 2, 2016 - 0,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - TAK,
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - NIE UWORZONO,
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego -
WYODRĘBNIONO FUNDUSZ SOŁECKI - Uchwała Nr XLI/269/2014 Rady Gminy Barciany
z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w budżecie gminy
http://bip.barciany.pl/akty/14/589/w_sprawie_3A_wyrazenia_zgody_na_wyodrebni
enie_funduszu_soleckiego_w_budzecie_gminy___0D_0A/
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie - NIE SĄ PUBLIKOWANE,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) - NIE FUNKCJONUJE,
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny) - NIE DOTYCZY,
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016 - NIE DOTYCZY.

Emilia Żelichowska
Inspektor
Urząd Gminy w Barcianach

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHĄŚNO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@chasno.bipst.pl> o 2018-01-09 08:01

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-15 08:32

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BEŁŻEC

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@belzec.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:59

odczytano w dniu 2018-01-15 08:41.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BEŁŻEC

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@belzec.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-15 08:42.

Odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez PSZCZEW 1

Odpowiedzi do wniosku o udostępnienie informacji publicznej złożonego dnia 09.01.2018 r.
Urząd Gminy Pszczew
Inspektor
Maria Wojtucka
95 7492 319