Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r. przez ŻYTNO 1

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r. przekazuję dane według przesłanego wzoru w załączniku.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PIĄTEK

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej informuję:
- w gminie nie została podjęta uchwała o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
- nie utworzono rady działalności pożytku publicznego,
- nie powołano w gminie rady oświatowej,
- nie podjęto uchwały w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami,
- w roku 2014 -13 uchwał, w roku 2015 - 68 uchwał, w roku 2016 - 54 uchwały,
- nie było,
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
- nie utworzono gminnej rady seniorów,
- nie utworzono funduszu sołeckiego - Uchwała Nr XXV/132/17 Rady Gminy Piątek z dnia 6 lutego 2017r.- www.bip.ugpiatek.pl
-w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BAKAŁARZEWO 1

Dzień dobry,
w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Z poważaniem
Ewa Żukowska
Urząd Gminy Bakałarzewo

-----Oryginalna wiadomość-----

Gmina Buczek przez BUCZEK

Witam!
w odpowiedzi na złożony wniosek udostępnienie informacji publicznej informuję:
1. uchwała nie była podejmowana;
2. nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;
3. w gminie nie powołano rady oświatowej;
4. w gminie nie była podejmowana uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami;
5. podjęte uchwały 2014 – 70; 2015 – 73; 2016 – 61;
6. nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami.
7.w 2023 roku Rada Gminy uchwałą utworzyła młodzieżową radę gminy, jednak rada ta nie prowadzi działalności, brak kontaktu z radą;
8. nie utworzono rady seniorów;
9. w gminie nie jest wyodrębniany fundusz sołecki;
10. link do wszystkich zarządzeń http://e-bip.pl/Start/23317/Principal/Orders
11. w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski;
12. nie dotyczy
13. nie dotyczy

z poważaniemhttp://e-bip.pl/Start/23317/Principal/Orders
Sławomira Orzepińska
Urząd Gminy w Buczku
tel. 436774491

Wniosek o udzielenie inf publicznej przez LUBANIE 1

Skan dokumentów w załączniku

--
Pozdrawiam
Piotr Rolirad
Informatyk ds Bezpieczeństwa i Promocji Gminy

dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez GÓRZNO 1

Dzień dobry, w załaczeniu przekazuje treść odpowiedzi na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.01.2018r.

--
--
z poważaniem
Paweł Guba
Sekretarz Gminy Górzno
Urzą Gminy w Górznie

sprawa-5125 przez TARNAWATKA

Urząd Gminy Tarnawatka
ul. Lubelska 39
22-604 Tarnawatka

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09 stycznia 2018 roku, przekazuje przedmiotowe informacje:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,*NIE*
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),*NIE*
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),*NIE*
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,*http://www.tarnawatka.bip.mbnet.pl/dzialalnosc-rady-gminy/uchwaly-rady-gminy/vi-kadencja
- *informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,*2014 -57, 2015 -53, 2016 -56,*
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,*2014 -1, 2015 -1, 2016 -1,*
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),*NIE*
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),*NIE*
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,*http://www.tarnawatka.bip.mbnet.pl/dzialalnosc-rady-gminy/uchwaly-rady-gminy/vi-kadencja
- *link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,*BRAK*
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),*NIE*
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),*- * - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.*- Magdalena Kulas *

Wysyłanie wiadomości e-mail: Informacja publiczna przez DZIERZGOWO 1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
lub łączami):

Informacja publiczna

informacja publiczna przez BLEDZEW

W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej informuję:

1. W Gminie Bledzew nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej.
2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.
3. Nie utworzono gminnej rady oświatowej.
4. Uchwała jest dostępna pod linkiem
http://www.bip.bledzew.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=1013
<http://www.bip.bledzew.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=1013&dok_id=1
522> &dok_id=1522
5. W poszczególnych latach przyjęto następująca liczbę uchwał: 2014 -
79, 2015 - 82, 2016 - 79.
6. Konsultacji nie przeprowadzano.
7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.
8. Nie utworzono gminnej rady seniorów.
9. Uchwala jest dostępna pod linkiem:
http://www.bip.bledzew.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=1224
<http://www.bip.bledzew.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=1224&dok_id=3
263> &dok_id=3263
10. W gminie nie funkcjonuje budżet partycypacyjny.

Sekretarz Gminy

Wojciech Andrzejewski

957436613

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BOLKÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@bolkow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

dot. wniosku o informację publiczną przez CHYNÓW

W odpowiedzi na wniosek z dnia 4 stycznia 2018r. o udostepnienie informacji
publicznej informuję, ze w postępowaniach prowadzonych w Urzędzie Gminy w
Chynowie:

- nie znalazła zastosowania instytucja posiedzenia w trybie
współdziałania (art. 106a KPA);

- nie znalazła zastosowania zasada rozstrzygania wątpliwości co do
treści normy prawnej na korzyść strony (art. 7a KPA);

- nie znalazła zastosowania zasada rozstrzygania wątpliwości
faktycznych na korzyść strony (art.81a KPA);

- w kierowanych do stron zawiadomieniach nie wskazano przesłanek
zależnych od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji
spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z
żądaniem strony (art. 79a KPA);

- nie znalazły zastosowania przepisy działu IVa KPA (art. 189d,
189e, 189f, 189g KPA);

Z poważaniem,

Maria Jaskółowska

Sekretarz Gminy Chynów

Chynów, 15.01.2018r.

FW: dot. wniosku o informację publiczną przez CHYNÓW

Przepraszam za mylnie skierowaną odpowiedź na wniosek o informację
publiczną. Ta odpowiedź została przygotowana do innego wniosku niż
przesłanego przez Panów. Właściwą odpowiedź prześlę wkrótce po zebraniu
materiałów.

M. Jaskółowska

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KONARZYNY

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r. informuję, że:
1. w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej,
2. nie utworzono gminnej rady pożytku publicznego.
3. nie powołano rady oświatowej.
4. link do uchwały: http://bip.ugkonarzyny.nv.pl/Download/get/id,11703.html
5. 2014- 58 uchwał, 2015- 71 uchwał, 2016- 52 uchwały
6. 2014- 3 konsultacje, 2015- 8 konsultacji, 2016- 11 konsultacji
7. nie utworzono młodzieżowej rady gminy
8. nie utworzono gminnej rady seniorów
9. nie wyodrębniono funduszu sołeckiego
10. nie dotyczy z uwagi na odp. w punkcie 9
11. nie funkcjonuje budżet obywatelski
12. nie dotyczy z uwagi na odp. w punkcie 11
13. nie dotyczy z uwagi na odp. w punkcie 11

Z poważaniem

Barbara Rydygier
Sekretarz Gminy Konarzyny
tel. 59 8331011

odpowiedź na wniosek przez JANIKOWO

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 09.01.2018 r. gmina Janikowo
informuje, że:

ad. 1

|W gminie Janikowo nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego ( art. 19c).

ad. 2

Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

ad. 3

Nie powoływano w gminie rady oświatowej.

ad. 4

W gminie Janikowo funkcjonuje Uchwała Nr XXXIV/260/2014 Rady Miejskiej w
Janikowie z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych .

http://bip.janikowo.bipgmina.pl/wiadomosci/2784/wiadomosc/223835/uchwala_nr_xxxiv2602014_rady_miejskiej_w_janikwie_z_dnia_21_lute

ad. 5

Liczba podjętych uchwała przez Radę Miejską: w 2014 r. - 80, w 2015 r. -
74, w 2016 r. - 80.

ad.6

W latach 2014-2016 - liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami  - 4

ad.7

Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

ad.8

Nie utworzono gminnej rady seniorów.

ad.9

W gminie utworzono fundusz sołecki- Uchwała nr XXII/184/2017 Rady
Miejskiej w Janikowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie funduszu
sołeckiego.

http://bip.janikowo.bipgmina.pl/wiadomosci/2784/wiadomosc/365763/uchwala_nr_xxii1842017_rady_miejskiej_w_janikowie_z_dnia_24_lute

ad. 10

Nie wydawano zarządzeń w przedmiotowej sprawie.

ad. 11

W gminie nie wyodrębniono budżetu obywatelskiego.

z poważaniem

Aleksandra Szczesiak

sekretarz

Gmina Janikowo

ul. Przemysłowa 6

88-160 Janikowo

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BOLKÓW

Dzień dobry odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej, poniżej przedstawiam informacjęna temat Gminy Bolków:

- na terenie gminy nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie),

- nie została utworzona rada działalności pożytku publicznego,

- nie powołano gminnej rady oświatowej,

- nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

- liczba podjętych uchwał 2014-2016  (2014- 15; 2015-88; 2016 - 129)

- w latach 2014-2016 przeprowadzono 15 konsultacji

- nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

- nie utworzono gminnej rady seniorów,

- nie wyodrębniono funduszu sołeckiego:

http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwBolkowie/document/3485/Uchwa%C5%82a-XV_106_16

- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny),

Katarzyna Szywała

Sekretarz Gminy Bolków

W dniu 2018-01-09 o 07:57, sprawa-4656@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Udzielenie inf. publicznej przez SZADEK 1

Dzień dobry
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie inf. publicznej
Dziękuję
E.Lubiszewska
UGiM Szadek

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MSZANA DOLNA

W odpowiedzi na Państwa wniosek Urząd Gminy Mszana Dolna informuje:

1. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
NIE
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
NIE
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
NIE
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
https://bip.malopolska.pl/ugmszanadolna,a,524432,uchwala-nr-lii45206-z-dnia-12-czerwca-2006-r-w-sprawie-uchwalenia-regulaminu-konsultacji-z-mieszkanc.html

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2014- 135 uchwał , 2015- 159 uchwał, 2016- 142 uchwały
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
NIE MA
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
NIE
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
NIE
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
https://bip.malopolska.pl/ugmszanadolna,a,893857,u-c-h-w-a-l-a-nr-xliii4712014-rady-gminy-mszana-dolna-z-dnia-31-marca-2014-roku-w-sprawie-wyrazenia-.html

https://bip.malopolska.pl/ugmszanadolna,a,894681,u-c-h-w-a-l-a-nr-xliv4982014-rady-gminy-mszana-dolna-z-dnia-30-kwietnia-2014-roku-w-sprawie-zmiany-u.html

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

https://bip.malopolska.pl/ugmszanadolna,m,50415,sprawozdania.html

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
NIE
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Pozdrawiam

Sekretariat Urzędu Gminy Mszana Dolna
Urząd Gminy Mszana Dolna
e-mail: gmina@mszana.pl
www: www.mszana.pl
tel: 183310009
fax: 185417187

-----Oryginalna wiadomość-----

odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DWIKOZY 1

Witam

Przesyłam Państwu w załączeniu odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam

Monika Kraszula

Odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji przez KOŚCIAN 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek dotyczący udostepnienia
informacji publicznej.

Pozdrawiam

Urszula Śmidowicz- Pawicka

Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

Tel. 65 512 22 23

Tel. 65 512 11 11 wew.301

Urząd Miejski Kościana

Al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BUKOWSKO

<html>&#13; <head>&#13; &#13; </head>&#13; <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">&#13; <div class="moz-cite-prefix"><br>&#13; <!--[if gte mso 9]><xml>
<o:OfficeDocumentSettings>
<o:AllowPNG/>
</o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]-->&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";&#13; mso-fareast-font-family:"Times New&#13; Roman";mso-fareast-language:PL'><span style="mso-tab-count:8">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#13; </span></span><span style='mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";&#13; mso-fareast-font-family:"Times New&#13; Roman";mso-fareast-language:PL'><span style="mso-tab-count:1">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span>Bukowsko&#13; 2018-01-15</span><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'></span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";&#13; mso-fareast-font-family:"Times New&#13; Roman";mso-fareast-language:PL'>&#160;</span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt&#13; 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt&#13; 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'>&#160;Stowarzyszenie&#13; Sie&#263; </span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt&#13; 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt&#13; 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'>Obywatelska&#13; Watchdog Polska</span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt&#13; 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt&#13; 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'>&#160; <br>&#13; </span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt&#13; 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt&#13; 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'>Gmina&#13; Bukowsko w&#160; <span style="mso-spacerun:yes"></span>odpowiedzi&#13; na z&#322;o&#380;ony<span style="mso-spacerun:yes">&#160; </span>wniosek o&#13; udost&#281;pnienie informacji &#8211;&#13; informuje:</span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:5.0pt;text-align:justify;line-height:&#13; normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt&#13; 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt&#13; 687.0pt 732.8pt"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'>&#160;<span style="mso-spacerun:yes"> </span>- czy obowi&#261;zuje w gminie&#13; uchwa&#322;a dot. trybu i&#13; szczeg&#243;&#322;owych kryteri&#243;w oceny wniosk&#243;w <br>&#13; o realizacj&#281; zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej&#13; (art. 19c ust. 1&#13; ustawy <br>&#13; o dzia&#322;alno&#347;ci po&#380;ytku publicznego i o wolontariacie), a je&#347;li&#13; tak, to wnosimy&#13; o wskazanie adresu strony www (link), pod kt&#243;rym jest dost&#281;pna&#13; ta uchwa&#322;a,- <b style="mso-bidi-font-weight:normal">NIE&#13; FUNKCJONUJE</b></span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";&#13; mso-fareast-font-family:"Times New&#13; Roman";mso-fareast-language:PL'><span style="mso-spacerun:yes">&#160;</span>- czy utworzono gminn&#261; rad&#281;&#13; dzia&#322;alno&#347;ci&#13; po&#380;ytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy <br>&#13; o dzia&#322;alno&#347;ci po&#380;ytku publicznego i o wolontariacie),- <b style="mso-bidi-font-weight:&#13; normal">NIE UTWORZONO</b></span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:5.0pt;text-align:justify;line-height:&#13; normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt&#13; 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt&#13; 687.0pt 732.8pt"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'><span style="mso-spacerun:yes">&#160;</span>- czy powo&#322;ano w gminie&#13; rad&#281; o&#347;wiatow&#261; (art.&#13; 78 ust. 1 Prawa o&#347;wiatowego), - <b style="mso-bidi-font-weight:normal">NIE&#13; POWO&#321;ANO</b></span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";&#13; mso-fareast-font-family:"Times New&#13; Roman";mso-fareast-language:PL'><span style="mso-spacerun:yes">&#160;</span>- czy obowi&#261;zuje w gminie&#13; uchwa&#322;a dot.&#13; zasad i trybu przeprowadzania konsultacji <br>&#13; z mieszka&#324;cami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorz&#261;dzie&#13; gminnym),&#160;a je&#347;li tak,&#13; to wnosimy <br>&#13; o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod kt&#243;rym jest&#13; dost&#281;pna ta uchwa&#322;a,-&#13; </span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'>TAK - </span></b><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'><span style="mso-spacerun:yes">&#160;</span>2016 r XVIII sesja Rady&#13; Gminy uchwa&#322;a nr&#13; XVIII/103/2016</span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt&#13; 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt&#13; 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'><a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=bukowsko/&amp;strona=14&amp;typ=podmenu&amp;typmenu=14&amp;menu=156&amp;id=156&amp;str=1">http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=bukowsko/&amp;strona=14&amp;typ=podmenu&amp;typmenu=14&amp;menu=156&amp;id=156&amp;str=1</a><br style="mso-special-character:line-break">&#13; &#160;&#160;&#13; <br>&#13; </span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt&#13; 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt&#13; 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'><span style="mso-spacerun:yes"></span>- informacji o liczbie&#13; przyj&#281;tych uchwa&#322; przez&#13; rad&#281; w poszczeg&#243;lnych latach 2014-2016,</span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt&#13; 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt&#13; 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'><span style="mso-tab-count:1">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span><b style="mso-bidi-font-weight:normal">2014 podj&#281;to 14 Uchwa&#322;</b></span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt&#13; 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt&#13; 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style='font-size:12.0pt;font-family:&#13; "Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times&#13; New Roman";mso-fareast-language:&#13; PL'><span style="mso-tab-count:1">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span>2015&#13; podj&#281;to 71 Uchwa&#322;</span></b></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt&#13; 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt&#13; 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style='font-size:12.0pt;font-family:&#13; "Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times&#13; New Roman";mso-fareast-language:&#13; PL'><span style="mso-tab-count:1">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span>2016&#13; podj&#281;to 78 Uchwa&#322;</span></b></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt&#13; 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt&#13; 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'>&#160;<span style="mso-spacerun:yes"> </span>- informacji o liczbie&#13; przeprowadzonych&#13; konsultacji z mieszka&#324;cami w poszczeg&#243;lnych latach 2014-2016,&#13; - <b style="mso-bidi-font-weight:normal">przeprowadzono w&#13; roku 2016 &#8211; 1 konsultacje</b>&#13; </span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt&#13; 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt&#13; 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'>&#160;<span style="mso-spacerun:yes"> </span>- czy utworzono&#13; m&#322;odzie&#380;ow&#261; rad&#281; gminy (art.&#13; 5b ust. 2 ustawy o samorz&#261;dzie gminnym),- <b style="mso-bidi-font-weight:normal">nie&#13; utworzono</b></span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt&#13; 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt&#13; 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'><span style="mso-spacerun:yes">&#160;</span>- czy utworzono gminn&#261; rad&#281;&#13; senior&#243;w (art. 5c&#13; ust. 2 ustawy o samorz&#261;dzie gminnym), - <b style="mso-bidi-font-weight:normal">nie&#13; utworzono</b></span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt&#13; 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt&#13; 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'><span style="mso-spacerun:yes">&#160;</span>- czy wyodr&#281;bniono w gminie&#13; fundusz so&#322;ecki&#13; (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu so&#322;eckim), <br>&#13; a je&#347;li tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP</span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt&#13; 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt&#13; 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style='font-size:12.0pt;font-family:&#13; "Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times&#13; New Roman";mso-fareast-language:&#13; PL'>Uchwa&#322;a<span style="mso-spacerun:yes">&#160; </span>Nr&#13; XLV/247/14 z dnia 28 <span style="mso-spacerun:yes">&#160;</span>marca&#13; 2014 roku<span style="color:red"> ;</span></span></b><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";color:red;mso-fareast-language:PL'>&#13; </span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt&#13; 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt&#13; 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="mso-spacerun:yes">&#160;</span><a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/bukowsko/2260.pdf"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'>http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/bukowsko/2260.pdf</span></a><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";color:red;mso-fareast-language:PL'></span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt&#13; 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt&#13; 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'>, pod&#13; kt&#243;rym dost&#281;pna jest&#13; obowi&#261;zuj&#261;ca uchwa&#322;a o wyra&#380;eniu zgody na wyodr&#281;bnienie&#13; funduszu so&#322;eckiego;&#13; je&#347;li nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP&#13; (link), pod kt&#243;rym&#13; dost&#281;pna jest obowi&#261;zuj&#261;ca uchwa&#322;a o odmowie wyra&#380;enia zgody&#13; na wyodr&#281;bnienie funduszu&#13; so&#322;eckiego,</span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt&#13; 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt&#13; 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'>- link do&#13; obowi&#261;zuj&#261;cych zarz&#261;dze&#324;&#13; organu wykonawczego, wydanych w zwi&#261;zku z realizacj&#261; funduszu&#13; so&#322;eckiego w&#13; gminie,</span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt&#13; 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt&#13; 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/bukowsko/2967.pdf"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'>http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/bukowsko/2967.pdf</span></a><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'></span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt&#13; 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt&#13; 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'><span style="mso-spacerun:yes">&#160;</span>- czy w gminie funkcjonuje&#13; bud&#380;et obywatelski&#13; (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje spo&#322;eczne,&#13; oparte na&#13; uchwale/zarz&#261;dzeniu, w sprawie przeznaczenia cz&#281;&#347;ci wydatk&#243;w z&#13; bud&#380;etu gminy na&#13; wskazane przez mieszka&#324;c&#243;w projekty, a je&#347;li tak, to wnosimy o&#13; wskazanie adres&#13; strony www (link), pod kt&#243;rym dost&#281;pna jest&#13; uchwa&#322;a/zarz&#261;dzenie&#13; (uchwa&#322;y/zarz&#261;dzenia) w sprawie bud&#380;etu obywatelskiego&#13; (partycypacyjnego), <b style="mso-bidi-font-weight:normal">-nie&#13; funkcjonuje</b></span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt&#13; 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt&#13; 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'><span style="mso-spacerun:yes">&#160;</span>- je&#380;eli w gminie&#13; funkcjonuje bud&#380;et&#13; obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inn&#261; konstrukcj&#281;&#13; prawn&#261; ni&#380; form&#281;&#13; konsultacji z miesza&#324;cami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie&#13; realizowany jest&#13; bud&#380;et obywatelski (partycypacyjny), <b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="mso-spacerun:yes">&#160;</span>nie dotyczy</b></span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:5.0pt;text-align:justify;line-height:&#13; normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt&#13; 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt&#13; 687.0pt 732.8pt"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'><span style="mso-spacerun:yes">&#160;</span>- jaka by&#322;a kwota bud&#380;etu&#13; obywatelskiego&#13; (partycypacyjnego) w poszczeg&#243;lnych latach 2014-2016.<span style="mso-tab-count:&#13; 1">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span><b style="mso-bidi-font-weight:normal">Nie&#13; dotyczy</b></span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style='font-size:12.0pt;&#13; line-height:107%;font-family:"Times New&#13; Roman","serif"'>&#160;</span></p>&#13; Gmina Bukowsko<br>&#13; Milczanowska Jadwiga<br>&#13; Kierownik Referatu OAiKPU<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:TrackMoves/>
<w:TrackFormatting/>
<w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
<w:PunctuationKerning/>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:DoNotPromoteQF/>
<w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/>
<w:UseAsianBreakRules/>
<w:DontGrowAutofit/>
<w:SplitPgBreakAndParaMark/>
<w:EnableOpenTypeKerning/>
<w:DontFlipMirrorIndents/>
<w:OverrideTableStyleHps/>
</w:Compatibility>
<m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
<m:brkBin m:val="before"/>
<m:brkBinSub m:val="&#45;-"/>
<m:smallFrac m:val="off"/>
<m:dispDef/>
<m:lMargin m:val="0"/>
<m:rMargin m:val="0"/>
<m:defJc m:val="centerGroup"/>
<m:wrapIndent m:val="1440"/>
<m:intLim m:val="subSup"/>
<m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false"
DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="371">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index 5"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index 6"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index 7"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index 8"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Normal Indent"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="footnote text"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="annotation text"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="header"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="footer"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="index heading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="table of figures"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="envelope address"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="envelope return"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="footnote reference"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="annotation reference"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="line number"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="page number"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="endnote reference"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="endnote text"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="table of authorities"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="macro"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="toa heading"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Bullet"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Number"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List 5"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Bullet 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Bullet 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Bullet 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Bullet 5"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Number 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Number 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Number 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Number 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Closing"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Signature"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Body Text"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Body Text Indent"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Continue"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Continue 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Continue 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Continue 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Continue 5"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Message Header"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Salutation"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Date"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Body Text First Indent"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Body Text First Indent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Note Heading"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Body Text 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Body Text 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Body Text Indent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Body Text Indent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Block Text"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Hyperlink"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="FollowedHyperlink"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Document Map"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Plain Text"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="E-mail Signature"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Top of Form"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Bottom of Form"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Normal (Web)"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Acronym"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Address"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Cite"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Code"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Definition"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Keyboard"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Preformatted"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Sample"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Typewriter"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="HTML Variable"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Normal Table"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="annotation subject"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="No List"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Outline List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Outline List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Outline List 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Simple 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Simple 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Simple 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Classic 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Classic 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Classic 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Classic 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Colorful 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Colorful 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Colorful 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Columns 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Columns 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Columns 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Columns 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Columns 5"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Grid 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Grid 5"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Grid 6"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Grid 7"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Grid 8"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table List 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table List 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table List 5"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table List 6"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table List 7"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table List 8"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table 3D effects 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table 3D effects 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table 3D effects 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Contemporary"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Elegant"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Professional"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Subtle 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Subtle 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Web 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Web 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Web 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Balloon Text"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Table Theme"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true"
Name="List Paragraph"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true"
Name="Intense Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true"
Name="Subtle Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true"
Name="Intense Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true"
Name="Subtle Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true"
Name="Intense Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="List Table 1 Light Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="List Table 1 Light Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="List Table 1 Light Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="List Table 1 Light Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="List Table 1 Light Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="List Table 1 Light Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/>
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}
</style>
<![endif]--><br>&#13; <br>&#13; <br>&#13; <br>&#13; <br>&#13; W dniu 2018-01-09 o&#160;07:56,&#13; <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:sprawa-3842@fedrowanie.siecobywatelska.pl">sprawa-3842@fedrowanie.siecobywatelska.pl</a> pisze:<br>&#13; </div>&#13; <p><br>&#13; </p>&#13; <pre class="moz-signature" cols="72">-- &#13;Justyna Boro&#324;czyk&#13;Sekretariat Urz&#281;du Gminy&#13;&#13;--------------------------&#13;Urz&#261;d Gminy w Bukowsku&#13;<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:sekretariat@bukowsko.pl">sekretariat@bukowsko.pl</a>&#13;tel. 134674015</pre>&#13; </body>&#13;</html>

odpowiedź na wniosek z 09.01.2018 r. przez KRASNE

W związku z otrzymanym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 9 stycznia 2018 roku, Urząd Gminy w Krasnem pow. przasnyski woj.
mazowieckie informuje jak niżej:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała - NIE

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) -
NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała - TAK
http://www.bip.krasne.pl/public/get_file_contents.php?id=186858

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

2014 - 17 uchwał, 2015 - 77 uchwał, 2016 - 72 uchwały

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016 - nie były prowadzone konsultacje

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - NIE

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP
(link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu

zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o
wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest
obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu

sołeckiego - TAK
http://www.bip.krasne.pl/public/get_file_contents.php?id=225091

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

http://www.bip.krasne.pl/public/get_file_contents.php?id=246272

http://www.bip.krasne.pl/public/get_file_contents.php?id=263505

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie

przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
(link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia)

w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) - NIE

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski

(partycypacyjny),

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016. -

Wójt Gminy

Michał Szczepański

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

wniosek - Gmina Lubycza Królewska przez LUBYCZA KRÓLEWSKA 1

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dn. 09.01.2018 r.

Ilona Junko

Inspektor ds. samorządu

Urząd Miejski w Lubyczy Królewskiej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LEŚNICA

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 roku informuję:

1. w gminie Leśnica nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
2. nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;
3. nie powołano rady oświatowej;
4. w gminie Leśnica obowiązuje uchwała dot. Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami http://bip.lesnica.pl/1232/2326/uchwala-nr-xxxiii18505-rady-miejskiej-w-lesnicy-z-dnia-08-sierpnia-2005-r-w-sprawie-zasad-i-trybu-przeprowadzenia-konsultacji-z-mieszkancami-miasta-i-gminy-lesnica.html
5. liczba podjętych przez radę miejską uchwał w roku: 2014 – 70, 2015 – 62, 2016 – 56;
6. liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w latach 2014-2016 – 0;
7. nie utworzono młodzieżowej rady gminy;
8. nie utworzono gminnej rady seniorów;
9. wyodrębniono fundusz sołecki, http://bip.lesnica.pl/4373/2265/uchwala-nr-xxix14917-rady-miejskiej-w-lesnicy-z-dnia-27-marca-2017-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-w-budzecie-gminy-srodkow-stanowiacych-fundusz-solecki.html
10. nie wydano zarządzeń związanych z realizacją funduszu sołeckiego
11. w gminie Leśnica nie funkcjonuje budżet obywatelski;
12. nie dotyczy,
13. nie dotyczy

Pozdrawiam.
Edyta Gola
tel. 77 4639858

Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
el. +48 / 77 / 461 52 81, fax +48 / 77 / 461 53 42
www.lesnica.pl e-mail: um@lesnica.pl

Fwd: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TRZEBINIA 1

Urząd Miasta w Trzebini przesyła wnioskowane informacje.

Z poważaniem,
Katarzyna Kopeć-Dźwigaj

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: Tue, 9 Jan 2018 14:06:08 +0100
Nadawca: Ewa Wierzbicka <urzad@um.trzebinia.pl>
Adresat: SJ-K.Kopeć-Dźwigaj <katarzyna.dzwigaj@um.trzebinia.pl>

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała -NIE
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - NIE
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego) NIE
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała - TAK - w załączeniu
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016 - 506
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016 - 5
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym) - NIE
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym) - NIE
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego - TAK
https://bip.malopolska.pl/umtrzebinia,a,878247,uchwala-nr-xlix502vi2014-rady-miasta-trzebini-w-sprawie-rozstrzygniecia-o-wyodrebnieniu-w-budzecie-g.html
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie -
https://bip.malopolska.pl/umtrzebinia,m,294171,2017.html
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego)- NIE
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny) - j/w nd
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016 - j/w nd

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: Tue, 09 Jan 2018 07:02:04 -0000
Nadawca: sprawa-5591@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-5591@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: urzad@um.trzebinia.pl

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adressprawa-5591@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego