Fw: Odpowiedź na wniosek przez ANNOPOL 1

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.23562">
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV><FONT size=2 face=Arial></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV></BODY></HTML>

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KISZKOWO

SG.1431.4.2018

Szanowny Panowie,

odpowiadając na poniższy wniosek, na podstawie art. 10, ust.1 i art. 14 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j. z dnia 2016.10.26) informuję:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
NIE

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
TAK, link: http://kiszkowo.nowoczesnagmina.pl/?a=662

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 - 69
2015 - 64
2016 - 67

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 - 1

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
NIE

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
TAK, link: http://kiszkowo.nowoczesnagmina.pl/?a=5871

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
http://kiszkowo.nowoczesnagmina.pl/?c=875

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
NIE, tylko fundusz sołecki

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
Nie dotyczy

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
Nie dotyczy

Z poważaniem

Radosław Występski
Sekretarz Gminy Kiszkowo
Tel. 61 429 70 19

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DAMASŁAWEK 1

Urząd Gminy Damasławek przesyła odpowiedź na Państwa e-maila z 9
stycznia br.

z poważaniem

--
*Marta Sońta-Mirecka*
/Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy i Promocji Gminy/
Urząd Gminy Damasławek
ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek
tel. (67) 26-13-611, fax. (67) 26-13-627
marta.sm@damaslawek.nowoczesnagmina.pl, www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl

Wysyłanie wiadomości e-mail: Or.1431.1.2018.pdf przez KĘTRZYN 2

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

*ul. Ursynowska 22/2*

*02-605 Warszawa***

Wasze pismo z dnia:

Wasz znak:

Nasz znak:

Data:

-

-

Or. 1431. 1 .2018

2018-01-15

*Sprawa/dotyczy:*

*Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej *

W odpowiedzi na pismo w sprawie udostępnienia informacji publicznej
informuje, iż :

1. W Gminie Kętrzyn _nie obowiązuje_ uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej.

2. W Gminie Kętrzyn _nie tworzono_ Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego.

3. W Gminie Kętrzyn _nie powoływano_ Rady Oświatowej.

4. W Gminie Kętrzyn _obowi__ą__zuje _uchwała Nr XLVI/257/06 Rady Gminy
Kętrzyn z dnia 11 października 2006 roku w sprawie określenia zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kętrzyn. W/w akt
można odnaleść pod adresem :

http://bip.gminaketrzyn.pl/akty/14/2014/w_sprawie_okreslenia_zasad_i_trybu_przeprowadzania_konsultacji_z_mieszkancami_Gminy_Ketrzyn/

5. Rada Gminy Kętrzyn podjęła następującą liczbę uchwał w poszczególnych
latach : 2014 rok – 62 uchwały, 2015 rok – 81 uchwał, 2016 – 88 uchwał.

6. W poszczególnych latach na terenie Gminy Kętrzyn przeprowadzono
następującą liczbę konsultacji społecznych : 2014 rok – 1, 2015 rok – 4,
2016 rok – 2;

7. W Gminie Kętrzyn _nie powoływano_ Młodzieżowej Rady Gminy.

8. W Gminie Kętrzyn _nie tworzono_ Gminnej Rady Seniorów.

9. Rada Gminy Kętrzyn uchwałą Nr XXXIV/200/2017 z dnia 31 marca 2017
roku wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kętrzyn funduszu
sołeckiego. W/w akt dostępny jest na pod adresem

http://bip.gminaketrzyn.pl/akty/14/1872/w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_wyodrebnienie_funduszu_soleckiego_w_budzecie_gminy/

10. W chwili obecnej _brak _jest zarządzeń organu wykonawczego, wydanych
w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.

11. W Gminie Kętrzyn _nie funkcjonuje_ budżet obywatelski rozumiany jako
konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty.

Z upoważnienia Wójta
mgr Wioletta Dobrzańska

Sekretarz Gminy

--

*Jagoda Pyrka*
_________________________________________________________________
Inspektor ds. obsługi rady

Urząd Gminy Kętrzyn
Tadeusza Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn

Tel: +48 89 751 36 66 wew. 14
Fax: +48 89 751 27 46
www.gminaketrzyn.pl

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej Gmina Żórawina przez ŻÓRAWINA

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska  Watchdog Polska.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9
stycznia 2017r,

w załączeniu przekazuję następujące informacje:

1.

W Gminie Żórawina nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art 19c ust 1 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

2.

W Gminie Żórawina nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
publicznego.

3.

W gminie nie powołano rady oświatowej.

4.

W Gminie Żórawina obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Żórawina - nr
X/56/2005 z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Żórawina Dz. Urz.
Woj. Dolnośląskiego nr 40 poz. 914 z dnia 7.03.2005r.

https://bip.duw.pl/bip/dziennik-urzedowy-i-ak/dziennik-urzedowy/rok-2005/1805,Nr-40-Wroclaw-07032005-r.html

5.

Informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach:

w roku 2014- 79 uchwał

w roku 2015- 73 uchwały

w roku 2016- 78 uchwał

6.

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami-

w roku 2014- 1, w roku 2015- 3, w roku 2016- 3.

7.

Nie została utworzona młodzieżowa rada gminy.

8.

Nie została utworzona gminna rada seniorów.

9.

W gminie wyodrębniono fundusz sołecki uchwałą nr XXVII/277/14 z dnia
31.03.2014r w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

https://www.bip.zorawina.pl/file4webcm/10803/Pobierz_dokument.pdf

10.

Brak linku do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego wydanych
w związku z realizacją funduszu sołeckiego.

11.

W gminie Żórawina nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Joanna Zwolińska- Noga

Inspektor ds Biura Rady Gminy Żórawina

 tel. 71-3814163

kom. 508622164

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁAPANÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@lapanow.pl> o 2018-01-09 08:02

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-01-15 15:52

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.01.2018 r. przez PORONIN

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 9 stycznia 2017 r. informuję, co
następuje:

1) czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

Odpowiedź:Co roku podejmowana jest uchwała w sprawie: rocznego programu
współpracy Gminy Poronin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Link do uchwały - program na rok 2018:

https://bip.malopolska.pl/ugporonin,a,1391262,uchwala-nr-xxxviii2232017-rady-gminy-poronin-z-dnia-29-listopada-2017-r-w-sprawie-rocznego-programu-.html

Obecnie obowiązuje Zarządzenie Wójta Gminy Poronin z Nr 13/2017 z dnia
28 marca 2017 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Konkursu na realizację
zadań publicznych

Link do Zarządzenia:

https://bip.malopolska.pl/ugporonin,a,1312203,zarzadzenie-nr-132017-wojta-gminy-poronin-z-dnia-28-marca-2017-r-w-sprawie-uchwalenia-regulaminu-kon.html

2) czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Odpowiedź: Nie.

3) czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Odpowiedź: Nie.

4) czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

Odpowiedź: Tak. Uchwała Nr XX/11/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 23 maja
2016 r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami Gminy Poronin.

Link do uchwały:

https://bip.malopolska.pl/ugporonin,a,1202500,uchwala-nr-xx1112016-rady-gminy-poronin-z-dnia-23-maja-2016-r-w-sprawie-okreslenia-zasad-i-trybu-prz.html

5) informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

Odpowiedź:

2014:V kad.- 47 uchwał

VI kad. – 15 uchwał

2015:73 uchwały

2016:73 uchwały

6) informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

Odpowiedź: 2014 – 2

2015 – 3

2016 - 6

7) czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

Odpowiedź: Nie.

8) czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

Odpowiedź: Nie.

9) czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego,

Odpowiedź: Tak. Uchwała Nr XLIII/241/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 31
marca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Link do uchwały:

https://bip.malopolska.pl/ugporonin,a,872801,uchwala-nr-xliii2412014-rady-gminy-poronin-z-dnia-31-marca-2014-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wyodr.html

10) link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Odpowiedź: w związku z realizacją funduszu sołeckiego nie wydawano
zarządzeń Wójta Gminy Poronin.

11) czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Odpowiedź: Nie.

12) jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

Odpowiedź: Nie.

13) jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

Odpowiedź: nie dotyczy.

Z poważaniem

Katarzyna Krzyściak

Sekretarz Gminy Poronin

informacja publiczna przez BABIMOST 1

W załączeniu przekazuje odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Pozdrawiam

Łucja Makarowicz

Insp.ds obsługi Rady Miejskiej

Nie przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GALEWICE

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@galewice.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:01

usunięto w dniu 2018-01-16 07:51.

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Gorzów Wielkopolski 1

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Poniżej linki zawarte w odpowiedzi:
Uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków:
http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/akty/20/2772/Uchwala_Rady_Miasta_Gorzowa_Wlkp__nr_LV_2F687_2F2017_w_sprawie_okreslenia_trybu_i_C2_A0szczegolowych_kryteriow_oceny_wnioskow_o_C2_A0realizacje_zadania_publicznego_w_C2_A0ramach_inicjatywy_lokalnej/
Gorzowska rada działalności pożytku publicznego:
http://archiwum.bip.gorzow.pl/akt.php?akt=482
zm. uchwałami:
XIII/121/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.
http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/4823_tresc_AP_nr_XIII_121_2015.pdf
XIX/232/2015 z dnia 21 listopada 2015r.
http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/5975_tresc_AP_nr_XIX_232_2015.pdf

Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp.:
http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/akty/0/1136/Uchwala_Rady_Miasta_Gorzowa_Wlkp__nr_XVII_2F171_2F2015_w_sprawie_przyjecia_Regulaminu_Konsultacji_Spolecznych_z_Mieszkancami_Gorzowa_Wlkp/
Młodzieżowa Rada Miasta Gorzowa Wlkp.:
http://archiwum.bip.gorzow.pl/akt.php?akt=192.

Gorzowska Rada Seniorów:
http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/10399_tresc_AP_nr_XXXV_420_2016.pdf

Uchwała nr XX/258/2015 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego: http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/akty/20/1373/Uchwala_Rady_Miasta_Gorzowa_Wlkp__nr_XX_2F258_2F2015_w_sprawie_zasad_i_trybu_przeprowadzenia_konsultacji_spolecznych_do_budzetu_obywatelskiego_w_ramach_budzetu_Miasta_Gorzowa_Wlkp/
http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/akty/20/2029/Uchwala_Rady_Miasta_Gorzowa_Wlkp__nr_XXXV_2F441_2F2016_zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_zasad_i_trybu_przeprowadzenia_konsultacji_spolecznych_do_budzetu_obywatelskiego_w_ramach_budzetu_Miasta_Gorzowa_Wlkp/
http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/akty/20/2773/Uchwala_Rady_Miasta_Gorzowa_Wlkp__nr_LV_2F688_2F2017_zmieniajaca_uchwale_w_C2_A0sprawie_zasad_i_C2_A0trybu_przeprowadzenia_konsultacji_spolecznych_do_budzetu_obywatelskiego_w_C2_A0ramach_budzetu_Miasta_Gorzowa_Wlkp/
Z poważaniem
Kinga Pawlikowska

(bez tematu) przez CZASTARY 1

--
Magdalena Wabnic
Inspektor ds. Rady Gminy
Kierownik Referatu Administracyjno - Organizacyjnego

Urząd Gminy w Czastarach
ul. Wolności 29
98-410 Czastary
tel. 62 784 31 11 wew. 17

(bez tematu) przez CZASTARY 1

--
Magdalena Wabnic
Inspektor ds. Rady Gminy
Kierownik Referatu Administracyjno - Organizacyjnego

Urząd Gminy w Czastarach
ul. Wolności 29
98-410 Czastary
tel. 62 784 31 11 wew. 17

informacja publiczna przez WĄBRZEŹNO 1

--
Pozdrawiam serdecznie
Dorota Stempska
Sekretarz Wąbrzeźna
tel. +48 56 688 45 32
e-mail: sekretarz@wabrzezno.com

odpowiedź na wniosek przez GÓRA 3

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na wniosek o dostęp do informacji publicznej poniżej
ustosunkowuję się do postawionych przez Państwa pytań, a dotyczących Gminy
Góra.

1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała.

ODPOWIEDŹ: Nie, gmina nie podjęła uchwały w sprawie trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej. Brak uchwały wynika z tego, że do tej pory nie
zgłoszono żadnego wniosku w ramach inicjatywy lokalnej, ani też nie wykazano
aktywności obywatelskiej w tym zakresie, mimo, że gmina w ramach forum
organizacji pozarządowych informowała o tej możliwej formie aktywności.

2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

ODPOWIEDŹ: Nie, gmina poinformowała organizacje pozarządowe o możliwości
utworzenia gminnej rady działalności pożytku publicznego, jednak organizacje
pozarządowe uznały, że dotychczasowa formuła forum organizacji pozarządowych
sprawdza się i nie ma potrzeby tworzenia rady. Uzgodniono jednak, że jeżeli
zajdzie taka potrzeba organizacje pozarządowe wystąpią z inicjatywą w tym
zakresie.

3. Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),

ODPOWIEDŹ: Nie, do tej pory w gminie nie utworzono rady oświatowej.

4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

ODPOWIEDŹ: Tak, Rada Miejska Góry uchwałą nr XXIV/200/04 z dnia 14 grudnia
2004 r. określiła zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
na terenie Gminy Góra.

Link do strony: http://www.bip.gora.com.pl/content.php?cms_id=3522||m=54

5. Informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016.

ODPOWIEDŹ:

Rok

Liczba podjętych uchwał przez Radę Miejską Góry

2014

95

2015

105

2016

107

6. Informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016.

ODPOWIEDŹ:

Rok

Liczba przeprowadzonych konsultacji

2014

0

2015

1

2016

3

7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym).

ODPOWIEDŹ: Nie. Mimo kilku inicjatyw ze strony młodzieży, kiedy gmina
chciała podjąć formalne działania sankcjonujące utworzenie rady, młodzież
odstępowała od działań w celu utworzenia młodzieżowej rady gminy.

8. Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym).

ODPOWIEDŹ: Nie, do tej pory w gminie nie utworzono rady seniorów.

9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

ODPOWIEDŹ: Tak, w gminie funkcjonuje fundusz sołecki.

Link do uchwały: http://www.bip.gora.com.pl/content.php?cms_id=2642

10. Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.

ODPOWIEDŹ: W związku z realizacją funduszu sołeckiego nie wydawano
zarządzeń, a informacja o wysokości funduszu sołeckiego dla poszczególnych
sołectw, w kolejnych latach była wyliczana i przekazywana sołectwom w drodze
korespondencyjnej.

11. Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
(link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w
sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

ODPOWIEDŹ: Fundusz obywatelski funkcjonował w Gminie Góra przez 2 lata (w
roku 2015 i w 2016). Obecnie fundusz obywatelki nie jest
realizowany.

12. Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny).

ODPOWIEDŹ: W latach 2015 i 2016 budżet obywatelski miał formę konsultacji z
mieszkańcami. Aktualnie w gminie nie funkcjonuje fundusz obywatelski.

13. Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

ODPOWIEDŹ:

Rok

Kwota

budżetu obywatelskiego

[zł]

2014

0,00

2015

200 000,00

2016

200 000,00

Z poważaniem


Tadeusz Otto

Sekretarz Miasta i Gminy Góra

tel. 65 544 36 05 lub 601 827 611

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ROGOWO

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej urząd Gminy w Rogowie informuje :
- w gminie Rogowo nie obowiązuje uchwała dot. Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
- w gminie Rogowo nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
- w gminie Rogowo nie powołano radę oświatową,
- w gminie Rogowo nie obowiązuje uchwała dot. Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami,
- liczba przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach : 2014r - 56, 2015r - 24, 2016r - 59
- w 2014-2016 nie były prowadzone konsultacje z mieszkańcami,
- w gminie Rogowo nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
- w gminie Rogowo nie utworzono gminnej rady seniorów,
- w gminie Rogowo nie wyodrębniono funduszu sołeckiego, bip.rogowo.pl, nr uchwały XXI/18/17 z dnia 31.03.2017
- w gminie Rogowo nie funkcjonuje budżet obywatelski,

Wysyłanie wiadomości e-mail: Nowy OpenDocument Dokument tekstowy (2) przez LUBICZ 1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
Nowy OpenDocument Dokument tekstowy (2)

--
Z poważaniem
Justyna Tusznicka
Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej
tel. 757786511 wew. 115
e-mail: gospodarcze@piensk.com.pl

Wysyłanie wiadomości e-mail: Wniosek z 9 stycznia 2018r. przez POTOK GÓRNY 1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub łączami):
Wniosek z 9 stycznia 2018r.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez AUGUSTÓW 1

Urząd Gminy w załączeniu przesyła skan odpowiedzi na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.01.2018r.

--
________________________________________
Gmina Augustów
ul.Wojska Polskiego 51
16-300 Augustów
NIP: 846-15-95-610
REGON: 790670929
tel.(+48 87)643 30 56
gmina-augustow@gmina-augustow.eu
www.gmina-augustow.eu
Numer konta Bankowego:
PKO Bank Polski SA II Regionalne
Centrum Korporacyjne w Białymstoku, nr:
74 1020 1332 0000 1502 1049 0235
_________________________________________

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KAŁUSZYN

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuje się, że w Gminie Kałuszyn :
- obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Nr XXXI/211/10 z dnia 29.06.2010 r. /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 162, poz. 4033/ www.bip.kaluszyn.pl
- w latach 2014 - 2016 podjętych zostało uchwał - 2014 - 71, 2015 - 77, 2016 - 92
- w latach 2014 - 2016 raz w roku przeprowadzane są konsultacje z mieszkańcami
- w gminie wyodrębniono fundusz sołecki - uchwała Nr IV/19/2015 z dnia 02.02.2015 r. www.bip.kaluszyn.pl
Pozostałe punkty nie dotyczą.

Sekretarz Miejski
Arkadiusz Czyżewski

informacja publiczna przez CHLEWISKA

Witam

w odpowiedzi na pismo z dnia 12.01.2018 r dot. wniosku o udostepnienie
informacji publiczne , proszę o wskazanie podstawy prawnej żądanej
informacji.

Pozdrawiam Gmina Chlewiska

informacja publiczna przez CZARNA

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 9 stycznia 2018 roku Urząd Gminy Czarna
powiat Dębica informuje:

- w gminie obowiązuje uchwała dot. szczegółowego sposobu konsultacji z
organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji /
Uchwała nr XXX/264/2016/- www.czarna.com <http://www.czarna.com> . BIP -
prawo lokalne - uchwały Rady Gminy Czarna

- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

- nie powołano rady oświatowej,

- w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Gminy Czarna / Uchwała nr XXX/263/2016/

www.czarna.com.pl <http://www.czarna.com.pl> BIP - prawo lokalne - Uchwały
Rady Gminy Czarna,

- w 2014 roku Rada Gminy Czarna podjęła 116 uchwał,

- w 2015 roku Rada Gminy Czarna podjęła 148 uchwal,

- w 2016 roku rada Gminy Czarna podjęła 131 uchwał.

- konsultacje 2014 - 1

2015 -1

2016 - 2

- nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

- nie utworzono gminnej rady seniorów

- nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego / www.czarna.com.pl
<http://www.czarna.com.pl> BIP - prawo lokalne - uchwały Rady Gminy Czarna

- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Urząd Gminy Czarna

Barbara Zbaraza

udostępnienie informacji publicznej - gmina Dąbrowice przez DĄBROWICE 1

Witam

W związku ze złożonym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej
przesyłam skan pisma. Poniżej przesyłam linki do stron na których
znajdują się uchwały wnioskowane do udostępnienia.

http://www.bip.dabrowice.pl/content.php?cms_id=709||menu=p55,

http://www.bip.dabrowice.pl/content.php?cms_id=154.

pozdrawiam Małgorzata Szulczewska

Urząd Gminy w Dąbrowicach

ul. Nowy Rynek 17

99 - 352 Dąbrowice

tel. 24 252 25 91

odpowiedź na wniosek Gmina Chojna przez CHOJNA 1

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 9 stycznia
2018 r. o udostępnienie informacji publicznej.

--
pozdrawiam
Teresa Będzak
Biuro Obsługi Rady Miejskiej w Chojnie
tel. 91 414 18 79

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRĘBKÓW

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

       Watchdog Polska

 Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
Gminy w Grębkowie uprzejmie informuje, że:
>
>  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych
> kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
> inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
> publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie
> adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
> --http://www.bip.grebkow.pl/upload/u%2026.2011.jpg oraz
> http://www.bip.grebkow.pl/upload/zal.%2026.2011.pdf
>  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art.
> 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
> wolontariacie), NIE
>  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
> oświatowego), NIE
>  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
> konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
> gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
> BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała, NIE
>  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
> latach 2014-2016, : 2014 - 53 uchwały, 2015- 48 uchwał, 2016 - 48 uchwał.
>  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
> poszczególnych latach 2014-2016, - 0
>  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
> samorządzie gminnym), NIE
>  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
> samorządzie gminnym), NIE
>  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
> funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
> www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
> wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
> wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
> jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
> funduszu sołeckiego,
>  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
> związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, -
> http://www.bip.grebkow.pl/upload/u%20184.2014%20001%20%282%29.jpg
>  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
> rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
> sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane
> przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres
> strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
> (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
> (partycypacyjnego), NIE
>  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
> oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
> wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet
> obywatelski (partycypacyjny), NIE DOTYCZY
>  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
> poszczególnych latach 2014-2016. NIE DOTYCZY
>
>
>
>  Pozdrawiam
Ewa Trojanowska
Sekretarz Gminy Grębków
>
>
>

odpowiedź na informację publiczną przez LIPSK 2

W załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną.

Anna Nieścier

młodszy referent