Odpowiedź przez AUGUSTÓW 1

Znak:OP.1431.3.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r. o udostępnienie
informacji publicznej, informuję:

Ad 1. W Gminie Miasto Augustów obowiązuje uchwała dot. trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej

Link: http://um-augustow.pbip.pl/index.php?event=informacja&id=10910__

Ad 2. Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego powołano 22
października 2015 r.

Ad 3. W Gminie Miasto Augustów nie powołano rady oświatowej.

Ad 4. Tak, w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

Link:http://bip.um.augustow.pl/akty-prawne/uchwaly-rady-miejskiej-w-augustowie/uchway_podjte/podjete-w-2015-r-/uchwaly-rady-miejskiej-w-augustowie-podjete-na-x-sesji-w-dniu-8-07-2015-r-.html

Ad 5. Rada Miejska w Augustowie podjęła: w roku 2014 – 83 uchwały, w
roku 2015 – 171 uchwał, w roku 2016 – 124 uchwały.

Ad 6. Gmina Miasto Augustów nie prowadzi odrębnego rejestru o liczbie
przeprowadzonych konsultacji.

Ad 7. W Gminie Miasto Augustów nie została utworzona młodzieżowa rada
gminy.

Ad 8.Tak, gminną radę seniorów utworzono 29 września 2015 roku.

Ad 9. Gmina Miasto Augustów nie wyodrębniła funduszu sołeckiego.

Ad 10. Nie dotyczy.

Ad 11. Budżet Obywatelski funkcjonuje wyłącznie w oparciu o formę
konsultacji społecznych z mieszkańcami.

Ad 12. W latach 2014-2015 nie przeprowadzano budżetu obywatelski,
natomiast w 2016 roku kwota budżetu obywatelskiego wynosiła 200 000,00 zł.

Z poważaniem

Wojciech Walulik

Udostępnienie informacji publicznej przez KRZCZONÓW

Dzień Dobry!
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9
stycznia 2018 r. informuję:
- W Gminie Krzczonów nie była podjęta uchwała w sprawie trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej,
- Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.
- Nie powołano rady oświatowej,
- obowiązuje uchwała Nr III/10/2010 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu konsultacji z radą działalności pożytku
publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego.
- informacja o liczbie podjętych przez Radę Gminy Krzczonów uchwał -
BIP Urzędu Gminy Krzczonów, https://ugkrzczonow.bip.lubelskie.pl /prawo
miejscowe/
- W latach 2014-2016 przeprowadzono 3-krotnie konsultacje społeczne
projektów aktów prawa miejscowego (Programu współpracy Gminy Krzczonów z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krzczonów),
- Nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
- Nie utworzono gminnej rady seniorów,
- Obowiązuje uchwała Nr IV/22/2015 z dnia 11 marca 2015 w sprawie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków na fundusz
sołecki,BIP Urzędu Gminy Krzczonów /prawo miejscowe/uchwały rady gminy,
- W związku z realizacją funduszu sołeckiego nie było zarządzeń wójta.
- W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Z wyrazami szacunku:
Marzena merska-Rakotoarivo

odpowiedź przez KUDOWA-ZDRÓJ 2

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam pismo.

Z poważaniem

Arkadiusz Sip

Informatyk

Referat Organizacyjny,Oświaty i Spraw Obywatelskich

tel/fax. +48748621705 ,e-mail: <mailto:informatyk@kudowa.pl>
informatyk@kudowa.pl

image001

Niniejsza wiadomość jest poufna i objęta tajemnicą korespondencji. Wiadomość
jest przeznaczona wyłącznie

dla adresata. Bez zgody nadawcy zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie,
kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne

postępowanie dotyczące tej wiadomości. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość
przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne

skontaktowanie się z nadawcą oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera i
serwera.

Odpowiedź na wniosek przez GRÓDEK 2

Dzień Dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź Wójta Gminy Gródek na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r.

Z poważaniem,

Lilia Waraksa

Sekretarz Gminy Gródek

odpowiedz na wniosek o udzielenie inf. publicznej przez CZUDEC 1

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek z dnia 09.01.2018 r.
Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Agnieszka Materna
Sekretarz Gminy Czudec

wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BONIEWO

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9.01.2018 r. w sprawie udostępnienia
informacji publicznej Urząd Gminy w Boniewie podaje informację jak niżej:

ad 1. nie obowiązuje wskazana uchwała, ad 2. nie utworzono gminnej rady
działalności pożytku publicznego, ad 3. nie powołano w gminie rady
oświatowej,ad 4. obowiązuje w gminie uchwała dotycząca zasad i trybu
przeprowadzania przez Radę Gminy Boniewo oraz Wójta Gminy Boniewo
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Boniewo ( uchwała nr
XVIII/132/17 z dnia 13 lutego 2017 r. na BiP Gminy Boniewo ), ad 5.
liczba podjętych uchwał w roku 2014 -69; w roku 2015 - 56; w roku 2016
-49; w roku 2017-46, ad 6. liczba przeprowadzonych konsultacji -  w
latach 2014 - 2017 - 8, ad 7. nie utworzono młodzieżowej rady gminy, ad
8. nie utworzono gminnej rady seniorów, ad 9 i ad 10, w gminie jest
wyodrębniony fundusz sołecki ( BiP Gminy Boniewo ), ad 11. - do 13. w
Gminie Boniewo nie obowiązuje budżet obywatelski.

Grażyna Kwiatkowska

korespondencja BRM.0004.88.2018 przez JĘDRZEJÓW 1

W załączeniu przesyłam korespondencję znak : BRM.0004.88.2018 z dnia 15
stycznia 2018r.

Biuro Rady Miejskiej

Karolina Iwańska

wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRUTA

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
Gminy w Grucie informuje:

- w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

- utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego

- nie powołano rady oświatowej

- obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami

- nie utworzono młodzieżowej rady gminy

- nie utworzono gminnej rady seniorów

- wyodrębniono fundusz sołecki

- w gminie nie funkcjonuje fundusz obywatelski

Jednocześnie informuje, że wszystkie zarządzenia Wójta Gminy Gruta 
oraz  uchwały podjęte przez Radę Gminy Gruta są dostępne na Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Gruta oraz są publikowane w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

--
Magdalena Wrzos - UG Gruta

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBICHOWO

ON.1341.5.2018 Lubichowo, 16.01.2017

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 roku informuję:
- nie
- nie
- nie
- tak
http://bip.lubichowo.pl/Article/get/id,15016.html

http://bip.lubichowo.pl/Article/get/id,16734.html
- 0
-3
- nie
- nie
- nie
- tak
http://bip.lubichowo.pl/Article/get/id,18532.html
- nie
- nie
- nie dotyczy

Pozdrawiam
Witold Sykutera

Odpowiedź przez RYPIN 1

W odpowiedzi na Państwa wniosek przesyłam informację:

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie
następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała, - NIE

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), - TAK,
zakończyła działalność

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), -
NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała, - TAK
http://www.bip.rypin.eu/?app=uchwaly&nid=1918&y=2010&q=XLIV%2F400

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016, RADA MIASTA RYPIN - 2014 - 103 (83 + 20), 2015 - 115, 2016 - 81

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016, 2014 - 1, 2015 - 2, 2016 - 2

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), - NIE

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), - NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, - NIE DOTYCZY

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie, - NIE DOTYCZY

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), - TAK, INFORMACJE DO PAŃSTWA NT.
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WYSYŁANE ZOSTAŁY W DNIU 24.02.2017 NA ADRES:
wilkbartosz@o2.pl

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny), - NIE

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016. - 2014 - BRAK, 2015 - 250 000, 2016 - 250 000

Sławomir Kryszczuk

Urząd Miasta Rypin

+48 54 280 96 58

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PABIANICE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres prozga@um.pabianice.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOWAL

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, otrzymany dnia 09.01.2018 r. informujemy, że :

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

Nie

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Nie

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Nie

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

Nie

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

2014 r. - 94
2015r. - 98
2016r. - 64

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,

3

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Nie

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Tak

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Nie dotyczy

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Nie dotyczy

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Nie

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

Nie dotyczy

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Nie dotyczy

Z up. Burmistrza Miasta Kowal
Szymon Struciński
Sekretarz Miasta Kowal
Tel 54 2841 330

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LICHNOWY

Lichnowy, dnia 16.01.2018r.

SG 1431. 4.2018

Pan

Szymon Osowski

Bartosz Wilk

Członkowie zarządu Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
09.01.2018r. przekazuję poniżej odpowiedzi na zawarte we wniosku pytania:

1. w gminie Lichnowy nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej,
2. nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego ( nie
było takiej inicjatywy),
3. nie powołano na podstawie art.78 ust.1 Prawa oświatowego gminnej
rady oświatowej; zagadnienia szeroko rozumianej oświaty są wpisane w zakres
działania Komisji Społeczno-Socjalnej Rady Gminy Lichnowy,
4. w gminie Lichnowy nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, podjęta na podstawie art. 5a
ust.2 ustawy o samorządzie gminnym,
5. liczba uchwał przyjętych przez Radę Gminy Lichnowy:

- w 2014r. - 91 uchwał,

- w 2015r. - 68 uchwał,

- w 2016r. - 75 uchwał.

6) liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach: w 2016r. konsultacjom z mieszkańcami podlegał projekt
planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy
Lichnowy na lata 2016-2026 ( zgodnie z ustawą o publicznym transporcie
zbiorowym); co roku konsultowany jest także z organizacjami pozarządowymi
gminny program współpracy z organizacjami pozarządowymi ( na podstawie
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie); ważniejsze
inicjatywy, czy decyzje konsultowane są z mieszkańcami na zebraniach
wiejskich w miarę zaistniałych potrzeb - nie ma to jednak sformalizowanego
trybu, wynikającego z podjętej uchwały,

7) do chwili obecnej nie utworzono młodzieżowej rady gminy; są jednak
w tym względzie pewne plany związane z inicjatywą mieszkańców - młodzieży,

8) w gminie Lichnowy nie utworzono gminnej rady seniorów,

9) zgodnie z dotychczasowymi decyzjami Rady Gminy Lichnowy w gminie
Lichnowy jak dotąd nie wyodrębniono funduszu sołeckiego,

10) w gminie Lichnowy nie obowiązuje budżet obywatelski (
partycypacyjny).

Z poważaniem

--

Anna Kunkel

Zastępca Wójta Gminy / Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Lichnowy

ul. Tczewska 6

82-224 Lichnowy

tel. (55) 271-27-23 wew. 113

fax. (55) 271-27-66

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PODEGRODZIE 2

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej podpisaną podpisem kwalifikowanym (bezpieczny podpis elektroniczny).
Z poważaniem,
Piotr Lachowicz - Sekretarz Gminy Podegrodzie

Udzielenie odpowiedzi w zakresie wniosku o udostępnienie informacji publicznej. przez MIĘKINIA 1

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję odpowiedzi na pytania w zakresie wniosku o
udostępnienie informacji publicznej.

pozdrawiam

--
Małgorzata Dyrda
Sekretarz Gminy Miękinia

Gmina Miękinia
ul. Kościuszki 41
55-330 Miękinia

tel. 071 735 82 16
e-mail: sekretarz@miekinia.pl

udostępnienie informacji publicznej przez BARTOSZYCE 1

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2 11-200 Bartoszyce,

tel. 89 762 77 00, fax: 89 762 12 93

<http://www.gmina-bartoszyce.pl> www.gmina-bartoszyce.pl; e-mail:
<mailto:sekretariat@gmina-bartoszyce.pl> sekretariat@gmina-bartoszyce.pl

Bartoszyce, 16 stycznia 2018 r.

Nasz znak: OA.1431.4.2018

Pan Szymon Osowski

Pan Bartosz Wilk

Członkowie zarządu

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Dotyczy: udostępnienie informacji publicznej.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1764 ze zm.) dalej udip, odpowiadając na wniosek
o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r., udzielam
odpowiedzi na pytania zawarte w Państwa wniosku:

Odpowiedź na pytanie 1. NIE.

Odpowiedź na pytanie 2. NIE.

Odpowiedź na pytanie 3. NIE.

Odpowiedź na pytanie 4 .TAK. Uchwała Nr XXIX/339/2017 Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 22 września 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bartoszyce (Dz.
Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 4129).

Link:
<http://bip.gmina-bartoszyce.pl/akty/58/271/w_sprawie_okreslenia_zasad_i_try
bu_przeprowadzania_konsultacji_spolecznych_z_mieszkancami_gminy_Bartoszyce/>
http://bip.gmina-bartoszyce.pl/akty/58/271/w_sprawie_okreslenia_zasad_i_tryb
u_przeprowadzania_konsultacji_spolecznych_z_mieszkancami_gminy_Bartoszyce/

(Menu przedmiotowe- Akty prawne - Akty prawa miejscowego - w wyszukiwarce w
rubryce Nr aktu wpisać Nr aktu prawnego: XXIX/339/2017)

Odpowiedź na pytanie 5. Rada Gmina Bartoszyce w roku 2014 podjęła 115
uchwał, w roku 2015 - 128 uchwał, w roku 2016 - 126 uchwał.

Odpowiedź na pytanie 6. Liczba konsultacji przeprowadzonych w Gminie
Bartoszyce w poszczególnych latach: 2014 - 4, 2015 - 7, 2016 - 1.

Odpowiedź na pytanie 7. NIE.

Odpowiedź na pytanie 8. NIE.

Odpowiedź na pytanie 9. W Gminie Bartoszyce nie wyodrębniono funduszu
sołeckiego. Link:

http://bip.gmina-bartoszyce.pl/10041/1151/Uchwaly_Rady_Gminy_podjete_na_sesj
i_24_marca_2017_roku/

(Menu przedmiotowe- Akty prawne -Uchwały Rady Gminy Bartoszyce -2017 rok -
kadencja VII (2014-2018) -Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji 24 marca 2017
roku - Uchwała Nr XXV/300/2017 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w
budżecie gminy na rok 2018 )

Odpowiedź na pytanie 10. Nie wydano zarządzeń.

Odpowiedź na pytanie 11. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Odpowiedź na pytanie 12. Nie dotyczy.

Odpowiedź na pytanie 13. Nie dotyczy.

Przekazuję w/w informację, w sposób i formie zgodnym z wnioskiem, tj. w
formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej:
<mailto:sprawa-3693@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
sprawa-3693@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Sporządziła:

P. Słupianek

Z up. Wójta Gminy Bartoszyce

/-/ Włodzimierz Kowalik

SEKRETARZ GMINY

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej SG.1431.9.2018 przez GLINOJECK 1

Witam,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 roku.

Z poważaniem

Zenona Babicz

Sekretarz Miasta i Gminy Glinojeck

Odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej. przez KARNIEWO

Dzień dobry

W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję że:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,

NIE

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

NIE

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

2014 - 49

2015 - 55

2016 - 56

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

BRAK

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

NIE

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

TAK, INFORMACJA NA BIP

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

WÓJT NIE WYDAŁ ZARZĄDZEŃ W TEJ SPRAWIE

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

NIE

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

NIE

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.

BRAK

Z poważaniem

Mariusz Kukawka

Zastępca Wójta

Urząd Gminy w Karniewie

06-425 Karniewo

Ul. Pułtuska 3

Tel. 501062284

Odpowiedz na wnioseko udzielenie informacji publicznej przez GORZKOWICE 1

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przesyłam w załączeniu odpowiedź.
z poważaniem Wioletta Mielczarek
Urząd Gminy w Gorzkowicach, ul. Szkolna 3 tel. (44) 68-18-006 wew.20

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZAFLARY

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony do
tutejszego Urzędu Gminy w formie elektronicznej w dniu 09.01.2018r. na
adres skrzynki pocztowej sekretarz@szaflary.pl poniżej przesyłam
odpowiedzi na poszczególne pytania;

1.W gminie Szaflary nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej. Kryteria te zawarte są w Zarządzeniu Wójta
Gminy Szaflary w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w Gminie Szaflary w 2018 roku przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
oraz w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Link:https://bip.malopolska.pl/ugszaflary,m,301956,2018.html

2.W gminie Szaflary nie utworzono Gminnej Rady Pożytku Publicznego.

3.W gminie Szaflary nie powołano Rady Oświatowej.

4.Uchwała dotycząca zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami:
https://bip.malopolska.pl/ugszaflary,a,1398684,uchwala-nr-xxii3052017-w-sprawie-uchwalenia-rocznego-programu-wspolpracy-gminy-szaflary-z-organizacj.html

5.Ilość uchwały przyjętych przez Radę Gminy Szaflary w latach 2014-2016:

- rok 2014 – 68 uchwał (w tym 56 poprzednia kadencja)

- rok 2015 – 107 uchwał

- rok 2016 –99uchwał

6.W gminie Szaflary w latach 2014-2016 przeprowadzono raz konsultacje
z mieszkańcami. Dotyczyły one zmiany statutów sołectw.

7.W Gminie Szaflary nie została utworzona Młodzieżowa Rada Gminy.

8.W Gminie Szaflary nie utworzono gminnej rady seniorów.

9.W Gminie Szaflary fundusz sołecki został wyodrębniony
–https://bip.malopolska.pl/ugszaflary,a,1407993,uchwala-nr-xlii2272014-z-dnia-24-marca-2014-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-w-budzecie-.html

10.Organ wykonawczy nie wydawał żadnych zarządzeń w związku z realizacją
funduszu sołeckiego w gminie.

11.W Gminie Szaflary nie funkcjonuje budżet obywatelski.

12.Nie dotyczy.

13.Nie dotyczy.

Z poważaniem

--
*Anna Golonka
*
Skarbnik
18 26-123-25
skarbnik@szaflary.pl
Urząd Gminy Szaflary
ul. Zakopiańska 18, 34 – 424 Szaflary
tel/fax. 18 275-49-77
www.szaflary.pl | sekretariat@szaflary.pl
godziny urzędowania:
Pn: 8:00 - 17:00 | Wt-Cz: 8:00 - 16:00 | Pt: 8:00 - 15:00
Zanim wydrukujesz ten e-mail pomyśl o środowisku
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
podmiotu, do którego jest zaadresowana. Wgląd w treść wiadomości
otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub
innego rodzaju wykorzystanie, przez osobę lub podmiot nie będący
adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją
omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie jej z
komputera.

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez GORZKOWICE

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przesyłam odpowiedź.
z poważaniem Wioletta Mielczarek
Urząd Gminy w Gorzkowicach, ul. Szkolna 3 tel. (44) 68-18-006 wew.20
1) W gminie obowiązuje uchwała nr XXXIV/243/2017 dotycząca programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami o których mowa w art.3.ust.3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Adres linku - http://bip.gorzkowice.pl/dokumenty/765

2) W gminie nie utworzono rady działalności pożytku publicznego.

3) W gminie nie powołano rady oświatowej.

4) W gminie obowiązuje uchwała nr XII/85/2007 dotycząca zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

5) – nie podjęto

6) – w gminie Gorzkowice konsultacje społeczne przeprowadzono :

w 2014 -1;
w 2015 -1;
w 2016 -1;
Wszystkie wymienione konsultacje odbyły sie na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Gorzkowice .

7) W gminie nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

8) W gminie nie utworzono gminnej rady seniorów.

9) W gminie nie wyodrębniono funduszu sołeckiego.

10) W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STOSZOWICE

Witam, odpowiadając na wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r., który wpłynął do tut. Urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej poniżej udzielam odpowiedzi na pytania wskazane w Państwa wniosku.

* czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

Nie obowiązuje.

* czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Nie utworzono.

* czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Nie powołano.

* czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

Tak obowiązuje.

http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U70/2015/124/2954.pdf

* informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

2014 - 63 uchwały

2015 - 68 uchwał

2016 - 83 uchwały

* informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,

1 - zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 02.02.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
sołectwa Budzów, sołectwa Grodziszcze, sołectwa Lutomierz i sołectwa Stoszowice w sprawie zmiany urzędowych nazw i rodzajów
miejscowości

* czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Nie utworzono.

* czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Nie utworzono, grupy seniorów działają nieformalnie.

* czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Tak, wyodrębniony został Fundusz Sołecki. Środki Funduszu Sołeckiego zostały wyodrębnione w budżecie Gminy Stoszowice
uchwałą Nr XIV/114/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 marca 2016 r.,

http://stoszowice.probip.pl/ogloszenia/2016;6943.html

* link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Nie wydano zarządzeń w tym zakresie.

* czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Nie.

* jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

Nie.

* jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Nie dotyczy.

Pozdrawiam

Iwona Aibin

Sekretarz Gminy

odpowiedz Urząd Miasta Kielce przez Kielce

Or-V.1431.4.2017Kielce,16.01.2017 r.

**

**

*Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska *

**

Przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji
publicznejnadesłany w dniu 9.01.2018 r. do Urzędu Miasta Kielce.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała:
http://www.um.kielce.pl/organizacje-pozarzadowe/miejska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego/

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - *Tak *

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego) - *Nie*

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała - *Rada Miasta Kielce nie
podejmowała uchwały w tym zakresie*

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016

*_Liczba podjętych uchwał:_***

* 2014 rok - 280
* 2015 rok - 291
* 2016 rok - 402

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016:

·2014 rok - 4 konsultacje

·2015 rok - 4 konsultacje oraz 5 badań (nie wynikających z przepisów
prawa), których celem było poznanie opinii i postulatów mieszkańców
miasta za pośrednictwem serwisu „Wypowiedz się” (platforma internetowa
miasta)

·2016 rok - 17 konsultacji oraz 7 „Wypowiedz się”

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym) - *Nie*

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym) - *Podjęto uchwałę w sprawie powołania Kieleckiej
Rady Seniorów i obecnie Rada jest
w trakcie tworzenia*

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego - *Nie dotyczy Miasta Kielce*

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie - *Nie dotyczy*

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego) - *Zarządzenie Prezydenta Miasta wydawane jest co
roku (wszystkie są w BIP na stronie internetowej Miasta
http://www.bip.kielce.eu/23 )*

Podaję link do zarządzenia Nr 65/2017 w sprawie określenia procedury
ustalenia budżetu obywatelskiego na 2018 r. dla Miasta Kielce:

http://www.bip.kielce.eu/podglad/-/asset_publisher/BAkP/content/65-nr-65-2017-z-dnia-1-marca-2017-r?redirect=http%3A%2F%2Fwww.bip.kielce.eu%2F2017-rok%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_fA7U%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_fA7U_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_fA7U_keywords%3D%26_101_INSTANCE_fA7U_delta%3D20%26_101_INSTANCE_fA7U_cur%3D23%26_101_INSTANCE_fA7U_andOperator%3Dtrue

oraz zmieniające zarządzenie Nr 404/2017

http://www.bip.kielce.eu/podglad/-/asset_publisher/BAkP/content/404-nr-404-2017-z-dnia-27-wrzesnia-2017-r?redirect=http%3A%2F%2Fwww.bip.kielce.eu%2F2017-rok%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_fA7U%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_fA7U_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_fA7U_keywords%3D%26_101_INSTANCE_fA7U_delta%3D20%26_101_INSTANCE_fA7U_cur%3D6%26_101_INSTANCE_fA7U_andOperator%3Dtrue

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny) - *Nie istnieje*

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016:

- 2014 r. - 5.050.000 zł

- 2015 r. - 5.480.980 zł

-2016 r. - 5.584.300 zł Z poważaniem Iwona Sabat koordynator BIP Urząd
Miasta Kielce