Wysyłanie wiadomości e-mail: Informacja publiczna przez GĄBIN 1

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie przesyła odpowiedz na informację publiczną.

E.Słupska

Odpowiedź ws. wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez CIĘŻKOWICE 1

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Ilona Nowak-Padoł

--
Ilona Nowak-Padoł
Podinspektor ds. Obsługi Organów Gminy
tel. 14 62 85 831

Urząd Gminy Ciężkowice
33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19
REGON 000532317 NIP 873-101-48-48

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji lub podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeżeli Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich komputerów.

Odpowiedż na wniosek przez UJAZD

Ujazd 2018-01-16

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:

- W Gminie Ujazd obowiązuje uchwała w sprawie inicjatywy obywatelskiej- bip.ujazd.pl - akty prawne – uchwały Rady Miejskiej- uchwały kadencji 2010-2014- Sesja VIII z 20.06.2011 roku.
- W gminie nie utworzono rady działalności pożytku publicznego.
- Nie powołano rady oświatowej.
- Jest uchwała w sprawie konsultacji -bip.ujazd.pl - akty prawne-uchwały Rady Miejskiej-uchwały kadencji 2006-2010-sesja z 28.10.2010r.
- Rada Miejska przyjęła uchwały : 2014 – 101
2015 – 78
2016 – 75
- Konsultacji przeprowadzono: 2014 – 1
2015 – 1
2016 – 1
- Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.
- Nie utworzono gminnej rady seniorów,
- Wyodrębniono w budżecie na 2018 środki na fundusz sołecki, uchwała nr XXX.182.2017 z dnia 27 marca 2017r., link jak wyżej.
- link: bip.ujazd.pl-akty prawne-zarządzenia burmistrza-strona 2-Kadencja 2014-2018 – Zarządzenie nr 0050.212.2017 z dnia 08.06.2017r.
- W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Sekretarz Gminy
Roman Więcek.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ĆMIELÓW

Odpowiedz na wniosek:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała, - nie

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), - nie

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), -
nie

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała, - tak,
<http://www.bip.cmielow.pl/?p=document&action=show&id=1803&bar_id=1136>
http://www.bip.cmielow.pl/?p=document&action=show&id=1803&bar_id=1136,
http://www.bip.cmielow.pl/?a=4971

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016, - 2014r. - 94; 2015 - 90; 2016 - 83.

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016, - 2014 - 2; 2015 - 0; 2016 - 5,

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), - nie

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), - nie

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, - tak,
Wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr
XXXV/208/2017 z dnia 21 marca 2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2018
roku.). Link: http://bip.cmielow.pl/?a=6088,

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie, - Zarządzenie nr 74/2017 z dnia
31.07.2017r. - link: http://www.bip.cmielow.pl/?a=6262,

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), - nie

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny), - nie

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016. - nie

Krystyna Małkowska

Sekretarz

Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SŁAWA 2

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania.
Pozdrawiam

--

--
Pozdrawiam
*Kamil Łukanus*
Podinspektor

e-mail: kamil.lukanus@slawa.pl
tel.; 68 355 83 23

Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy

------------------------------------------------------------------------
*
     Urząd Miejski w Sławie*
     ul. Henryka Pobożnego 10 / 67-410 Sława
     tel.: 68 355 83 10 / faks: 68 355 83 13
     e-mail: slawa@slawa.pl / www.slawa.pl

GMINA GŁUBCZYCE - odp. na wniosek o dostep do informacji publicznej przez GŁUBCZYCE 1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami lub łączami):
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie

Udostepnienie informacji publicznej przez DOŁHOBYCZÓW

Urząd Gminy Dołhobyczów

ul. Spółdzielcza 2a

22-540 Dołhobyczów

W odpowiedzi na wniosek Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska o
udostepnienie następujący informacji:

1. W gminie Dołhobyczów nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i
kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

2. W gminie Dołhobyczów nie utworzono gminnej rady działalności
pożytku publicznego (art. 41e ust.1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie).

3. W gminie Dołhobyczów nie powołano rady oświatowej (art. 78 ust. 1
Prawa oświatowego).

4. W gminie Dołhobyczów obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust.2 ustawy o
samorządzie gminnym
https://ugdolhobyczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=164
<https://ugdolhobyczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=164&p1=szczegoly&p2=119
0493> &p1=szczegoly&p2=1190493

5. Podjęte uchwały przez radę gminy Dołhobyczów:

2014 - 65

2015 - 74

2016 - 63

6. Liczba przeprowadzony konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych
latach:

2014 - 0

2015 - 3

2016 - 4

7. W gminie Dołhobyczów nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b
ust.2 ustawy o samorządzie gminnym).

8. W gminie Dołhobyczów nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c
ust.2 ustawy o samorządzie gminnym).

9. W gminie Dołhobyczów wyodrębniono fundusz sołecki (art. 2 ust. 1
ustawy o funduszu sołeckim)
https://ugdolhobyczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=164
<https://ugdolhobyczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=164&p1=szczegoly&p2=105
9526> &p1=szczegoly&p2=1059526

10. W gminie Dołhobyczów nie obowiązują zarządzenia wydane w związku z
realizacją funduszu sołeckiego.

11. W gminie Dołhobyczów nie funkcjonuje budżet obywatelski
(partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na
uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczeni części wydatków z budżetu gminy
na wskazane przez mieszkańców projekty.

12. W gminie Dołhobyczów nie funkcjonuje budżet obywatelski
(partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcje prawną niż formę konsultacji z
mieszkańcami.

13. W latach 2014-2016 nie funkcjonował budżet obywatelski
(partycypacyjny) i nie były przeznaczone środki na realizację zadań w ramach
budżetu obywatelskiego.

Z poważaniem

Kamila Lizak

Udostepnienie informacji publicznej przez DOŁHOBYCZÓW

Urząd Gminy Dołhobyczów

ul. Spółdzielcza 2a

22-540 Dołhobyczów

W odpowiedzi na wniosek Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska o
udostepnienie następujący informacji:

1. W gminie Dołhobyczów nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i
kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

2. W gminie Dołhobyczów nie utworzono gminnej rady działalności
pożytku publicznego (art. 41e ust.1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie).

3. W gminie Dołhobyczów nie powołano rady oświatowej (art. 78 ust. 1
Prawa oświatowego).

4. W gminie Dołhobyczów obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust.2 ustawy o
samorządzie gminnym
https://ugdolhobyczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=164
<https://ugdolhobyczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=164&p1=szczegoly&p2=119
0493> &p1=szczegoly&p2=1190493

5. Podjęte uchwały przez radę gminy Dołhobyczów:

2014 - 65

2015 - 74

2016 - 63

6. Liczba przeprowadzony konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych
latach:

2014 - 0

2015 - 3

2016 - 4

7. W gminie Dołhobyczów nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b
ust.2 ustawy o samorządzie gminnym).

8. W gminie Dołhobyczów nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c
ust.2 ustawy o samorządzie gminnym).

9. W gminie Dołhobyczów wyodrębniono fundusz sołecki (art. 2 ust. 1
ustawy o funduszu sołeckim)
https://ugdolhobyczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=164
<https://ugdolhobyczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=164&p1=szczegoly&p2=105
9526> &p1=szczegoly&p2=1059526

10. W gminie Dołhobyczów nie obowiązują zarządzenia wydane w związku z
realizacją funduszu sołeckiego.

11. W gminie Dołhobyczów nie funkcjonuje budżet obywatelski
(partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na
uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczeni części wydatków z budżetu gminy
na wskazane przez mieszkańców projekty.

12. W gminie Dołhobyczów nie funkcjonuje budżet obywatelski
(partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcje prawną niż formę konsultacji z
mieszkańcami.

13. W latach 2014-2016 nie funkcjonował budżet obywatelski
(partycypacyjny) i nie były przeznaczone środki na realizację zadań w ramach
budżetu obywatelskiego.

Z poważaniem

Kamila Lizak

Odpowiedź ws. wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez CIĘŻKOWICE 1

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Ilona Nowak-Padoł

--
Ilona Nowak-Padoł
Podinspektor ds. Obsługi Organów Gminy
tel. 14 62 85 831

Urząd Gminy Ciężkowice
33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19
REGON 000532317 NIP 873-101-48-48

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji lub podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeżeli Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich komputerów.

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej. przez DOBRODZIEŃ 1

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
9.01.2018r., w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa pytania. Proszę
o potwierdzenie odbioru wiadomości

--
Z poważaniem
Karin Thomanowski
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
Pl. Wolności 1
46-380 Dobrodzień
tel. 34 35 75 100

Odpowiedź na informację publiczną przez MĘCINKA 2

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną otrzymaną
9.01.2017 r.

Pozdrawiam.

Barbara Szyszka

Urząd Gminy Męcinka

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez GODZISZÓW 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

Pozdrawiam Agnieszka Skrzypek
insp. d/s samorządowych i działalności gospodarczych.

Odpowiedz na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez WISZNICE 1

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9
stycznia 2017 r. informuję, iż:

- nie obowiązuje w gminie uchwała dot. Trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

- nie stworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

- nie powołano w gminie rady oświatowej,

- nie powołano w gminie uchwały dot. Zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami

- liczba przyjętych uchwał w latach 2014-106

Rok 2014 - 29

Rok 2015 - 61

Rok 2016 - 67

- liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w latach 2014 -2016

3 konsultacje w ramach których odbyło się co najmniej 6 spotkań z
mieszkańcami oraz przeprowadzono 2 ankiety

- Młodzieżowa Rada Gminy działała w gminie przez około 4 lata w roku 2017
nie została utworzona

- Nie utworzono gminnej rady seniorów

Tak wyodrębniono w gminie fundusz sołecki , obowiązująca uchwała: Nr
III/19/2015

http://ugwisznice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=61
<http://ugwisznice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=61&p1=szczegoly&p2=1032328>
&p1=szczegoly&p2=1032328

- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski

Z wyrazami szacunku,

Ewa Jarosławska-Popielewicz

Podinspektor ds. Promocji Gminy i obsługi Rady Gminy

Urząd Gminy Wisznice

ul. Rynek 35

21-580 Wisznice

tel. 83 378 21 19, 83 378 21 02

faks: 83 378 20 39

e-mail: <mailto:amaciejuk@wisznice.pl> ejpopielewicz@wisznice.pl

<http://www.wisznice.pl/> www.wisznice.pl

herb_wisznic

wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GZY

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2016r , poz. 1764 z późń. Zm.) w odpowiedzi
na państwa pismo z dnia 9 stycznia 2018r udzielam następujących informacji:

Ad1 Nie

Ad2 Nie

Ad3 Nie

Ad 4 Nie ,

Ad.5 2014r -47 uchwał

2015r- 52 uchwały

2016r -44 uchwały

Ad6. Nie prowadzono konsultacji z mieszkańcami gminy

Ad 7 Nie

Ad 8 Nie

Ad9 TAK, uggzybip.org.pl

Ad 10 Nie wydano zarządzeń w związku z realizacją funduszu sołeckiego

Ad.11 Nie

Ad.12 Nie dotyczy

Ad. 13. Nie dotyczy

Z poważaniem Wiesław Ochtabiński Zastępca Wójta Gminy Gzy

ODPOWIEDŹ NA PISMOO UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ GMINA CYBINKA przez CYBINKA 1

Dzień dobry. W związku z pismem jakie wpłynęło w dniu 9 stycznia br. Do
tut. Urzędu , w załączeniu przesyłam odpowiedzi na nadesłane pytania.

Pozdrawiam

Justyna Zbrożek

Biuro Rady

udostępnienie informacji publicznej przez CHOCIWEL 1

W załączeniu odpowiedz
Sylwia Lewandowska UM Chciwel

informacja publiczna przez BOREK WIELKOPOLSKI 2

W załączeniu odpowiedz.

Wiesława Wójcik

--
Wiesława Wójcik
Urząd Miejski w Borku Wlkp.
Biuro Rady
tel. 65 571 61 20
www.borekwlkp.pl

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Małomice przez MAŁOMICE

Dzień dobry,

w nawiązaniu do prośby o udostępnienie informacji przesyłam odpowiedzi:

1.nie
2.nie
3.nie
4. tak - http://malomice.bip.pbox.pl/public/get_file_contents.php?id=186490
5. 172 uchwały
6. nie dotyczy
7.nie
8.nie
9. W związku z niepodjęciem do dn. 31.03.2017 r uchwały o_nie
_wyodrębnieniu funduszu sołeckiego przyjmuje się, że gmina Małomice
wyodrębnia środki na fundusz sołecki. W związku z powyższym Rada Miejska
nie miała obowiązku podjęcia uchwały o funduszu sołeckim.
10. brak
11.nie
12.nie
13.nie

Pozdrawiam,
Ewa Leśniewicz-Dańko

W dniu 2018-01-09 o 08:00, sprawa-5209@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Z poważaniem

Justyna Hanasiuk
Referent
Referat ogólno - organizacyjny

Urząd Miejski w Małomicach
Pl. Konstytucji 3 Maja 1
67-320 Małomice
Tel. 68 3769027; fax: 68 3769027
www.malomice.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KONSTANCIN-JEZIORNA 2

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję odpowiedź Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna na
wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony w dn. 9 stycznia 2018
roku.

Z wyrazami szacunku

Patryk Siepsiak

kierownik Biura Komunikacji Społecznej

logoKJ_podstawowe_zielone_rgb

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Biuro Komunikacji Społecznej

ul. Warszawska 32

05-520 Konstancin-Jeziorna

Tel.: 22 201 19 73

komunikacjaspoleczna@konstancinjeziorna.pl

<http://www.konstancinjeziorna.pl/> www.konstancinjeziorna.pl

<http://spacer.konstancinjeziorna.pl/> spacer.konstancinjeziorna.pl

<http://www.facebook.com/gminakonstancinjeziorna>
www.facebook.com/gminakonstancinjeziorna

Bądź na bieżąco, zapisz się na newsletter:
<http://www.konstancinjeziorna.pl/newsletter>
www.konstancinjeziorna.pl/newsletter

odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUTUTÓW 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłamy odp. na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Urząd Gminy w Lututowie

Odp.: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZDUŃSKA WOLA 1

W załączeniu Urząd Miasta Zduńska Wola przesyła odpowiedź na informację publiczną.
Z poważaniem Anna Lis.
________________________________________
Od: sprawa-5422@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-5422@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 9 stycznia 2018 08:01
Do: Urząd Miasta Zduńska Wola
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-5422@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBRZA

Dzień dobry

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, odpowiadam na pytania w zakresie:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odpowiedź: Rada Gminy Lubrza nie uchwaliła takiej uchwały.
Rada Gminy Lubrza podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2018. Dostęp do treści uchwały: www.bip.lubrza.pl

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Odpowiedź: w Gminie Lubrza nie utworzono rady działalności pożytku publicznego.

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Odpowiedź: w Gminie Lubrza nie powołano rady oświatowej.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odpowiedź: Tak. Dostęp do uchwały na stronie www.bip.lubrza.pl pod linkiem: http://bip.lubrza.pl/akty/56/288/Uchwala_Rady_Gminy_Lubrza_nr_XII_2F91_2F2015_w_sprawie_zasad_i_trybu_przeprowadzania_konsultacji_z_mieszkancami_Gminy_Lubrza/

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
Odpowiedź: w latach 2014-2016 Rada Gminy przyjęła następującą ilość uchwał:
2014 - 64 uchwały,
2015 - 76 uchwał,
2016 - 52 uchwały.

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
Odpowiedź: w latach 2014-2016 w Gminie Lubrza przeprowadzono 1 konsultację społeczną.

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odpowiedź: w Gminie Lubrza nie funkcjonuje młodzieżowa rada gminy.

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odpowiedź: w Gminie Lubrza nie utworzono gminnej rady seniorów.

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Odpowiedź: w Gminie Lubrza nie wyodrębniono funduszu sołeckiego.

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Odpowiedź: nie dotyczy.

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Odpowiedź: w Gminie Lubrza nie funkcjonuje budżet obywatelski.

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
Odpowiedź: nie dotyczy.

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
Odpowiedź: nie dotyczy.

Pozdrawiam
Arleta Piwońska
Urząd Gminy Lubrza
66-218 Lubrza
Ul. Świebodzińska 68
Obsługa Rady: rada@lubrza.pl
Zamówienia Publiczne: zamowienia@lubrza.pl
tel. 683813021 wew. 239

Potwierdzeniedoręczenia wiadomości (wyświetlono) - przez DYDNIA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@gminadydnia.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Urząd Gminy w Goździe - odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej RO.1431.4.2018 przez GÓZD 1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami lub łączami):
image18673

odpowiedz na wniosek przez KNYSZYN 2

Dzień dobry

W załączniku odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 9 stycznia 2018 r.

Z poważaniem

=================

Robert Kondrakiewicz

Sekretarz Gminy

Urząd Miejski w Knyszynie

ul. Rynek 39

19-120 Knyszyn

<http://www.knyszyn.pl> www.knyszyn.pl

Tel. 85 727 99 81