Odpowiedź na wniosek o udostepnienie danych przez JEZIORANY 1

Witam, przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie danych.
Urząd Miejski w Jezioranach

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZCZERCÓW 1

Dzien dobry
Zgodnie z wnioskiem z dnia 09.01.2018 dot. udostępnienia informacji publicznej w formie elektronicznej w załączeniu przekazujemy informacje zawarte we wniosku.

Z poważaniem
Kamila Pietrzyk

informacja publiczna Gmina Łagiewniki przez ŁAGIEWNIKI 2

W załączeniu przesyłam odpowiedzi na zadane pytania.
Pozdrawiam
Aneta Tyniec
UG Łagiewniki
74 89 39 316 wew. 113

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej-Gmina Aleksandrów przez ALEKSANDRÓW 1

Dzień dobry,

    W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

/Z poważaniem /

/Paweł Mamrot/

/    Sekretarz Gminy Aleksandrów/

Urząd Gminy w Aleksandrowie

Aleksandrów 39 B

26-337 Aleksandrów

pow. piotrkowski, woj. łódzkie

odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBOCHNIA 2

W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia 9
stycznia 2018 roku w załączeniu przesyłam odpowiedz.

Aneta Milczarek
Urząd Gminy Lubochnia
Lubochnia Dworska
ul. Tomaszowska 9
97-217 Lubochnia
Tel. 44 710-35-10 wew. 36

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŻMUDŹ

Szanowni Państwo
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Z poważaniem
Mariusz Łopuszyński
Urząd Gminy Żmudź

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
NIE OBOWIĄZUJE

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
TAK https://ugzmudz.bip.lubelskie.pl/index.php?id=68&p1=szczegoly&p2=978752

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2014-86, 2015-91, 2016-73

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
2014-0, 2015-2, 2016-1

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
NIE

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
TAK https://ugzmudz.bip.lubelskie.pl/index.php?id=68&p1=szczegoly&p2=811464

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, BRAK

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
NIE

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny), NIE DOTYCZY

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-5170@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedź na informację publiczną przez CHYNÓW

Chynów, 17.01.2018r.

W odpowiedzi na wniosek otrzymany w dniu 9 stycznia 2018r o udzielenie
informacji publicznej niniejszym informuję:

- W Gminie Chynów nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej;

- Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego

- Nie powołano w gminie rady oświatowej

- W Gminie Chynów obowiązuje uchwała NR VI/41/2011 z dnia 30 maja
2011r. dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
strona: www.bip.chynow.pl <http://www.bip.chynow.pl> - strona główna -
konsultacje społeczne - akty prawne.

- Liczba przyjętych uchwał przez radę gminy: w roku 2014 - 62, w roku
2015 - 69, w roku 2016 - 66

- Liczba konsultacji społecznych : w roku 2014 - 3, w roku 2015 - 3,
w roku 2016 - 4

- Nie została utworzona młodzieżowa rada gminy

- Nie została utworzona gminna rada seniorów

- W gminie nie wyodrębniono funduszu sołeckiego strona:
www.bip.chynow.pl <http://www.bip.chynow.pl> -

Prawo lokalne - uchwały rady gminy - kadencja 2014 - 2018 - sesja XXV 28
marca 2017r.

- Brak zarządzeń dot. realizacji funduszu sołeckiego

- W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski oparty o konsultacje
społeczne

- W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski oparty o oparty o inną
konstrukcję prawną niż konsultacje społeczne

Z poważaniem

Maria Jaskółowska

Sekretarz Gminy

OA.14316.2018 przez RADKÓW 1

--
Marta Strzelec
Podinspektor ds. organizacyjno-administracyjnych
Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
ul. Rynek 1
57-420 Radków
tel. +48 74 873 50 41

odpowiedź na pismo przez GRYBÓW 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek w sprawie udostępnienia
informacji publicznej.

--
Z poważaniem
Marta Polańska

Urząd Miejski w Grybowie
ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel. 18 4450140, fax. 18 4450202
umgrybow@pro.onet.pl, miasto@grybow.pl
www.grybow.pl

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRĄSZEWICE

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie następujących informacji z dnia 9 stycznia 2018 r. Urząd Gminy w Brąszewicach informuje:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odpowiedź: Nie.
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Odpowiedź: Nie.
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Odpowiedź: Nie.
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odpowiedź: Nie.
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
Odpowiedź:
w 2014 r. – 52 uchwały
w 2015 r. – 59 uchwał.
w 2016 r. – 52 uchwały.
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
Odpowiedź:
w 2014 r. – 1 konsultacje.
w 2015 r. – 0.
w 2016 r. – 0.
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odpowiedź: Nie.
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odpowiedź: Nie.
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Odpowiedź: Tak. http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=2309 oraz http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=2322
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Odpowiedź: Brak.
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Odpowiedź: Nie.
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
Odpowiedź: Nie.
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
Odpowiedź: Nie dotyczy.

Sylwester Domagała
Inspektor
Urząd Gminy w Brąszewicach

udostępnienie informacji publicznej przez GRUDZIĄDZ 2

Witam.

Odpowiadając na email z dnia 9 stycznia 2018r. Urząd Gminy Grudziądz
przesyła następujące informacje:

- uchwała dot. trybu szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej nie istnieje;

- gminną radę działalności pożytku publicznego - nie utworzono;

- nie powołano gminnej rady oświatowej;

- uchwała dot. Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami -
obowiązuje. Zał. nr 1.

- liczba przyjętych uchwał przez radę w latach 2014-2016 wynosi 347;

- liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w latach 2014-2016 -
brak;

- nie utworzono młodzieżowej rady gminy;

- nie utworzono gminnej rady seniorów;

- wyodrębniono w gminie fundusz sołecki. Zał. nr 2;

- link - brak;

- budżet obywatelski w gminie Grudziądz nie funkcjonuje.

Zał. nr 1.

Zał. nr 2.

Jolanta Łańczak

Insp .d/s obsługi rady gminy.

odpowiedź na wniosek przez CHEŁM 1

<!DOCTYPE html>
<html><head>
<meta charset="UTF-8">
</head><body><p>W nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r. przekazuję następujące informacje:<br></p><p>- nie;<br></p><p>- nie;<br></p><p>- nie;<br></p><p>- tak , plik w załączniku;<br></p><p>- 2014 - 106; 2015 - 111; 2016 - 90;<br></p><p>- 2014 - 5; 2015 - 3; 2016 - 3;<br></p><p>- nie;<br></p><p>- nie;<br></p><p>- nie, https://ugchelm.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Uchwala_nr_XXVI.248.2017.pdf;<br></p><p>- nie ma;<br></p><p>- nie;<br></p><p>- nie ma;<br></p><p>- nie ma.<br></p><p>Z poważaniem Sylwia Pukas inspektor w Referacie Organizacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Chełm. <br></p></body></html>

Informacja publiczna przez KRASNOBRÓD 1

W odpowiedzi na mail z dnia 9 stycznia przesyłam w załączeniu
odpowiedzi.
Kazimierz Gęśla
Sekretarz Gminy

Uchwała konsultacje.docx przez KRZYWDA 1

Racławówce, dnia 17.01.2018 r.

Sieć Obywatelska
Watchodg Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostepnienie informacji publicznej podaję poniżej informacje dotyczące Gminy Racławice:
- Gmina nie posiada uchwały dotyczącej trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
- w Gminie nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego, gminnej rady oświatowej, młodzieżowej rady gminy, gminnej rady seniorów,
- nie wyodrębniono funduszu sołeckiego,
- nie funkcjonuje budżet obywatelski,
- w latach 2014 – 2016 nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami.
Rada Gminy podjęła uchwały:
w roku 2014 –12
w roku 2015 – 49
w roku 2016 - 56
W załączeniu przesyłam uchwałę Rady Gminy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Racławice.

Janina Nitwinko
Inspektor

udzielenie informacji publicznej Gmina Kramsk przez KRAMSK 1

Dzień dobry,
w załączniku przesyłam odpowiedź.
Z poważaniem
Marlena Przedwojska
Inspektor ds. kadr i obsługi Rady Gminy
Urząd Gminy Kramsk

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KLUCZEWSKO 1

Urząd Gminy w Kluczewsku w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Z poważaniem
Andrzej Jaśkiewicz
Sekretarz Gminy

odpowiedź na wniosek przez OLSZANKA 1

Olszanka, dnia 17.01.2018 r.

SG.1431.2.2018


Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa


sprawa-5654@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o
dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 1764 z późn.
zm.) w związku z Państwa wnioskiem z dnia 09.01.2018 r. o udostępnienie
informacji publicznej poniżej przedstawiam wnioskowane informacje:

1. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

NIE

2. czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art.
41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

NIE

3. czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),

NIE

4. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

TAK

Uchwała Nr XXXIII/395/2006 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 stycznia 2006r. w
sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
Olszanka.

http://bip.olszanka.pl/401/504/uchwaly-rady-gminy-podjete-w-roku-2006.html

5. informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

2014 rok 73 uchwały

2015 rok 83 uchwały

2016 rok 70 uchwał

6. informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

2014 rok 0

2015 rok 0

2016 rok 0

7. czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

NIE

8. czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

NIE

9. czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

TAK

Uchwała nr XLIV/285/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 marca 2014 roku w
sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Olszanka środków
stanowiących fundusz sołecki

http://bip.olszanka.pl/688/504/uchwaly-rady-gminy-podjete-w-2014-roku.html

10. link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

http://bip.olszanka.pl/download/attachment/9388/zarzadzenie-nr-ug-01-2016-wo
jta-gminy-olszanka.pdf

11. czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty ,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
(link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w
sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

NIE

12. jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

NIE DOTYCZY

13. jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

NIE DOTYCZY


z up. Wójta


/-/ Ewa Rosińska


Sekretarz Gmin

Pozdrawiam

Katarzyna Piróg

Urząd Gminy Olszanka

49-332 Olszanka 16

774 12 96 -83-85 wew. 113

odpowiedż Gminy Mędrzechów na wniosek o udzielenie informacji publicznej. przez MĘDRZECHÓW

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09 Nasz znak: Or.1431.2.2018 *
W*odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej ****Urząd Gminy w Mędrzechowie , niżej podaje odpowiedzi na pytania będące
przedmiotem wniosku: *****

1) czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link),
 pod którym jest dostępna ta uchwała -*Rada **Gmina nie podejmowała takiej uchwały* .
2) czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) -*nie utworzono*
3) czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) -*nie powołano *
4) czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak,
 to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała -*Rada Gmina nie podejmowała takiej uchwały *
5) informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016 -*Liczba uchwał podjętych przez Radę Gminy :*
*- 2014 - 65 - 2015 - 62 - 2016 - 67 *6) informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- 2014 -*6 *
- 2015 -*3*
- 2016 -*8 *
 7) czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) -*nie utworzono *
8) czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) -*nie utworzono*
 9) czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim) -*nie wyodrębniono*
10) link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie -*nie dotyczy *
11) czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -*w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski *
12) jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny)
 w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny) -*nie funkcjonuje *
13) jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016 -*nie dotyczy *

*Informacje wytworzył i zatwierdził : Barbara Pobiegło - Sekretarz Gminy
Mędrzechów Urząd Gminy Mędrzechów 33-221 Mędrzechów 434 tel./ fax : 14
643 71 95 *

odpowiedz na informację publiczną przez ŚWIECIE 1

OR.1431.5.2018

Świecie, dnia 17 stycznia 2018 roku

Pan Szymon Osowski

Bartosz Wilk

W związku z zapytaniem o udzielenie informacji publicznej o treści jak
poniżej:

1. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

2. czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

3. czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

4. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

5. informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

6. informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

7. czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

8. czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

9. czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

10. link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

11. czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

12. jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

13. jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

udzielam odpowiedzi na pytania wg ich kolejności:

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, informuję co
następuje:

1. w gminie Świecie nie uchwalono trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej;

2. Gmina nie posiada rady działalności pożytku publicznego,

3. w gminie Świecie nie powołano rady oświatowej,

4. Rada Miejska w Świeciu w dniu 23 luty 2012 r. podjęła Uchwałę nr
137/12 w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych w gminie Świecie., która dostępna jest pod następującym linkiem:
<http://bip.swiecie.eu/index.php?app=uchwaly&nid=8158&y=2012>
http://bip.swiecie.eu/index.php?app=uchwaly&nid=8158&y=2012

5. Rada Miejska w Świeciu w roku 2014 podjęła 107 uchwał, w 2015 r. -
90 uchwał, a w 2016 r. -79 uchwał,

6. w każdym roku, tj. w 2015 r. oraz 2016 r. 3 krotnie przeprowadzono
konsultacje z mieszkańcami,

7. nie posiadamy Młodzieżowej Rady Gminy

8. nie została powołana Gminna rada seniorów,

9. Rada Miejska w Świeciu w dniu 29 stycznia 2015 r. podjęła uchwałę
nr 30/15 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Świecie
środków stanowiących fundusz sołecki, która znajduje się pod następującym
linkiem: <http://bip.swiecie.eu/?app=uchwaly&nid=10456&y=2015>
http://bip.swiecie.eu/?app=uchwaly&nid=10456&y=2015 ,

10. fundusz sołecki został wyodrębniony w budżecie Gminy jako załącznik nr
10. Budżety na poszczególne lata dostępne są pod następującym linkiem:
<http://bip.swiecie.eu/?cid=71> http://bip.swiecie.eu/?cid=71 ,

11. Rada Miejska w Świeciu w dniu 28 kwietnia 2016 r. podjęła uchwałę nr
137/16 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z
mieszkańcami gminy Świecie na temat budżetu gminy Świecie, która znajduje
się pod następującym linkiem:
<http://bip.swiecie.eu/?app=uchwaly&nid=11532&y=2016>
http://bip.swiecie.eu/?app=uchwaly&nid=11532&y=2016 ,

12. inna forma nie występuje,

13. zgodnie z zapisami § 1 ust. 2 załącznika do w/w uchwały nr 137/16: "
Budżet Obywatelski na rok kalendarzowy wynosi 1.000.000 złotych, z którego
700.000,- zł przeznaczone jest na przedsięwzięcia w mieście i 300.000,- zł
na terenie wsi." Wymienione kwoty obowiązywały od momentu uruchomienia
budżetu obywatelskiego tj. od 2015 r.

Sekretarz Gminy

Leszek Żurek

Urząd Miejski w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel.: 52 33 32 315
e-mail: <mailto:sekretarz@swiecie.eu> sekretarz@swiecie.eu

<http://www.swiecie.eu/> www.swiecie.eu

informacja publiczna przez SŁUBICE 1

W załączeniu przesyłam informację w ramach realizacji wniosku o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018r.

z poważaniem

Katarzyna Mintus - Trojan

Sekretarz Gminy Słubice

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIŁGORAJ 1

W załączeniu Gmina Biłgoraj przekazuje odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIŁGORAJ 1

W załączeniu Gmina Biłgoraj przekazuje odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.