RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej-odpowiedź Gmina Barwice przez BARWICE

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

1.- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
2.- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
3.- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
4.- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
5.- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
6.- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
7.- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
8.- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
9.- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
10.- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
11.- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
12.- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
13.- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Dzień dobry!
W odpowiedzi na zadane wyżej pytania uprzejmie wyjaśniam i odpowiadam:

Ad.1.Gmina nie posiada uchwały dotyczącej szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego, jednak zasady wyboru dostępne są w regulaminie naboru- w ogłoszonym konkursie dostępnym na stronie: http://www.barwice.pl/news/otwarty-konkurs-ofert-2018-sport
Ad.2.Gmina nie posiada gminnej rady działalności pożytku publicznego.
Ad.3.Nie powołano w gminie rady oświatowej.
Ad.4.Gmina posiada uchwałę w sprawie konsultacji z mieszkańcami. Adres uchwały: http://bip.barwice.pl/uploads/media/182_03.pdf
Ad.5.Ilość uchwał podjętych w latach:
-rok 2014 - 72, -rok 2015 - 63, ---rok 2016 - 64,
Ad.6.Konsultacje z mieszkańcami w latach 2014—2016:
2014- nie było przeprowadzanych,
2015- nie było przeprowadzanych
2016- raz przeprowadzono,
Ad.7.W gminie nie utworzono młodzieżowej rady gminy.
Ad.8.W gminie nie utworzono gminnej rady seniorów.
Ad.9. W gminie wyodrębniono fundusz sołecki od roku 2014. Adres uchwały: http://bip.barwice.pl/uploads/media/272_01.pdf
Ad.10. Brak zarządzeń w stosunku do funduszu sołeckiego.
Ad.11.W gminie nie funkcjonuje fundusz obywatelski.
Ad.12.Nie dotyczy.
Ad.13. Nie dotyczy.


Z poważaniem
Sekretarz – Jan Rudnikowicz

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHODÓW

Nawiązując do informacji publicznej Urząd Gminy Chodów informuje, że

- ad. 1 nie została uchwalona uchwała dot. art. 19c ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- ad. 2 nie powołano gminnej rady pożytku publicznego,

- ad.3 nie powołano gminnej rady oświatowej,

- ad.4 obowiązuje uchwała o konsultacjach - www.chodow.bip.nety.pl
/zakładka organy/,

- ad.5 liczba uchwał : 2014r.  -  48,     2015r.  -  59, 2016r.  - 66

- ad.6 w latach 2014-2016 nie było konsultacji w trybie uchwały o
konsultacjach /art.5a ustawy o samorządzie gminnym/,

-ad.7 nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

-ad.8 nie powołano gminnej rady seniorów,

- ad.9 jest wyodrębniony fundusz sołecki: www.chodow.bip.net.pl
/zakładka organy/ -treść uchwały,

- ad.10 nie wydano zarządzeń organu wykonawczego dot. realizacji
funduszu sołeckiego - sposób realizacji wskazuje ustawa o funduszu,

- ad.11 w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski

 Sekretarz Gminy

Henryka Trzaskalska

W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-3885@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji przez SKIERNIEWICE 1

Kamila Wójcik
Biuro Rady Gminy
Urząd Gminy
Skierniewice
ul.Reymonta 23

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez EŁK

Odpowiadając na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dn. 9 stycznia 2018 r. informuję jak niżej:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

NIE MA UCHWAŁY (kryteria oceny wniosków określane są w Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Ełk w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych)

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - NIE
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) - NIE
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

http://elk-ug.bip.eur.pl/public/get_file.php?id=410294

UCHWAŁA NR LII/367/2017 z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016
2014 -141
2015-127
2016-136
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
2014-6
2015-2
2016-0
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)- NIE
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - NIE
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - TAK
http://elk-ug.bip.eur.pl/public/get_file_contents.php?id=292039

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie -
http://elk-ug.bip.eur.pl/public/?id=2551

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) - NIE
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny) - NIE
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016 - NIE DOTYCZY

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-4074@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysyłanie wiadomości e-mail: DOC180118-001 przez CHĄŚNO 2

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami pliku lub łącza:
DOC180118-001

Uwaga: W celu ochrony przed wirusami komputerowymi programy poczty e-mail mogą zapobiegać wysyłaniu i odbieraniu pewnych typów załączników plików. Sprawdź ustawienia zabezpieczeń poczty e-mail, aby określić obsługę załączników.

Wysyłanie wiadomości e-mail: DOC180118-001 przez CHĄŚNO 2

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami pliku lub łącza:
DOC180118-001

Uwaga: W celu ochrony przed wirusami komputerowymi programy poczty e-mail mogą zapobiegać wysyłaniu i odbieraniu pewnych typów załączników plików. Sprawdź ustawienia zabezpieczeń poczty e-mail, aby określić obsługę załączników.

odpowiedz na wniosek o udostępnienie inf. publ przez DYNÓW

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 9.stycznia
2018 r. odpowiadamy:

Uchwałę dot. Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
podjęto 14 września 2016 r. nr XX/129/16 - BIP Gminy Miejskiej Dynów

Ilość podjętych uchwał przez Radę Miasta ogółem: w 2014 - 73,

2015 - 69,

2016 - 61

Na pozostały pytania odpowiedz negatywna - NIE

Zofia Pantoł
Sekretarz Gminy

e-mail: sekretarz@dynow.pl <mailto:sekretarz@dynow.pl>

Urząd Miejski w Dynowie

ul. Rynek 2, 36-065 Dynów

tel. 16 6521 093; fax: 16 6521 113

www.dynow.pl <http://www.dynow.pl> ; www.bip.dynow.pl
<http://www.bip.dynow.pl>

odpowiedź przez JANÓW LUBELSKI 2

Siec Obywatelska

Watchdog Polska

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej,

Z poważaniem

Ewa Misztal

Insp. ds. Obsługi Rady Miejskiej

Odp: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BLIŻYN

ORS.1431.4.2018, Bliżyn, 17.01.2018

Odpowiadając na wniosek z dnia 09.01.2018 informuję, że:
-obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - TAK: UCHWAŁA NR XLI/261/2010 RADY GMINY BLIŻYN - 8 LISTOPADA 2010R.
http://ugblizyn.bip.doc.pl/upload/doc/34159_20101110_115830.pdf
-czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - NIE,
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)- NIE,
-obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - TAK: UCHWAŁA NR XXV/192/2017 RADY GMINY BLIŻYN - 6 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
http://ugblizyn.bip.doc.pl/upload/doc/38293_20171006_130248.pdf
- informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014- 65; 2015 - 73; 2016 - 60,
- informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016 - Jedna konsultacja w 2017 roku,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - NIE,
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - NIE,
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim) - TAK: UCHWAŁA NR IV/18/2015 RADY GMINY BLIŻYN - 25 MARCA 2015 R.
http://ugblizyn.bip.doc.pl/upload/doc/36964_20150401_110653.pdf
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie - BRAK WYDANYCH ZARZĄDZEŃ,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty - NIE.

Z upoważnienia Wójta
Barbara Stachera
Sekretarz Gminy Bliżyn.

odpowiedź na wniosek udostępnienie informacji publicznej przez ŁOWICZ 1

Szanowny Panie, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, uprzejmie informuję:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała - obowiązuje http://www.lowicz.eu/Inicjatywa_lokalna,3113

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - w chwili obecnej nie ma powołanej.

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) - nie ma.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała - obowiązuje http://www.lowicz.eu/files/docs/uchwala_nr_lxi_461_2010_k47.pdf

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016

2014 - 106

2015 - 108

2016 - 103

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016 -

2014 - 0

2015 - 1

2016 - 2

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), - tak uchwała podjęta w 2015 roku. http://www.lowicz.eu/Mlodziezowa_Rada_Miejska,2937

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - nie ma w chwili obecnej powołanej http://www.lowicz.eu/bip/utworzenia_Lowickiej_Rady_ds_Polityki_Senioralnej_i_nadania_jej_statutu,13,610

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - nie dotyczy

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, - nie dotyczy

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

http://www.lowicz.eu/Budzet_Obywatelski_2018,2581

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny), - Zarządzenie Burmistrza Miasta Łowicza.

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

w 2014 roku - 1.000.000 zł w 2015 roku - 1.000.000 zł w 2016 roku 1.000.000 zł

Z poważaniem Maria Więckowska Sekretarz Miasta

Maria Więckowska
Sekretarz
Urząd Miejski w Łowiczu
99-400 Łowicz, ul.Stary Rynek 1
tel.(0-46) 830 91 17
e-mail: maria.wieckowska@um.lowicz.pl<mailto:maria.wieckowska@um.lowicz.pl>
www.lowicz.eu<http://www.lowicz.eu/>
[Opis: cid:image001.jpg@01CBC90E.8E46C980]

Odpowiedź na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r. przez CZOSNÓW

Dzień dobry,

W nawiązaniu do email otrzymanego w dniu 9 stycznia 2018 r. przekazuję
informację, o które Państwo wnosiliście.

Odpowiedź na pytania w kolejności ich zadawania:

ad 1

W gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

ad 2

Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

ad 3

Nie powołano w gminie rady oświatowej,

ad 4

Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Gminy Czosnów z dnia 19 września 2013 roku nr XXIX/297/2013 jest dostępna na
stronie BIP w zakładce Uchwały Rady Gminy,

http://czosnow.bip.org.pl/?tree=3751,Uchwa%C5%82a%20Nr%20XXIX/297/2013%20w%2
0sprawie%20zasad%20i%20trybu%20przeprowadzania%20konsultacji%20z%20mieszka%C
5%84cami%20Gminy%20Czosn%C3%B3w.

ad 5

Ilość uchwał przyjęta w VII kadencji Rady Gminy w roku:

- 2014 tj. 21 uchwał,

- 2015 tj. 107 uchwał,

- 2016 tj. 125 uchwał,

ad 6

We wspomnianym przez Państwa okresie wydano dwa Zarządzenia odnośnie
przeprowadzenia konsultacji społecznych tj. nr 76/2014
http://czosnow.bip.org.pl/?tree=4579,Zarz%C4%85dzenie%20Nr%2076%20W%C3%B3jta
%20Gminy%20Czosn%C3%B3w%20z%20dnia%2027%20listopada%202014%20r.%20w%20sprawi
e%20przeprowadzonych%20konsultacji%20spo%C5%82ecznych%20z%20mieszka%C5%84cam
i%20dotycz%C4%85cych%20zagospodarowania%20Parku%20im.%20Czosnowskich i
77/2014
http://czosnow.bip.org.pl/?tree=4580,Zarz%C4%85dzenie%20Nr%2077%20W%C3%B3jta
%20Gminy%20Czosn%C3%B3w%20z%20dnia%2027%20listopada%202014%20r.%20w%20sprawi
e%20planowania%20strategicznego%20wykorzystuj%C4%85cego%20konsultacje%20spo%
C5%82eczne

,pozostałe sprawy objęte konsultacjami są również ujęte na stronie BIP w
zakładce Konsultacje społeczne,

ad 7

Nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

ad 8

Nie utworzono gminnej rady seniorów,

ad 9

Uchwała nr XXXVI/282/2017 z 28 marca 2017 r. w sprawie funduszu sołeckiego,
jest dostępna na stronie BIP w zakładce Uchwały Rady Gminy,
http://czosnow.bip.org.pl/?tree=5906,Uchwa%C5%82a%20Nr%20XXXVI/282/2017%20w%
20sprawie%20funduszu%20so%C5%82eckiego

ad 10

Zarządzenia są dostępne na stronie BIP w zakładce o tym samym tytule,

http://czosnow.bip.org.pl/?tree=4312,Zarz%C4%85dzenie%20Nr%2048%20W%C3%B3jta
%20Gminy%20Czosn%C3%B3w%20z%20dnia%2011%20lipca%202014%20r.%20w%20sprawie%20
ustanowienia%20regulaminu%20Funduszu%20So%C5%82eckiego%20oraz%20zasad%20wyda
tkowania%20%C5%9Brodk%C3%B3w%20Funduszu%20So%C5%82eckiego%20w%20ramach%20bud
%C5%BCetu%20gminy%20Czosn%C3%B3w

oraz z 2017 r.
http://czosnow.bip.org.pl/?tree=6178,Zarz%C4%85dzenie%20Nr%2055%20W%C3%B3jta
%20Gminy%20Czosn%C3%B3w%20z%20dnia%2018%20lipca%202017%20roku%20w%20sprawie%
20ustanowienia%20regulaminu%20funduszu%20so%C5%82eckiego%20oraz%20zasad%20wy
datkowania%20%C5%9Brodk%C3%B3w%20funduszu%20so%C5%82eckiego%20w%20ramach%20b
ud%C5%BCetu%20gminy%20Czosn%C3%B3w

ad 11,12,13

W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski(partycypacyjny).

Z poważaniem

Biuro Rady Gminy Czosnów

odpowiedź na wniosek z dnia 9.01.2018r. przez CZEMIERNIKI

Gmina Czemierniki przesyła odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 9 stycznia
2018 roku:


- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,- Nie obowiązuje w gminie
Czemierniki uchwała w tej sprawie.
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),-Nie
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),-
Nie
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,- Nie obowiązuje
- informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,
Ogólna liczba uchwał podjętych przez Radę Gminy Czemierniki:
2014 rok - 59 szt.
2015 rok - 53 szt.
2016 rok - 52 szt.

- informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016 jest następująca:
2014 rok - 0
2015 rok - 1
2016 rok - 2
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),- Nie
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),- Nie
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim),- Tak wyodrębniono fundusz sołecki
a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod
którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego;- Uchwała Nr XXXV/189/2014 Rady Gminy Czemierniki z dnia
28.03.2014 r. : https://ugczemierniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=401
<https://ugczemierniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=401&p1=szczegoly&p2=947
504> &p1=szczegoly&p2=947504


jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym
dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,- Nie występują

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),- Nie funkcjonuje budżet
obywatelski.
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),- Nie występuje.
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.- Nie dotyczy.

Skarbnik Gminy i pracownicy UG
Czemierniki, dnia 2018-01-18

udostępnienie informacji. przez KSIĄŻ WIELKI

*Urząd Gminy w Książu Wielkim w odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 09
stycznia 2018 r o udostępnienie informacji , podaje:*

1. *W gminie nie obowiązuje uchwała  dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej.*
2. *W gminie nie została utworzona gminna rada działalności pożytku
publicznego.*
3. *W gminie nie została powołana rada oświatowa.*
4. *W gminie obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami.Adres strony.*

*https://bip.malopolska.pl/ugksiazwielki,a,1400554,uchwala-nr-xxvii2382017-rada-gminy-w-ksiazu-wielkim-z-dnia-26-pazdziernika-2017-r-w-sprawie-zasad-i-.html.*

5. *W latach 2014 - 2016 Rada Gminy w Książu Wielkim nie podejmowała
uchwał w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.*
6. *W latach 2014- 2016 nie było konsultacji z mieszkańcami.*
7. *W gminie nie została utworzona młodzieżowa Rada Gminy.*
8. *W gminie nie została utworzona Gminna Rada seniorów.*
9. *W gminie nie został wyodrębniony fundusz sołecki.*
10. *W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.*

*Z poważaniem:*

*Dorota Łękawska
*

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KAWĘCZYN 2

Dzień dobry.
 
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany w dniu 09.01.2018 r. na adres: ugkaweczyn@kaweczyn.pl.
 
Z poważaniem
 
Iwona Krajewska
Urząd Gminy Kawęczyn
Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RADZIEMICE

W związku z otrzymanym wnioskiem o udzielenie informacji publicznej
Urząd Gminy w Radziemicach przesyła następujące odpowiedzi na zawarte we
wniosku pytania:

1. Nie

2. Nie

3. Nie

4. Nie

5.  2014 - 72. 2015 - 74, 2016 - 71

5. Nie przeprowadzano żadnych konsultacji

6. Nie

7. Nie

8. Nie

9. W Gminie Radziemice wyodrębniono fundusz sołecki uchwałą podjętą 31
marca 2014r. Nr XXXIII/259/2014

https://bip.malopolska.pl/ugradziemice,a,1021939,uchwala-rady-gminy-radziemice-nr-xxxiii2592014-z-dnia-31-03-2014-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wyodre.html

10. Brak

11. Nie

12. Nie

13.Nie dotyczy

Pozdrawiam serdecznie,
Agnieszka Niewiara
Sekretariat Urzędu Gminy w Radziemicach

W dniu 2018-01-09 o 08:02, sprawa-5558@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez CHMIELNO 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

--

Anna Byczkowska
INSPEKTOR
DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
________________________
Urząd Gminy Chmielno
ul. Gryfa Pomorskiego 22
83-333 Chmielno
tel. 58 685-68-45, 506-691-148

sprawa-4192 przez GRODZISK MAZOWIECKI 1

IP.1431.5.2018.EK

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

Warszawa

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
przekazuję poniższe odpowiedzi.

1. Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim nie uchwalała trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej.

2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

3. Nie została powołana w gminie rada oświatowa.

4. W gminie nie obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Podjęto natomiast uchwałę
dotyczącą konsultacji z organizacjami pozarządowymi:
http://bip.grodzisk.pl/Article/get/id,19423.htm

5. Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim przyjęła następującą liczbę
uchwał:

2014r. - 158 - w tym 123 uchwały RM VI kadencji i 35 uchwał RM VII kadencji

2015r. - 254

2016r. - 207

6. Nie prowadzono konsultacji z mieszkańcami. Informacje o
konsultacjach z organizacjami zamieszczone są na stronie BIP, podaję link
http://bip.grodzisk.pl/Article/id,614.html .

7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy, działa jedynie nieformalna
młodzieżowa grupa konsultacyjna.

8. Tak, utworzono gminną radę seniorów.

9. W budżecie gminy wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki.
Podaję link do uchwały obowiązującej aż do odwołania
http://bip.grodzisk.pl/Article/get/id,23119.html .

10. Zarządzenie w sprawie wydatkowania środków funduszu sołeckiego

http://bip.grodzisk.pl/Article/get/id,25947.html .

11. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Z poważaniem

Koordynator ds. informacji publicznej

Główny Specjalista

Ewa Kania

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

ul. T. Kościuszki 32 A

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. 22 463 46 52

logo

Odpowiedź na wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej przez ZIELONKI 1

Szanowny Pan
Szymon Osowski
Bartosz Wilk
Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W załączeniu przesyłam odpowiedź na poniższy wniosek z dnia 9 stycznia 2017
roku w sprawie udostępnienia informacji publicznej (pismo znak
ROP.1431.3.2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku)

z poważaniem

___________________________________________________________________________

Ryszard Krawczyk
Kierownik / Referatu Organizacyjno - Prawnego / tel.:48 12 28 50 850, w. 212
___________________________________________________________________________

Urząd Gminy Zielonki
32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, woj. małopolskie
tel.: +48 12 2850 850, fax: +48 12 2850 950
www.zielonki.pl , ug@zielonki.pl

___________________________________________________________________________

-->

-----Oryginalna wiadomość-----

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WOJCIESZÓW

KR.1431.3.2018

Witam,
Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
9 stycznia informuję:
Ad.1. Nie.
Ad.2. Nie.
Ad.3. Nie.
Ad.4 .Tak,
http://gminawojcieszow.bipgmina.pl/wiadomosci/9873/uchwaly_rady_miasta
Ad.5. 8.
Ad.6.13.
Ad.7.Nie.
Ad.8. Nie.
Ad.9. Nie dotyczy.
Ad.10. Nie dotyczy.
Ad.11. Nie.
Ad.12. Nie.
Ad.13. Nie.

-----Oryginalna wiadomość-----

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZARNE

OR. 1431.3.2018

Dzień dobry.

udzielenie odpowiedzi na wniosek:

1)Pod linkiem http://bip.czarne.pl/dokumenty/menu/62znajduję się uchwała
Nr 0007.67.2017 Rady Miejskiej Czarnem z dnia 27 listopada 2017r. w
sprawie programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi
orazwymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i owolontariackie na rok 2018.

2) Gminna Rada Pożytku Publicznego nie został utworzona, ponieważ na
terenie powiatu człuchowskiego istnieje Rada Organizacji Pozarządowych
Powiatu Człuchowskiego. Rada ta jest partnerstwem organizacji
obywatelskich, w tym organizacji pozarządowych oraz innych organizacji
społecznych i nieformalnych grup działających na terenie powiatu
człuchowskiego, służącym reprezentowaniu ich interesów. Członkami rady
są przedstawiciele gmin należnych do powiatu człuchowskiego.
Przedstawiciel rady pożytku publicznego reprezentuje ją w Pomorskiej
Rada Pożytku Publicznego.

3) Nie została powołana rada oświatowa działająca przy samorządzie
terytorialnym w Czarnem .

4) Tak, Uchwała nr 007.30.2015 Rady Miejskiej w Czarne z dnia 01 czerwca
2015r. ( Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z 2015r. w sprawie Regulaminu
Konsultacji Społecznych Miasta Czarne.

5) Liczna przyjętych uchwał przez Radę Miejską w Czarnem :

2014 rok -  87 uchwał
2015 rok – 93 uchwały
2016 rok – 92 uchwały

 6) W latach 2015-2016 przeprowadzono 21 konsultacji z mieszkańcami.
 7) W Gminie Czarne  utworzono   Młodzieżową  Radę Miejską ( art. 5b
ustawy o samorządzie gminnym),
8)  Miejska Radę Seniorów  ( art. 5c ust.2 ustawy o samorządzie gminnym).
9) i 10)  Adres strony na której dostępna jest obowiązująca uchwała -
fundusz sołecki i Zarządzenia Burmistrza- *bip.czarne.pl
*11) i 12)  Tak , adres strony *bip.czarne.pl
*13) Kwota Budżetu Obywatelskiego:
2016r. - 90.000,00zł.*
*2017r. - 150.000,00zł.
2018r. - 150.000,00zł.

Sporządziła:
 Czępińska Henryka
*
***

W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-3927@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowiedź-informacja publiczna przez BUSKO-ZDRÓJ 1

Dzień dobry!
W załączniku przekazuję odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.
--
Agnieszka Dziarmaga
Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
tel. 413705261

odp. na wniosek o info publ. - Gmina Niemodlin przez NIEMODLIN 1

<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV
style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000"></DIV></DIV></BODY></HTML>

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SKIERBIESZÓW

Dzień dobry
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej udzielam
odpowiedzina pytania:
1. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
NIE
2. czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
NIE
3. czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),
NIE
4. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
TAK
http://ugskierbieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=121&p1=szczegoly&p2=1119229

5. informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,
- 2014 r. 54
2015 r. -74
2016 r. -68

6. informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,
2014 r. -5
2015 r. -8
2016 r. -10

7.czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
NIE

8. czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
NIE

9. czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego,
NIE
http://ugskierbieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=121&p1=szczegoly&p2=1056989

10. link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
BRAK

11. czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego),
NIE

12. jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),
NIE

13. jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.
Nie było takiego budżetu

Z poważaniem
Sławomir Kugiel
Sekretarz Gminy Skierbieszów
ul. Rynek 1
22-420 Skierbieszów

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JASTKÓW 1

Dzień dobry,

w związku z otrzymanym od Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 09.01.2018r w załączniku przekazujemy skan pisma z
odpowiedzią.

z poważaniem,

Justyna Koroluk

--
Urząd Gminy Jastków
ul. Chmielowa 3
21-002 Jastków

tel. 81 50 20 425
fax: 81 50 20 144

mail: poczta@jastkow.pl

odpoewiedź na wniosek przez ŚWINICE WARCKIE 2

Dzień dobry,

Urząd Gminy Świnice Warckie przesyła odpowiedź na wniosek, który został
zarejestrowany pod numerem OOG.1510.5.2018 w dniu 9 stycznia 2018 r.

Insp. Anna Lubczyńska

____________
Virus checked by G DATA ANTIVIRUS
Wersja: AVA 25.15725 z 18.01.2018
Informacje: www.gdata.pl