Fwd: SWOP-KMB28318011813160.pdf przez ZGORZELEC 1

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: SWOP-KMB28318011813160.pdf
Data: Thu, 18 Jan 2018 13:18:31 +0100
Nadawca: Naczelnik WOP <g.tyczynska@zgorzelec.com>
Adresat: sprawa-4807@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną.

Gabriela Tyczyńska

odpowiedż na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PODDĘBICE 1

Witam,

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 roku.

Pozdrawiam:

Małgorzata Solarek

Inspektor

Biuro Rady Miejskiej

w Poddębicach

tel. 43 8710737

fax. 43 6783995

gminne rady przez KACZORY

Kaczory, 18 – 01 – 2018 r.

OR.1431.3.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Odpowiadając na wniosek (e-mail z dnia 09.01.2018 r.) o udostępnienie
informacji publicznej informuję, że Rada Gminy Kaczory

nie podejmowała uchwały określającej tryb i szczegółowe kryteria oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

na podstawie art. 19c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z
późn. zm.).

Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego, o której
mowa w art. 41e ust. 1 cytowanej wyżej ustawy.

Ponadto informuję, że :

1)nie powołano w gminie rady oświatowej, o której stanowi przepis art.
78 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z
2017 r. poz. 59, z późn. zm.),

2)nie utworzono młodzieżowej rady gminy, w oparciu o art. 5b ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875, z późn. zm.),

3)nie utworzono gminnej rady seniorów, o której mowa w art. 5c ust.2
wyżej cytowanej ustawy,

4)nie zostały określone zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami gminy w myśl przepisu art. 5a ust. 2 ww. ustawy o
samorządzie gminnym.

Rada Gminy Kaczory podjęła w latach 2014-2016 następującą ilość uchwał:

1)w 2014 r. – 65 uchwał,

2)w 2015 r. – 61 uchwał,

3)w 2016 r. – 56 uchwał.

W ww. latach nie znalazły zastosowania przepisy art. 5a w/cyt. ustawy
dotyczące przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) Rada Gminy Kaczory

nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki. Uchwała dostępna pod adresem:

bip.kaczory.com.pl- prawo lokalne – uchwały – wykaz uchwał Rady Gminy
Kaczory.

W związku z powyższym organ wykonawczy nie wydawał zarządzeń dotyczących
realizacji funduszu sołeckiego.

W budżecie Gminy Kaczory w poszczególnych latach 2014-2016 nie były
wyodrębniane środki finansowe jako budżet obywatelski (partycypacyjny).

Re:Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZCZAWNICA 1

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Tomasz Ciesielka

Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica

W dniu 2018-01-09 o 09:18, Urząd Miasta i Gminy Szczawnica pisze:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHODZIEŻ

SG.1431.3.2018
Chodzież,18.01.2018
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

Odpowiadając na wniosek w sprawie udostepnienia informacji publicznej
przesyłam niżej odpowiedzi na przesłane przez Państwa pytania.

1/. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odp. TAK
http://bip.gminachodziez.pl/chodziezg/bip/organy-wladzy-publicznej/rada-gminy/baza-prawa-lokalnego/uchwaly-rady-gminy-2010-r.1/iii-sesja-rady-gminy-25.03.2011/

2/. czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Odp. NIE

3/. czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),
Odp. NIE

4/. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,
Odp. Tak
http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminywChodziezy/document/205476/Uchwa%C5%82a-X_76_12

5/. informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,
Odp.
- 2014 - 128
- 2015 - 106
-2016 - 97

6/. informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,
Odp.
- 2014 - 3
- 2015 - 3
-2016 - 3

7/. czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
Odp. NIE

8/. czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),
Odp. NIE

9/. czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim),
Odp. TAK
- a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod
którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego;

http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminywChodziezy/document/211534/Uchwa%C5%82a-VII_43_2015
http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminywChodziezy/document/211841/Uchwa%C5%82a-IX_52_2015

- jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym
dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Odp. nie dotyczy

10/. link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Odp. Nie dotyczy

11/. czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
(link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w
sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Odp. NIE

Z poważaniem
Katarzyna Staśkowiak
Sekretarz Gminy Chodzież
ul.Notecka 28
64-800 Chodzież
www.gminachodziez.pl
email: kstaskowiak@gminachodziez.pl
tel. 067 282 16 08 wew. 10

-----Oryginalna wiadomość-----

udostępnienie informacji publicznej przez GNIEZNO

Odpowiadając na pismo z dnia 9 stycznia 2018r.w sprawie udostępnienia
informacji publicznej uprzejmie informuję:
- uchwały podjęte przez Radę Gminy Gniezno w 2014r - 19, w 2015r.- 83, w
2016r. - 105.
- konsultacje z mieszkańcami uchwała Rady Gminy Nr VIII/50 z
25.05.2015r.
- uchwała Rady o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego Nr V/22 z dnia
26.01.2015r.obowiązująca,
- zarządzenie wydane w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie
Nr 51/2015 z dnia 21.02.2015r.
Wszystkie materiały są umieszczone na stronie BIP urzędu gminy Gniezno -
www.urzadgminy.gniezno.pl

Pozostałe zapytania nie dotyczą tut.urzędu.
Pozdrawiam
Mirosława Szyda
Biuro Rady Gminy
tel.61 424-57-59

Odpowiedź na wniosek przez MICHÓW 1

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Pozdrawiam

Teresa Ochnio

1431.1.2018 przez BRUDZEŃ DUŻY

_____

Do: Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa

W odpowiedzi na zadane pytania w trybie informacji publicznej z dnia
09.01.2018r. informuję uprzejmie:

1.Formą inicjatywy lokalnej jest Fundusz Sołecki, informacja zawarta jest w
górnej zakładce na stronie internetowej gminy : www. brudzen.pl

2. Nie funkcjonuje gminna rada działalności pożytku publicznego - nie było
takiego wniosku - Art. 41e. 1. Ustawy o działaności pożytku publicznegi i
wolontariacie -"Organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu
terytorialnego na wspólny wniosek co najmniej 5 organizacji pozarządowych
lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność
odpowiednio na terenie powiatu lub gminy, tworzy w terminie 2 miesięcy od
dnia wpłynięcia wniosku odpowiednio Powiatową Radę Działalności Pożytku
Publicznego lub Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego jako organ
konsultacyjny i opiniodawczy, zwaną dalej odpowiednio "Radą Powiatową" lub
"Radą Gminną" '.

3. Nie funkcjonuje rada oświatowa - Radę oświatową może (ale nie musi)
powołać organ
stanowiący j.s.t. - rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa. Ustawa
o systemie
oświaty nie określa z czyjej inicjatywy ma to nastąpić, bo czynią to
regulacje prawne
dotyczące samorządu terytorialnego. Zgodnie z nimi, projekt uchwały w
sprawie powołania
rady oświatowej może wnieść organ wykonawczy: wójt, burmistrz, prezydent
miasta, zarząd
powiatu lub zarząd województwa, a także inne podmioty (organy, osoby lub
grup osób), o ile
posiadają inicjatywę uchwałodawczą, co określają z kolei statuty
poszczególnych JST.
Dopuszczalne jest również przeprowadzenie w tej sprawie referendum
lokalnego.

4.Sprawa konsultacji z mieszkańcami opisana jest w statucie gminy.

5.Liczba przyjętych uchwał:

2014r.-69

2015r.-64

2016r.- 60

6. Przeprowadzono 2 konsultacje z mieszkańcami:

2014r. - w sprawie planu rozwoju miejscowości ,

2016r. - w sprawie podziału sołectwa

7. Nie utworzono młodzeżowej rady rozwoju.

8. Nie utworzono gminnej rady seniorów.

9. W 2017r. utworzono fundusz sołecki-informacja zawarta jest w górnej
zakładce na stronie internetowej gminy : www. brudzen.pl.

10.Informacja zawarta jest w górnej zakładce na stronie internetowej gminy
: www. brudzen.pl

11.W gminie nie finkcjonuje budżet obywatelski.

12. j.w. W gminie nie finkcjonuje budżet obywatelski.

13. j.w. W gminie nie finkcjonuje budżet obywatelski.

Za zgodność:

Dariusz Reczek

Sekretarz Gminy

Brudzeń Duży

Odpowiedz na wniosek z 9.01. 2018 przez KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

S. 1431.06. 2018

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

W odpowiedzi na Państwa Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

z dnia 9.01. 2018 r. informuję:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała, NIE
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), NIE
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

NIE
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

UCHWAŁA Nr XXVII/195/09 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 3.07.2009 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krościenko nad Dunajcem

adres strony :

https://bip.malopolska.pl/ugkroscienkonaddunajcem,a,632978,uchwala-nr-xxvii1952009

-rady-gminy-kroscienko-nad-dunajcem-z-dnia-03-lipca-2009-rw-sprawie-zasad-i-t.html

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

2014 r – 77 uchwał, 2015 r. – 89 uchwał 2016 r. – 107 uchwał

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016, - 5

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), NIE

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

W Gminie wyodrębniono fundusz sołecki:

UCHWAŁA Nr XXXVI/288/2014 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz

sołecki.

adres strony :

https://bip.malopolska.pl/ugkroscienkonaddunajcem,m,259804,2014.html?form-cs-s=

FUNDUSZ%20SO%C5%81ECKI

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

NIE

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016. BRAK

Z poważaniem

Irena Midro

Sekretarz Gminy

RE: Wniosek o udostępnienie info?==?utf-8?Q?rmacji publicznej przez JASŁO

ZPiOP.1431.5.2018 Jasło, dnia 18 stycznia 2018 r.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Odpowiadając na wniosek dotyczący informacji publicznej – informuję:
1. nie ma takiej uchwały,
2. nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
3. nie powołano w Gminie Jasło rady oświatowej
4. w gminie Jasło nie uchwalono takiej uchwały,
5. w gminie Jasło w roku 2014 (VII kadencja) podjęto 10 uchwał, w 2015 r – 106, a w 2016 r -111 uchwał,
6. nie dotyczy,
7. w gminie Jasło nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
8. w gminie Jasło nie utworzono gminnej rady seniorów,
9. tak uchwała jest dostępna https://gminajaslo.bip.gov.pl/uchwaly-2015/uchwala-nr-v-24-2015-rady-gminy-jaslo-z-dnia-18-marca-2015r.html
10. nie ma takich zarządzeń,
11. w gminie Jasło nie funkcjonuje budżet obywatelski,
12. nie dotyczy,
13. nie dotyczy.

Z up. Wójta
mgr inż. Małgorzata Dubiel
Sekretarz Gminy

____________
Virus checked by G DATA ANTIVIRUS
Wersja: AVA 25.15726 z 18.01.2018
Informacje: www.gdata.pl

Odpowiedź na wniosek uip WOA.1431.4.2018.LK przez GRYFICE 2

WOA.1431.4.2018.LK

*Szymon Osowski, Bartosz Wilk**
Sieć Obywatelska Watchdog Polska**
ul. Ursynowska 22/2**
02-605 Warszawa*
*sprawa-4208@fedrowanie.siecobywatelska.pl*
<mailto:sprawa-4208@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Dzień dobry,
zgodnie z ustawąz dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1764z późn. zm.) w odpowiedzi na
wniosekz dnia 9.01.2018 r.uprzejmie informuję:

_Pytanie:_Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała.
_Odpowiedź:_ Gmina Gryfice nie posiada aktu prawa miejscowego w sprawie
określenia trybu iszczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

_Pytanie:_ Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego
(art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie).
_Odpowiedź:_ Nie

_Pytanie:_Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego).
_Odpowiedź:_ Nie

_Pytanie:_ Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała.
Odpowiedź:Uchwała Nr XXX/385/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia
21.02.2013 r. w sprawieprzyjęcia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gryfice(link:
http://bip.gminagryfice.pl/unzip/7894.dhtml).

_Pytanie:_ Informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w
poszczególnych latach 2014-2016.
_Odpowiedź:_
2014 r. kadencja VI (2010-2014) - 110
kadencja VII (2014-2018) - 34
2015 r. kadencja VII (2014-2018) - 138
2016 r. kadencja VII (2014-2018) - 137
Wszystkie uchwały Rady Miejskiej w Gryficach dostępne są w Biuletynie
Informacji Publicznej (link:
http://bip.gminagryfice.pl/strony/menu/31.dhtml).

_Pytanie:_ Informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z
mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016.
_Odpowiedź:_
2014 r. - 4 konsultacje społeczne
2015 r. - 5 konsultacji społecznych
2016 r. - 4 konsultacje społeczne
Ogłoszone konsultacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej
(link: http://bip.gminagryfice.pl/strony/8412.dhtml).

_Pytanie:_ Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym).
_Odpowiedź:_Rada Miejska w Gryficach uchwałą Nr XLIV/534/2014 z dnia 21
stycznia 2014 r. utworzyła MłodzieżowąRadę Gminy i nadała jej statut
(link: http://bip.gminagryfice.pl/strony/9596.dhtml). Utworzona Rada
dwukrotniebyła zwoływana. Odbyła się jedna sesja, druga z uwagi na brak
kworum nie doszła do skutku. Wbieżącej kadencji MłodzieżowaRada Gminy
nie podjęła działalności.

_Pytanie:_ Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym).
_Odpowiedź:_ Nie.

_Pytanie:_ Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1
ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego,
_Odpowiedź:_Wyodrębniono w Gminie Gryficefundusz sołecki: Uchwała Nr
XXXII/398/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 marca 2013 r. w
sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki (link:
http://bip.gminagryfice.pl/unzip/8044.dhtml).

_Pytanie:_ Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego,
wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.
_Odpowiedź:_ Brak

_Pytanie:_ Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny)
- rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego).
_Odpowiedź:_Na stronie https://gryfice.budzet-obywatelski.org/ oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej (link:
http://bip.gminagryfice.pl/strony/8412.dhtml) znajdują się informacje
dotyczące budżetu obywatelskiego na 2015 r., 2016 r. i 2017 r. Budżet
obywatelski na 2018 rok został zawieszony.

_Pytanie:_Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016. _Odpowiedź:_Środki przeznaczonena
realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego: w 2014 r. na 2015 r. -
540.000 zł w 2015 r. na 2016 r. - 500.000 zł w 2016 r. na 2017 r. -
500.000 zł

/Informacja przygotowana przez: Alicja Misiecka, Sylwia
Zielińska-Poźniak, Małgorzata Bęgowska, Luiza Kowalska
Oryginał odpowiedzi w załączeniu.
/

*Z poważaniem
Luiza Kowalska
Urząd Miejski w Gryficach*
Pl. Zwycięstwa 37
72-300 Gryfice
Tel. 91 38 53 224
W dniu 10.01.2018 o 09:18, Sekretariat Urzędu Miejskiego w Gryficach pisze:

Odpowiedź- wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez SPYTKOWICE 1

WITAM!

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 09.01.2018 roku.

--
Z poważaniem,
*Agnieszka Jamróz*
Inspektor ds. Administracyjno - Organizacyjnych
/Urząd Gminy Spytkowice | ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice
tel. 33 879 18 76 | fax. 33 879 15 60
*_/gmina@spytkowice.net.pl/_*|*_/www.spytkowice.net.pl/_*///

Odpowiedź na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIDAWA 1

Widawa, dnia 18.01.2018 r.

*Szymon Osowski*

*Bartosz Wilk*

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

ORG.1431.1.4.2018.AG

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
09.01.2018r. (09.01.2018r.data rejestracji) udzielam informacji na niżej
zadane pytania:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

Odp.: Nie

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Odp.: Nie

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Odp.: Nie

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

Odp.: Nie

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

Odp.: 259 uchwał

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

Odp.: 0

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

Odp.: Nie

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

Odp.: Nie

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego,

Odp.: TAK

http://www.bip.widawa.pl/bipkod/005/014/004/027

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Odp.: http://www.bip.widawa.pl/res/serwisy/pliki/14199243?version=1.0

http://www.bip.widawa.pl/res/serwisy/pliki/14199297?version=1.0

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Odp.: Nie

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

Odp.: Nie funkcjonuje

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

Odp.: 0

W załączeniu skan pisma ORG.1431.1.4.2018.AG

Agnieszka Galuś

                 Zastępca Wójta

Otrzymują:

1.Adresat

2.a/a

//

W dniu 2018-01-09 o 08:01, sprawa-5409@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
z poważaniem

Olga Zduniak
Sekretariat
Urząd Gminy Widawa
www.widawa.pl
poczta@widawa.pl
+48 43 672 10 34

wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez CIECHOCIN 1

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia br.  w sprawie udzielenia
informacji publicznej, informuję, że na terenie Gminy Ciechocin:

1) nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

2) nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

3) nie powołano gminnej rady oświatowej,

4) nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami,

5) liczba przyjętych uchwał w 2014 r. - 64, w 2015 r. - 50, w 2016 r.  - 60,

6) liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami: w 2014 r. - 0, w
2015 r. - 2, w 2016 - 5,

7) nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

8) nie utworzono gminnej rady seniorów,

9) obowiązuje uchwała o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki - http://ciechocin.bip.net.pl/?a=3829 ,

Fundusz sołecki realizowany jest na podstawie uchwały budżetowej na dany
rok  - http://ciechocin.bip.net.pl/?a=4023,

10) w Gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

/Z poważaniem/

Odpowiedż na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez KURZĘTNIK 1

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 roku w załączeniu przesyłam odpowiedź na zapytania.
Z poważaniem Ewa Piechocka Biuro Rady Gminy tel. 564748299

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PIASKI

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, informuję:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

ww. uchwała obowiązuje, link Bip -
https://umpiaski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=259&id_dokumentu=975083&akcja=szczegoly&p2=975083

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

W gminie Piaski nie utworzono ginnej rady działalności pożytku publicznego.

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)

W gminie Piaski nie powołano rasdy oświatowej

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała

W gminie obowiązuje uchwała w sprawie trybu konsultacji społecznych, link:
Bip -
https://umpiaski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=253&id_dokumentu=828581&akcja=szczegoly&p2=828581

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016

2014 - 84
2015 - 132
2016 - 84

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016

2014 - 3

2015-3

2016-1

2017-2

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

nie utworzono młodzieżowej rady gminy

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym)

Nie utworzono gminnej rady seniorów

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie

W gminie nie wyodrębniono funduszu sołeckiego.

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016

W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Pozdrawiam,
Urząd Miejski w Piaskach

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE 1

Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim w załączeniu przesyła odpowiedź.
Prosimy o potwierdzenie otrzymania pisma.

Z poważaniem,
Dariusz Wojtania
Sekretarz Gminy

___________________________________________________________

Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
ul. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. (052) 389 42 00
fax. (052) 389 42 20
www.gmina-sepolno.pl

Odp. na wniosek o udostępnienie informacji przez KARTUZY 1

Witam.
W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r.

Proszę o potwierdzenie odczytania widomości.

Z poważaniem
Agata Kwidzińska
Urząd Miejski w Kartuzach

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn. 09.01.2018 przez JAROSŁAW 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dn. 09.01.2018 r.

Z poważaniem,

Barbara Brzezińska

Urząd Miasta Jarosławia

Kancelaria Burmistrza Miasta

ul. Rynek 1

37-500 Jarosław

tel. 16-624-87-23

www.jaroslaw.pl

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GOWOROWO

W dniu 2018-01-12 o 07:51, Urząd Gminy Goworowo pisze:
ad 1.Gmina Goworowo nie dysponuje taką uchwałą
ad. 2. w gminie nie funkcjonuje rada działalności pożytku publicznego
ad. 3. nie powołano rady oświatowej w Gminie,
ad.4. Uchwała Nr XIII/81/04 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 marca 2004 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy
Goworowo http://bip.goworowo.pl/?a=4096
ad.5. ilość podjętych uchwał w 2014 r. -17, 2015 r.- 100, 2016 r. - 71
ad.6. 3 konsultacje
ad.7. nie
ad.8. nie
ad.9. tak http://bip.goworowo.pl/?a=2849
ad.10. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu
sołeckiego w podziale na sołectwa jest wykazywana w uchwałach w spawie
zmian w budżecie gminy na dany rok - bip.goworowo.pl - uchwały.
ad. 11. w Gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.
podinsp. ds. obsługi rady gminy
Elżbieta Owczarek

informacja publiczna przez WIĘCBORK 1

W załączeniu przekazuje odpowiedź na wniosek o udostępnieni informacji
publicznej z dnia 9.01.2018 r.

Jacek Masztakowski

Z-ca burmistrza

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KAZIMIERZ DOLNY 1

Dzień dobry, w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 09.01.2018.

Małgorzata Kuś - UM w Kazimierzu Dolnym

W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-4363@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Sekretariat Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym
Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym
ul. Senatorska 5
24-120 Kazimierz Dolny
tel. 81 8810212 w. 20
www.kazimierz-dolny.pl

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KAZIMIERZ DOLNY 1

Dzień dobry, w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 09.01.2018.

Małgorzata Kuś - UM w Kazimierzu Dolnym

W dniu 2018-01-09 o 07:59, sprawa-5022@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Sekretariat Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym
Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym
ul. Senatorska 5
24-120 Kazimierz Dolny
tel. 81 8810212 w. 20
www.kazimierz-dolny.pl

odpowiedź na wniosek przez ULAN-MAJORAT 1

W załączeniu pismo - odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Sekretarz Gminy

Stanisław Durka

odp. na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez SIEDLISKO

Siedlisko, 2018-01-15

O.1431.4.2018

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
2018-01-09 informuję, że:
- w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej,
- gminna rada działalności pożytku publicznego nie została utworzona,
- nie powołano w gminie rady oświatowej,
- w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego z 2011 r. Nr 40, poz. 812;
- liczba przyjętych uchwał przez Radę Gminy: 2014 r. - 56; 2015 r. - 86;
2016 r. - 68;
- liczba przeprowadzonych konsultacji: 2014 r. - 3; 2015 r. - 3; 2016 r.
- 3,
- w gminie utworzono młodzieżową radę gminy;
- nie utworzono gminnej rady seniorów,
- w gminie wyodrębniono fundusz sołecki
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugsiedlisko/system/obj/470_Uchwala.XXX.207.2014.2014-03-31.pdf
- brak linku do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- brak w gminie budżetu obywatelskiego.

Z poważaniem

Monika Suchocka
Urząd Gminy w Siedlisku