inf. publiczna przez DOMANICE

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia Urząd Gminy w Domanicach informuje że:
- w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
- w gminie nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
- nie powołano w gminie rady oświatowej,
- nie obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami,
- w latach 2014-2016Rada przyjęła 179 uchwał,
- nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami,
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
- nie utworzono gminnej rady seniorów,
- obowiązuje uchwała o nie wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
http://bip.domanice.eu/index.php?id=459,603,608
- w gminie nie jest realizowany fundusz sołecki i nie ma zarządzeń,
- w gminie nie obowiązuje budżet obywatelski.

Z poważaniem
Wójt
/-/ Jerzy Zabłocki

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez WERBKOWICE

WÓJT GMINY WERBKOWICE
ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice
ug@werbkowice.pl, www.werbkowice.pl
tel. 846572080, faks 84 6572091

RO.1431.5.2018.RM

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) w związku ze
złożeniem za pomocą poczty elektronicznej na adres ug@werbkowice.pl wniosku:

Od: Sieć Obywatelska Watchdog Polska

udostępniam informację publiczną w następującym zakresie:

1) Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) (wraz ze
wskazaniem adresu strony www (link), pod którym jest dostępna uchwała, w
przypadku odpowiedzi twierdzącej)?

Odp.: Tak – uchwała Nr XVII/103/2012 Rady Gminy Werbkowice z dnia 19 stycznia
2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami gminy;

link -
https://ugwerbkowice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=59&p1=szczegoly&p2=4908
<https://ugwerbkowice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=59&p1=szczegoly&p2=4908>

2) Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)?

Odp.: Nie utworzono.

3) Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)?

Odp.: Nie utworzono.

4) czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) (wraz
ze wskazaniem adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta
uchwała)?

Odp.: Nie obowiązuje.

5) Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016:

Odp.:

a) 2014 – 77 uchwał;

b) 2015 – 102 uchwał;

c) 2016 – 108 uchwał.

6) Informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016.

Odp.:

a) rok 2015 – 2 konsultacje (w sprawie wyodrębnienia z sołectwa Terebiń –
sołectwa Terebiń-Zady; w sprawie statutów sołectw Terebiń i Terebiń-Zady);

b) rok 2016 – 1 konsultacja (przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów
uchwał Rady Gminy Werbkowice w sprawie statutów sołectw położonych na terenie
Gminy Werbkowice)

c) rok 2015 – 2 konsultacje (Strategia rozwoju Gminy Werbkowice na lata
2015-2020; Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Werbkowice na lata
2015-2020);

7) Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym)?

Odp.: Nie utworzono.

8) Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym)?

Odp.: Nie utworzono.

9) Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim),(wraz ze wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego)?

Odp.: Uchwała Nr XLIV/268/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 27 marca 2014 r. w
sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki

link -
https://ugwerbkowice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=59&p1=szczegoly&p2=794814
<https://ugwerbkowice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=59&p1=szczegoly&p2=794814>

10) Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie.

Odp.: Brak zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją
funduszu sołeckiego w gminie.

11) Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty (wraz ze wskazanie adresu strony www (link), pod którym dostępna jest
uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego) w przypadku odpowiedzi twierdzącej)?

Odp.: Nie funkcjonuje.

12) Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o
inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie
w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

Odp.: Nie dotyczy.

13) Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016?

Odp.: Nie dotyczy.

Wójt

/-/ Lech Bojko

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - gmina Sicienko przez SICIENKO 1

Zgodnie z wnioskiem Panów Szymona Osowskiego i Bartosza Wilka - członków
Zarządu Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska z dnia
09.01.2018 r.  o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu
przesyłam odpowiedź.

Z poważaniem

--
Katarzyna Batka
Inspektor Biura Rady Gminy, Promocji i Turystyki
Urząd Gminy w Sicienku
ul. Mrotecka 9
86-014 Sicienko
tel. 52/5870757

UG Lanckorona - odpowiedź przez LANCKORONA 1

Urząd Gminy w Lanckoronie w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KONDRATOWICE 1

W załączeniu przesyłam pismo znak OR.07.4.2018.PS z dnia 22 stycznia 2018
roku.

Z poważaniem

Paweł Silniewicz
Urząd Gminy w Kondratowicach

-----Oryginalna wiadomość-----

dotyczy wniosku o udostepnienie informacji publicznej przez ŻAGAŃ

Dzień dobry, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
informujemy, iż:

1.W gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

2. W gminie nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego
(art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie),

3.W gminie nie powołano rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

4.W gminie obowiązuje w uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

http://bip.gminazagan.eline2.serwery.pl/akty/78/467/Uchwal_Nr_XL_283_10_Rady
_Gminy_Zagan_z_dnia_30_wrzesnia_2010_r__w_sprawie_wprowadzenia_Regulaminu_Ko
nsultacji_z_organizacjami_pozarzadowymi_i_podmiotami__wymienionymi_w_art__3_
ust__3_ustawy_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_i_wolontariacie_aktow_prawa
__miejscowego_w_dziedzinach_dotyczacych_dzialalnosci_statutowej_tych_organiz
acji/

5.Informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016:

2014- 68

2015-73

2016-64

6.Informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016

2014-1

2015-1

2016-1

7.W gminie nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

8.Nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

9.W gminie wyodrębniono fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

http://www.bip.gminazagan.pl/akty/20/209/UCHWALA_NR_XXXIV_2F239_2F14_RADY_GM
INY_ZAGAN_z_dnia_24_marca_2014_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_wyodrebnienie
_funduszu_soleckiego_w_budzecie_gminy/

10.
http://www.bip.gminazagan.pl/akty/20/700/Zarzadzenie_Nr_29_2F17_Wojta_Gminy_
Zagan_z_dnia_19_czerwca_2017_r__w_sprawie_3A_okreslenia_procedur_wykorzystan
ia_srodkow_funduszu_soleckiego/

11. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

12. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

13.Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.- nie dotyczy.

Karolina Jędzierowska

Tel. 68 458 48 04

UG Bądkowo - odp informacja publiczna przez BĄDKOWO

Bądkowo, 22.01.2018r.   UG.1431.1.2018 W odpowiedzi na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.01.2018r. Urząd Gminy w Bądkowie
udziela odpowiedzi w zakresie następujących pytań: Czy obowiązuje w gminie uchwała
dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) pod którym jest dostępna ta uchwała. Nie Czy utworzono gminną radę
działalności pożytku publicznego (art.41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Nie Czy powołano w gminie radę
oświatową (art. 78. Ust. 1 Prawo oświatowego). Nie Czy obowiązuje w gminie uchwała
dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji    z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym), jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała.   Nie Informacji o liczbie przyjętych
uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016 2014 rok – 39 uchwał 2015 rok – 49 uchwał 2016 rok – 46 uchwał Informacji o liczbie
przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach
2014-2016. Brak Czy utworzono młodzieżową radę
gminy (art.5b ust.2 ustawy o samorządzie gminnym). Nie Czy utworzono gminną radę
seniorów (art..5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym). Nie Czy wyodrębniono w gminie
fundusz sołecki (art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest
obowiązująca uchwała o wyrażaniu zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP
(link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.   Tak www.bip.badkowo.ug.gov.pl www.bip.badkowo.ug.gov.pl   Link do obowiązujących zarządzeń organu
wykonawczego, wydanych w związku   z realizacją funduszu sołeckiego w
gminie. Brak   Czy w gminie funkcjonuje budżet
obywatelski (partycypacyjny) – rozumiany jako konsultacje społeczne,
oparte na uchwale/zarządzeniu w sprawie przeznaczenia części wydatków z
budżetu   gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
(lin), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie w sprawie budżetu
obywatelskiego (partycypacyjnego) Nie Jeżeli w gminie funkcjonuje
budżet   obywatelski (partycypacyjny)
w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszkańcami,
wnosimy o wskazanie  w jakiej formie
realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny).     Nie dotyczy   Jaka była kwota budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016. Nie dotyczy.

UG Bądkowo - odp informacja publiczna przez BĄDKOWO

Bądkowo, 22.01.2018r.    UG.1431.1.2018   W odpowiedzi na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.01.2018r. Urząd Gminy w Bądkowie
udziela odpowiedzi w zakresie następujących pytań: Czy obowiązuje w gminie uchwała
dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) pod którym jest dostępna ta uchwała. Nie Czy utworzono gminną radę
działalności pożytku publicznego (art.41e ust. 1 ustawy  o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Nie Czy powołano w gminie radę
oświatową (art. 78. Ust. 1 Prawo oświatowego). Nie Czy obowiązuje w gminie uchwała
dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji    z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym), jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała.   Nie Informacji o liczbie przyjętych
uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016 2014 rok – 39 uchwał 2015 rok – 49 uchwał 2016 rok – 46 uchwał Informacji o liczbie
przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach
2014-2016. Brak Czy utworzono młodzieżową radę
gminy (art.5b ust.2 ustawy o samorządzie gminnym). Nie Czy utworzono gminną radę
seniorów (art..5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym). Nie Czy wyodrębniono w gminie
fundusz sołecki (art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest
obowiązująca uchwała o wyrażaniu zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP
(link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.   Tak www.bip.badkowo.ug.gov.pl www.bip.badkowo.ug.gov.pl   Link do obowiązujących zarządzeń organu
wykonawczego, wydanych w związku    z realizacją funduszu sołeckiego w
gminie. Brak   Czy w gminie funkcjonuje budżet
obywatelski (partycypacyjny) – rozumiany jako konsultacje społeczne,
oparte na uchwale/zarządzeniu w sprawie przeznaczenia części wydatków z
budżetu   gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
(lin), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie w sprawie budżetu
obywatelskiego (partycypacyjnego) Nie Jeżeli w gminie funkcjonuje
budżet   obywatelski (partycypacyjny)
w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszkańcami,
wnosimy o wskazanie  w jakiej formie
realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny). Nie   Jaka była kwota budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016. Nie dotyczy. UG Bądkowo Agata Dąbek

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OPOLE LUBELSKIE 2

W załączeniu przesyłam pismo znak: Or.S.1431.5.2018 z dnia 18.01.2018r.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

W dniu 09.01.2018 o 07:59, sprawa-5075@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

Potwierdzeniedoręczenia wiadomości (wyświetlono) - przez ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@zabkowiceslaskie.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KORCZYNA 1

Dzień dobry

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09
stycznia 2018r. informuję, że:

- nie ma w Gminie uchwały dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
- nie utworzono w gminie rady działalności pożytku publicznego
- nie powołano w gminie rady oświatowej.
- uchwała dot. konsultacji społecznych
https://korczyna.bip.gov.pl/uchwaly-2017/uchwala-xxii-230-17-z-dnia-17-lutego-2017-r.html
- uchwały: 2014 - 88
2015 - 105
2016 - 105
- konsultacje z mieszkańcami: 2014 - 1
2015 - 2
2016 - 2
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy
- nie utworzono gminnej rady seniorów
- uchwała o funduszu sołeckim
http://korczyna.bip.krosoft.pl/upl/uchwala_IV-27-15.pdf
- zarządzenie organu wykonawczego z realizacji funduszu sołeckiego w gminie
(PDF w załączeniu)
- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.01.2018 - Urząd Gminy Jodłowa przez JODŁOWA 1

<style>blockquote {padding-left: 1ex; margin: 0px 0px 0px 0.8ex; border-left: #cccccc 1px solid;} p {margin: 0px;padding: 0px;} </style>
<p><br /><br /><br /></p>
<p>&nbsp;</p><br />

Odpowiedź przez DAMNICA 1

Dzień dobry,

w nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej

w załączeniu przekazuję odpowiedź

Urząd Gminy Damnica

ul. Górna 1

76-231 Damnica

Re: Wniosek oudostępnienie informacji publicznej przez ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 1

W związku z na Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej
przesyłam odpowiedzi na pytania:
> 1.czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała.
*NIE*

2.czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

*NIE*
> 3. czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
*NIE*
> 4. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
*TAK*, link :

http://archiwum.zabkowiceslaskie.pl/BIP/2005/D/u040609.htm
<http://archiwum.zabkowiceslaskie.pl/BIP/2005/D/u040609.htm>

> 5. informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2014- 102 uchwały

2015- 127 uchwał

2016- 88 uchwał
> 6. informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 - 1
2015- 2
2016 - 2
> 7. czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
*TAK*
> 8.czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
*TAK*

9.czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

*TAK, link : http://bip.zabkowiceslaskie.pl/resolutions/content/419
*
> 10. link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
http://bip.zabkowiceslaskie.pl/ordinances/content/2682
http://bip.zabkowiceslaskie.pl/ordinances/content/2688
> 11. czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
*NIE*
> 12. jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
* NIE**DOTYCZY*

> 13. jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
*NIE**DOTYCZY*
>
> Pozdrawiam

Edyta Balicka
Kierownik Wydziału Organizacyjnego
Urząd Miejski Ząbkowice Śląskie
748165-302

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Szydłowcu

Szanowni Państwo,

W związku z pytaniami przesłanymi do nas drogą elektroniczną dnia 9 stycznia
2018 r. przez przedstawicieli Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog
Polska chciałbym Państwa poinformować, że szczegółowe informacje dotyczące
przedmiotowego pisma znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Brzozowie www.brzozow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem
https://brzozow.bip.gov.pl/ .

Z poważaniem

Artur Szczepek

Wydział Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miejskiego w
Brzozowie

Wysyłanie wiadomości e-mail: CCF20180122_00001, CCF20180122_00000 przez OCHOTNICA DOLNA 2

Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej przesyła w załączeniu skan pisma z dnia
18.01.2018r. - odpowiedź na Wasz wniosek z dnia 9.01.2018r.

Maria Łojas-Jurkowska
Sekretarz Gminy

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub łączami):
CCF20180122_00001
CCF20180122_00000

odpowiedz na wniosek przez GIBY 1

Sekretarz Gminy Giby

Re: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KORCZYNA

Wioletta Prajzner
Sekretarz Gminy Korczyna

Odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez ROKITNO

Dzień dobry,

przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 9.01.2018r.

1. W gminie Rokitno*o**bowiązuje* uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).*Aktualnie strona BIP Urzędu Gminy jest w rozbudowie.*
2. W gminie Rokitno*Nie utworzono* gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
3. W gminie Rokitno*nie utworzono* rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego).
4. W gminie Rokitno*obowiązuje* uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).*Aktualnie strona BIP Urzędu Gminy jest w rozbudowie.*
5. Rada Gminy Rokitno przyjęła:
*- w 2014 roku - 19 uchwał,****- w 2015 roku - 51 uchwał,****- w 2016 roku - 53 uchwały.*
6.*W latach 2014-2016 zostały przeprowadzone 3 konsultacje w sprawie
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w
zakresie działalności pożytku publicznego.*
7. W gminie Rokitno*nie utworzono* młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).
8. W gminie Rokitno*nie utworzono* gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.
9. W gminie Rokitno*wyodrębniono* fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim).*Aktualnie strona BIP Urzędu Gminy jest w rozbudowie.*
10.*Aktualnie strona BIP Urzędu Gminy jest w rozbudowie. *
11. W gminie Rokitno*nie funkcjonuje* budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty.
12. Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny*-*
13. Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.*- *Z poważaniem.

Justyna Okseniuk
Urząd Gminy Rokitno**

W dniu 2018-01-09 o 07:59, sprawa-5095@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowiedź na wniosek. przez Zielona Góra

Zielona Góra, 22 stycznia 2018 r.
DP-RR-RP.1431.11.2018

Wnioskodawca:
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania, dotyczące Zielonej Góry, gminy o statusie miejskim, Miasta na prawach powiatu, zawarte we wniosku z dnia 9 stycznia 2018 r.:

- podaję ścieżkę dostępu do obowiązującej uchwała dotyczącej trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej:

http://bip.zielonagora.pl/akty/1/6007/w_sprawie_okreslenia_trybu_i_szczegolowych_kryteriow_oceny_wnioskow_o_realizacje_zadania_publicznego_w_ramach_inicjatywy_lokalnej/

- posiadamy radę działalności pożytku publicznego,
- nie powołaliśmy rady oświatowej,

- podaję ścieżkę dostępu do uchwał w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami:

http://bip.zielonagora.pl/akty/1/1532/w_sprawie_zasad_i_trybu_przeprowadzenia_konsultacji_z_mieszkancami_Miasta_Zielona_Gora/

- liczba uchwał: rok 2014 - 216, rok 2015 - 274,

- liczba konsultacji: rok 2014 - 1, rok 2015 - 18,

- posiadamy młodzieżową radę,

- posiadamy radę seniorów,

- podaję ścieżkę dostępu do funduszu sołeckiego: http://bip.zielonagora.pl/akty/0/8025/w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_wyodrebnienie_w_budzecie_miasta_srodkow_stanowiacych_fundusz_solecki/
- w roku 2018 organ wykonawczy nie wydawał zarządzeń w związku z realizacją funduszu sołeckiego,

- podaję ścieżkę dostępu do podjętych uchwał budżetowych:

http://bip.zielonagora.pl/akty/195/typ/1/

- w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce -Akty prawne -zamieszczamy zarządzenia Prezydenta Miasta Zielona Góra,

nie posiadamy wydrębnionych zarządzeń dotyczących realizacji funduszu sołeckiego,

- podaję ścieżkę dostępu do zasad przeprowadzania budżetu obywatelskiego w 2018 roku:

http://bip.zielonagora.pl/akty/1/9731/w_sprawie_zasad_i_trybu_przeprowadzania_konsultacji_spolecznych_w_przedmiocie_Budzetu_Obywatelskiego_w_ramach_budzetu_Miasta_Zielona_Gora_na_2018_rok/

- kwota budżetu obywatelskiego w latach 2014 - 2017 wynosiła 6.000.000 zł.

Maria Pięta
Departament Prezydenta Miasta

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBARTÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@gmina-lubartow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej ROK.1431.5.2018 przez WOLA KRZYSZTOPORSKA 1

Dzień dobry,

w załączniku odpowiedź na n.w. wniosek o udzielenie informacji publicznej znak:
ROK.1431.5.2018.


Pozdrawiam,
Magdalena Filipek
sekretariat
Urząd Gminy Wola Krzysztoporska
tel. 44/61-63-961
fax 61-63-960

Dot. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej. przez ŁYSOMICE 1

Witam serdecznie,

Odpowiadając na Państwa zapytania z dnia 9 stycznia 2018 r. informuję, że w
Gminie Łysomice :

1. Liczba przyjętych uchwał przez Radę Gminy Łysomice w poszczególnych
latach wynosi :

a) 2014 r. - 79 uchwał

b) 2015 r. - 67 uchwał

c) 2016 r. - 54 uchwały

2. W Gminie Łysomice została podjęta uchwała Nr XVIII/111/2012 Rady
Gminy Łysomice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych w gminie Łysomice.

Link do w/w uchwały :
http://www.archiwum.bip.lysomice.pl/plik%2c20608%2cuchwala-nr-xviii-111-2012
.pdf

Liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach :

a) 2014 r. - 1

b) 2015 r. - 0

c) 2016 r. - 0

3. W Gminie Łysomice wyodrębniono fundusz sołecki, na co wskazuje
podjęta w dniu 26 marca 2014 r. uchwała Rady Gminy Łysomice Nr XL/272/2014

Link do strony :
http://www.archiwum.bip.lysomice.pl/plik%2c22116%2cuchwala-nr-xl-272-2014-do
c.doc

Nie posiadamy zarządzeń organu wykonawczego, w związku z realizacją funduszu
sołeckiego w gminie.

Pozostałe zapytania nie występują w Gminie Łysomice.

Z poważaniem

Bożena Stempska

Sekretarz Gminy

Tel. 56 678-32-22 wew.22

Z poważaniem

Jolanta Dybowska

Biuro Rady Gminy Łysomice

<mailto:j.dybowska@lysomice.pl> j.dybowska@lysomice.pl

tel. 502-461-503

tel. 56 678-32-22 w.25

Herb

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBARTÓW

W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-4629@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Stowarzyszenie
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa

biuro@siecobywatelska.pl

+48 22 844 73 55

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r. o udostępnienie
informacji publicznej:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

*W Gminie Lubartów nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie)*.**

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

*W Gminie Lubartów nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
publicznego.*

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

*W Gminie Lubartów powołano Zespół ds. Oświaty.*

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

*W Gminie Lubartów obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami i jest to Uchwała Nr
VIII/48/15 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubartów
(link do uchwały:
http://uglubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=267&p1=szczegoly&p2=974028)*.

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

*W latach 2014-2016 Rada Gminy Lubartów podjęła 169 uchwał. W roku 2014
podjęto 22 uchwały, w roku 2015 podjęto 75 uchwał, w roku 2016 podjęto
72 uchwały. *

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

*W latach 2014-2016 Gmina Lubartów nie przeprowadzała konsultacji z
mieszkańcami. *

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

*W Gminie Lubartów nie utworzono młodzieżowej rady gminy. *

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

*W Gminie Lubartów utworzono Radę Seniorów Uchwałą Nr IX/61/15
z dnia 30 września 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy
Lubartów (link do uchwały:
http://uglubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=267&p1=szczegoly&p2=996657)*.**

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego,

*W Gminie Lubartów wyodrębniono fundusz sołecki Uchwałą Nr V/38/15 z
dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w
budżecie Gminy Lubartów (link do uchwały:
http://uglubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=267&p1=szczegoly&p2=956364)*.

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

*W Gminie Lubartów organ wykonawczy (Wójt Gminy) nie wydał zarządzeń
związanych z realizacją funduszu sołeckiego.*

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

*W Gminie Lubartów nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny)*.

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

*Nie dotyczy.*

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

*Nie dotyczy.*

*
*

**

**Z poważaniem,**

*

*Katarzyna Brzozowska*

*Sekretarz Gminy Lubartów*

*(81) 854 59 07*

**

*Urząd Gminy Lubartów*

*ul. Lubelska 18A*

*21-100 Lubartów*

*(81) 855 35 86*

*

gmina Piszczac przez PISZCZAC 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

--
Z poważaniem
Ewelina Wawryszuk

Urząd Gminy Piszczac
ul. Włodawska 8
21-530 Piszczac
tel.: 83 3778018