Odpowiedź na udzielenie informacji publicznej. przez DZIEMIANY 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Jenta Elżbieta

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWOGRODZIEC 2

Dzień dobry,
W załączeniu, odpowiedzi na zadane pytania.
Proszę o potwierdzenia otrzymania wiadomości.

Pozdrawiam.

Michał Michałaciuk
Administrator Systemu Informatycznego

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec
tel. 75 738 0680

Odpowiedź na informację publiczną przez ŁAPANÓW 1

Dzień dobry.
W załączeniu odpowiedź.
Pozdrawiamy,

odpowiedź na wniosek przez GÓROWO IŁAWECKIE 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 09.01.2018 r.

Z wyrazami szacunku
Sylwia Mieczkowska

Urząd Miasta Górowo Iławeckie
Plac Ratuszowy 18
11-220 Górowo Iławeckie

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TRZEBIEL

Obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryterw oceny wniosków o
realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, link do
uchwały:
http://91.224.198.204/archiwum/ugtrzebiel/start.asp-podmiot=trzebiel-&strona
=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=15&podmenu=68&str=1&id=2585.htm

Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

Nie powołano w gminie rady oświatowej.

W Gminie Trzebiel obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami. W związku z problemami technicznymi na stronie
biuletynu przesyłam link do uchwały zamieszczonej w dzienniku urzędowym
województwa lubuskiego pod pozycją 521
http://dzienniki.luw.pl/Compatible/PublisherSearch?publisherName=Rada%20Gmin
y%20Trzebiel

W roku 2014 rada podjęła 50 uchwał, w 2015 roku 59 uchwał, a w 2016 roku 49
uchwał.

W roku 2014 przeprowadzono 2 konsultacje społeczne, w 2015 roku
przeprowadzono 13 konsultacji społecznych, a w 2016 roku przeprowadzono 6
konsultacji społecznych.

W Gminie Trzebiel nie utworzono młodzieżowej Rady Gminy, ani rady seniorów.
W Gminie Trzebiel nie wyodrębniono funduszu sołeckiego oraz nie funkcjonuje
budżet obywatelski.

odpowiedź na wniosek przez CZYŻEW

Czyżew, dn. 2018.01.22

OR.6142.2.3.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa

Urząd Miejski w Czyżewie w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r. uprzejmie informuje, co następuje:

1. Uchwała na podstawie art.19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie została podjęta.

2. Gminna rada działalności pożytku publicznego na podstawie art.41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie została utworzona.

3. Gminna rada oświatowa na podstawie art.78 ust. 1 Prawa oświatowego nie została utworzona.

4. Obowiązuje uchwała Nr XVII/115/12 z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Czyżew – BIP: www.

czyzewosada.biuletyn.net → akty prawne → uchwały rady miejskiej → uchwały Rady Miejskiej Czyżew VI kadencji.

5. W latach 2014-2016 nie podjęto żadnej uchwały w sprawie konsultacji z mieszkańcami.

6. W latach 2014-2016 nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami.

7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy ( art. 5b ust.2 ustawy o samorządzie gminnym).

8. Nie utworzono gminnej rady seniorów ( art. 5c ust.2 ustawy o samorządzie gminnym).

9. Nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego ( art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim) – BIP: www. czyzewosada.biuletyn.net → akty prawne → uchwały rady miejskiej → uchwały Rady

Miejskiej Czyżew VII kadencji →Uchwała Nr XXI/161/17 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie funduszu sołeckiego.

10. Nie dotycz w związku z pkt 9.

11. Nie funkcjonuje w gminie budżet obywatelski ( partycypacyjny).

12. Nie dotyczy w związku z pkt 11.

Andrzej Załuski

Sekretarz gminy

Urząd Miejski w Czyżewie

ul. Mazowiecka 34

tel. 086 2760 540 lub 086 2755 036

e-mail: sekretarz@umczyzew.pl

RE: Odpowiedzi na pytania Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska przez Opole 3

Szanowni Państwo,

Poniżej przesyłam zaktualizowane odpowiedzi na Państwa pytania w kolejności
ich zadania:

1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała.

W mieście Opolu obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej.

BIP: http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/6472/18386

2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art.
41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

W mieście Opolu utworzono Opolską Radę Działalności Pożytku Publicznego.

BIP: http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/5209/18386

http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/6409/18386

Obecnie działa Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji,
powołana Zarządzeniem nr OR-I.0050.663.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia
09 października 2017 r. w sprawie powołania Opolskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego na II kadencję.

www:
http://www.opole.pl/dzial/miasto/centrum-dialogu-obywatelskiego/rada-dzialal
nosci-pozytku-publicznego/

3. czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),

W mieście Opolu nie powołano Rady Oświatowej.

4. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

W mieście Opolu obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami.

www: http://www.opole.pl/konsultacje-z-mieszkancami-uchwala/

BIP:
http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/4979/18386/html
preview

5. informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

Rada Miasta Opola przyjęła następującą liczbę uchwał w poszczególnych
latach:

2014: 243 uchwały (211 uchwał w VI kadencji Rady + 32 uchwały w VII kadencji
Rady)

2015: 342 uchwały

2016: 343 Uchwały

6. informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

W mieście Opolu prowadzone są konsultacje z mieszkańcami.

W 2014 odbyły się 3 konsultacje:

W 2015 odbyły się 7 konsultacji:

W 2016 odbyły się 2 konsultacje:

7. czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

W mieście Opolu utworzono Młodzieżową Radę Miasta.

www: http://www.opole.pl/dzial/rada-miasta-opola/mlodziezowa-rada-miasta/

BIP:
http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/5051/18386/html
preview;
http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/755/18386

8. czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

W mieście Opolu utworzono Radę Seniorów.

www:
http://www.opole.pl/dzial/miasto/dla-mieszkancow/senior-w-opolu/rada-senioro
w-miasta-opola/

BIP: http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/5250/18386

9. czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

W mieście Opolu działa 28 Jednostek Pomocniczych. Pod poniższym linkiem
dostępny jest akt prawa miejscowego w sprawie zasad przyznawania środków
budżetowych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Opola.

http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/5222/18386

10. link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

W mieście Opolu działa 28 Jednostek Pomocniczych. Poniżej znajdują się linki
do regulacji.

http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/5305/18386

http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/5223/18386

http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/5222/18386

http://baw.umo.lokalna/institution/18386/legalact/6662/18386

http://baw.umo.lokalna/institution/18386/legalact/6658/18386

http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/5780/18386

http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/6277/18386

11. czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
(link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w
sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Nie dotyczy. W mieście Opolu budżet obywatelski funkcjonuje w oparciu o
zarządzenie Prezydenta miasta Opola.

12. jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

W mieście Opolu budżet obywatelski funkcjonuje w oparciu o zarządzenie
Prezydenta miasta Opola.

http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/5857/18386

http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/6069/18386

http://www.opole.pl/regulamin-budzetu-obywatelskiego/

http://www.opole.pl/regulamin-budzetu-obywatelskiego-miasta-opola-w-2015-rok
u/

http://www.opole.pl/dzial/miasto/centrum-dialogu-obywatelskiego/budzet-obywa
telski-opola/;
http://www.opole.pl/regulamin-budzetu-obywatelskiego-na-2018-rok/

13. jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

2014: 2.000.000 zł.

2015: 2.000.000 zł.

2016: 2.500.000 zł.

Informacje zgodnie z Państwa prośbą zostają udostępnione w formie
elektronicznej na adres sprawa-5655@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-5655@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

W przypadku pytań proszę o kontakt.

Z poważaniem,

Paweł Sadło

Podinspektor

Centrum Dialogu Obywatelskiego

Referat ds. Organizacji Pozarządowych

Urzędu Miasta Opola

ul. Koraszewskiego 7-9

45-011 Opole

Tel. +48 77 44 61 569

E-mail: <mailto:pawel.sadlo@um.opole.pl> pawel.sadlo@um.opole.pl

<http://www.opole.pl/> www.opole.pl

Urząd Miasta Opola

Rynek-Ratusz

45-015 Opole

Odpowiedź na wniosek o udip przez Piotrków Trybunalski 1

<span style="font-face:Times New Roman;font-size:medium;"></span><span style="color:black;font-family:'Verdana',sans-serif;font-size:9pt;">Dzień dobry, w załączeniuprzekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej,</span><span style="font-face:Times New Roman;font-size:medium;"></span><p style="margin:0cm 0cm 0pt;"><span style="color:black;font-family:'Verdana',sans-serif;font-size:9pt;">&nbsp;</span></p><span style="font-face:Times New Roman;font-size:medium;"></span><p style="margin:0cm 0cm 0pt;"><span style="color:black;font-family:'Verdana',sans-serif;font-size:9pt;">pozdrawiam</span></p><span style="font-face:Times New Roman;font-size:medium;"></span><p style="margin:0cm 0cm 0pt;"><span style="color:black;font-family:'Verdana',sans-serif;font-size:9pt;">Monika Jarzębska</span></p><span style="font-face:Times New Roman;font-size:medium;"></span><p style="margin:0cm 0cm 0pt;"><span style="color:black;font-family:'Verdana',sans-serif;font-size:9pt;">UM Piotrkowa Trybunalskiego</span></p><span style="font-face:Times New Roman;font-size:medium;"></span><p style="margin:0cm 0cm 0pt;"><span style="color:black;font-family:'Verdana',sans-serif;font-size:9pt;">DPJ, tel. 447327741</span></p><span style="font-face:Times New Roman;font-size:medium;"></span><p style="margin:0cm 0cm 0pt;"><a href="mailto:m.jarzebska@piotrkow.pl"><span style="font-family:'Verdana',sans-serif;font-size:9pt;"><span style="color:#0563c1;">m.jarzebska@piotrkow.pl</span></span></a></p><span style="font-face:Times New Roman;font-size:medium;"></span>

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

ORG.1431.1.2018

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, co następuje:

- nie obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie)
- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- nie powołano w gminie rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),
- nie obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),
- w latach 2014-2016 podjęto 254 uchwały, w rozbiciu na poszczególne
lata: 2014 – 83 uchwały, 2015 – 75 uchwał, 2016 – 96 uchwał
- w latach 2014-2016 nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami,
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
- obecnie grupa inicjatywna ukończyła prace nad statutem gminnej rady
seniorów. W lutym projekt trafi na posiedzenia Komisji Rady.
W roku bieżącym planujemy powołanie Gminnej Rady Seniorów.
- nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim),
https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,1184339,uchwala-nr-xvi1132016-rady-gminy-kocmyrzow-luborzyca-z-dnia-22-marca-2016-r-nie-wyrazenia-zgody-na-w.html
- brak
- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia
części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,
- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
- nie dotyczy

Z poważaniem

Jolanta Krupińska
Biuro Rady Gminy
Kocmyrzów - Luborzyca

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

Stowarzyszenie Sieć
Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, Urząd
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, co następuje:

- nie obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie)
- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- nie powołano w gminie rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),
- nie obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),
- w latach 2014-2016 podjęto 254 uchwały, w rozbiciu na poszczególne
lata: 2014 – 83 uchwały, 2015 – 75 uchwał, 2016 – 96 uchwał
- w latach 2014-2916 nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami,
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
- obecnie grupa inicjatywna ukończyła prace nad statutem gminnej rady
seniorów. W lutym projekt trafi na posiedzenia Komisji Rady.
W roku bieżącym planujemy powołanie Gminnej Rady Seniorów.
- nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim),
https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,1184339,uchwala-nr-xvi1132016-rady-gminy-kocmyrzow-luborzyca-z-dnia-22-marca-2016-r-nie-wyrazenia-zgody-na-w.html
- brak
- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia
części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,
- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
- nie dotyczy

Z poważaniem

Jolanta Krupińska
Biuro Rady Gminy
Kocmyrzów - Luborzyca

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GIZAŁKI

SG.1431.1.2018

*W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej udzielam
poniżej informacji:*

- Rada Gminy Gizałki podjęła uchwałę na podstawie art. 5a ust. 1 i 4
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Gizałki z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego, link:
http://www.bip.gizalki.pl/images/stories/uchwaly/uchwala_nr_xxxi_168_2017.pdf;

- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;

- nie powołano gminnej rady oświatowej;

- w dniu 11 czerwca 2014 rRada Gminy Gizałki podjęła uchwałę nr
XL/242/2014 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Gminy Gizałki, link:

http://bip.gizalki.pl/rada-gminy/uchwaly-rady-gminy/471-uchwaly-2014/3043-uchwala-nr-xl-242-2014-rady-gminy-gizalki-z-dnia-11-czerwca-2014-r-w-sprawie-zasad-i-trybu-przeprowadzania-konsultacji-spolecznych-z-mieszkancami-gminy-gizalki;

- liczbę podjętych uchwał oraz ich treść znajduje się w Biuletynie
Informacji Publicznej, link:
http://www.bip.gizalki.pl/rada-gminy/uchwaly-rady-gminy;

- Rada Gminy Gizałki podjęła w dniu 28 marca 2014 r. uchwałę Nr
XXXVIII/232/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
gminy środków stanowiących fundusz sołecki, link:

http://bip.gizalki.pl/rada-gminy/uchwaly-rady-gminy/471-uchwaly-2014/2917-uchwala-nr-xxxviii-232-2014-rady-gminy-gizalki-z-dnia-28-marca-2014-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-w-budzecie-gminy-srodkow-stanowiacych-fundusz-solecki;

- nie wydano dodatkowych zarządzeń związanych z realizacją funduszu
sołeckiego, fundusz sołecki jest realizowany zgodnie z ustawą o funduszu
sołeckim, a jego wysokość jest określona w uchwale rady gminy w sprawie
budżet gminy na dany rok, dostęp do uchwał w BIP, link podano już powyżej;

- wszystkie zarządzenia organu wykonawczego są dostępne w Biuletynie
Informacji Publicznej, link:

http://www.bip.gizalki.pl/wojt-gminy/zarzadzenia-wojta-gminy-22919

- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Ponadto informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej są zamieszczane
wszystkie postanowienia organu uchwałodawczego oraz organu wykonawczego
gminy, link: www.bip.gizalki.pl <http://www.bip.gizalki.pl>

Urząd Gminy Gizałki
ul. Kaliska 28
63-308 Gizałki

W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-4103@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez IWIERZYCE

Poniżej przesyłamy odpowiedzi na Państwa wniosek.
Krystyna Segda
Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,*odp. - NIE*

 - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
**odp. - ***NIE*
****
 - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
**odp. - ***NIE*

 - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
**odp. - TAK** *http://bip.iwierzyce.pl/620/620/art16533.html*

 - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
*odp. 2014 - 47, 2015 - 63, 2016 - 61*

 - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
*odp. - 0 *  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
**odp. - ***NIE*

 - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
**odp. - ***NIE*

 - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
**odp. - TAK http://bip.iwierzyce.pl/620/620/art27066.html**

 - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
**odp. - ***NIE*

 - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
**odp. - ***NIE* *FUNKCJONUJE *

 - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
**odp. - 0**

W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-4245@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Fwd: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHEŁMIEC

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dn. 09.01.2017r., data wpływu j.w. Urząd Gminy Chełmiec
informuje:

* W gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej,
* Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
* Nie utworzono w gminie rady oświatowej,
* Uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami - XXI412/2016 z dn. 5 września 2016r.
* Liczba podjętych przyjętych uchwał 2014r. - 211, 2015r -
225, 2016r. - 238,
* 4 informacje o o liczbie przeprowadzonych konsultacji z
mieszkańcami w latach 2014-2016,
* Nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
* Nie utworzono gminnej rady seniorów,
* Tak,
* Uchwała XVII/704/2014 z 27 marca 2014, zmiana
XLIII/729/2016 z 16 kwietnia 2014r.,
* W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski,
* Nie , j.w.
* Nie dotyczy

odpowiedz na udzielenie informacji publicznej przez KRASNYSTAW 4

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=us-ascii"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><!--[if !mso]><style>v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
</style><![endif]--><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri",sans-serif;
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><img width=580 height=821 style='width:6.0416in;height:8.552in' id="Obraz_x0020_2" src="cid:image001.jpg@01D39370.62361C90"><o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><img width=587 height=831 style='width:6.1145in;height:8.6562in' id="Obraz_x0020_3" src="cid:image002.jpg@01D39370.62361C90"><o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal><span style='font-size:16.0pt;mso-fareast-language:PL'><img width=288 height=160 style='width:3.0in;height:1.6666in' id="Obraz_x0020_1" src="cid:image003.jpg@01D39370.62361C90" alt=podpis></span><span style='mso-fareast-language:PL'><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZATOR

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
sprawa-5608@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W odpowiedzi na przesłany wniosek o udzielenie informacji publicznej przekazuję odpowiedzi odpowiednio:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
odpowiedź:
tak - http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=17459

 - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
odpowiedź: Nie

 - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
odpowiedź: Nie

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
odpowiedź: Nie

 - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
odpowiedź:
w roku 2014 - 108 uchwał
w roku 2015 - 138 uchwał
w roku 2016 - 109 uchwał

 - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
odpowiedź: w latach  2014-2016 nie były przeprowadzane konsultacje z mieszkańcami.

 - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
odpowiedź: Tak - w roku 2007

 - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
odpowiedź: Nie

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
odpowiedź:
W Gminie Zator podjęto uchwałę o wyodrębnieniu Funduszu sołeckiego - link:http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwZatorze/document/75672/Uchwa%C5%82a-LIV_422_14

 - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
odpowiedź:https://bip.malopolska.pl/umzator,a,1409603,zarzadzenie-burmistrza-realizacja-funduszu-soleckiego.html

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
odpowiedź: w Gminie Zator nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny)

 - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
odpowiedź:nie dotyczy

 - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
odpowiedź:nie dotyczy

--
Pozdrawiam,
Piotr Domagała
Sekretarz Zatora
tel. 33/ 84 12 215 wew. 14
www.zator.pl
------------
Dbaj o środowisko! Zanim wydrukujesz, pomyśl, czy potrzebujesz.
Please take care of the environment - think before you print!

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 9 stycznia br przez BRZEŚĆ KUJAWSKI 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 9 stycznia br Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim informuje jak w załączniku

Fwd: Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GIZAŁKI

SG.1431.1.2018

*W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej udzielam
poniżej informacji:*

- Rada Gminy Gizałki podjęła uchwałę na podstawie art. 5a ust. 1 i 4
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Gizałki z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego, link:
http://www.bip.gizalki.pl/images/stories/uchwaly/uchwala_nr_xxxi_168_2017.pdf;

- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;

- nie powołano gminnej rady oświatowej;

- w dniu 11 czerwca 2014 rRada Gminy Gizałki podjęła uchwałę nr
XL/242/2014 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Gminy Gizałki, link:

http://bip.gizalki.pl/rada-gminy/uchwaly-rady-gminy/471-uchwaly-2014/3043-uchwala-nr-xl-242-2014-rady-gminy-gizalki-z-dnia-11-czerwca-2014-r-w-sprawie-zasad-i-trybu-przeprowadzania-konsultacji-spolecznych-z-mieszkancami-gminy-gizalki;

- liczba konsultacji społecznych: rok 2014 -1, rok 2015 - 2, rok 2016 - 1;

- liczbę podjętych uchwał oraz ich treść znajduje się w Biuletynie
Informacji Publicznej, link:
http://www.bip.gizalki.pl/rada-gminy/uchwaly-rady-gminy;

- Rada Gminy Gizałki podjęła w dniu 28 marca 2014 r. uchwałę Nr
XXXVIII/232/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
gminy środków stanowiących fundusz sołecki, link:

http://bip.gizalki.pl/rada-gminy/uchwaly-rady-gminy/471-uchwaly-2014/2917-uchwala-nr-xxxviii-232-2014-rady-gminy-gizalki-z-dnia-28-marca-2014-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-w-budzecie-gminy-srodkow-stanowiacych-fundusz-solecki;

- nie wydano dodatkowych zarządzeń związanych z realizacją funduszu
sołeckiego, fundusz sołecki jest realizowany zgodnie z ustawą o funduszu
sołeckim, a jego wysokość jest określona w uchwale rady gminy w sprawie
budżet gminy na dany rok, dostęp do uchwał w BIP, link podano już powyżej;

- wszystkie zarządzenia organu wykonawczego są dostępne w Biuletynie
Informacji Publicznej, link:

http://www.bip.gizalki.pl/wojt-gminy/zarzadzenia-wojta-gminy-22919

- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Ponadto informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej są zamieszczane
wszystkie postanowienia organu uchwałodawczego oraz organu wykonawczego
gminy, link: www.bip.gizalki.pl <http://www.bip.gizalki.pl>

Urząd Gminy Gizałki
ul. Kaliska 28
63-308 Gizałki

W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-4103@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIEROSZÓW 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną z
dnia 9 stycznia br.
Z poważaniem

Agnieszka Podgórska
inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej tel. 74 84 94 330

Informacja z gminy Gietrzwałd przez GIETRZWAŁD

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji poniżej w
kolejności odpowiadam na poszczególne pytania:

1. W gminie Gietrzwałd obowiązuje uchwała o inicjatywie lokalnej
http://gietrzwald.pl/index.php/2015-02-11-13-06-13/inicjatywa-lokalna.html

2. utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego

3. nie powołano gminnej rady Oświatowej

4. obowiązuje uchwała dot. konsultacji społecznych w gminie. Jest
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu
22.04.2015 r. pozycja 1535 Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia
17 marca 2017 r. http://www.gietrzwald.bip.net.pl/?a=153

5. W roku 2014 przyjęto 136 uchwał, w roku 2015 115 uchwał, w roku
2016 97 uchwał.

6. Urząd nie prowadzi rejestru konsultacji społecznych więc nie możemy
podać Państwu dokładnej liczby. Jednak średnio są to 2-3 konsultacje w roku.

7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

8. Nie utworzono gminnej rady seniorów.

9. Wyodrębniono fundusz sołecki, link do uchwały o wyrażeniu zgody
http://www.archiwum.gietrzwald.bip.net.pl/akty/58/805/w_sprawie_wyrazenia_zg
ody_na_wyodrebnienie_funduszu_soleckiego_w_budzecie_gminy.html Organ
wykonawczy nie wydawał zarządzeń dotyczących realizacji funduszu sołeckiego.

10. W gminie nie obowiązuje budżet obywatelski ale przymierzamy się do
jego wprowadzenia jeśli taka będzie wola mieszkańców J

Jeżeli informacje wydają się Państwu nieprecyzyjne lub niewystarczające,
bardzo proszę o kontakt celem ich uzupełnienia,

Z poważaniem

Agnieszka Zabłocka

Kierownik Referatu Rozwoju Społecznego i Promocji

Pełnomocnik wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd

tel. 89 524 19 10

Dot. odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez BUKOWNO

Witam ,

W związku z Państwa wnioskiem w załączeniu przesyłam skan pisma.

Pozdrawiam,

Magdalena Klich

Urząd Miejskie w Bukownie

Ref. Organizacyjno- Administracyjny

NW.1431.5.2018 przez NYSA 2

Dzień dobry

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r. (NW5).

Z wyrazami szacunku

Dariusz Bagnicki

Pełnomocnik Burmistrza Nysy

ds. informacji publicznej

Nadzór Właścicielski

Urząd Miejski w Nysie

tel: +48 77 40 80 518

e-mail: d.bagnicki@www.nysa.pl

herb

dot. odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez BUKOWNO 1

Witam ,

W związku z Państwa wnioskiem w załączeniu przesyłam skan pisma.

Pozdrawiam,

Magdalena Klich

Urząd Miejskie w Bukownie

Ref. Organizacyjno- Administracyjny

dot. odpowiedź na udostępnienie informacji przez BUKOWNO 1

Witam ,

W związku z Państwa wnioskiem w załączeniu przesyłam skan pisma.

Pozdrawiam,

Magdalena Klich

Urząd Miejskie w Bukownie

Ref. Organizacyjno- Administracyjny

Fwd: Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁABUNIE

------ Oryginalna wiadomość --------
Od: "a.krupa@labunie.com.pl" <a.krupa@labunie.com.pl>
Do: "uglabunie@labunie.pl" <uglabunie@labunie.com.pl>
Data: 22 styczeń 2018 o 11:10
Temat: Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd Gminy
Łabunie przekazuje następujące informacje:

> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
> wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
> 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
> jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
> dostępna ta uchwała, - NIE

> - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1
> ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), - NIE

> - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), -
> NIE

> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
> konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
> jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
> jest dostępna ta uchwała, - TAK:
> https://uglabunie.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/2.pdf

> - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
> 2014-2016,: 2014 - 38, 2015 - 55, 2016 - 61.

> - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
> poszczególnych latach 2014-2016,

https://uglabunie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=149&p1=szczegoly&p2=867198
http://www.labunie.com.pl/2016/04/zawiadomienie-fotowoltaika/

> - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
> gminnym), - NIE

> - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
> gminnym), - NIE

> - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
> sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
> pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
> wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
> strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie
> wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, - NIE

2014:
https://uglabunie.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Uchwala_Nr_XXVII_180_2014_1.pdf

2015:
https://uglabunie.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Uchwala_Nr_III__10__fundusz_solecki.pdf

2016:
https://uglabunie.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Uchwala_Nr_XIII_80_2016.pdf

> - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
> realizacją funduszu sołeckiego w gminie, - NIE

> - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
> jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
> przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
> projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
> którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
> budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), - NIE

> - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o
> inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
> wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
> (partycypacyjny), - NIE

> - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
> latach 2014-2016. - O

odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JASTRZĘBIA 1

Witam,

W załączeniu przekazuję odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Małgorzata Kamińska

Urząd Gminy Jastrzębia