RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NIEPOŁOMICE 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu przesyłam stosowne odpowiedzi.


Z poważaniem
Teresa Kuźma
Sekretarz Gminy

Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach
Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice
T: +48 12 250 94 31
M: +48 660 539 415
W: www.niepolomice.eu

 Zanim wydrukujesz tę wiadomość upewnij się, czy jest to konieczne. Puszcza będzie Ci wdzięczna.

.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIERUTÓW 2

Witam.

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na skierowany wniosek o udzielenie
informacji publicznej.

Pozdrawiam serdecznie.

Monika Raczyńska

Inspektor ds. Obsługi Rady

Urząd Miejski w Bierutowie

ul. Moniuszki 12

tel. 71/314 62-51 wew.34 fax. 71/314 64 32

(bez tematu) przez NIEDŹWIEDŹ

Gmina Niedźwiedź
34-735 Niedźwiedź 233

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2

W odpowiedzi na Państwa o udostępnienie informacji publicznej informuję:

- w gminie nie ma podjętej uchwały dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
- w gminie ni utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
- w gminie nie ma powołanej gminnej rady oświatowej,
- w Gminie obowiązuje UCHWAŁA NR XXVI/174/16 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie: określenia zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Niedźwiedź (BIP Urzędu Gminy: https://bip.malopolska.pl/ugniedzwiedz,a,1269499,uchwala-nr-xxvi17416-rady-gminy-niedzwiedz-z-dnia-25-listopada-2016-r-w-sprawieokreslenia-zasad-i-tr.html oraz Dziennik Urzędowy: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2016/7141/),
- Rada Gminy Niedźwiedź przyjęła w latach 2014 - 2016 - 251 uchwał w
tym: w 2014 r. - 73 uchwały, w 2015 r. - 107 uchwał, w 2016 r. - 71 uchwał,
- liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w latach: 2014 r. - 4; 2015 r. - 2, 2016 r. - 3 (rewitalizacja, zmiana planu zagospodarowania, OPP)
- w gminie nie działa młodzieżowa rada gminy;
- w gminie nie działa rada seniorów;
- gmina ma wyodrębniony fundusz sołecki, uchwałą nr XLIII/314/14 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie: wyodrębnienia w budżecie gminy Niedźwiedź środków stanowiących fundusz sołecki (BIP Urzędu Gminy: https://bip.malopolska.pl/ugniedzwiedz,a,892053,uchwala-nr-xliii31414-rady-gminy-niedzwiedz-z-dnia-31-marca-2014-roku-w-sprawie-wyodrebnienia-w-budz.html)
- ;
- w gminie nie ma wyodrębnionego budżetu obywatelskiego

Marek Mąkowski - Sekretarz Gminy Niedźwiedź

Odpowiedź na skierowany wniosek o udzielenie informacji publicznej przez BIERUTÓW 2

Witam.

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na skierowany wniosek o udzielenie
informacji publicznej.

Pozdrawiam serdecznie.

Monika Raczyńska

Inspektor ds. Obsługi Rady

Urząd Miejski w Bierutowie

ul. Moniuszki 12

tel. 71/314 62-51 wew.34 fax. 71/314 64 32

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GOŁCZA 3

Urząd Gminy w Gołczy w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek z dnia
09.01.2018r. o udzielenie informacji publicznej. Proszę o potwierdzenie
otrzymania niniejszej wiadomości.

Z poważaniem,

Maryla Stasiek - Mentel

Sekretarz Gminy Gołcza

W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-4139@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dn. 09.01.2018 przez GOŁAŃCZ 2

Pozdrawiam

Alina Wachowiak

insp. ds. obsługi organów gminy i archiwizacji

Urzędu MiG Gołańcz

tel. 67 26 83 303

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TARNÓW OPOLSKI 1

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 09.01.2018 r.

Z poważaniem

Joanna Gebauer

Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim

Ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

Gmina Gościno - odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GOŚCINO

Burmistrz Gościna w odpowiedzi na wniosek z dnia 09.01.2018r. informuje:

1. w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej
2. nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego
3. uchwała nr XXVII/183/13 z dnia 21.03.2013r. w sprawie szczegółowego
sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymii podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji (http://www.bip.goscino.com.pl)
4. Rada Miejska w Gościnie podjęła w latach 2014-2016 - odpowiednio -
następującą ilość uchwał:

a)87

b)92

c)80

5. nie utworzono młodzieżowej rady gminy
6. nie utworzono młodzieżowej gminnej rady seniorów
7. wyodrębniono gminny fundusz sołecki: uchwała nr XXXVII/241/09 z dnia
25.06.2019r.
(http://www.bip.goscino.com.pl)
8. w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Teresa Bleczyc - sekretarz gminy

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DASZYNA 1

W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej informuję:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała, - NIE OBOWIĄZUJE
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), - NIE
UTWORZONO
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), -
NIE POWOŁANO
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała, - OBOWIĄZUJE, SKAN UCHWAŁY PRZEKAZUJĘ W ZAŁĄCZENIU
PONIEWAŻ NIE JEST DOSTĘPNA W NASZYM BIP Z UWAGI NA WIELOKROTNE ZMIANY
DOSTAWCY BIULETYNU I STARSZE DOKUMENTY NIE ZOSTAŁY PRZENIESIONE
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016, - RADA GMINY PODJĘŁA NASTĘPUJĄCE ILOŚCI UCHWAŁ: 2014 - 86; 2015 -
89; 2016 - 88
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016, - NIE PRZEPROWADZANO KONSULTACJI
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), - NIE UTWORZONO
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),- NIE UTWORZONO
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, - NIE
WYODRĘBNIONO
http://www.daszyna.bip.cc/attach/190_4cg26477_u211.2017.pdf
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie, - NIE DOTYCZY
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), - NIE FUNKCJONUJE
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny), - NIE FUNKCJONUJE
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016. - NIE DOTYCZY

URZĄD GMINY W DASZYNIE
DASZYNA 34A, 99-107 DASZYNA
ZBIGNIEW WOJTERA
WÓJT GMINY DASZYNA

Udostępnienie informacji przez GORAJ

W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji, który wpłynął do Urzędu
Gminy Goraj w dniu 09 stycznia 2017 roku informuję nie obowiązuje w gminie
uchwała dotycząca trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o
realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, nie utworzono
gminnej rady działalności pożytku publicznego, nie powołano w gminie rady
oświatowej, nie obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, w roku 2014 - 45 uchwał, w 2015
- 69 uchwał, w 2016 - 70 uchwał, nie utworzono młodzieżowej rady gminy, nie
utworzono gminnej rady seniorów, n. d., n. d., w gminie nie funkcjonuje
budżet obywatelski.

Z poważaniem
Łukasz Bracha

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DASZYNA 1

W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej informuję:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała, - NIE OBOWIĄZUJE
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), - NIE
UTWORZONO
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), -
NIE POWOŁANO
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała, - OBOWIĄZUJE, SKAN UCHWAŁY PRZEKAZUJĘ W ZAŁĄCZENIU
PONIEWAŻ NIE JEST DOSTĘPNA W NASZYM BIP Z UWAGI NA WIELOKROTNE ZMIANY
DOSTAWCY BIULETYNU I STARSZE DOKUMENTY NIE ZOSTAŁY PRZENIESIONE
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016, - RADA GMINY PODJĘŁA NASTĘPUJĄCE ILOŚCI UCHWAŁ: 2014 - 86; 2015 -
89; 2016 - 88
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016, - NIE PRZEPROWADZANO KONSULTACJI
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), - NIE UTWORZONO
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),- NIE UTWORZONO
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, - NIE
WYODRĘBNIONO http://www.daszyna.bip.cc/attach/190_4cg26477_u211.2017.pdf
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie, - NIE DOTYCZY
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), - NIE FUNKCJONUJE
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny), - NIE FUNKCJONUJE
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016. - NIE DOTYCZY

URZĄD GMINY W DASZYNIE
DASZYNA 34A, 99-107 DASZYNA
ZBIGNIEW WOJTERA
WÓJT GMINY DASZYNA

Informacja publiczna. przez TOMASZÓW MAZOWIECKI

Pyt. 1 - NIE

Pyt. 2 - NIE

Pyt. 3 - NIE

Pyt. 4, uchwała obowiązuje, 5 i 6 na stronie BIP UG Tomaszów Mazowiecki
ug.tomaszow.maz.bip.cc

Pyt. 7 NIE

Pyt. 8 NIE

Pyt. 9 TAK, ug.tomaszow.maz.bip.cc

Pyt. 10, ug.tomaszow.maz.bip.cc

 Pyt. 11. - NIE

Pyt. 12 Wyłącznie fundusz sołecki

Pyt. 13 Nie dotyczy

--
Pozdrawiam
Sekretarz Gminy Tomaszów Mazowiecki
Przemysław Sepkowski
tel: 44 724 55 73 wew. 32
kom. 605 371 003
fax: 44 723 50 33
______________________________________
Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
www.gminatomaszowmaz.pl

FW: skany- odpowiedzi. przez GRYFINO 1

W nawiązaniu do złożonego w formie elektronicznej wniosku udzielamy
odpowiedzi.

Pozdrawiam
Ewa Filip
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
tel. 91 416 20 11 w. 461

Niniejsza wiadomość (wraz z załącznikami) jest własnością Urzędu Miasta i
Gminy w Gryfinie i może zawierać informacje służbowe prawnie chronione.
Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem lub otrzymali Państwo tę wiadomość
na skutek pomyłki, prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i
usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub
rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez HRUBIESZÓW

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Gmina
Miejska Hrubieszów informuje:

ad.1) w Gminie Miejskiej Hrubieszów nie obowiązuje uchwała dot. trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej,

ad.2) utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego,

ad.3) nie powołano rady oświatowej,

ad.4) uchwała w spr. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami - https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//067.pdf,

ad.5) liczba podjętych uchwał: 2014 r. - 86, 2015 r. - 113, 2016 r. - 105,

ad.6) przeprowadzone konsultacje: 2014 r. - 0, 2015 r. - 5, 2016 r. -

ad.7) utworzono młodzieżową radę gminy,

ad.8) utworzono gminną radę seniorów,

ad.9) wyodrębniono fundusz sołecki -
https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//0166.pdf,

ad.10) organ wykonawczy nie wydawał zarządzeń w zw. z realizacją
funduszu sołeckiego,

ad.11) w gminie funkcjonuje budżet obywatelski -
https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//2z_546.pdf,

ad12) nie dotyczy,

ad 13) kwota budżetu obywatelskiego w latach2014-2016 - 0 zł, budżet
obywatelski obowiązuje od 2017 roku

z poważaniem

Marta Mazek
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych
Urząd Miasta Hrubieszów
ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" 1
22-500 Hrubieszów
tel. 846962380 wew. 27

W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-4226@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LIPIANY 2

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam żądane informacje.

--
Pozdrawiam
Agnieszka Kosiorek
Główny specjalista ds. kontroli i informacji publicznej
Urząd Miejski w Lipianach
tel. 91/564 10 49
(sprawa: ROA-B.1431.7.2018)

W dniu 2018-01-09 o 11:50, umig@lipiany.pl pisze:

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DZIAŁDOWO 1

-----Oryginalna wiadomość-----

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KIEŁCZYGŁÓW 1

Witam

W załączeniu odpowiedzi na Wasze zapytania.

z poważaniem
Marek Kula
Gmina Kiełczygłów

W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-4377@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedź na wniosek/uip przez Nowy Sącz

WOR.BOM.1431.6.2018

W odpowiedzi na przesłany przez Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej, informuję:

*Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,*

Tak. Rada Miasta Nowego Sącza przyjęła przedmiotową uchwałę w dniu 21
października 2014 r. (nr uchwały LXXII/686/2014)

http://www.nowysacz.pl/content/resources/urzad/rada_miasta/uchwaly/06/2014_ROK/LXXII_SRMNS/u_lxxii_686_14_vi.pdf

*Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),*

Tak. Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego została utworzona po
raz pierwszy 24 stycznia 2011 r.

*Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),*

**W Nowym Sączu nie powołano rady oświatowej.

*Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała.*

Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach zbieżnych z
działalnością sektora pozarządowego przeprowadzane są na podstawie
uchwały nr LXVII/644/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca
2014 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z
Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

https://bip.malopolska.pl/nowysacz/Article/get/id,1125296.html

*Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016, *

Ilość podjętych uchwał (VII kadencja):

2014 – 41

2015 – 173

2016  - 136

*Informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,*

3 konsultacje, w których przedmiotembył projekt uchwały w sprawie
rocznego programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego odpowiednio na lata 2015, 2016 i 2017.

17 konsultacji w sprawach planowania przestrzennego.

*Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),*

**Do roku 2016  w Nowym Sączu funkcjonowała Gimnazjalna Rada Miasta. Ze
względu na wprowadzoną reformę edukacji i zmiany w systemie szkolnictwa,
będące jej wynikiem, Rada ta uległa samorozwiązaniu. Jeśli chodzi o
Młodzieżową Radę Miasta, do Rady Miasta Nowego Sącza wpłynął  wniosek  w
tej sprawie. Ze względu jednak na wątpliwości natury prawnej w jego
treści, w celu uniknięcia uchybień przy procedowaniu sprawy
,wnioskodawca został poproszony o przeanalizowanie i uzupełnienie
złożonych dokumentów. Jeśli zostanie to poczynione, wniosek zostanie
przekazany do właściwej Komisji Rady Miasta, celem dalszego procedowania.

***Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),*

Nie. Przykładem dobrych praktyk jest funkcjonowanie w Nowym Sączu
Nowosądeckiego Forum Seniorów, które jest organem opiniodawczo –
doradczym Prezydenta Miasta, stanowiącym forum wymiany poglądów
i opinii, a także udzielania konsultacji, a nadto inicjatyw w sprawach
dotyczących seniorów. Nowosądeckie Forum Seniorów zostało powołane po
raz pierwszy w roku 2015. Obecnie powołane jest Zarządzeniem Prezydenta
Miasta Nowego Sącza Nr 578/2017/VII z dnia 09 października 2017 r. *w
sprawie powołania składu Nowosądeckiego Forum Seniorów na kadencję w
latach 2017-2019 oraz nadania mu Regulaminu.***Forum powołano na
podstawie przepisów prawa zawartych w art. 33 ust. 3 i art. 7 ust.1 pkt
17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016 poz.446 z późn. zm.). Celem działania Forum Seniorów
jest służenie społeczności seniorów oraz wspieranie i reprezentowanie
ich zbiorowych interesów poprzez ścisłą współpracę z Prezydentem Miasta
Nowego Sącza oraz innymi podmiotami.

*Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego,*

**Nie dotyczy

*link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, *

Nie dotyczy

*Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),*

**Budżet obywatelski funkcjonuje w oparciu o inną konstrukcję prawną*.*

*J**eżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),*

Tak. Budżet obywatelski realizowany jest na podstawie art. 30 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Regulamin budżetu
obywatelskiego wprowadzony został po raz pierwszy w 2015 roku. Corocznie
jest on analizowany i dostosowany do potrzeb mieszkańców. Regulamin
ostatniej edycji budżetu obywatelskiego wprowadzono Zarządzeniem Nr
139/2017/VII Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 23 marca 2017 roku *w
sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Nowego Sącza.***

https://bip.malopolska.pl/nowysacz,a,1304951,zarzadzenie-prezydenta-miasta-nowego-sacza-nr-1392017vii-z-dnia-23-marca-2017-roku.html

*Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016,*

**2016 r. – 2 mln. zł.

Magdalena Biłat

Kierownik

Biura Obsługi Mieszkańców

Urząd Miasta Nowego Sącza

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 roku przez BORKI

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 9
stycznia 2018 roku

Urząd Gminy Borki informuje co następuje:

ad.1. nie

ad.2. nie

ad.3. nie

ad.4. tak

ad.5. 188 (ze względu na brak określenia o którą radę chodzi podajemy
liczbę uchwał Rady Gminy)

ad.6. 0

ad.7. tak

ad.8. tak

ad.9. tak -
https://ugborki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=119&p1=szczegoly&p2=1045067

ad.10. https://ugborki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=129

ad.11. nie

ad.12. n/d

ad.13. n/d

--
Untitled Document
   Z poważaniem
   Jacek Niebrzegowski

   Pełnomocnik ds. komunikacji rowerowej
   Pracownik ds.promocji Gminy Borki

*Herb Gminy Borki***

*URZĄD GMINY BORKI
*Referat Administracyjny**
ul. II Armii W. P. 41, 21-345 Borki
tel. 81 857 42 08, fax 81 857 42 29
www.borkiradzynskie.pl <http://www.borkiradzynskie.pl/>
borki@borkiradzynskie.pl <mailto:borki@borkiradzynskie.pl>
administracyjny@borkiradzynskie.pl
<mailto:administracyjny@borkiradzynskie.pl>

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 roku przez BORKI

--
Untitled Document
   Z poważaniem
   Jacek Niebrzegowski

   Pełnomocnik ds. komunikacji rowerowej
   Pracownik ds.promocji Gminy Borki

*Herb Gminy Borki***

*URZĄD GMINY BORKI
*Referat Administracyjny**
ul. II Armii W. P. 41, 21-345 Borki
tel. 81 857 42 08, fax 81 857 42 29
www.borkiradzynskie.pl <http://www.borkiradzynskie.pl/>
borki@borkiradzynskie.pl <mailto:borki@borkiradzynskie.pl>
administracyjny@borkiradzynskie.pl
<mailto:administracyjny@borkiradzynskie.pl>

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Gmina Lidzbark Warmiński przez LIDZBARK WARMIŃSKI 1

Dzień dobry,

Sprawa: udzielenie informacji publicznej.

Odpowiadając na wniosek z dnia 09.01.2018 r., informuję że:
Ad. 1) TAK - w Gminie Lidzbark Warmiński obowiązuje uchwała Rady Gminy
Lidzbark Warmiński Nr XXIV/204/2012 z dnia 26 października 2012 r. w
sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Uchwała ta dostepna jest pod linkiem:
http://bip.lidzbark.warmia.mazury.pl/akty/626/w-sprawie-okreslenia-trybu-i-szczegolowych-kryteriow-oceny-wnioskow-o-realizacje-zadania-publicznego-w-ramach-inicjatywy-lokalnej..html
Ad. 2) NIE
Ad. 3) NIE
Ad. 4) TAK - Uchwała Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr VIII/58/11 z dnia
8 czerwca 2011 r.
w sprawie konsultowania niektórych projektów aktów prawa miejscowego.
Uchwała ta dostępna jest pod linkiem:
http://bip.lidzbark.warmia.mazury.pl/akty/344/w-sprawie-konsultowania-niektorych-projektow-aktow-prawa-miejscowego.html
Ad. 5) W latach 2014-2016 Rada Gminy Lidzbark Warmiński podjęła 232
uchwały:
- 2014 - 82 uchwały,
- 2015 - 80 uchwał,
- 2016 - 70 uchwał.
Ad. 6) W latach 2014-2016 konsultacje przeprowadzano trzykrotnie:
- 2014 – jednokrotnie,
- 2015 – jednokrotnie,
- 2016 – jednokrotnie.
Ad. 7) NIE
Ad. 8) NIE
Ad. 9) W Gminie Lidzbark nie wyodrębniono funduszu sołeckiego.
Uchwała Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr XX/167/2017 z dnia 23 lutego
2017 r., w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu w
budżecie Gminy Lidzbark Warmiński na
2018 r. dostępna jest pod linkiem:
http://bip.lidzbark.warmia.mazury.pl/akty/1693/w-sprawie-nie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-funduszu-soleckiego-w-budzecie-gminy-lidzbark-warminski-na-2018-r..html
Uchwała Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr XXXI/241/2018 z dnia 11
stycznia 2018 r.,
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu w budżecie
Gminy Lidzbark Warmiński na 2019 r. dostępna jest pod linkiem:
http://bip.lidzbark.warmia.mazury.pl/akty/1875/w-sprawie-nie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-funduszu-soleckiego-w-budzecie-gminy-lidzbark-warminski-na-2019-r..html
Ad. 10) NIE DOTYCZY.
Ad. 11) NIE
Ad. 12) NIE DOTYCZY
Ad. 13) NIE DOTYCZY

Z poważaniem,
--
Referent
mgr Radosław Krajewski
tel. 89 767 32 74 wew. 24

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRZEGORZEW 1

*Szanowni Państwo,*

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek

o udostępnienie informacji publicznej

z dnia 9 stycznia 2018 r.

*Z poważaniem*

insp. ds.obsługi biura Rady Gminy

/-/ Beata Antkiewicz

--
insp. Beata Antkiewicz
Biuro Rady Gminy Grzegorzew

Urząd Gminy w Grzegorzewie
Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1
62-640 Grzegorzew
tel. 63 2718 255

Odpowiedź na wniosek przez BRODY 3

Dzień Dobry

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Pozdrawiam

Paweł Zięba

UG Brody

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - WO.1431.4.2018 przez ZABIERZÓW

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesyłam poniżej stosowne wyjaśnienia i informacje:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała?

Odpowiedź : Rada Gminy Zabierzów nie podjęła do dnia dzisiejszego opisanej w pytaniu uchwały.

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Odpowiedź: Nie utworzono

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Odpowiedź: W Gminie Zabierzów nie powołano rady oświatowej.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała?

Odpowiedź: Rada Gminy Zabierzów nie podejmowała uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym). W zakresie konsultowania aktów prawa miejscowego obowiązuje natomiast UCHWAŁA NR XXVI/190/12 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 28 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. (link: https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,a,470786,uchwala-nr-xxvi19012-rady-gminy-zabierzow-z-dnia-28-wrzesnia-2012-r-w-sprawie-okreslenia-szczegolowe.html)

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

Odpowiedź: Rada Gminy Zabierzów: 2014 r. - 107, 2015 r. - 123, 2016 r. - 136

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016

Odpowiedź: Konsultacje społeczne:

2014 r. - 2

2015 r. - 2

2016 r. - 4

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)?

Odpowiedź: Nie

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Odpowiedź : Tak (link: https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,a,1308090,uchwala-nr-xxviii29317-rady-gminy-zabierzow-z-dnia-31-marca-2017-r-w-sprawie-powolania-gminnej-rady-.html)

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego?

Odpowiedź: Tak (link: https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,a,876044,uchwala-nr-xliv38814-rady-gminy-zabierzow-z-dnia-28-marca-2014-r-w-sprawie-wyodrebnienia-w-budzecie-.html)

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Odpowiedź: nie wydano

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty ,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)?

Odpowiedź: Nie

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny)?

Odpowiedź: W ramach budżetu Gminy rozdysponowane są środki do dyspozycji każdego Sołectwa (tzw. "fundusz sołecki statutowy")

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Odpowiedź: Brak

W razie dodatkowych pytań, uprzejmie proszę o kontakt.

Z poważaniem.

Bartosz Barański
________________________________
Urząd Gminy Zabierzów
Sekretarz Gminy
Rynek 1
32-080 Zabierzów
tel. 12 283-07-59
www.zabierzow.gmina.pl<http://www.zabierzow.gmina.pl/>
b.baranski@zabierzow.org.pl

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

Dzień dobry.
W związku z wnioskiem o udostepnienie informacji publicznej udzielam odpowiedzi na pytania.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
nie
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
nie
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
nie
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
tak, Uchwała Nr XI/88/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 marca 2004r. uchwała dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2014r. – 81 uchwał, 2015r. – 91 uchwał, 2016r. – 68 uchwał
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
2016r – 2 , 2015r. – 2 w latach 2014-2016 – 3 konsultacje z z organizacjami pozarządowymi.
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
nie
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
nie
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
nie wyodrębniono, obowiązująca uchwała Nr XXIV/198/17 z 29 marca 2017r.
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
nie
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
nie
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

z poważaniem
Grażyna Szałas
podinspektor
tel. 56 / 6886001, 6886087 wew. 149
faks. 56 / 6886010 wew. 132

Urząd Miasta i Gminy
w Radzyniu Chełmińskim
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński